EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 756/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 8 юли 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции

(ЕЦБ/2014/30)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/34) (2) влезе в сила на 27 ноември 2013 г. и ще се прилага по отношение на отчитането на данните за лихвените проценти на парично-финансовите институции (ПФИ) от 1 януари 2015 г.

(2)

С Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) се изисква отделното отчитане на данни, свързани с обема от предоговорените кредити по нов бизнес, и същевременно с параграф 4 от част 13 на приложение II към Насоки ЕЦБ/2014/15 (3) също така се изисква предоставянето на данни относно лихвените проценти, които се прилагат спрямо предоговорени кредити.

(3)

Необходимо е приложното поле на предоговорените кредити по Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) да се приведе в съответствие с Насоки ЕЦБ/2014/15, като по този начин се осигури подходящото записване на предоговарянията на кредити, които се осъществяват в рамките на отчетния период, през който е отпуснат кредитът, както и точното отчитане на обемите от предоговорени кредити по нов бизнес в случай на кредити, които все още не са изцяло изтеглени, т.е. кредити, изтеглени на траншове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение

В раздел VI от част 2 на приложение I към Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) точка 22 се заменя със следния текст:

„22.

За отделното отчитане на обеми от предоговорени кредити по нов бизнес на домакинства и нефинансови предприятия в статистиката на лихвените проценти на ПФИ, предоговорените кредити включват всичките кредити по нов бизнес, различни от револвиращи кредити и овърдрафти и дълг по кредитна карта, които са отпуснати, но все още не са изплатени към момента, когато са предоговорени.“

Член 2

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 8 юли 2014 година.

За Управителния Съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2013/34) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51).

(3)  Насоки ЕЦБ/2014/15 от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (приети на 4 април 2014 г. и достъпни на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu). Все още непубликувани в Официален вестник.


Top