EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0593

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2014 на Комисията от 3 юни 2014 година за установяване на технически стандарти за изпълнение за формàта за уведомяване в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал Текст от значение за ЕИП

OJ L 165, 4.6.2014, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/593/oj

4.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 593/2014 НА КОМИСИЯТА

от 3 юни 2014 година

за установяване на технически стандарти за изпълнение за формàта за уведомяване в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (1), и по-специално член 16, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 345/2013 от компетентния орган на държавата членка по произход на европейски фонд за рисков капитал (EuVECA) се изисква да уведомява компетентните органи на приемащите държави членки, както и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), за събития, свързани с паспорта на управителите на допустими фондове за рисков капитал. От своя страна, в член 21, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 345/2013 от компетентния орган на държавата членка по произход се изисква да информира компетентните органи на приемащите държави членки за заличаването от регистъра на управител на EuVECA.

(2)

ЕОЦКП все още не е разработил специален информационно-технологичен инструмент за такова уведомяване, което прави електронната поща най-подходящият формат за уведомяване на компетентните органи, както и на ЕОЦКП. Поради това ЕОЦКП следва да състави списък със съответните имейл адреси и да го разпространи до всички компетентни органи.

(3)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на Комисията от ЕОЦКП.

(4)

Поради ограничения обхват и отражение на формàта за уведомяване и предвид факта, че определеният специален формуляр се използва само от компетентните органи, ЕОЦКП не проведе обществени консултации във връзка с въвеждането на този формат. ЕОЦКП поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определя форматът за съобщаване между компетентните органи, както и на ЕОЦКП, на информацията във връзка с надзора, отнасяща се до посочените в член 16, параграф 1 и член 21, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 345/2013 събития.

Член 2

Формат за уведомяване

Компетентният орган на държавата членка по произход на европейски фонд за рисков капитал уведомява по електронна поща компетентните органи на приемащите държави членки и ЕОЦКП за посочените в член 16, параграф 1 и член 21, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 345/2013 събития, като попълва приложения към настоящия регламент формуляр.

Член 3

Списък с имейл адреси

Всеки компетентен орган съобщава на ЕОЦКП съответния имейл адрес, на който да получава информация във връзка с надзора.

ЕОЦКП оповестява на всички компетентни органи списъка със съответните имейл адреси, както и своя съответен имейл адрес.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Уведомление за регистриране на управител на европейски фонд за рисков капитал (EuVECA) или актуализиране на вече съобщената информация

Image


Top