EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0611

Делегиран регламент (ЕС) № 611/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини

OJ L 168, 7.6.2014, p. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/611/oj

7.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/55


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 611/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2014 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 30 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 29 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определят правила относно работните програми в подкрепа на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини. Тези правила трябва да бъдат допълнени с цел осигуряване на ефикасно и ефективно използване на помощта на Съюза. Тези нови правила трябва да заменят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 867/2008 на Комисията (2), който поради това следва да бъде отменен.

(2)

За да се позволи ефективното изпълнение на работните програми, е целесъобразно да се предвиди финансирането от Съюза да се предоставя пропорционално на времетраенето им, като същевременно се гарантира, че годишните разходи за изпълнение на одобрените работни програми не превишават сумата, посочена в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)

За да се гарантира цялостна съгласуваност между дейностите на признатите организации на производители, признатите асоциации на организации на производители и признатите междубраншови организации (наричани по-долу „организации бенефициери“), е необходимо да се уточнят видовете мерки, които отговарят на условията за финансиране от Съюза, както и видовете дейности, които не отговарят на тези условия. Уместно е също така да се уточнят редът и условията за представяне на програмите и критериите за техния подбор. Целесъобразно е съответните държави членки да разполагат с възможността да определят допълнителни условия за допустимост до финансиране с оглед на по-доброто адаптиране на мерките към националните условия в сектора на маслините.

(4)

Въз основа на досегашния опит праговете за финансиране от Съюза следва да се установят най-малко за областите подобряване на въздействието върху околната среда на отглеждането на маслини, подобряване на конкурентоспособността на отглеждането на маслини посредством модернизацията и проследяването, сертифицирането и съхраняването на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини, по-специално чрез качествен контрол на маслиновите масла, продавани на крайния потребител, за да се осигури изпълнението на минимален брой мерки в чувствителни приоритетни области.

(5)

За да се гарантира изпълнението на работните програми в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и за да се гарантира ефективно административно управление на схемата за подпомагане на организациите бенефициери, е уместно да се определят редът и условията във връзка със заявленията за одобряване, подбора и одобряването на работните програми.

(6)

В член 231 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда многогодишните програми, приети преди 1 януари 2014 г., да продължават да се уреждат от съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3) до изтичането на срока им на действие. Следователно е целесъобразно да се предвиди Регламент (ЕО) № 867/2008 да остане в сила за работните програми, които са в ход към датата на влизане в сила на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент установява правила, които допълват Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на мерките, които отговарят на условията за финансиране от Съюза, степента на минимално разпределяне от страна на държавите членки на финансиране от Съюза за конкретни области и критериите и реда и условията за одобряване на работните програми в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини.

Член 2

Финансиране от Съюза

Държавите членки гарантират, че финансирането от Съюза, предвидено в член 29 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се разпределя пропорционално на продължителността на работните програми, посочена във въпросния член, като същевременно гарантират, че годишните разходи за изпълнение на одобрените работни програми не превишават сумата, посочена в параграф 2 от същия член.

Член 3

Мерки, отговарящи на условията за финансиране от Съюза

1.   Мерките, които отговарят на условията за финансиране от Съюза по член 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са следните:

а)

в областта на наблюдението и управлението на пазара в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини:

i)

събиране на данни за сектора и пазара в съответствие със спецификациите относно метода, географската представителност и точността, определени от компетентния национален орган;

ii)

провеждане на проучвания по теми, свързани с другите мерки от работната програма на съответните организации бенефициери;

б)

в областта на въздействието, което оказва върху околната среда отглеждането на маслини:

i)

съвместни дейности за поддържане на маслиновите насаждения с висока екологична стойност, за които съществува риск да бъдат изоставени, в съответствие с определените от компетентния национален орган въз основа на обективни критерии условия, по-специално по отношение на регионалните области, които могат да отговарят на условията за финансиране, както и на площта и минималния брой производители от сектора на маслините, които е необходимо да участват, за да направят въпросните дейности ефективни;

ii)

разработване на добри селскостопански практики за отглеждане на маслини, основани на адаптирани към местните условия екологични критерии, както и тяхното разпространение между производителите на маслини и проследяване на практическото им прилагане;

iii)

мерки за демонстриране на практика на техники, които позволяват да се заменят химическите продукти за борба с вредителя Bactrocera Oleae, както и мерки за сезонно наблюдение на развитието му;

iv)

мерки за демонстриране на практика на техники за отглеждане на маслини, целящи опазването на околната среда и запазването на селските райони, например биологично земеделие, земеделие с ниско равнище на използваните ресурси, защита на почвите чрез ограничаване на ерозията и интегрирано земеделие;

v)

мерки за защита на издръжливите сортове и на застрашените сортове;

в)

в областта на подобряването на конкурентоспособността на отглеждането на маслини чрез модернизация:

i)

подобряване на напоителните системи и на техниките на отглеждане;

ii)

замяна на маслиновите дръвчета с ниска производителност с нови маслинови дръвчета;

iii)

обучаване на земеделските стопани в нови техники на отглеждане;

iv)

мерки за обучение и комуникация;

г)

в областта на подобряването на производственото качество на маслиновото масло и трапезните маслини:

i)

подобряване на условията на отглеждане, събиране на реколтата, доставка и складиране на маслините преди преработка в съответствие с техническите спецификации, определени от компетентния национален орган;

ii)

подобряване на сортовете маслинови насаждения в индивидуални стопанства, при условие че те допринасят за постигането на целите на работните програми;

iii)

подобряване на условията на съхранение на маслиновото масло и трапезните маслини и оползотворяване на остатъците от производството на маслиново масло и трапезни маслини и подобряване на условията на бутилиране на маслиново масло;

iv)

техническа помощ за производството, за преработвателната промишленост в сектора на маслините, за предприятията за производство на трапезни маслини, за мелниците и предприятията за опаковане, в аспекти, свързани с качеството на продуктите;

v)

изграждане и усъвършенстване на лаборатории за анализ на необработени маслинови масла;

vi)

обучение на журита от дегустатори за извършване на органолептични оценки на необработени маслинови масла и трапезни маслини;

д)

в областта на проследяването, сертифицирането и запазването на качеството на маслиновото масло и трапезните маслини посредством качествен контрол на маслиновите масла, продавани на крайния потребител:

i)

изграждане и управление на системи, позволяващи проследяването на продуктите от производителя на маслините до опаковането и етикетирането, в съответствие със спецификации, определени от компетентния държавен орган;

ii)

изграждане и управление на системи за сертифициране на качеството въз основа на система за анализ на риска и проверки на критичните точки, чиито спецификации са съобразени с техническите критерии, определени от компетентния национален орган;

iii)

изграждане и управление на системи за наблюдение на спазването на нормите за произхода, качеството и маркетинга на маслиновото масло и трапезните маслини, предлагани на пазара, в съответствие с техническите спецификации, определени от компетентния национален орган;

е)

в областта на разпространяването на информация относно мерките, предприемани от организациите бенефициери с цел подобряване на качеството на маслиновото масло и трапезните маслини:

i)

разпространяване на информация за мерките, осъществявани от организациите бенефициери в областите, посочени в букви а) — д);

ii)

създаване и поддържане на интернет сайт за мерките, прилагани от организациите бенефициери в областите, посочени в букви а) — д).

2.   По отношение на мерките по параграф 1, буква в), подточка ii) и буква г), подточка ii) държавите членки гарантират приемането на подходящи разпоредби с оглед на възстановяване на инвестицията или на остатъчната ѝ стойност, ако даден член, който е собственик на конкретното стопанство, напусне организацията на производители.

3.   Държавите членки могат да приемат допълнителни условия за допускане на мерките до финансиране, стига те да не правят невъзможно представянето или изпълнението на мерките.

4.   Възлагането на външен изпълнител на мерките на организация на производители или на асоциация на организации на производители в съответствие с член 155 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 може да бъде разрешено за мерките по параграф 1, букви б), в) и г) при следните условия:

а)

сключване на писмен договор между организацията на производители или асоциацията на организации на производители и друг субект относно въпросната мярка. Организацията на производители или асоциацията на организации на производители обаче не се освобождава от отговорността за изпълнението на мярката и за цялостния контрол на управлението и общото проследяване на посочения писмен договор;

б)

за да се гарантира ефективност на контрола на управлението и проследяването, договорът, посочен в буква а):

i)

позволява организацията на производители или асоциацията на организации на производители да отправя задължаващи инструкции и съдържа разпоредби, които позволяват организацията или асоциацията да прекрати договора, ако доставчикът на услуги не спазва реда и условията на въпросния договор;

ii)

определя подробно реда и условията, включително задълженията за деклариране и сроковете, които позволяват организацията на производители или асоциацията на организации на производители да оценява и действително да упражнява контрол върху мерките, възложени на външен изпълнител.

Член 4

Дейности и разходи, които не отговарят на условията за финансиране от Съюза

1.   Следните дейности не отговарят на условията за финансиране от Съюза по член 29 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

дейностите, за които се получава финансиране от Съюза, различно от предвиденото по член 29 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

дейностите, целящи пряко увеличаване на производството и повишаване на капацитета за съхранение или обработка;

в)

дейностите, свързани със закупуване или съхранение на маслиново масло или трапезни маслини, или дейностите, влияещи върху техните цени;

г)

дейностите, свързани с подпомагането на търговията с маслиново масло или трапезни маслини;

д)

дейностите, свързани с научни изследвания, с изключение на разпространяването на резултатите от тези изследвания до предприятията от сектора на маслините;

е)

дейностите, които биха могли да нарушат конкуренцията при останалите икономически дейности на организациите бенефициери;

ж)

дейностите, свързани с борбата с вредителя Bactrocera Oleae, с изключение на мерките по член 3, параграф 1, буква б), подточка iii).

2.   За да се осигури спазване на правилото, установено в параграф 1, буква а), организациите бенефициери се ангажират писмено, от свое име и от името на своите членове, да откажат всяко финансиране по друга схема за подпомагане на Съюза за мерките, които вече получават финансиране по член 29 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   При изпълнение на мерките, посочени в член 3, следните разходи не отговарят на условията за финансиране от Съюза:

а)

плащания, по-специално под формата на годишни плащания, покриващи заеми, които са били взети за мярка, изпълнена изцяло или частично преди началото на работната програма;

б)

плащания към организации бенефициери, участващи в събрания и програми за обучение, за компенсиране на нереализираните приходи;

в)

разходи под формата на административни разходи и разходи за персонал за сметка на държавите членки и организациите бенефициери на подпомагане по ЕФГЗ съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4);

г)

закупуване на незастроена земя;

д)

закупуване на употребявано оборудване;

е)

разходи, свързани с договори за лизинг, включително разходи за данъци, лихви и застраховки;

ж)

наемане, когато това бъде предпочетено вместо закупуването, и оперативните разходи около наеманите активи.

4.   Държавите членки могат да приемат допълнителни условия, с които се уточняват посочените в параграфи 1 и 3 дейности и разходи, които не отговарят на условията за финансиране.

Член 5

Разпределение на финансирането от Съюза

1.   Във всяка държава членка минимален процент в размер на 20 % от сумата на финансирането от Съюза, предоставяно по член 29 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се заделя за областта, посочена в член 3, параграф 1, буква б); минимален процент в размер на 15 % от въпросната сума на финансирането от Съюза се заделя за областта, посочена в член 3, параграф 1, буква в), и минимален процент в размер на 10 % от въпросната сума на финансирането от Съюза се заделя за областта, посочена в член 3, параграф 1, буква д).

2.   Ако сумите по минималните проценти, посочени в параграф 1, не са изразходени изцяло в областите, посочени в същия параграф, неизползваните суми не могат да бъдат насочени към други области на действие, а се връщат в бюджета на ЕС.

Член 6

Критерии за подбор и съответствие с условията за финансиране на работните програми

1.   Всяка държава членка подбира работните програми по член 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 въз основа на следните критерии:

а)

цялостното качество на програмата и нейното съответствие с целите и приоритетите на сектора на маслините в съответната регионална област, определени от държавата членка;

б)

финансовата благонадеждност и достатъчния размер на финансовите ресурси на организациите бенефициери с оглед на изпълнението на предложените мерки;

в)

размера на регионалната област, за която се отнася работната програма;

г)

различията в икономическото състояние в съответната регионална област, отчетени в работната програма;

д)

наличието на множество области и размера на финансовото участие на организациите бенефициери;

е)

количествените и качествените показатели за ефикасност, позволяващи оценка в хода на изпълнението и последваща оценка на програмата, изготвени от държавата членка;

ж)

оценката на евентуално изпълнените в миналото програми от организациите бенефициери в рамките на Регламент (ЕО) № 1334/2002 на Комисията (5), Регламент (ЕО) № 2080/2005 на Комисията (6) или Регламент (ЕО) № 867/2008.

Държавите членки вземат предвид разпределението на заявленията по видове организации бенефициери във всяка регионална област.

2.   Държавите членки отхвърлят всички работни програми, които са непълни или съдържат неточна информация, или включват някоя от дейностите, посочени в член 4, които не отговарят на условията за финансиране.

Член 7

Начало и одобрение на работните програми

1.   Първият тригодишен период на работните програми, посочен в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, започва на 1 април 2015 г. Следващите периоди започват на всеки три години на 1 април.

2.   Всяка организация бенефициер, която е одобрена съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, може да подаде заявление за одобрение за една-единствена работна програма до датата, определена от държавата членка, но не по-късно от 15 февруари всяка година.

3.   Заявлението за одобрение следва да съдържа следните данни:

а)

подробни сведения за съответната организация бенефициер;

б)

информация относно критериите за подбор по член 6, параграф 1;

в)

описание, обосновка и срокове за изпълнение на всяка предложена мярка;

г)

планираните разходи, по мерки и области на мерките съгласно член 3, параграф 1, с подробни сведения за всеки 12-месечен период от датата на одобряване на работната програма, като отделно се посочват общите разходи, които не могат да превишават 5 % от разходите като цяло, и другите основни видове разходи;

д)

плана за финансиране по области на мерките, посочени в член 3, параграф 1, с подробности за всеки 12-месечен период най-късно от датата на одобряване на работната програма, в който се посочва по-специално исканото финансиране от Съюза и, според случая, финансовото участие на организациите бенефициери и държавата членка;

е)

описание на количествените и качествените показатели за ефикасност, позволяващи оценка в хода на изпълнението и последваща оценка на програмата въз основа на общите принципи, определени от държавата членка;

ж)

доказателство, че е предоставена гаранция в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията (7);

з)

искане за авансово плащане;

и)

декларацията по член 4, параграф 2;

й)

за организациите бенефициери — подробни сведения за организациите бенефициери, отговорни за действителното изпълнение на възложените на външни изпълнители дейности в техните програми;

к)

декларация, че мерките, предвидени в програмите на организациите бенефициери, не са включени в друго заявление за финансиране от Съюза по силата на настоящия регламент.

4.   Окончателното одобрение на дадена работна програма може да зависи от включването на изменения, които държавата членка смята за необходими. В този случай съответната организация бенефициер съобщава за своето съгласие в срок от 15 дни от уведомлението за измененията.

Държавите членки гарантират, че сумата на финансирането от Съюза се разпределя в рамките на всяка категория бенефициери, като се отчита стойността на маслиновото масло, произведено или пуснато на пазара от членовете на организациите бенефициери.

Не по-късно от 15 март всяка година държавите членки информират организациите бенефициери кои работни програми са одобрени и, според случая, за кои работни програми разрешават съответното национално финансиране.

Ако предложената работна програма не бъде одобрена, държавата членка освобождава незабавно гаранцията, посочена в параграф 3, буква ж).

Член 8

Отмяна

Регламент (ЕО) № 867/2008 се отменя. Той обаче продължава да се прилага за програмите, които са в ход към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 867/2008 на Комисията от 3 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на организациите на оператори в сектора на маслините, техните работни програми и финансирането им (ОВ L 237, 4.9.2008 г., стр. 5).

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(5)  Регламент (ЕО) № 1334/2002 на Комисията от 23 юли 2002 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1638/98 на Съвета относно работните програми на организации на икономическите субекти в сектора на маслините за 2002/2003 и 2003/2004 пазарни години (ОВ L 195, 24.7.2002 г., стр. 16).

(6)  Регламент (ЕО) № 2080/2005 на Комисията от 19 декември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета по отношение на организации на икономически субекти в сектора на маслините, техните работни програми и финансирането им (ОВ L 333, 20.12.2005 г., стр. 8).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (ОВ L 92, 30.3.2012 г., стp. 4).


Top