EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0673

Регламент (ЕС) № 673/2014 на Европейската централна банка от 2 юни 2014 година относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник (ЕЦБ/2014/26)

OJ L 179, 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/72


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 673/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 юни 2014 година

относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник

(ЕЦБ/2014/26)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 25, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 25, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 Европейската централна банка (ЕЦБ) ще създаде Група за посредничество, отговаряща за преодоляване на различията в становищата, изразени от компетентните органи на съответните участващи държави членки във връзка с възражение на Управителния съвет срещу проект за решение на Надзорния съвет, създаден съгласно посочения регламент.

(2)

Съгласно съображение 73 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 създаването на Групата за посредничество, и по-специално нейният състав следва да гарантира преодоляването на различията в становищата по балансиран начин в интерес на Съюза като цяло.

(3)

Процедурният правилник на Групата за посредничество не засяга процедурата, при която участваща държава членка извън еврозоната уведомява ЕЦБ за мотивираното си несъгласие с възражение на Управителния съвет срещу проект на решение на Надзорния съвет съгласно член 7, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(4)

Тъй като заместник-председателят на Надзорния съвет е едновременно член и на Управителния съвет, и на Надзорния съвет, той е в най-добра позиция да бъде председател на Групата за посредничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

УВОДНА ГЛАВА

Член 1

Допълващ характер

Настоящият регламент допълва Процедурния правилник на Европейската централна банка (2). Използваните в настоящия регламент термини имат същото значение като термините, определени в Процедурния правилник на Европейската централна банка.

ГЛАВА I

ГРУПАТА ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Член 2

Създаване

Създава се Група за посредничество в съответствие с член 25, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Член 3

Състав

1.   Групата за посредничество се състои от по един член от участваща държава членка.

2.   Заместник-председателят на Надзорния съвет, който не е член на Групата за посредничество, действа като председател на Групата за посредничество.

Член 4

Назначаване на членовете

1.   Всяка участваща държава членка назначава по един член на Групата за посредничество измежду членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет. Председателят съдейства за постигането на баланс между членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет.

2.   Мандатът на членовете на Групата за посредничество изтича, в случай че те престанат да бъдат членове на органа, от който са назначени.

3.   Когато действа в качеството на член на Групата за посредничество, всеки член действа в интерес на Съюза като цяло.

Член 5

Присъствие на заседанията на Групата за посредничество

1.   Освен в посочените в параграф 2 случаи, на заседанията на Групата за посредничество е позволено да присъстват само членовете ѝ, председателят и секретарят ѝ.

2.   По покана на Групата за посредничество на определени заседания на Групата за посредничество могат да присъстват експерти, в случай че е необходим експертният им опит.

Член 6

Заседания на Групата за посредничество

1.   Председателят може да свиква заседания на Групата за посредничество винаги когато счете това за необходимо.

2.   Групата за посредничество провежда заседанията си в помещенията на ЕЦБ.

3.   По искане на председателя заседанията на Групата за посредничество могат да се провеждат и чрез телеконферентна връзка, освен ако поне трима от членовете възразят.

4.   Протоколите от заседанията на Групата за посредничество се представят на членовете за одобрение на следващото им заседание или преди това — чрез писмена процедура, и след като бъдат одобрени, се подписват от председателя. Те се предоставят на Управителния съвет и на Надзорния съвет.

5.   Секретарят на Надзорния съвет действа като секретар на Групата за посредничество. В тази си функция той подпомага председателя на Групата за посредничество при подготовката на заседанията на Групата за посредничество и на комисията по случая и отговаря за изготвянето на протоколите от тези заседания. Той също така подпомага и секретаря на Управителния съвет при подготовката на заседанията на Управителния съвет относно въпроси, по които Групата за посредничество е взела участие, и отговаря за изготвянето на съответната част от протоколите от тези заседания.

Член 7

Гласуване

1.   За провеждане на гласуване на заседанията на Групата за посредничество е необходим кворум от две трети от членовете ѝ. При липса на кворум председателят може да свика извънредно заседание, на което членовете могат да гласуват, независимо от кворума.

2.   Всеки член разполага с един глас. Групата за посредничество приема решения с обикновено мнозинство от своите членове. В случай на равенство на гласовете този член на Групата за посредничество, който на първо място е най-старши по длъжност, а в случай че двама или повече членове са равни по длъжност — и по възраст, има решаващ глас.

3.   Групата за посредничество пристъпва към гласуване по искане на председателя. Председателят започва процедура по гласуване и по искане на трима членове на Групата за посредничество.

4.   По искане на председателя решения могат да се вземат и чрез писмена процедура.

ГЛАВА II

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Член 8

Искане за посредничество

1.   Компетентните органи на участващите държави членки, които са засегнати от и имат различно становище по отношение на възражение на Управителния съвет срещу проект на решение на Надзорния съвет, могат да поискат от Надзорния съвет в срок до пет работни дни от получаването на възражението, включително мотивите за възражението, да поиска посредничество с оглед преодоляване на различията, с цел осигуряване на разделението между задачите, свързани с паричната политика, и надзорните задачи. Всеки засегнат компетентен орган прави това, като представя на Надзорния съвет уведомление, с което се иска посредничество, в което се посочва възражението на Управителния съвет и се включва изложение на мотивите за искане на посредничество. Секретариатът уведомява членовете на Надзорния съвет за исканията за посредничество.

2.   Всеки друг компетентен орган на участваща държава членка, който е засегнат от и има различно становище по отношение на същото възражение, може да представи отделно уведомление, с което се иска посредничество, или да се присъедини към съществуващо искане за посредничество в срок до пет работни дни от уведомлението за първото искане за посредничество и да изрази различното си становище.

3.   Всяко възражение на Управителния съвет срещу проект на решение на Надзорния съвет може да е предмет на посредничество само веднъж.

4.   Компетентният орган на участваща държава членка извън еврозоната, който уведомява ЕЦБ за мотивираното си несъгласие с възражение на Управителния съвет срещу проект на решение на Надзорния съвет съгласно член 7, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 13ж.4 от Процедурния правилник на Европейската централна банка, не може да поиска посредничество съгласно параграф 1 по отношение на същото възражение на Управителния съвет.

5.   В случай че компетентен орган на участваща държава членка поиска от Надзорния съвет да поиска посредничество в срок до пет работни дни от получаване на възражението, Надзорният съвет подава уведомление до Секретариата на Управителния съвет, с което се иска посредничество, в срок до десет работни дни от получаването на възражението на Управителния съвет. Съответният проект на решение на Надзорния съвет и съответното възражение на Управителния съвет се прилагат към уведомлението, с което се иска посредничество. Уведомлението, с което се иска посредничество, се съобщава на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет.

6.   В случай че компетентен орган на участваща държава членка извън еврозоната, който е поискал посредничество по отношение на възражение на Управителния съвет срещу проект на решение на Надзорния съвет съгласно параграф 1, уведоми ЕЦБ за мотивираното си несъгласие със същото възражение на Управителния съвет съгласно член 7, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, искането за посредничество се счита за оттеглено.

Член 9

Комисия по случая

1.   Когато в съответствие с член 8, параграф 5 е подадено уведомление, с което се иска посредничество, председателят на Групата за посредничество незабавно го препраща на членовете на Групата за посредничество.

2.   За всяко подадено в съответствие с член 8, параграф 5 уведомление, с което се иска посредничество, Групата за посредничество създава в срок до пет работни дни от подаването на уведомлението, с което се иска посредничество, комисия по случая и информира за състава ѝ членовете на Групата за посредничество.

3.   Комисията по случая се състои от председателя на Групата за посредничество, който действа като неин председател, и четирима други членове, назначени от Групата за посредничество измежду членовете на Групата за посредничество. Групата за посредничество цели постигането на баланс между членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет. Комисията по случая не включва члена, назначен от участващата държава членка, чийто компетентен орган е изразил различно становище съгласно член 8, параграф 1, или члена, назначен от участващата държава членка, чийто компетентен орган се е присъединил към съществуващо искане за посредничество съгласно член 8, параграф 2.

4.   В срок до 15 работни дни от получаването от Групата за посредничество на уведомлението, с което се иска посредничество, комисията по случая представя на председателя на Групата за посредничество проект на становище, който включва анализ на това дали искането за посредничество е допустимо и правно обосновано. При спешни случаи комисията по случая представя проекта на становище в по-кратък срок, който се определя от председателя.

5.   Председателят незабавно представя проекта на становище на Групата за посредничество и свиква заседание.

ГЛАВА III

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 10

Посредничество

1.   Групата за посредничество разглежда изготвения от комисията по случая проект на становище и представя становище на Надзорния съвет и на Управителния съвет в срок до 20 работни дни от получаването на уведомлението, с което се иска посредничество. При спешни случаи Групата за посредничество представя становището си в по-кратък срок, който се определя от председателя.

2.   Становището е писмено и включва мотивите, на които е основано.

3.   Становището на Групата за посредничество не е задължително за Надзорния съвет и за Управителния съвет.

Член 11

Изготвяне на нов проект на решение

1.   Когато Групата за посредничество е представила становище, след като разгледа становището, Надзорният съвет може да представи нов проект на решение на Управителния съвет в срок до 10 работни дни от представянето на становището на Групата за посредничество.

2.   При спешни случаи Надзорният съвет може да представи нов проект на решение в по-кратък срок, който се определя от председателя на Надзорния съвет.

3.   Не е възможно да се прави искане за посредничество по отношение на възражение на Управителния съвет срещу нов проект на решение, представен съгласно параграф 2.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Поверителност и професионална тайна

1.   Заседанията на Групата за посредничество са поверителни. Управителният съвет обаче може да упълномощи председателя на ЕЦБ да оповести резултатите от тези заседания.

2.   Документите, изготвяни или съхранявани от Групата за посредничество, са документи на ЕЦБ и поради това се класифицират и третират в съответствие с член 23.3 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Член 13

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 юни 2014 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Решение 2004/257/EО на Европейската централна банка от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ЕЦБ/2004/2) (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).


Top