EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

Регламент за изпълнение (ЕС) № 763/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на техническите характеристики на мерките за информация и популяризиране, както и на инструкциите за създаване на емблема на Съюза

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 763/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на техническите характеристики на мерките за информация и популяризиране, както и на инструкциите за създаване на емблема на Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 119, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 119 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се определят общи правила относно информацията и популяризирането, които се прилагат за всички оперативни програми и операции, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Подробни правила относно мерките за информация и популяризиране, насочени към обществеността, и мерките за информиране на заявителите и бенефициерите са изложени в приложение V към Регламент (ЕС) № 508/2014.

(2)

За да се хармонизира визуалната идентичност при мерките за информация и популяризиране на операциите в областта на съюзната политика на сближаване, включително на операциите, финансирани от ЕФМДР, следва да се изготвят инструкции за създаването на емблема на Съюза и да се определят стандартните цветове и техническите характеристики относно поставянето на видно място на емблемата на Съюза и на информацията относно фонда или фондовете, подпомагащи операцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посочване на източника на подпомагане — Европейския фонд за морско дело и рибарство

Държавата членка или управляващият орган са длъжни да гарантират, че при всички мерки за информация и популяризиране, насочени към бенефициерите, потенциалните бенефициери и широката общественост, се посочва, че съответната операция е подпомогната от Европейския фонд за морско дело и рибарство, като за целта на видно място присъстват:

а)

емблемата на Съюза в съответствие с член 2 и името на Европейския съюз в съответствие с член 3;

б)

позоваване на Европейския фонд за морско дело и рибарство или — в случай на операция, финансирана от множество фондове — позоваване на европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с член 4.

Член 2

Емблема на Съюза

1.   Емблемата на Съюза трябва да бъде изработена в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложението.

2.   В интернет се публикува цветното изображение на емблемата на Съюза. Във всички други медии емблемата е цветна, когато това е възможно. Черно-бяла емблема се използва само в обосновани случаи.

3.   Емблемата на Съюза винаги трябва да се поставя на видно място и да е ясно различима. Нейното разположение и размерите ѝ трябва да са съобразени с мащаба на материала или на документа, в който се използват. Минималната височина на емблемата на Съюза е 1 cm. За малки рекламни материали минималната височина на емблемата на Съюза е 5 mm.

4.   Когато емблемата на Съюза се публикува на уебсайт, тя трябва да е видима във визуалното поле на всяко цифрово устройство, без да се налага потребителят да прелиства страницата.

5.   Ако заедно с емблемата на Съюза са изобразени два или повече логотипа, емблемата на Съюза е най-малко със същата височина и широчина като най-големия от другите логотипи. Препоръчително е емблемата на Съюза да се поставя на достатъчно разстояние от логотипа на всяка трета организация.

Член 3

Позоваване на Европейския съюз

1.   Името "Европейски съюз" винаги трябва да се изписва изцяло. Шрифтът, използван заедно с емблемата на Съюза, може да бъде: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma или Verdana. Не се позволява използването на курсив, подчертаване и ефекти върху шрифта.

2.   Макар да не се предвиждат специални указания за позиционирането на текста по отношение на емблемата на Съюза, текстът не може по какъвто и да е начин да закрива емблемата.

3.   Използваният размер на шрифта трябва да е пропорционален на размера на емблемата. Цветът на шрифта трябва да бъде рефлексно синьо, черен или бял в зависимост от фона.

Член 4

Позоваване на Европейския фонд за морско дело и рибарство

Когато Европейският фонд за морско дело и рибарство или европейските структурни и инвестиционни фондове се посочват на уебсайт, това позоваване трябва да е видимо във визуалното поле на всяко цифрово устройство, без да се налага потребителят да прелиства страницата.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Графични стандарти за създаване на емблемата и определянето на стандартните цветове

За повече подробности и указания вж.:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИКАТА

На небесносин фон дванадесет златни звезди образуват окръжност, изобразяваща съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенството и единството.

ОПИСАНИЕ НА ХЕРАЛДИКАТА

На небесносин фон — окръжност от дванадесет златни петолъчки, чиито върхове не се допират.

ОПИСАНИЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА

Image

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме с крило един път и половина височината на знамето. Дванадесет златни звезди, разположени на еднакво разстояние една от друга, образуват невидима окръжност, чийто център е точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на окръжността е равен на една трета от височината на знамето. Всяка от звездите има пет върха и е вписана в невидима окръжност, чийто радиус е равен на една осемнадесета част от вертикалната страна на знамето. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. един от лъчите им сочи нагоре, а два от лъчите са върху права, която е под прав ъгъл на дръжката на знамето. Звездите са разположени както часовите знаци на циферблата на часовник. Техният брой не се променя.

РЕГЛАМЕНТИРАНИ ЦВЕТОВЕ

Цветовете на емблемата са следните:

PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на правоъгълника,

PANTONE YELLOW за звездите.

ЧЕТИРИЦВЕТНА ТЕХНОЛОГИЯ

Когато се използва четирицветната технология, двата стандартни цвята се възпроизвеждат, като се използват четирите цвята на четирицветната технология.

PANTONE YELLOW се получава, като се използва 100 % Process Yellow.

PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % Process Cyan и 80 % Process Magenta.

ИНТЕРНЕТ

PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвят от уеб палитрата RGB:0/51/153 (шестнадесетичен: 003399), а PANTONE YELLOW — на цвят от уеб палитрата RGB: 255/204/0 (шестнадесетичен: FFCC00).

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ПО МОНОХРОМНА ТЕХНОЛОГИЯ

Ако се използва черно, правоъгълникът се очертава с черно и звездите се отпечатват в черно на бял фон.

Image

Ако се използва синьо (рефлексно синьо), се използва 100 %, като звездите се оставят като бял негатив.

Image

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ВЪРХУ ЦВЕТЕН ФОН

Когато няма друга възможност освен цветен фон, около правоъгълника се поставя бяла линия, чиято широчина е 1/25-а от височината на правоъгълника.

Image

Top