Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0518

Делегиран регламент (ЕС) № 518/2014 на Комисията от 5 март 2014 година за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 и 812/2013 на Комисията, отнасящо се за етикетирането в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти Текст от значение за ЕИП

OJ L 147, 17.5.2014, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/518/oj

17.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 518/2014 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2014 година

за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 и 812/2013 на Комисията, отнасящо се за етикетирането в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 7 и член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2010/30/ЕС има изискване към Комисията да формулира подробни изисквания за енергийното етикетиране на свързани с енергопотреблението продукти посредством делегирани актове, съдържащи мерки, чрез които да се осигурява на потенциалните крайни потребители предоставяне на информацията, съдържаща се в съответния етикет и в продуктовия фиш, в случай на продажба от разстояние, включително с поръчка по пощата, по каталог, с телемаркетинг или чрез Интернет.

(2)

Сега действащото изискване гласи, че при продажба от разстояние информацията от етикета трябва да бъде представена в определен ред. Но понастоящем няма изискване при такъв вид продажба да се показва самият етикет или съответният продуктов фиш. По този начин това оказва влияние върху възможността на крайните потребители при продажби от разстояние да вземат решения за своите покупки въз основа на добра информираност, защото те нито се упътват от цветовата скала на етикета, нито биват информирани кой е най-добрият енергиен клас за съответната продуктова група, нито им се предоставя съдържащата се във фиша допълнителна информация.

(3)

Продажбите от разстояние чрез Интернет имат все по-значителен дял от общите продажби на продукти, свързани с енергопотреблението. При продажбите чрез Интернет е възможно етикетът и фишът да се показват, без това да води до допълнително административно натоварване. Следователно, би следвало при продажби чрез Интернет търговците да показват съответния етикет и фиш.

(4)

За да могат етикетът и фишът да бъдат показвани в Интернет, би следвало доставчиците на всеки модел на свързан с енергопотреблението продукт да предоставят на търговците електронна версия на етикета и фиша, например като ги запишат в съответен уебсайт, откъдето те да могат да бъдат изтегляни от търговците.

(5)

С оглед да могат да изпълняват задълженията си по настоящия регламент в рамките на нормални бизнес цикли, доставчиците следва да бъдат задължени да осигуряват електронен достъп до етикетите и фишовете само на новите модели, включително на модернизираните версии на съществуващите модели, което практически означава на моделите с нов идентификатор на модела. Осигуряването на електронен етикет и фиш за съществуващите модели следва да е на доброволна основа.

(6)

Тъй като за показването на етикета и фиша в съседство с продукта може да е необходимо повече място на екрана, следва да се даде възможност за използване на вложено показване (nested display).

(7)

Поради това следва да бъдат съответно изменени следните актове: делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010 (2), (ЕС) № 1060/2010 (3), (ЕС) № 1061/2010 (4), (ЕС) № 1062/2010 (5), (ЕС) № 626/2011 (6), (ЕС) № 392/2012 (7), (ЕС) № 874/2012 (8), (ЕС) № 665/2013 (9), (ЕС) № 811/2013 (10) и (ЕС) № 812/2013 (11) на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент (ЕС) № 1059/2010

Регламент (ЕС) № 1059/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната буква е):

„е)

за всеки модел домакинска съдомиялна машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение I. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели съдомиялни машини;“

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

за всеки модел домакинска съдомиялна машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение II. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели съдомиялни машини.“

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

домакинските съдомиялни машини, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната съдомиялна машина, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII.“

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения в Регламент (ЕС) № 1060/2010

Регламент (ЕС) № 1060/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната буква е):

„е)

за всеки модел домашен хладилен уред, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение II. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели домашни хладилни уреди;“

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

за всеки модел домашен хладилен уред, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение III. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели домашни хладилни уреди.“

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

домашните хладилни уреди, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния хладилен уред, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение V. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение Х;“.

3)

Добавя се ново приложение X в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Изменения в Регламент (ЕС) № 1061/2010

Регламент (ЕС) № 1061/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната буква е):

„е)

за всеки модел битова перална машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение I. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели битови перални машини;“

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

за всеки модел битова перална машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение II. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели битови перални машини“.

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

битовите перални машини, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната перална машина, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;“.

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Изменения в Регламент (ЕС) № 1062/2010

Регламент (ЕС) № 1062/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел телевизор, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение V. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели телевизори;“

б)

в параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел телевизор, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение III. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели телевизори“.

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

телевизорите, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния телевизор, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение VI. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, параграф 1, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение IX;“.

3)

Добавя се ново приложение IX в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Изменения в Регламент (ЕС) № 626/2011

Регламент (ЕС) № 626/2011 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква з):

„з)

за всеки модел климатизатор, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност, определени в приложение II. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели климатизатори;“

б)

параграф 1 се добавя следната буква и):

„и)

за всеки модел климатизатор, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение IV. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели климатизатори“.

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

климатизаторите, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния климатизатор, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV и приложение VI. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, параграф 1, буква з) и буква и), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение IX;“.

3)

Добавя се ново приложение IX в съответствие с приложение V към настоящия регламент.

Член 6

Изменения в Регламент (ЕС) № 392/2012

Регламент (ЕС) № 392/2012 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната буква е):

„е)

за всеки модел битова барабанна сушилна машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение I. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели битови барабанни сушилни машини;“

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

за всеки модел битова барабанна сушилна машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение II. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели битови барабанни сушилни машини.“

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

битовите барабанни сушилни машини, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната сушилна машина, както това е определено в член 7 от Директива 2010/30/ЕС, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV към настоящия регламент. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;“.

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение VI към настоящия регламент.

Член 7

Изменения в Регламент (ЕС) № 874/2012

Регламент (ЕС) № 874/2012 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел лампа, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1 от приложение I. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели лампи.“;

б)

в параграф 2 се добавя следната буква д):

„д)

за всеки модел осветител, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2 от приложение I. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели осветители.“

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

всеки модел, предлаган за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния продукт, трябва да се търгува с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставен електронен етикет съгласно член 3, параграф 1, буква е), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;“

б)

в параграф 2 се добавя следната буква г):

„г)

всеки модел, предлаган за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане чрез Интернет, и за който има предоставен електронен етикет съгласно посоченото в член 3, параграф 2, буква д), трябва да е придружен от етикета съгласно приложение VIII.“

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение VII към настоящия регламент.

Член 8

Изменения в Регламент (ЕС) № 665/2013

Регламент (ЕС) № 665/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел прахосмукачка, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение II. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели прахосмукачки;“

б)

в параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел прахосмукачка, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение III. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели прахосмукачки“.

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

прахосмукачките, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната прахосмукачка, както това е определено в член 7 от Директива 2010/30/ЕС, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение V от настоящия регламент. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставен електронен етикет съгласно член 3, параграф 1, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;“.

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение VIII към настоящия регламент.

Член 9

Изменения в Регламент (ЕС) № 811/2013

Регламент (ЕС) № 811/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея от параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел отоплителен топлоизточник се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.1 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 от приложение II;“

б)

в първата алинея от параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел отоплителен топлоизточник се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, както е определен в точка 1 от приложение IV, като за термопомпените топлоизточници такъв електронен продуктов фиш се предоставя поне за топлогенератора.“;

в)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„От 26 септември 2019 г. за всеки модел отоплителен топлоизточник се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.2 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 от приложение II.“;

г)

в първата алинея от параграф 2 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел комбиниран топлоизточник се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.1 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 и точка 2 от приложение II;“

д)

в първата алинея от параграф 2 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел комбиниран топлоизточник се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, както е определен в точка 2 от приложение IV, като за термопомпените топлоизточници такъв електронен продуктов фиш се предоставя поне за топлогенератора.“;

е)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„От 26 септември 2019 г. за всеки модел комбиниран топлоизточник, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.2 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 и точка 2 от приложение II.“;

ж)

в параграф 3 се добавя следната буква в):

„в)

за всеки модел регулатор на температурата се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 3 от приложение IV.“;

з)

в параграф 4 се добавя следната буква в):

„в)

за всеки модел слънчево съоръжение се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 4 от приложение IV.“;

и)

в параграф 5 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел, включващ комплект от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 3 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 от приложение II;“

й)

в параграф 5 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел, включващ комплект от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 5 от приложение IV.“;

к)

в параграф 6 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел, включващ комплект от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 4 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление и класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 и точка 2 от приложение II;“;

л)

в параграф 6 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел, включващ комплект от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 6 от приложение IV.“

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

отоплителните топлоизточници, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния отоплителен топлоизточник, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 1 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение IX;“

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

комбинираните топлоизточници, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комбиниран топлоизточник, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 2 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение IX;“;

в)

в параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

комплектите от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комплект от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се търгуват с информацията, предоставена в съответствие с точка 3 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение IX;“

г)

в параграф 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

комплектите от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комплект от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се търгуват с информацията, предоставена в съответствие с точка 4 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение IX;“.

3)

Приложение VI се изменя в съответствие с приложение IX към настоящия регламент.

4)

Добавя се ново приложение IX в съответствие с приложение IX към настоящия регламент.

Член 10

Изменения в Регламент (ЕС) № 812/2013

Регламент (ЕС) № 812/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея от параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.1 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II;“

б)

в първата алинея от параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, както е определен в точка 1 от приложение IV, като за термопомпените водоподгреватели такъв електронен продуктов фиш се предоставя поне за топлогенератора.“;

в)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„От 26 септември 2017 г. за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.2 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II.“;

г)

в първата алинея от параграф 2 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.1 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност, определени в точка 2 от приложение II;“

д)

в първата алинея от параграф 2 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 2 от приложение IV.“;

е)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„От 26 септември 2017 г. за всеки топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.2 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност, определени в точка 2 от приложение II.“;

ж)

в параграф 3 се добавя следната буква в):

„в)

за всеки модел слънчево съоръжение се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 3 от приложение IV.“;

з)

в параграф 4 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел, включващ комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 3 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II;“;

и)

в параграф 4 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел, включващ комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 4 от приложение IV.“

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

водоподгревателите, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния водоподгревател, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 1 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;“

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

топлоакумулиращите резервоари за гореща вода, предлагани за продажба, наемане или купуване на изплащане по такъв начин, че е вероятно крайният потребител да няма възможност да види топлоакумулиращия резервоар, както е изложен на мястото за продажба, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 2 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;“

в)

параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

комплектите от водоподгревател и слънчево съоръжение, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се търгуват с информацията, предоставена в съответствие с точка 3 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;“.

3)

Приложение VI се изменя в съответствие с приложение X към настоящия регламент.

4)

Добавя се ново приложение X в съответствие с приложение X към настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 17).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори (ОВ L 178, 6.7.2011 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ L 123, 9.5.2012 г., стр. 1).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (ОВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 1).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 1).

(11)  Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 83).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010

Добавя се следното приложение VIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, даване под наем или продажба на изплащане, осъществени по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 2 от приложение I. Етикетът може да се визуализира и посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010

Добавя се следното приложение Х:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Информация, която се предоставя в случай на продажба, даване под наем или продажба на изплащане, осъществявани по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, позволяващ информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да бъде пропорционален на размера, посочен в точка 3 от приложение II. Етикетът може да се визуализира и посредством вложено показване, в който случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010

Добавя се следното приложение VIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, даване под наем или продажба на изплащане, осъществени по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 2 от приложение I. Етикетът може да се визуализира и посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010

Добавя се следното приложение IХ:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта, в съответствие с времевия график, определен в член 3, параграф 3. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 5 от приложение V. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достъп до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на този за цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставян от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011

Добавя се следното приложение IХ:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква з), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта, в съответствие с времевия график, определен в член 3, параграфи 4—6. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение III. Етикетът може да бъде визуализиран с вложено показване, в който случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да е съобразено със спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква и), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012

Добавя се следното приложение VIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 4 от приложение I. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставян от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012

Добавя се следното приложение VIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—4 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква е) или член 3, параграф 2, буква д), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, както и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение I. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013

Добавя се следното приложение VII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква е), трябва да бъде показван чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта, в съответствие с времевия график, определен в член 3, параграф 2. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 3 от приложение II. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант "затвори" или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013

Добавя се следното приложение IХ:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите на точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, или в случай на комплект при съответните ситуации — надлежно попълненият етикет на база на етикетите и фишовете, предоставени от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта, в съответствие с времевия график, определен в член 3. Ако едновременно се показват и продукт, и комплект, но е посочена цена само за комплекта, необходимо е да бъде показан само етикетът за комплекта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение III. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта или комплекта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта или комплекта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта или комплекта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да се визуализира чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013

Добавя се следното приложение Х:

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите на точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, или в случай на комплект при съответните ситуации — надлежно попълненият етикет на база на етикетите и фишовете, предоставени от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта, в съответствие с времевия график, определен в член 3. Ако едновременно се показват и продукт, и комплект, но е посочена цена само за комплекта, необходимо е да бъде показан само етикетът за комплекта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение III. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта или комплекта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта или комплекта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта или комплекта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


Top