Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията от 5 юни 2014 година за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси Текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 605/2014 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2014 година

за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (1), и по-специално член 50 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (2), и по-специално член 37, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 487/2013 на Комисията (3) се изменят някои езикови таблици с предупреждения за опасност, включени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1272/2008, както и някои езикови таблици с препоръки за безопасност, включени в приложение IV към посочения регламент. С присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 2013 г. е необходимо всички предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, предвидени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, изменен с Регламент (ЕС) № 487/2013 на Комисията, да са достъпни и на хърватски език. С настоящия регламент се въвеждат необходимите корекции в езиковите таблици.

(2)

Част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 съдържа два списъка на хармонизирани класификация и етикетиране на опасните вещества. Таблица 3.1 съдържа списък на хармонизираните класификация и етикетиране на опасните вещества, съставен въз основа на критериите, определени в части 2 — 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Таблица 3.2 съдържа списък на хармонизираните класификация и етикетиране на опасните вещества, съставен въз основа на критериите, определени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО на Съвета (4).

(3)

В съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейската агенция по химикалите (ECHA) са представени предложения за нови или актуализирани хармонизирани класификация и етикетиране на определени вещества. Въз основа на становищата по тези предложения, издадени от Комитета за оценка на риска на ECHA, както и на коментарите, получени от заинтересованите страни, е целесъобразно да се въведат, премахнат или актуализират хармонизирани класифициране и етикетиране на определени вещества чрез изменение на приложение VI към посочения регламент.

(4)

Привеждането в съответствие с новите хармонизирани класификации не следва да се изисква незабавно, тъй като ще бъде необходим известен период от време, за да се даде възможност на доставчиците да адаптират етикетирането и опаковането на веществата и смесите към новите класификации и да продадат съществуващите запаси. Освен това на доставчиците ще бъде необходим известен период от време, за да изпълнят задълженията по регистрация, произтичащи от новите хармонизирани класификации за веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1А и 1В (таблица 3.1) и категории 1 и 2 (таблица 3.2), или като силно токсични за водните организми и способни да причинят дълготрайно въздействие върху водната среда, по-специално посочените в член 23 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(5)

В съответствие с преходните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1272/2008, които позволяват прилагането на новите разпоредби на по-ранен етап на доброволна основа, доставчиците следва да имат възможността да прилагат новите хармонизирани класификации и да адаптират етикетирането и опаковането в съответствие с тях на доброволна основа, преди срока за привеждане в съответствие.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

3)

Приложение VI се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 2

1.   Чрез дерогация от член 3, параграф 2 веществата и смесите могат — съответно преди 1 декември 2014 г. за веществата и преди 1 юни 2015 г. за смесите — да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от член 3, параграф 2 за веществата, класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и пуснати на пазара преди 1 декември 2014 г., не важи изискването да бъдат преетикетирани и преопаковани в съответствие с настоящия регламент до 1 декември 2016 г.

3.   Чрез дерогация от член 3, параграф 2 за смесите, класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) или Регламент (ЕО) № 1272/2008 и пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г., не важи изискването да бъдат преетикетирани и преопаковани в съответствие с настоящия регламент до 1 юни 2017 г.

4.   Чрез дерогация от член 3, параграф 3 хармонизираните класификации, определени в приложение III към настоящия регламент, могат да бъдат прилагани преди датата, посочена в член 3, параграф 3.

Член 3

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Член 1, параграфи 1 и 2 се прилагат по отношение на веществата от 1 декември 2014 г., а по отношение на смесите — от 1 юни 2015 г.

3.   Член 1, параграф 3 се прилага от 1 април 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSО


(1)  ОВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 487/2013 на Комисията от 8 май 2013 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 149, 1.6.2013 г., стр. 1).

(4)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (ОВ L 200, 30.7.1999 г., стp. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В част 1 от приложение III таблица 1.1 се изменя, както следва:

1)

В код H229 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.“

2)

В код H230 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.“

3)

В код H231 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част 2 от приложение IV се изменя, както следва:

1)

Таблица 1.2 се изменя, както следва:

а)

В код Р210 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.“

б)

В код Р223 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.“

в)

В код Р244 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.“

г)

В код Р251 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.“

д)

В код Р284 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

2)

Таблица 1.3 се изменя, както следва:

а)

В код Р310 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

б)

В код Р311 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

в)

В код P312 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

г)

В код Р340 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

д)

В код P352 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…“

е)

В код P361 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.“

ж)

В код P362 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.“

з)

В код P364 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.“

и)

В код P378 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Za gašenje rabiti …“

й)

В комбинирани кодове Р301+P310 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

к)

В комбинирани кодове Р301+P312 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

л)

В комбинирани кодове Р302+P352 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…“

м)

В комбинирани кодове Р303+P361+Р353 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

н)

В комбинирани кодове Р304+P340 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

о)

В комбинирани кодове Р308+P311 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

п)

В комбинирани кодове Р342+P311 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

р)

В комбинирани кодове Р361+P364 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

с)

В комбинирани кодове Р362+P364 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

т)

В комбинирани кодове Р370+P378 след вписването за GA се добавя следното:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част 3 от приложение VI се изменя, както следва:

1)

Таблица 3.1 се изменя, както следва:

а)

вписването, съответстващо на индекс номер 015-188-00-X, се заличава;

б)

вписванията, съответстващи на индекс номера 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 и 616-035-00-5, се заменят със следните вписвания:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (слухови органи)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (слухови органи)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (слухови органи)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (слухови органи)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (кръв, тимус)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (кръв, тимус)

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

в)

следните вписвания се вмъкват в съответствие с реда на вписванията, определен в таблица 3.1:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (нервна система, имунна система)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (нервна система, имунна система)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (нервна система, имунна система)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (нервна система, имунна система)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (бели дробове) (вдишване)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (бели дробове) (вдишване)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (ларинкс)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (ларинкс)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1“

 

2)

Таблица 3.2 се изменя, както следва:

а)

вписването, съответстващо на индекс номер 015-188-00-X, се заличава.

б)

вписванията, съответстващи на индекс номера 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 и 616-035-00-5, се заменят със следните вписвания:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %“

 

в)

следните вписвания се вмъкват в съответствие с реда на вписванията, определен в таблица 3.2:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %“

 


Top