EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0788

Регламент (ЕС) № 788/2014 на Комисията от 18 юли 2014 година за определяне на подробни правила за налагането на глоби и периодични имуществени санкции и оттеглянето на признаването на организациите за проверка и преглед на кораби в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета Текст от значение за ЕИП

OJ L 214, 19.7.2014, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/788/oj

19.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 788/2014 НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 2014 година

за определяне на подробни правила за налагането на глоби и периодични имуществени санкции и оттеглянето на признаването на организациите за проверка и преглед на кораби в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (1), и по-специално член 14, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 6 и член 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 Комисията се оправомощава да налага глоби и периодични имуществени санкции на признати организации, както е определено в член 2 от посочения регламент, или да оттегля тяхното признаване, за да се гарантира прилагането на критериите и задълженията, установени по силата на този регламент, и с ясната цел да се премахнат всички потенциални заплахи за безопасността или за околната среда.

(2)

В интерес на прозрачността е да се определят, в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 391/2009, подробни процедурни правила за вземане на решения, както и методика за изчисляване на глоби и периодични имуществени санкции от Комисията, така че тя да е предварително известна на съответните организации, включително специфични критерии за Комисията, по които да се оценява сериозността на случая и степента, в която са били накърнени безопасността или опазването околната среда.

(3)

Чрез въвеждането на глоби и периодични имуществени санкции Комисията следва да получи допълнителен инструмент, който ѝ позволява да отговаря по-нюансирано, гъвкаво и пропорционално на нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 391/2009 от страна на дадена призната организация, отколкото това е възможно чрез оттеглянето на признаването на организацията.

(4)

Периодичните имуществени санкции следва да бъдат ефективни, за да се гарантира, че всяко нарушение на задълженията и изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 391/2009, ще бъде своевременно и надлежно отстранено. Поради това с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Комисията се дава право, когато призната организация не е успяла да предприеме изискваните от Комисията превантивни и коригиращи действия, да прилага след изтичането на разумен период от време периодични имуществени санкции, които да продължават докато съответната призната организация предприеме подходящи мерки. Ако е необходимо, с оглед на обстоятелствата по случая, дневният размер на периодичните имуществени санкции може постепенно да бъде увеличен, така че да отразява неотложността на изискваните действия.

(5)

Изчисляването на глобите и периодичните имуществени санкции като част от оборота на организацията, като се има предвид максималният таван, определен в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009, е прост метод за постигане на възпиращ ефект на глобите и периодичните имуществени санкции, като същевременно те остават пропорционални както на сериозността на случая, така и на икономическия капацитет на съответната организация, с оглед на значително различаващите се размери на признатите организации.

(6)

Таванът за максималния общ размер на глобите и периодичните имуществени санкции следва да бъде ясно определен, като се вземат предвид различните обстоятелства, при които той би се прилагал, в интерес на прозрачността и правната сигурност. Поради същите причини следва да се определи и начинът, по който се изчислява общият среден оборот за всяка призната организация през предходните три стопански години за дейностите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 391/2009.

(7)

Целесъобразно е при решението за оттегляне на признаването на дадена организация въз основа на условията, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009, да се вземат предвид всички фактори, свързани с основната цел — провеждането на мониторинг на операциите и цялостните резултати на признатите организации, включително ефективността на глобите и периодичните имуществени санкции, вече наложени за системни и сериозни нарушения на посочения регламент.

(8)

Следва да бъде определена конкретна процедура, за да се позволи на Комисията, било по своя собствена инициатива или по искане на държава членка или държави членки, да оттегля признаването на дадена организация по силата на Регламент (ЕО) № 391/2009, в допълнение към правомощията на Комисията да оценява признати организации и налага глоби и периодични имуществени санкции посредством съответните процедури, предвидени в настоящия регламент.

(9)

Важно е решението за налагане на глоби и периодични имуществени санкции или за оттегляне на признаването в съответствие с настоящия регламент да се основава само на мотиви, по които съответната призната организация е имала възможност да представи своето становище.

(10)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на защита, принципа на поверителност и принципа „ne bis in idem“, в съответствие с общите принципи на правото и съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

(11)

Решенията за налагане на глоби и периодични имуществени санкции следва да могат да бъдат изпълнявани принудително в съответствие с член 299 от Договора за функционирането на Европейския съюз и могат да бъдат подложени на преразглеждане от Съда на Европейския съюз.

(12)

С цел гарантиране на справедливост и правна сигурност в хода на процедурата е необходимо да се определят подробни правила за изчисляването на сроковете, които се установяват от Комисията в рамките на процедурата, и на периодите на давност, важащи за Комисията по отношение на налагането и принудителното събиране на глоби или периодични имуществени санкции, като същевременно се вземе предвид датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 391/2009.

(13)

Прилагането на настоящия регламент изисква ефективно сътрудничество между съответните държави членки, Комисията и Европейската агенция по морска безопасност. За тази цел е необходимо да се уточнят правата и задълженията на всяка от тези страни в процедурите, определени в настоящия регламент, с цел да се гарантира ефективното провеждане на разследването, вземането на решения и предприемането на последващи действия съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден съгласно Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата за прилагане на разпоредбите на членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 от Комисията.

В него се определят критерии за установяване на размера на глобите и периодичните имуществени санкции, както и процедури за вземане на решение за налагане на глоба и периодична имуществена санкция или за оттегляне на признаването на призната организация по инициатива на Комисията или по искане на държава членка.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, съдържащи се в член 2 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

Освен това се прилага следното определение:

„Заинтересована държава членка“ означава всяка държава членка, която е поверила на призната организация проверката, прегледа и сертифицирането на кораби, плаващи под нейния флаг, по отношение на съответствието с международните конвенции съгласно Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (3), включително държавата членка, която е подала до Комисията заявлението за признаване на посочената организация в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

ГЛАВА II

ГЛОБИ И ПЕРИОДИЧНИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ

Член 3

Установяване на нарушения

1.   Комисията установява нарушение по член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009, когато:

а)

сериозно или повторно неспазване от страна на дадена призната организация на минималните критерии, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 391/2009, или на нейните задължения по член 8, параграф 4, член 9, член 10 и член 11 от Регламент (ЕО) № 391/2009 свидетелства за сериозни недостатъци в структурата, системите, процедурите и механизмите за вътрешен контрол на тази призната организация;

б)

влошаващите се резултати от работата на признатата организация, предвид Решение 2009/491/ЕО на Комисията (4), свидетелстват за сериозни пропуски в нейната структура, системи, процедури или механизми за вътрешен контрол;

в)

дадена призната организация умишлено е предоставила на Комисията невярна, непълна или подвеждаща информация в хода на своето оценяване или е възпрепятствала това оценяване по друг начин.

2.   Във всяка процедура за нарушение по настоящия регламент задължението за доказване на нарушението е на Комисията.

Член 4

Изчисляване на глобите

1.   Първоначално за всяко нарушение, установено съгласно член 9, се определя основна глоба в размер на 0,6 % от общия среден оборот на признатата организация, определен в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

2.   За изчисляване на отделната глоба за всяко едно нарушение основната глоба, посочена в параграф 1, се увеличава или намалява в зависимост от сериозността на нарушението и неговите последствия, по-специално от степента, в която са били накърнени безопасността или опазването на околната среда, съответно съгласно членове 5 и 6.

3.   Максималният размер на всяка отделна глоба не трябва да превишава 1,8 % от общия среден оборот на признатата организация.

4.   Когато едно единствено действие или бездействие на признатата организация е в основата на две или повече нарушения по член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 391/2009, установени в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, общият размер на наложената глоба съответства на най-високата от отделните глоби, изчислени за съответните нарушения.

5.   Общата глоба, наложена с едно решение на призната организация, е сумата от всички отделни глоби, произтичащи от прилагането на параграфи 1—4 от настоящия член, без да се засяга максималният таван, определен съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 391/2009, както е посочено член 8 от настоящия регламент.

Член 5

Оценка на сериозността на нарушението

При оценяване на сериозността на всяко нарушение Комисията взема предвид всички съответни утежняващи и смекчаващи обстоятелства, и по-специално следното:

а)

дали организацията е действала небрежно или преднамерено;

б)

броят действия или бездействия на признатата организация, които са в основата на нарушението;

в)

дали нарушението засяга изолирани филиали, географски области или цялата организация;

г)

повторната поява на действията или бездействията на признатата организация, които са в основата на нарушението;

д)

продължителността на нарушението;

е)

наличието на неверни данни за действителното състояние на кораби в сертификатите и документите за съответствие, издадени от призната организация, или включването на неточна или подвеждаща информация в тях;

ж)

предходни санкции, включително глоби, налагани на същата призната организация;

з)

дали нарушението е резултат от споразумение между признати организации или съгласувана практика, които имат за цел, или чийто резултат е неспазването на критериите и задълженията, предвидени в Регламент (ЕО) № 391/2009;

и)

степента, в която признатата организация проявява усърдие и готовност за сътрудничество при откриването на съответните действия или бездействия, както и при определянето на нарушенията от страна на Комисията.

Член 6

Оценка на последствията на дадено нарушение

При оценяване на последствията на всяко нарушение, по-специално степента, в която са били накърнени безопасността и опазването на околната среда, Комисията взема предвид всички съответни утежняващи и смекчаващи обстоятелства, и по-специално следното:

а)

естеството и обхвата на неизправностите, действително или потенциално засягащи корабите, сертифицирани от организацията, които тази организация не е успяла (или е възможно да не успее) да установи в резултат на нарушението или чието своевременно отстраняване тя не е успяла (или е възможно да не успее) да изиска, като се вземат предвид по-специално критериите за задържане на кораб, определени в приложение X от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) относно държавния пристанищен контрол;

б)

дела на действително или потенциално засегнатите кораби от общия брой на корабите, сертифицирани от организацията;

в)

всякакви други обстоятелства, водещи до специфични разпознаваеми рискове, като например вида на действително или потенциално засегнатите кораби.

Член 7

Периодични имуществени санкции

1.   Периодичните имуществени санкции, посочени в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 391/2009, могат да бъдат наложени от Комисията на съответната организация, без да се засягат глобите, налагани по силата на член 3, за да гарантира, че се предприемат превантивните и коригиращи действия, поискани от Комисията в рамките на нейната оценка на признатата организация.

2.   В решението за налагане на глоби съгласно член 3, Комисията може също да определи периодични имуществени санкции, които да бъдат наложени на призната организация, ако (и докато) последната не предприеме коригиращи действия или допуска неоправдано забавяне при отстраняване на нарушението.

3.   В решението за налагане на периодични имуществени санкции се определя срокът, в който признатата организация трябва да предприеме необходимите действия.

4.   Периодични имуществени санкции се прилагат от деня след изтичането на срока, определен в съответствие с параграф 3, до деня, в който съответните коригиращи действия са предприети от организацията, при условие че Комисията счете коригиращите действия за задоволителни.

5.   Основният дневен размер на периодичната имуществена санкция за всяко нарушение възлиза на 0,0033 % от общия среден оборот на признатата организация, изчислен в съответствие с член 9. За изчисляване на размера на конкретната периодична имуществена санкция за всяко нарушение, основният размер се коригира въз основа на тежестта на нарушението и степента, в която са накърнени безопасността или опазването на околната среда, по смисъла на членове 5 и 6 от настоящия регламент.

6.   Комисията може да реши, в контекста на обстоятелствата по случая, и по-специално с оглед на спешността на коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети от съответната организация, да увеличи дневния размер за периодични имуществени санкции до следните граници:

а)

когато признатата организация не спази срока, установен в съответствие с параграф 3, с повече от 120 дни — за периода от сто двадесет и първия ден до ден триста след изтичането на срока, на 0,005 % дневно от общия среден оборот на организацията, изчислен в съответствие с член 9;

б)

когато признатата организация не спази срока, установен в съответствие с параграф 3, с повече от 300 дни — за периода от триста и първия ден нататък след изтичането на срока, на 0,01 % дневно от общия среден оборот на организацията, изчислен в съответствие с член 9.

7.   Общият размер на периодичните имуществени санкции, наложени по силата на настоящия член, самостоятелно или в допълнение към глоби, не надвишава максималния таван, предвиден в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 391/2009, както е описано подробно в член 8 от настоящия регламент.

Член 8

Определяне на максималния общ размер на наложените глоби и периодични имуществени санкции

Максималният общ размер на наложените глоби и периодични имуществени санкции на призната организация, както е предвидено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 391/2009, се определя, както следва:

а)

общият размер на наложените глоби на призната организация, съгласно член 4, в рамките на една стопанска година за тази организация, като се вземе предвид датата на решението за налагане на глоба, а в случай на повече от едно решение за налагане на глоба на тази организация — датата на първото решение за налагане на глоба на тази организация, не надвишава 5 % от общия среден оборот на тази организация, изчислен в съответствие с член 9;

б)

общият размер на наложените глоби на призната организация, съгласно член 4, в рамките на една стопанска година за тази организация, определена в съответствие с параграф 1, както и за периодичните имуществени санкции, наложени със същите решения в съответствие с член 7, параграф 2 и натрупани в периода до предприемането на подходящи коригиращи действия, не надвишава 5 % от общия среден оборот на тази организация, изчислен в съответствие с член 9. Без да се засяга член 21, възстановяването от страна на Комисията на периодичните имуществени санкции не надвишава горната граница от 5 %;

в)

общият размер на периодичните имуществени санкции, наложени на призната организация в съответствие с член 7, параграф 1 и натрупани в периода до предприемането на подходящи превантивни или коригиращи действия, не надвишава 5 % от общия среден оборот на тази организация, изчислен в съответствие с член 9. Без да се засяга член 21, възстановяването от страна на Комисията на периодичните имуществени санкции не надвишава горната граница от 5 %.

Член 9

Изчисляване на оборота

1.   За целите на настоящия регламент общият среден оборот на съответната призната организация следва да бъде една трета от сумата, получаваща се чрез събиране за последните три стопански години преди решението на Комисията на общия оборот на предприятието майка, представляващо признатата организация, и всички юридически лица, които са обхванати от тази организация в края на всяка година.

2.   В случай на група със сертифицирани консолидирани счетоводни отчети оборотът, посочен в параграф 1, представлява, по отношение на предприятието майка и всички юридически лица, които включва тази група и за които важи признаването в края на всяка финансова година, консолидираните приходи на посочените юридически лица.

3.   При прилагането на параграфи 1 и 2 се вземат предвид само дейностите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 391/2009.

ГЛАВА III

ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЗНАВАНЕ

Член 10

Оттегляне на признаване

1.   По собствена инициатива или по искане на държава членка Комисията може да приеме решение за оттегляне на признаването на дадена организация, в случаите, посочени в член 7, параграф 1, букви а) — д) от Регламент (ЕО) № 391/2009.

2.   С цел да се определи дали дадено системно и сериозно нарушение представлява неприемлива заплаха за безопасността или за околната среда по смисъла на член 7, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 391/2009, се вземат под внимание следните елементи:

а)

информацията и обстоятелствата, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 391/2009, особено в светлината на обстоятелствата, посочени в членове 5 и 6 от настоящия регламент;

б)

критериите и, според случая, праговете, определени в Решение на Комисията 2009/491/ЕО.

3.   Когато глобите и периодичните имуществени санкции, наложени на призната организация, достигнат максималния таван, определен в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 391/2009, без да са предприети подходящи коригиращи действия от признатата организация, Комисията може да счете, че тези мерки не са постигнали целта си да премахнат всички потенциални заплахи за безопасността или за околната среда.

Член 11

Процедура за оттегляне на признаването по искане на държава членка

1.   Когато една държава членка поиска от Комисията да оттегли признаването на дадена организация в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 391/2009, тя отправя това искане в писмен вид до Комисията.

2.   Държавата членка, отправила искането, обяснява причините за него в пълни подробности и чрез позоваване, ако е уместно, на критериите, изброени в член 7, параграф 1, и обстоятелствата, изброени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 391/2009, както и обстоятелствата, изброени в параграфи 2 и 3 на член 10 от настоящия регламент.

3.   Държавата членка, отправила искането, предоставя на Комисията всички необходими документни доказателства в подкрепа на своето искане, надлежно класифицирани и номерирани.

4.   Комисията потвърждава получаването на искането на държавата членка в писмена форма.

5.   Когато Комисията счита, че са необходими допълнителна информация, разяснения или доказателства, за да бъде взето решение, тя информира държавата членка, отправила искането, и я приканва да допълни внесените от нея документи, ако е уместно, в рамките на определен срок, който е не по-кратък от четири седмици. Искането на държавата членка не се счита за пълно, докато не бъде предоставена цялата необходима информация.

6.   Ако прецени, че искането на държавата членка е основателно, в рамките на една година след получаване на искането Комисията изпраща изложение на възраженията до засегнатата организация в съответствие с член 12, с цел оттегляне на признаването ѝ в съответствие с настоящия регламент. В този случай на държавата членка, отправила искането, се предоставят статутът и правата на заинтересована държава членка, съгласно глава IV от настоящия регламент.

Ако в рамките на същия срок Комисията заключи, че искането на държавата членка е неоснователно, тя информира държавата членка, отправила искането, като посочва причините за това и я приканва да представи своето становище в рамките на определен срок, който е не по-кратък от три месеца. В срок от шест месеца след получаването на това становище, Комисията или потвърждава, че искането е неоснователно, или издава изложение на възраженията в съответствие с първата алинея.

7.   Ако Комисията заключи, че искането на държавата членка е неоснователно или че то продължава да е непълно след изтичане на срока, посочен в параграф 5, тя може да включи цялото искане или части от него и приложените доказателства в оценката на признатата организация, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

8.   Комисията докладва ежегодно на КМБПЗК относно исканията за оттегляне, подадени от държавите членки, както и относно продължаващите процедури по отнемане, започнати от Комисията.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Изложение на възражения

1.   Когато Комисията счита, че са налице основания за налагане на глоба и периодични имуществени санкции на призната организация в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 391/2009, или за оттегляне на признаването на дадена организация в съответствие с член 7 от този регламент, тя изпраща изложение на възраженията си на организацията и уведомява заинтересованите държави членки.

2.   Изложението на възражения включва:

а)

подробен отчет за действията и бездействията на признатата организация, включително описание на съответните факти и посочване на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 391/2009, които според Комисията са били нарушени от признатата организация;

б)

определяне на съответните доказателства, на които се основават констатациите, включително чрез позоваване на доклади от инспекции, доклади за оценка, или всякакви други свързани документи, които са били предоставени по-рано на съответната организация от Комисията или от Европейската агенция по морска сигурност, действаща от името на Комисията;

в)

уведомление, че Комисията може да наложи глоби и периодични имуществени санкции или да оттегли признаването в съответствие с членове 6 или 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

3.   Когато Комисията изпраща изложението на възражения, тя приканва признатата организация и заинтересованите държави членки да представят писмени становища в определен срок, който в никакъв случай не е по-кратък от шест седмици от датата на получаване на изложението на възраженията. Комисията не е длъжна да взема под внимание изложения, получени след изтичането на този срок, без да се засягат разпоредбите на член 24, параграф 4 от настоящия регламент.

4.   Уведомлението за изложение на възраженията не преустановява оценяването на съответната организация. Във всеки един момент преди приемането на решение за налагане на глоба и периодични имуществени санкции, или оттеглянето на признаването в съответствие с настоящия регламент, Комисията може да реши да извърши допълнителни проверки на офисите и съоръженията на организацията, да посети кораби, лицензирани от организацията, или да изиска от признатата организация да предостави в писмен вид допълнителна информация, свързана с нейното съответствие с критериите и задълженията съгласно Регламент (ЕО) № 391/2009.

5.   Във всеки един момент преди приемането на решение за налагане на глоба и периодични имуществени санкции, или оттеглянето на признаването в съответствие с настоящия регламент, Комисията може да измени своята оценка на съответната призната организация. Ако новата оценка се различава от оценката, която е довела до изложението на възраженията, тъй като са възникнали нови факти или са открити нови нарушения или нови обстоятелства относно сериозността на нарушението, или са били определени неговите последици за безопасността и за околната среда, Комисията издава ново изложение на възраженията.

Член 13

Искане на информация

С цел да се изяснят фактите за целите на член 12, Комисията може да поиска в писмена форма от призната организация да предостави писмени или устни обяснения, уточнения или документи в определен срок, който не е по-кратък от четири седмици. В такъв случай Комисията уведомява признатата организация за периодичните имуществени санкции и глоби, които могат да бъдат наложени в случай на неспазване на искането или ако предоставянето на информация бъде забавено неоснователно или умишлено бъде предоставена невярна, непълна или подвеждаща информация на Комисията.

Член 14

Изслушване

1.   По искане на признатата организация, до която е адресирано изложението на възражения, Комисията предлага на тази организация възможност да представи своите аргументи на устно изслушване.

2.   Комисията кани компетентните органи на съответните държави членки и може, по своя собствена инициатива или по искане на заинтересовани държави членки, да покани всички други лица, които имат законен интерес във връзка с нарушенията, да участват в устното изслушване. Ако желае, Комисията може да се възползва от помощта на Европейската агенция по морска безопасност.

3.   Физически или частни юридически лица, поканени да присъстват, се явяват лично или чрез свои законни или упълномощени представители. Всяка държава членка се представлява от свои служители.

4.   Изслушването се провежда при закрити врата. Всяко едно поканено да присъства лице може да бъде изслушано самостоятелно или в присъствието на други поканени лица, като се отчитат законните интереси на признатата организация и на други участници за защита на търговска тайна и друга поверителна информация.

5.   Изявленията на всяка изслушана страна следва да бъдат записвани. При поискване записът се предоставя на лицата, които са присъствали на изслушването, и на заинтересованите държави членки.

Член 15

Периодични имуществени санкции за неоказване на съдействие

1.   Когато Комисията възнамерява да приеме решение за налагане на периодични имуществени санкции, както е посочено в член 7, параграф 1, на призната организация, която не е предприела или неоправдано забавя предприемането на превантивните и коригиращите действия, поискани от Комисията, тя първо уведомява признатата организация в писмена форма.

2.   В уведомлението от Комисията в съответствие с параграф 1 се посочват конкретните превантивни и коригиращи действия, които не са били предприети от признатата организация, както и подкрепящите доказателства, и се информира признатата организация за периодичните имуществени санкции, които Комисията смята да наложи в тази връзка.

3.   Комисията определя срок, в който признатата организация може да ѝ представи писмено становище. Комисията не е длъжна да вземе предвид писмени становища, получени след изтичането на определения срок.

Член 16

Достъп до досието

1.   По искане на признатата организация, до която е адресирано изложението на възраженията, Комисията предоставя достъп до досието, съдържащо документи и други доказателства, събрани от Комисията относно предполагаемото нарушение на организацията.

2.   Комисията определя датата и предприема съответните практически мерки за осигуряване на достъпа на признатата организация до досието, който може да бъде предоставен само в електронна форма.

3.   Комисията предоставя на съответната призната организация при поискване списък на всички документи, съдържащи се в досието.

4.   Съответната призната организация получава право на достъп до документите и информацията, съдържащи се в досието. Когато предоставя такъв достъп, Комисията се съобразява с търговски тайни, поверителна информация или с вътрешния характер на документи, издадени от Комисията или от Европейската агенция по морска безопасност.

5.   За целите на параграф 4 вътрешните документи на Комисията и на Европейската агенция по морска безопасност могат да включват:

а)

документи или части от документи, отнасящи се до вътрешните разисквания на Комисията и нейните служби и на Европейската агенция по морска безопасност, включително становищата и препоръките на Европейската агенция по морска безопасност, адресирани до Комисията;

б)

документи или части от документи, които са част от кореспонденцията между Комисията и Европейската агенция по морска безопасност или между Комисията и държавите членки.

Член 17

Законно представителство

Признатата организация има право на законно представителство на всеки етап от процедурата съгласно настоящия регламент.

Член 18

Поверителност, професионална тайна и право да се запази мълчание

1.   Процедурата съгласно настоящия регламент се провежда в съответствие с принципите на поверителността и професионалната тайна.

2.   Комисията, Европейската агенция по морска безопасност и органите на заинтересованите държави членки, както и техните чиновници, служители и други работещи под надзора им лица не разкриват информация, получена или обменена между тях по силата на настоящия регламент, когато е обхваната от задължението за професионална тайна и поверителност.

3.   Всяка призната организация или друго лице, предоставяща/о информация или становище съгласно настоящия регламент, посочва ясно кой материал се счита за поверителен, като посочва основанията за това, и осигурява отделна неповерителна версия на документа до датата, определена от Комисията.

4.   Комисията може също да изиска от признатите организации и други заинтересовани лица да посочат онези части от доклада, изложението на възражения или на решението на Комисията, които според тях съдържат търговски тайни.

5.   Когато не са посочени документи, отговарящи на критериите от параграфи 3 и 4, Комисията може да приеме, че съответните документи или становища не съдържат поверителна информация.

6.   Без да се засяга член 9 от Регламент (ЕО) № 391/2009, признатите организации имат право да запазят мълчание в ситуации, в които иначе биха били принудени да дават отговори, които биха могли да съдържат признание за наличието на нарушение от тяхна страна.

Член 19

Решение

1.   Решението за налагане на глоби и периодични имуществени санкции, или за оттегляне на признаването в съответствие с настоящия регламент се основава само на мотиви, по които съответната призната организация е имала възможност да представи своето становище.

2.   При решението за налагане на глоба или периодична имуществена санкция и определянето на съответната сума се вземат под внимание принципите на ефективност, пропорционалност и възпиращо действие.

3.   Когато взема мерки в съответствие с настоящия регламент и взема решение за тежестта и въздействието на съответните действия или бездействия върху безопасността и околната среда, Комисията отчита националните мерки, вече предприети срещу признатата организация въз основа на същите факти, по-специално в случаите, когато тази организация вече е била обект на съдебни или изпълнителни производства.

4.   Действията или бездействията на дадена призната организация, довели до мерките, предприети в съответствие с настоящия регламент, не водят до допълнителни мерки. Въпреки това тези действия или бездействия могат да бъдат взети предвид при следващи решения, приети в съответствие с настоящия регламент, за да се оцени повторяемостта.

5.   Решение за налагане на периодични имуществени санкции или решение за налагане на глоби и периодични имуществени санкции се приема от Комисията в съответствие с процедурата, приложима по силата на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

6.   Решение за оттегляне на признаването на призната организация се приема от Комисията в съответствие с процедурата, приложима по силата на член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

Член 20

Средства за правна защита, уведомяване и публикуване

1.   Комисията информира съответната призната организация за правото ѝ на обжалване.

2.   Комисията информира за своето решение Европейската агенция по морска безопасност и държавите членки.

3.   Когато това е оправдано, по-специално поради причини, свързани с безопасността или опазването на околната среда, Комисията може да оповести публично своето решение. Когато публикува подробности от решението и информира държавите членки, Комисията зачита законните интереси на съответната призната организация и на други заинтересовани лица.

Член 21

Събиране на глоби и имуществени санкции

Комисията събира глобите и имуществените санкции, като издава нареждане за събиране на вземания и изпраща дебитно известие до съответната призната организация в съответствие с членове 78—80 и 83 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6) и членове 80—92 от Регламент (ЕО) № 1268/2012 на Комисията (7).

Член 22

Давност при налагането на глоби и периодични имуществени санкции

1.   Правото на Комисията да налага глоби и/или периодични имуществени санкции на дадена призната организация в съответствие с настоящия регламент е с давност от пет години от датата на действието или бездействието от страна на признатата организация, което е в основата на нарушение, установено в съответствие с член 3 от настоящия регламент. При продължаващи или повторни действия или бездействия, водещи до нарушения, обаче давностният срок започва да тече от деня, в който е било преустановено извършването на нарушението.

Правото на Комисията да налага периодични имуществени санкции на дадена призната организация в съответствие с член 15 от настоящия регламент изтича три години след датата, на която е било предприето действието или бездействието от страна на признатата организация, за което Комисията е изискала подходящи превантивни и коригиращи действия.

2.   Всяко действие, предприето от Комисията или от Европейската агенция по морска безопасност за целите на оценката или в рамките на процедура за нарушение по отношение на дадено действие или бездействие на признатата организация прекъсва съответния давностен срок, установен съгласно параграф 1. Давностният срок се прекъсва от датата, на която признатата организация е била уведомена за тази мярка на Комисията или Агенцията.

3.   След всяко прекъсване сроковете започват да текат отначало. Независимо от това давностният срок не надвишава период, равен на два пъти първоначалния давностен срок, освен в случаите, когато давността спира в съответствие с параграф 4.

4.   Давностният срок за налагане на периодични имуществени санкции спира, докато решението на Комисията е предмет на висящо производство в Съда на Европейския съюз.

Член 23

Давност при събирането на глоби и периодични имуществени санкции

1.   Правото за започване на процедура по събиране на глоби и периодични имуществени санкции е с едногодишен давностен срок от датата, на която решението, прието по силата на член 19, е станало окончателно.

2.   Давностният срок за събиране на глоби и периодични имуществени санкции, посочени в параграф 1, се прекъсва от всяка мярка на Комисията или на държава членка, действаща по искане на Комисията, насочена към принудително събиране на глобите или периодичните имуществени санкции.

3.   След всяко прекъсване сроковете започват да текат отначало.

4.   Давностните срокове, посочени в параграфи от 1 и 2, спират в периоди, в които:

а)

тече срок за плащане;

б)

принудителното изпълнение е спряно по силата на решение на Съда на Европейския съюз.

Член 24

Прилагане на срокове

1.   Сроковете, определени в настоящия регламент, започват да текат от деня, следващ получаването или връчването на съобщението на Комисията.

2.   В случай на съобщение, изпратено до Комисията, съответните срокове се считат за спазени, когато това съобщение е било изпратено с препоръчано писмо преди изтичането на съответния срок.

3.   При определяне на сроковете Комисията зачита както правото да се ползват предвидените от закона гаранции, така и специфичните обстоятелства на всяка процедура за вземане на решения съгласно настоящия регламент.

4.   При надлежно и обосновано искане, отправено преди изтичане на първоначалния срок, сроковете могат да бъдат удължени.

Член 25

Сътрудничество с националните компетентни органи

Информация, предоставена от националните компетентни органи в отговор на искане от Комисията, се използва от Комисията единствено за следните цели:

а)

за изпълнение на задачите, възложени ѝ във връзка с признаването и контрола на признатите организации съгласно Регламент (ЕО) № 391/2009.

б)

като доказателствен материал за целите на вземането на решения по настоящия регламент, без да се засягат разпоредбите на членове 16 и 18 от него.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Прилагане

Събития, които са настъпили преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 391/2009, не пораждат основание за вземане на мерки в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 47.

(4)  ОВ L 162, 25.6.2009 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.

(6)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Първата колона на настоящата таблица се отнася до съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 391/2009 и приложение I към него, въз основа на които за целите на настоящия регламент са сформирани групи от критерии и задължения, всяка от които описва едно нарушение. За задължения, определени в основната част на Регламент (ЕО) № 391/2009, първата колона се отнася до съответния член и параграф. В случая на критериите, изброени в приложение I към посочения регламент, първата колона се отнася до съответната част, критерий, подкритерий и клауза.

Втората колона съдържа общо описание на всяка група единствено с цел улеснение при справка.

Разпоредби на Регламент (ЕО) № 391/2009

Предмет на съответните групи

Член 8, параграф 4

Оповестяване на резултатите от прегледа на системата за управление на качеството

Член 9, параграф 1 и критерий Б.4

Достъп до информация и документация на корабите

Член 9, параграф 2

Достъп до кораби

Член 10, параграф 1, първа част

Консултация за еквивалентност и хармонизиране на правилата и процедурите, както и за общи тълкувания на международните конвенции

Член 10, параграф 1, втора част

Взаимно признаване

Член 10, параграф 3

Сътрудничество с държавните администрации за пристанищен контрол

Член 10, параграф 4

Информация на Комисията, държавите членки и други заинтересовани страни, по отношение inter alia на класифицирани флотилии, прехвърляне, промяна, суспендиране и оттегляне на клас

Член 10, параграф 5

Възможност за държавата на знамето да уведоми за необходимостта от пълно инспектиране на кораб, който е декласиран или с променен клас, преди издаването на задължителни свидетелства от организацията

Член 10, параграф 6

Изисквания в случаите на прехвърляне на клас

Член 11, параграфи 1, 2, 3 и 5

Предприемане на всички необходими мерки за установяване, поддържане и гарантиране на ефективното функциониране на независимата организация за оценка и сертифициране на качеството в съответствие с изискванията на регламента

Критерий A.1

Юридическа правосубектност и одитни изисквания

Критерий A.2

Документиран подходящ опит в оценяване на проектирането и построяването на търговски кораби

Критерии А.3, Б.1 и Б.7, буква ж)

Достатъчен и подходящ персонал, покритие в световен мащаб на услугите, специални инспектори.

Критерии А.4 и Б.7, буква а)

Създаване и поддържане на набор от всеобхватни правила и процедури за клас

Критерий A.5

Регистър на корабите

Критерий А.6

Независимост, безпристрастност и конфликт на интереси

Критерии, A.7, Б.7, буква в), първа част и Б.7, буква к)

Нормативни изисквания относно работата, без залегналите в Международния кодекс за управление на безопасността (ISM)

Критерий Б.2

Етичен кодекс

Критерий Б.3

Поверителност на съответната информация, изисквана от администрацията

Критерий Б.5

Права на интелектуална собственост на корабостроителниците, доставчиците на оборудване и корабособствениците

Критерии Б.6, Б.7, буква б), втора част, Б.7, буква в), втора част, Б.7, буква и) и Б.8

Система за управление на качеството, включително записи

Критерий Б.7, буква б), първа част

Прилагане на правилата и процедурите за клас

Критерий, Б.7, буква г)

Йерархия на отговорности, правомощия и взаимоотношения на персонала

Критерий Б.7, буква д)

Работа при контролирани условия

Критерий Б.7, буква е)

Надзор на работата, извършвана от инспектори и друг персонал

Критерий Б.7, буква з)

Система за обучение и квалификация на инспекторите

Критерий Б.7, буква й)

Цялостна система за вътрешен одит във всички подразделения

Критерий Б.7, буква л)

Отговорност и контрол върху регионални офиси и контрольори

Критерий Б.9

Преки знания и преценка

Критерий Б.10

Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code)

Критерий Б.11

Участие на заинтересованите страни в разработването на правила и процедури


Top