Help Print this page 

Document 32014R0382

Title and reference
Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта (Текст от значение за ЕИП)
  • In force
OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/36


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 382/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2014 година

за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2003/71/ЕО се хармонизират изискванията за изготвянето, одобряването и разпространението на проспекта, който следва да бъде публикуван, когато се предлагат публично ценни книжа или когато такива се допускат до търгуване на регулиран пазар, който е разположен или действа в някоя от държавите членки.

(2)

Директива 2003/71/ЕО също така изисква публикуване на притурка към проспекта, в която се посочват всички съществени нови фактори, съществени грешки или неточности, свързани с включената в проспекта информация, които са в състояние да се отразят на оценката на ценните книжа и които възникват или са забелязани между момента на одобряване на проспекта и по-късното от двете събития: окончателното закриване на публичното предлагане или според случая — откриването на сесията на регулиран пазар.

(3)

Предоставянето на пълна информация за ценните книжа и емитентите на ценни книжа засилва защитата на инвеститорите. Следователно притурката следва да съдържа всички съществени сведения за породилите появата ѝ случаи, които по силата на Директива 2003/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (2) трябва да бъдат включени в проспекта.

(4)

С цел да се осигури пълно хармонизиране, да се уточнят изискванията в Директива 2003/71/ЕО и да се отчете техническото развитие на финансовите пазари е необходимо да се определят случаите, при които се налага публикуването на притурки към проспекта.

(5)

Изброяването на всички случаи, при които се налага притурка към проспекта, не е възможно, тъй като това може да зависи от емитента и съответните ценни книжа. Следователно е целесъобразно да се посочи техен минимален брой.

(6)

Одитираните годишни финансови отчети имат основно значение за инвеститорите при взимането на инвестиционни решения. С цел да се гарантира, че инвеститорите взимат инвестиционни решения въз основа на най-актуалната финансова информация, е необходимо публикуването на притурка, съдържаща публикуваните след одобрението на проспекта нови годишни одитирани финансови отчети на емитентите на капиталови ценни книжа и на базисни акции (при депозитарни разписки).

(7)

С цел да се отчете способността на прогнозите за печалбата и оценките на нейния размер да влияят на инвестиционните решения, емитентите на капиталови ценни книжа и на базисни акции (при депозитарни разписки) следва да публикуват притурка, съдържаща измененията на вече включения в проспекта експлицитен или имплицитен количествен израз на прогнозата за печалбата или оценката на нейния размер.

(8)

Независимо от вида ценна книга, за да бъде обективно оценен даден емитент, е от ключово значение да се знае кои са неговите основни акционери и евентуален контролиращ го субект. Промяната в контрола върху емитента е особено важна, когато офертата се отнася до капиталови ценни книжа и депозитарни разписки, тъй като цената на тези видове ценни книжа е по принцип по-чувствителна към подобни ситуации. Поради това, при промяна в контрола върху емитент на капиталови ценни книжа или на базисни акции (при депозитарни разписки) следва да се публикува притурка.

(9)

От значение е потенциалните инвеститори, които оценяват текущо предлагането на капиталови ценни книжа или на депозитарни разписки, да могат да сравнят реда и условията на такова предлагане с условията във връзка с цената или обмяната на ценни книжа при евентуално публично предложение за поглъщане, обявено през периода на офертата. Резултатът от дадено публично предложение за придобиване също е от значение за взимането на инвестиционно решение, тъй като инвеститорът трябва да е наясно дали придобиването би променило контрола върху емитента. Следователно в тези случаи се налага притурка.

(10)

Когато декларацията за оборотния капитал вече не е валидна, инвеститорите не са в състояние да вземат напълно информирано инвестиционно решение, тъй като не са наясно с краткосрочното финансово състояние на емитента. Инвеститорите следва да могат да преразгледат инвестиционните си решения в светлината на новата информация за способността на емитента за достъп до парични средства и други налични ликвидни средства за покриване на задълженията си. Следователно в тези случаи се налага притурка.

(11)

Има случаи, при които след одобряването на проспекта емитентът или предлагащата страна решава да предлага ценните книжа в държави членки, различни от предвидените в проспект, или да заяви допускането на тези ценни книжа до търговия на регулирани пазари в допълнителни държави членки, различни от предвидените. Информацията за такива предлагания в други държави членки или за допускането до търгуване на техни регулирани пазари е важна за инвеститорската оценка на някои аспекти на ценните книжа на емитента и следователно налага притурка.

(12)

Поемането на значително финансово задължение би могло да засегне финансовото състояние или дейността на дружеството. Инвеститорите следва да имат право да получат в притурка към проспекта допълнителна информация за последиците от такова поето задължение.

(13)

Увеличаването на общата номинална сума на дадена офертна програма предоставя информация за финансовите нужди на емитента или за увеличено търсене на неговите ценни книжа. Поради това, при увеличение на общата номинална сума на включена в проспекта офертна програма следва да се публикува притурка към него.

(14)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(15)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената по член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят регулаторните технически стандарти за случаите, при които е задължително публикуването на притурка към проспекта.

Член 2

Задължение за публикуване на притурка

Притурка към проспекта се публикува при следните случаи:

а)

когато нови годишни одитирани финансови отчети се публикуват от:

1)

емитент — когато проспектът е свързан с акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, посочени в член 4, параграф 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 809/2004;

2)

емитент на базисните акции или на други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции — при капиталови ценни книжа, които удовлетворяват условията в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 809/2004;

3)

емитент на базисните акции — когато проспектът е изготвен в съответствие с графика на депозитарните разписки, посочен в приложение X или XXVIII към Регламент (ЕО) № 809/2004;

б)

когато изменение на вече включена в проспекта прогноза за печалбата или за очаквания размер на печалбата се публикува от:

1)

емитент — когато проспектът е свързан с акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, посочени в член 4, параграф 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 809/2004;

2)

емитент на базисните акции или на други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции — когато проспектът се отнася за капиталови ценни книжа, които удовлетворяват условията в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 809/2004;

3)

емитент на базисните акции — когато проспектът е изготвен в съответствие с графика на депозитарните разписки, посочен в приложение X или XXVIII към Регламент (ЕО) № 809/2004;

в)

когато е налице промяна в контрола по отношение на:

1)

емитент — когато проспектът е свързан с акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, посочени в член 4, параграф 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 809/2004;

2)

емитент на базисните акции или на други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции — когато проспектът се отнася за капиталови ценни книжа, които удовлетворяват условията в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 809/2004;

3)

емитент на базисните акции — когато проспектът е изготвен в съответствие с графика на депозитарните разписки, посочен в приложение X или XXVIII към Регламент (ЕО) № 809/2004;

г)

когато трета страна представя ново публично предложение за поглъщане по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), както и при резултат от публично предложение за поглъщане, който засяга:

1)

собствения капитал на емитента — когато проспектът е свързан с акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, посочени в член 4, параграф 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 809/2004;

2)

собствения капитал на емитента на базисните акции или на други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции — когато проспектът се отнася за капиталови ценни книжа, които удовлетворяват условията в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 809/2004;

3)

собствения капитал на емитента на базисните акции — когато проспектът е изготвен в съответствие с графика на депозитарните разписки, посочен в приложение X или XXVIII към Регламент (ЕО) № 809/2004;

д)

когато по отношение на посочените в член 4, параграф 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 809/2004 акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, както и по отношение на конвертируемите или заменяеми дългови ценни книжа, които са капиталови ценни книжа, удовлетворяващи условията в член 17, параграф 2 от посочения регламент, има промяна във включената в проспекта декларация за оборотния капитал поради това, че оборотният капитал е вече достатъчен или недостатъчен за покриване на текущите задължения на емитента;

е)

когато емитент иска да бъде допуснат да търгува на един или повече допълнителни регулирани пазари в една или повече допълнителни държави членки или възнамерява да направи публично предлагане в една или повече допълнителни държави членки извън предвидените в проспекта;

ж)

когато е поето ново съществено финансово задължение, което е вероятно да породи значително общо изменение по смисъла на член 4а, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 809/2004, и проспектът е свързан с посочените в член 4, параграф 2, точка 1 от същия регламент акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, както и с другите капиталови ценни книжа, които удовлетворяват условията в член 17, параграф 2 от същия регламент;

з)

когато бъде увеличена общата номинална стойност на офертната програма.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(2)  Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисия (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(4)  Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане (ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12).


Top