EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0379

Регламент (ЕС) № 379/2014 на Комисията от 7 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

OJ L 123, 24.4.2014, p. 1–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/379/oj

24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 379/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 8, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Операторите и персоналът, участващи в експлоатацията на определени въздухоплавателни средства, трябва да отговарят на съответните съществени изисквания, установени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 Комисията следва да приеме необходимите правила за прилагане, за да се установят условията за безопасна експлоатация на въздухоплавателните средства. При тези правила следва да се вземе предвид главно сложността на въздухоплавателните средства, организации и операции, както и рисковете, свързани с различните видове операции.

(3)

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (2) установява правила за прилагане за операции на търговския въздушен транспорт със самолети и вертолети. Следва да се предвидят и правила за операции на търговския въздушен транспорт с аеростати и планери, за да се постигне съответствие с основните принципи и приложимостта на Регламент (ЕО) № 216/2008. Освен това трябва да се разгледат особеностите на някои търговски операции със самолети и вертолети, започващи и завършващи на едно и също летище или експлоатационна площадка, с оглед на мащаба и обхвата им, както и на свързания с тях риск.

(4)

С Регламент (ЕС) № 800/2013 на Комисията (3) се изменя Регламент (ЕС) № 965/2012, за да се включат правила за нетърговски операции в зависимост от сложността на въздухоплавателното средство. Необходимо е също така да се измени Регламент (ЕС) № 965/2012, за да се отрази актуалното развитие на технологиите и да се гарантират пропорционални мерки за някои строго определени дейности с въздухоплавателни средства, различни от сложните въздухоплавателни средства, и участващите в тях организации.

(5)

Следва да бъдат включени и правила за специализирани операции със самолети, вертолети, аеростати и планери, като се вземат предвид специфичните аспекти на такива операции и свързаният с тях риск. От съображения за пропорционалност не е уместно на сертифициране да се подлагат всички търговски оператори, особено специализираните търговски оператори. Макар и търговски по същност, от тези оператори би се изисквала декларация за способност вместо сертификат. Въпреки това в интерес на безопасността следва да се определят условия за някои високорискови специализирани търговски операции, които застрашават трети страни на земята, така че за тези операции да следва да се иска разрешение.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 965/2012 следва да бъде съответно изменен.

(7)

За да се гарантира плавен преход и високо ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза, мерките за прилагане следва да отразяват съвременните достижения, включително най-добрите практики и научно-техническия напредък в областта на въздушните операции. Ето защо следва да се вземат предвид техническите изисквания и административните процедури, договорени под егидата на Международната организация за гражданско въздухоплаване и Обединените авиационни власти на Европа до 30 юни 2009 г., както и съществуващото законодателство, свързано със специфичните национални условия.

(8)

Необходимо е да се осигури достатъчно време на авиационната промишленост и администрациите на държавите членки за привеждане в съответствие с новата регулаторна рамка.

(9)

Европейската агенция за авиационна безопасност подготви проект на правила за прилагане и го представи на Комисията под формата на становище в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя подробни правила за въздушните операции със самолети, вертолети, аеростати и планери, включително за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от страна на друга държава, когато са се приземили на летища, намиращи се на територията, която подлежи на разпоредбите на Договора.

2.   Настоящият регламент установява също така подробни правила относно условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване и отнемане на сертификати на операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, извършващи операции на търговския въздушен транспорт, относно привилегиите и отговорностите на притежателите на сертификати, както и относно условията, при които операциите се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността.

3.   Настоящият регламент определя също така подробни правила относно условията и процедурите за декларации от оператори, извършващи специализирани търговски операции и нетърговската експлоатация на въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, включително нетърговски специализирани операции с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, както и надзора върху тези оператори.

4.   Настоящият регламент определя също подробни правила за условията, при които определени високорискови специализирани търговски операции подлежат на разрешение в интерес на безопасността, както и за условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване и отнемане на разрешенията.

5.   Настоящият регламент не се прилага за въздушни операции, попадащи в обхвата на член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

6.   Настоящият регламент не се прилага за въздушни операции с привързани аеростати и цепелини, както и за полети с привързани аеростати.“

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея се добавят следните точки:

„7.

„Специализирана операция“ означава всяка операция, различна от търговски въздушен транспорт, при която въздухоплавателното средство се използва за специализирани дейности като селско стопанство, строителство, фотография, картографиране, наблюдение и патрулиране или реклама от въздуха.

8.

„Високорискова специализирана търговска операция“ означава всяка специализирана операция на търговския въздушния транспорт, извършвана над район, където е вероятно безопасността на трети страни на земята да бъде застрашена в извънредни ситуации, или както е определено от компетентния орган на мястото на извършване на операцията, всяка специализирана операция на търговския въздушен транспорт, която поради спецификата си и местната среда, в която се провежда, представлява висок риск по-специално за трети страни на земята.

9.

„Въвеждащ полет“ е всеки полет срещу заплащане или друго възнаграждение, състоящ се от кратка въздушна обиколка, предлаган от одобрена обучаваща организация или организация, създадена с цел популяризиране на въздушния спорт или развлекателното въздухоплаване, с оглед да се привлекат нови курсисти или членове.

10.

„Състезателен полет“ е всяка полетна дейност, при която въздухоплавателното средство се използва за въздушни състезания или надпревари, както и когато то се използва за подготовка за подобни състезания или надпревари или за полет до или от мястото на провеждането им.

11.

„Демонстрационен полет“ е всяка летателна дейност, специално извършвана с цел показване или забавление в рамките на обявено събитие, достъпно за публика, включително когато въздухоплавателното средство се използва за упражнения за демонстрационен полет или за полет до и от мястото на обявеното събитие.“;

б)

във втората алинея „VII“ се заменя с „VIII“.

3)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф 1а:

„1а.   Операторите, извършващи операции на ТВТ, които започват и завършват на едно и също летище/експлоатационна площадка, със самолети с летателни характеристики клас В или несложни вертолети, спазват съответните разпоредби на приложения III и IV.“;

б)

параграфи 3, 4 и 5 се заменят със следния текст:

„3.   Операторите на самолети и вертолети със сложна моторна тяга, участващи в нетърговски операции, декларират своята способност да изпълняват отговорностите си, свързани с експлоатацията на тези въздухоплавателни средства, както и средствата за това, и да експлоатират въздухоплавателните средства в съответствие с разпоредбите, определени в приложения III и VI. Когато такива оператори осъществяват специализирани нетърговски операции, те експлоатират въздухоплавателните средства не съгласно горепосочените разпоредби, а в съответствие с разпоредбите, посочени в приложения III и VIII.

4.   Операторите на самолети и вертолети, различни от тези със сложна моторна тяга, както и на аеростати и планери, участващи в нетърговски операции, включително специализирани такива, експлоатират въздухоплавателните средства в съответствие с разпоредбите, определени в приложение VII.

5.   Когато организациите за обучение със седалище в държава членка, одобрени съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, провеждат учебни полети към, във или извън Съюза, те експлоатират:

а)

самолети и вертолети със сложна моторна тяга — в съответствие с разпоредбите, посочени в приложение VI;

б)

самолети и вертолети, различни от тези със сложна моторна тяга, както и аеростати и планери — в съответствие с разпоредбите, посочени в приложение VII.“;

в)

добавят се следните параграфи 6 и 7:

„6.   Операторите експлоатират въздухоплавателни средства за целите на специализирани търговски операции само както е посочено в приложения III и VIII.

7.   Полетите, изпълнявани непосредствено преди, по време на или непосредствено след специализирани операции и пряко свързани с тези операции, се изпълняват в съответствие с параграфи 3, 4 и 6, както е приложимо. С изключение на парашутни операции, на борда се превозват не повече от шест лица, които са крайно необходими за изпълнение на мисията, изключвайки членовете на екипажа.“

4)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заличава;

б)

вмъква се следният параграф 4а:

„4а.   Чрез дерогация от член 5, параграфи 1 и 6, в съответствие с приложение VII могат да се извършват следните операции с въздухоплавателни средства, различни от тези със сложна моторна тяга:

а)

полети, разходите по които се поделят между частни лица, при условие че преките разходи се разпределят между всички лица на борда на въздухоплавателното средство, включително пилота, а броят на лицата, между които се разпределят преките разходи, не надвишава шест;

б)

състезателни или демонстрационни полети, при условие че даваното за такива полети заплащане или друго възнаграждение се ограничава до преките разходи и пропорционално участие в годишните разходи, както и награди, чиято стойност не надвишава определената от компетентния орган;

в)

въвеждащи полети, парашутни скокове, теглене на планер или фигурен пилотаж, извършвани от обучаваща организация със седалище в държава членка, одобрена съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушните спортове и развлекателното въздухоплаване, при условие че въздухоплавателното средство се експлоатира от организацията на база сух лизинг, че полетът не генерира печалби, разпределяни извън организацията, и че когато са включени нечленуващи в организацията лица, тези полети представляват само незначителна странична дейност за нея.“

5)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Операциите на ТВТ с вертолети, аеростати и планери съответстват на националните изисквания.“

б)

добавя се следният параграф 4:

„4.   Нетърговските операции, включително специализираните такива, със самолети и вертолети със сложна моторна тяга, както и специализираните търговски операции със самолети, вертолети, аеростати и планери продължават да се извършват съгласно приложимото национално законодателство за ограничаване на полетното време до приемането и влизането в сила на съответните правила за прилагане.“

6)

В член 10 параграф 3 се изменя, както следва:

а)

в буква а) думите „приложение III“ се заменят с „приложения II и III“;

б)

в буква б) думите „приложения V, VI и VII“ се заменят с „приложения II, V, VI и VII“.

7)

В член 10 се добавят следните параграфи 4, 5, 6 и 7:

„4.   Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея държавите членки могат да решат да не прилагат разпоредбите на приложения II, III, VII и VIII спрямо специализирани търговски операции до 21 април 2017 г.

5.   Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея държавите членки могат да решат да не прилагат разпоредбите на приложения II, III и IV спрямо:

а)

операции на търговския въздушен транспорт, започващи и завършващи на едно и също летище/експлоатационна площадка, със самолети с летателни характеристики клас В или вертолети с опростена тяга до 21 април 2017 г.; както и

б)

операции на търговския въздушен транспорт с аеростати и планери до 21 април 2017 г.

6.   Когато държава членка се възползва от дерогацията, предвидена в параграф 5, буква а), се прилагат следните правила:

а)

за самолети — приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 и съответните национални освобождавания в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3922/91;

б)

за вертолети — националните изисквания.

7.   Когато държава членка реши да се възползва от дерогациите, предвидени в параграфи 3, 4 и 5, тя уведомява Комисията и Агенцията. В уведомлението се описват причините за тази дерогация и нейната продължителност, както и програмата за изпълнение, която съдържа предвидените действия и техните срокове.“

8)

Приложения от I до VII към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменят, както е посочено в приложение I към настоящия регламент.

9)

В Регламент (ЕС) № 965/2012 се добавя приложение VIII (част SPO), както е посочено в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 800/2013 на Комисията от 14 август 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 227, 24.8.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя с „Определения на термините, използвани в приложения II—VIII“;

б)

вмъква се следното:

„11а.

„Празна маса на аеростата“ означава масата, определена чрез претегляне на аеростата с цялото монтирано оборудване, посочено в ръководството за летателна експлоатация.“;

в)

точка 40 се заменя със следното:

„40.

„Споразумение за сух лизинг“ означава споразумение между предприятия, съгласно което въздухоплавателното средство се експлоатира при условията на свидетелството за авиационен оператор на лизингополучателя или в случай на търговски операции, различни от ТВТ, под отговорността на лизингополучателя.“;

г)

вмъква се следното:

„117а.

„Специалист за изпълнение на специални задания“ означава лице, определено от оператора или от трета страна, или действащо като предприятие, което изпълнява наземни задачи, пряко свързани със специално задание, или извършва специални задания на борда или от въздухоплавателното средство.“;

д)

точка 120 се заменя със следното:

„120.

„Полезен товар“ означава общата маса на пътниците, багажа, товара и носеното специализирано оборудване, като с изключение за аеростатите се включва и баластът.“;

е)

точка 127 се заменя със следното:

„127.

„Споразумение за мокър лизинг“ означава споразумение:

при операции на ТВТ — между въздушни превозвачи, съгласно което въздухоплавателното средство се експлоатира при условията на свидетелството за авиационен оператор на лизингодателя; или

при операции, различни от ТВТ — между въздушни превозвачи, съгласно което въздухоплавателното средство се експлоатира на отговорността на лизингодателя.“

2)

Приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

а)

в ARO.GEN.120, буква г), точка 1 след думата „одобрението“ се добавят думите „, разрешението за специализирана операция“;

б)

в ARO.GEN.200, буква в) след думата „сертифицирани“ се добавят думите „или оправомощени“;

в)

в ARO.GEN.205, буква а) след думите „първоначалното сертифициране“ се добавят думите „, разрешението за специализирана операция“;

г)

в ARO.GEN.205, буква б) след думата „сертифицирането“ се добавя думата „, оправомощаването“;

д)

в ARO.GEN.220, буква а):

i)

се вмъква следното:

„4a)

процеса на разрешаване на високорискова специализирана търговска операция и продължаващия надзор от страна на притежателя на дадено разрешение;“

ii)

точка 7 се заменя със следното:

„7)

надзора на лицата и организациите, упражняващи дейности на територията на държавата членка, но наблюдавани, сертифицирани или оправомощавани от компетентния орган на друга държава членка или Агенцията, както е договорено между тези органи;“

iii)

в точка 9 след думата „сертифициране“ се добавят думите „или оправомощаване“;

е)

в ARO.GEN.220 буква б) се заменя със следното:

„б)

Компетентният орган поддържа списък на всички издадени от него свидетелства на организации и разрешения за специализирани операции, както и на всички получени декларации.“;

ж)

в ARO.GEN.300, буква а) точки 1 и 2 се заменят със следното:

„1)

съответствието с изискванията, приложими спрямо организациите или типа на операциите преди издаването на свидетелството, одобрението или разрешението, в зависимост от случая;

2)

продължаващото съответствие с приложимите изисквания на организациите, които е сертифицирал, специализираните операции, които е разрешил и организациите, от които е получил декларация;“

з)

ARO.GEN.305 се изменя, както следва:

i)

буква г) се заменя със следното:

„г)

За организации, деклариращи своята дейност пред компетентния орган, програмата за надзор се изготвя въз основа на специфичното естество на организацията, сложността на дейностите ѝ и резултатите от предишни дейности по надзор, както и оценката на свързаните с този тип дейност рискове. Тя включва проверки и инспекции, включително наземни и внезапни инспекции при необходимост.“;

ii)

вмъква се следната буква г1):

„г1)

за организации, притежаващи разрешение за специални операции, програмата за надзор се изготвя в съответствие с разпоредбите на буква г), като също така се вземат предвид миналият и настоящият процес на издаване на разрешение и периодът на валидност на разрешението.“;

и)

ARO.GEN.350, буква б) се заменя със следното:

„б)

Констатации от ниво 1 се издават от компетентния орган, когато се установи значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, с процедурите и ръководствата на организацията или с условията на одобрението, сертификата или разрешението за специализирани операции, или със съдържанието на декларация, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите.“;

й)

в ARO.GEN.350, буква б), точки 2) и 3) след думите „свидетелството на организацията“ се добавят думите „или разрешението за специализирани операции“;

к)

ARO.GEN.350, буква в) се заменя със следното:

„в)

Констатации от ниво 2 се издават от компетентния орган, когато се установи значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, с процедурите и ръководствата на организацията или с условията на одобрението, сертификата или разрешението за специализирани операции, или със съдържанието на декларацията, което може да доведе до намалена безопасност или сериозно да застраши безопасността на полетите.“;

л)

в ARO.GEN.350, буква г), точка 1 след думата „свидетелството“ се добавят думите „, разрешението за специализирани операции“;

м)

в ARO.GEN.350, буква д) след думите „организация, която е сертифицирана“ се добавят думите „или оправомощена“;

н)

в ARO.GEN.355, буква а) препратката към Регламент (ЕС) № 290/2012 се заменя с препратка към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

о)

добавя се следната точка ARO.GEN.360:

ARO.GEN.360   Констатации и мерки за изпълнение — всички оператори

Ако в рамките на надзора или по какъвто и да било друг начин бъдат открити доказателства за несъответствие с приложимите изисквания от страна на оператор, попадащ в обхвата на изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, компетентният орган, установил несъответствието, взема всички мерки за изпълнение, необходими за отстраняване на несъответствието.“;

п)

в ARO.OPS.100 се добавя следната буква в):

„в)

Компетентният орган може да определя специфични експлоатационни ограничения. Тези ограничения се документират в оперативните спецификации.“

р)

в подчаст OPS се вмъква следният раздел Iа:

РАЗДЕЛ Ia

Даване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции

ARO.OPS.150   Даване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции

а)

След получаване на заявление за издаване на разрешение за високорискови специализирани търговски операции компетентният орган на оператора преглежда документацията на оператора за оценката на риска и стандартните оперативни процедури (СОП), свързани с една или повече планирани операции и разработени в съответствие с изискванията на приложение VIII (част SPO).

б)

Ако е удовлетворен от оценката на риска и СОП, компетентният орган на оператора издава разрешението, както е установено в допълнение VI. Разрешението може да бъде издадено за определен срок или безсрочно. В разрешението се уточняват условията, при които на оператора е разрешено да извършва една или повече високорискови специализирани търговски операции.

в)

При получаване на заявление за промяна на разрешението компетентният орган на оператора се придържа към букви а) и б). Компетентният орган предписва условията, при които операторът може да осъществява дейност по време на промяната, освен ако компетентният орган определи, че разрешението трябва да бъде временно прекратено.

г)

При получаване на заявление за подновяване на разрешение компетентният орган на оператора се придържа към букви а) и б). Той може да вземе под внимание предишния процес на разрешаване и надзорните дейности.

д)

Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, когато операторът въведе промени, без да е представил изменена оценка на риска и стандартни оперативни процедури (СОП), компетентният орган на оператора временно прекратява, ограничава или отнема разрешението.

е)

При получаване на заявление за издаване на разрешение за трансгранична високорискова специализирана търговска операция компетентният орган на оператора преглежда документацията за оценката на риска на оператора и стандартните оперативни процедури (СОП) в координация с компетентния орган на мястото, където е планирано да се проведе операцията. Ако и двата органа са удовлетворени от оценката на риска и стандартните оперативни процедури (СОП), компетентният орган на оператора издава разрешението.

ARO.OPS.155   Споразумения за лизинг

а)

Компетентният орган одобрява споразумение за лизинг, включващо регистрирано въздухоплавателно средство на трета страна или оператор от трета страна, когато операторът, извършващ специализирани операции, е показал съответствие с ORO.SPO.100.

б)

Одобрението на споразумение за сух лизинг се прекратява временно или отнема, когато удостоверението за летателна годност на въздухоплавателното средство е временно прекратено или отнето.“;

с)

в ARO.OPS.200, буква б), точка 2 след думите „нетърговски операции“ се добавят думите „и специализирани операции“;

т)

ARO.OPS.210 се заменя със следното:

ARO.OPS.210   Определяне на разстояние или площ в района

Компетентният орган може да определи разстояние или площ в района за целите на извършването на операции.“;

у)

в подчаст OPS се вмъква следният раздел III:

РАЗДЕЛ III

Надзор на операциите

ARO.OPS.300   Въвеждащи полети

Компетентният орган може да определи допълнителни условия за въвеждащи полети, осъществявани в съответствие с част NCO на територията на държавата членка. Тези условия гарантират безопасността на операциите и са пропорционални.“;

ф)

в допълнение I:

i)

подзаглавието се заменя с „(График за одобрение на въздушни оператори)“;

ii)

думите „специализирани търговски операции (SPO)“ и бележка под линия 2 се заличават;

х)

в допълнение II повтарящата се дума „излитане“ се заличава и бележка под линия 10 се заменя със следното:

„10.

Въвежда се приложимата категория точен подход: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIВ или CAT IIIС. Въвежда се минималната хоризонтална видимост по пистата (RVR) в метри и височината на вземане на решение (DH) във футове. За всяка посочена категория подход се използва по един ред.“;

ц)

в допълнение V под „нетърговски операции“ се добавят думите „специализирани операции“;

ч)

добавя се следното допълнение VI:

„Допълнение VI

Image Текст на изображението

3)

Приложение III към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

а)

всички препратки към Регламент (ЕИО) № 1702/2003 се заменят с препратки към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (1);

б)

всички препратки към Регламент (ЕС) № 290/2012 се заменят с препратки към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

в)

текстът на ORO.GEN.005 се заменя със следното:

„Настоящото приложение установява изисквания, които трябва да се спазват от въздушните оператори, извършващи:

а)

операции на търговския въздушен транспорт (ТВТ);

б)

специализирани търговски операции;

в)

нетърговски операции с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга;

г)

нетърговски специализирани операции с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга.“;

г)

в ORO.GEN.105 след думите „задължение за деклариране“ се добавят думите „или разрешение за специализирана операция“;

д)

в ORO.GEN.110 буква а) се заменя със следното:

„а)

Операторът носи отговорност за експлоатацията на въздухоплавателното средство в съответствие с приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, според случая, със съответните изисквания на настоящото приложение и със своето свидетелство на авиационен оператор, разрешение за специализирана операция или декларация.“;

е)

в ОRO.GEN.110, буква в) след думата „свидетелство“ се добавят думите „или разрешението за специализирани операции“;

ж)

в ORO.GEN.110 се добавя следната буква:

„к)

Независимо от буква й), операторът на планер или аеростат или на полети, които излитат и кацат на едно и също летище или експлоатационна площадка, изпълнявани по правилата за визуални полети през деня, със:

i)

витлови самолети с един двигател с максимална сертифицирана излетна маса, равна на или по-малка от 5 700 kg, и максимална оперативна конфигурация на пътнически места (MOPSC) по-малка или равна на 5; или

ii)

еднодвигателни вертолети, различни от тези със сложна моторна тяга, с MOPSC по-малка или равна на 5,

гарантира, че полетният екипаж е получил подходящо обучение или инструктаж, които им позволяват да разпознават недекларирани опасни стоки, качени на борда от пътници или като товар.“;

з)

в ORO.GEN.115:

i)

заглавието се заменя със следното: „Заявление за издаване на свидетелство за авиационен оператор“;

ii)

в буква а) думата „авиационен“ се вмъква преди „оператор“;

и)

в ORO.GEN.120 се добавя следната буква:

„г)

Когато оператор, подлежащ на изискването за разрешение за специализирани операции, желае да използва алтернативни средства за постигане на съответствие, той изпълнява изискванията на буква б), когато тези алтернативни средства засягат стандартните оперативни процедури, които са част от разрешението, и на буква в) за декларираната част от своята организация и дейност.“;

й)

заглавието на ORO.GEN.125 се заменя със следното: „Условия за одобрение и привилегии на притежателя на свидетелство за авиационен оператор“;

к)

заглавието на ORO.GEN.130 се заменя със следното: „Промени, свързани с притежателя на свидетелство за авиационен оператор“;

л)

заглавието на ORO.GEN.135 се заменя със следното: „Продължаваща валидност на свидетелството за авиационен оператор“;

м)

в ОRO.GEN.140, буква а) след думата „сертифициране“ се добавят думите „или издаване на разрешение за специализирани операции“;

н)

в ORO.GEN.140, буква б) след „Достъпът до въздухоплавателните средства, посочен в буква а)“ се добавят думите „, при извършване на търговски въздушен транспорт“;

о)

ORO.GEN.205 се заменя със следното:

ORO.GEN.205   Договорени дейности

а)

Операторът гарантира, че когато договаря или купува каквато и да било част от своята дейност, договорената или купена услуга или продукт отговарят на приложимите изисквания.

б)

Когато сертифицираният оператор или притежателят на разрешение за специализирани операции възложи с договор част от своята дейност на организация, която не е сертифицирана или оправомощена съгласно настоящата част да извършва такава дейност, организацията изпълнител работи съгласно одобрението на оператора. Организацията възложител осигурява достъп на компетентния орган до организацията изпълнител, за да се оцени продължаващото съответствие с приложимите изисквания.“;

п)

в ORO.AOC.100, буква а) думата „транспортни“ се вмъква преди думата „операции“;

р)

в ORO.AOC.100 букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

Операторът предоставя на компетентния орган следната информация:

1)

официално наименование и търговско наименование, адрес и адрес за кореспонденция със заявителя;

2)

описание на предвидената експлоатация, включително типовете и броя на въздухоплавателните средства, които ще бъдат експлоатирани;

3)

описание на системата за управление, включително организационната структура;

4)

име на отговорния ръководител;

5)

имената на номинираните лица съгласно изискванията на ORO.AOC.135, буква а), заедно с тяхната квалификация и опит;

6)

копие от ръководството за експлоатация, изисквано съгласно ORO.MLR.100;

7)

декларация, че цялата документация, изпратена на компетентния орган, е била проверена от заявителя и е установено, че отговаря на приложимите изисквания.

в)

Заявителите доказват на компетентния орган, че:

1)

са изпълнили всички приложими изисквания съгласно приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, настоящото приложение и приложение IV (част CAT), както и приложение V (част SPA) към настоящия регламент;

2)

всички експлоатирани въздухоплавателни средства притежават сертификат за летателна годност в съответствие с Регламент (ЕО) № 748/2012; както и

3)

техните организация и управление са подходящи и съответстват точно на мащаба и обхвата на експлоатацията.“;

с)

в ORO.AOC.125, буква а), точка 1, подточка ii) след думата „търговски“ се добавят думите „въздушен транспорт“;

т)

в ORO.DEC.100 първото изречение се заменя със следното:

„Операторът на въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, извършващ нетърговски операции или специализирани нетърговски операции, както и операторът, извършващ специализирани търговски операции:“;

у)

след подчаст DEC „Декларация“ се вмъква следната подчаст:

„ПОДЧАСТ SPO

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ

ORO.SPO.100   Общи изисквания за специализирани търговски оператори

а)

В допълнение към ORO.DEC.100 специализираните търговски оператори спазват също така ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 и ORO.AOC.150.

б)

Въздухоплавателните средства да притежават сертификат за летателна годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012 или да са взети на лизинг в съответствие с буква в).

в)

Специализираният търговски оператор да получи предварително разрешение от компетентния орган и да отговаря на следните условия, ако:

1)

взема на мокър лизинг въздухоплавателно средство на оператор от трета страна:

i)

стандартите за безопасност на оператора от трета страна по отношение на продължаващата летателна годност и въздушните операции са еквивалентни на приложимите изисквания, установени с Регламент (ЕО) № 2042/2003 и с настоящия регламент;

ii)

въздухоплавателното средство на оператора от трета страна притежава стандартен сертификат за летателна годност, издаден в съответствие с приложение 8 на ИКАО;

iii)

продължителността на мокрия лизинг не надвишава седем месеца в рамките на всеки период от 12 последователни месеца; или

2)

взема на сух лизинг въздухоплавателно средство, регистрирано в трета страна, ако:

i)

е установена оперативна необходимост, която не може да бъде удовлетворена чрез лизинг на въздухоплавателно средство, регистрирано в ЕС;

ii)

продължителността на сухия лизинг не надвишава седем месеца в рамките на всеки период от 12 последователни месеца;

iii)

е гарантирано съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 2042/2003;

iv)

въздухоплавателното средство е оборудвано в съответствие с приложение VIII [част SPO].

ORO.SPO.110   Даване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции

а)

Специализираният търговски оператор подава заявление и получава разрешение, издадено от компетентния орган на оператора, преди да предприеме високорискова специализирана търговска операция:

1)

която се провежда над район, където безопасността на трети страни на земята вероятно ще бъде застрашена в случай на извънредна ситуация; или

2)

която поражда висок риск, особено за трети страни на земята, както е определено от компетентния орган на мястото, където операцията се провежда, поради нейното специфично естество и местната среда, в която се провежда.

б)

Операторът предоставя на компетентния орган следната информация:

1)

официално наименование и търговско наименование, адрес и адрес за кореспонденция със заявителя;

2)

описание на системата за управление, включително организационната структура;

3)

описание на предвидената експлоатация, включително типовете и броят на въздухоплавателните средства, които ще бъдат експлоатирани;

4)

документацията за оценката на риска и свързаните с него стандартни оперативни процедури, изисквани от SPO.OP.230;

5)

декларация, че цялата документация, изпратена на компетентния орган, е била проверена от оператора и е установено, че отговаря на приложимите изисквания.

в)

Кандидатстването за разрешение или за изменение на съществуващо разрешение се извършва във форма и по начин, установени от компетентния орган, отчитайки приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

ORO.SPO.115   Промени

а)

За всяка промяна, която влияе на обхвата на разрешението или разрешените операции, се изисква предварително одобрение от компетентния орган. За всяка промяна, която не е обхваната от първоначалната оценка на риска, се изисква на компетентния орган да се представят изменена оценка на риска и стандартни оперативни процедури (СОП).

б)

Заявлението за одобрение на промяна се подава преди осъществяването на промяната, за да се даде възможност на компетентния орган да определи дали продължава съответствието с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и да измени, ако е необходимо, разрешението. Операторът представя на компетентния орган цялата съответна документация.

в)

Промяната се осъществява само след получаване на официално одобрение от компетентния орган съгласно ARO.OPS.150.

г)

Операторът функционира при условията, предписани от компетентния орган по време на такива промени, където е приложимо.

ORO.SPO.120   Продължаваща валидност

а)

Оператор, притежаващ разрешително за специализирана операция, спазва обхвата и правата, определени в разрешението.

б)

Разрешението на оператора остава валидно, при условие че:

1)

операторът продължи да спазва съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, отнасящи се до третирането на констатациите, както е посочено в ORO.GEN.150;

2)

на компетентния орган се предоставя достъп до оператора, както е посочено в ORО.GEN.140, за да определи дали продължава спазването на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане; както и

3)

разрешението не е отказано или отнето.

в)

След отнемане или отказ разрешението незабавно се връща на компетентния орган.“;

ф)

ORO.MLR.100, буква б) се заменя със следното:

„б)

Съдържанието на ръководството за експлоатация отразява изискванията, посочени в настоящото приложение, приложение IV (част CAT), приложение V (част SPA), приложение VI (част NCC), и приложение VIII (част SPO), както е приложимо, и не е в разрез с условията, които се съдържат в спецификациите на операциите към свидетелството за авиационен оператор (САО), разрешението за специални операции или с декларацията и списъка със специални одобрения към нея, както е приложимо.“;

х)

В ORO.MLR.100 се вмъква следната буква ж1):

„ж1)

титулярите на разрешения за специални операции трябва да получат предварително одобрение за всяко изменение, свързано с утвърдените стандартни оперативни процедури, преди влизане в сила на това изменение.“;

ц)

в ORO.MLR.100, буква з) думите „независимо от буква ж)“ се заменят с „независимо от букви ж) и ж1)“;

ч)

в ORO.MLR.101 първото изречение се заменя със следното:

„С изключение на операции с витлови самолети с един двигател с MOPSC 5 пътнически места или несложни вертолети с един двигател с MOPSC 5 пътнически места, които излитат и кацат на едно и също летище или експлоатационна площадка, изпълнявани по VFR през деня, и за полети с планери и аеростати, основната структура на ръководството за експлоатация е както следва:“;

ш)

ORO.MLR.115, буква а) се заменя със следното:

„а)

Посочените по-долу записи се съхраняват за период от най-малко 5 години:

1)

за оператори на ТВТ — записи за дейностите, посочени в ORO.GEN.200;

2)

за декларирани оператори — копие от декларацията на оператора, информация за притежаваните одобрения и ръководство за експлоатация;

3)

за титулярите на разрешения за специални операции освен посоченото в буква а), точка 2 — също така записи, свързани с оценката на риска, извършена съгласно SPO.OP.230, и свързаните стандартни оперативни процедури.“;

щ)

в ORO.MLR.115, буква б), точка 4 след думите „опасни товари“ се добавят думите „, ако е приложимо“;

ъ)

в ORO.SEC.100 заглавието се заменя със следното:

ORO.SEC.100   Сигурност на обособената за полетния екипаж част — самолети“;

ю)

в ORO.SEC.100.Н заглавието се заменя със следното:

ORO.SEC.105   Сигурност на обособената за полетния екипаж част — вертолети“;

я)

ORO.FC.005 се заменя със следното:

ORO.FC.005   Обхват

Настоящата подчаст установява изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от оператора във връзка с обучението, опита и квалификацията на полетния екипаж, и се състои от:

а)

РАЗДЕЛ 1, който определя общи изисквания, приложими както за нетърговските операции с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, така и за всяка търговска експлоатация;

б)

РАЗДЕЛ 2, който определя допълнителни изисквания, приложими за операциите на търговския въздушен транспорт, с изключение на:

1)

операции на търговския въздушен транспорт на планери или аеростати; или

2)

операции на търговския пътнически въздушен транспорт, извършвани по правилата за визуални полети през деня, започващи и завършващи на едно и също летище или оперативна площадка или в рамките на местна област, определена от компетентния орган, със:

витлови самолети с един двигател с максимална сертифицирана излетна маса, равна на или по-малка от 5 700 kg, и MOPSC от 5 пътнически места; или

вертолети, различни от тези със сложна моторна тяга, с един двигател и MOPSC от 5 пътнически места.

в)

РАЗДЕЛ 3, който определя допълнителни изисквания за специализирани търговски операции и за тези, посочени в буква б), точки 1 и 2.“

аа)

в ORO.FC.105:

i)

в буква в) в началото на първото изречение се вмъкват думите „При търговски операции със самолети и вертолети,“;

ii)

буква г) се заменя със следното:

„г)

буква в) не се прилага:

1)

за самолети клас В, участващи в операции на търговския въздушен транспорт по правилата за визуални полети през деня; както и

2)

при операции на търговския пътнически въздушен транспорт, извършвани по правилата за визуални полети през деня, започващи и завършващи на едно и също летище или оперативна площадка или в рамките на местна област, определена от компетентния орган, с вертолети, различни от тези със сложна моторна тяга, с един двигател и MOPSC от 5 пътнически места.“;

аб)

ORO.FC.145, буква в) се заменя със следния текст:

„в)

При операции на ТВТ програмите за обучение и проверки, включително учебните планове и използването на индивидуални летателни тренажори (FSTD), се одобряват от компетентния орган.“

ав)

след ORO.FC.H.250 се добавя следният раздел:

РАЗДЕЛ 3

Допълнителни изисквания за специализирани търговски операции и операции на ТВТ, посочени в ORO.FC.005, буква б), точки 1 и 2

ORO.FC.330   Периодично обучение и проверка — квалификационна проверка на оператора

а)

Всеки член на екипажа преминава квалификационни проверки на оператора, за да демонстрира компетентността си при извършване на нормални, особени и аварийни процедури, обхващащи съответните аспекти, свързани със специализираните задачи, описани в ръководството за експлоатация.

б)

Особено внимание се обръща на операциите, които се извършват по правилата за полети по прибори или през нощта.

в)

Периодът на валидност на квалификационната проверка на оператора е 12 календарни месеца. Периодът на валидност започва да тече от края на месеца, през който е извършена проверката. Когато квалификационната проверка на оператора се извършва в рамките на последните три месеца от периода на валидност, новият период на валидност започва да тече от първоначалната дата на изтичане на валидността.“;

аг)

в ORO.CC.100, буква а) в началото на второто изречение се добавят думите „Освен при аеростати,“;

ад)

допълнение I се заменя със следното:

„Допълнение I

Image Текст на изображението

4)

Приложение IV към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

а)

всички препратки към Регламент (ЕО) № 1702/2003 се заменят с препратки към Регламент (ЕС) № 748/2012;

б)

добавя се следната точка CAT.GEN.105:

CAT.GEN.105   Туристически мотопланери, мотоделтапланери и смесени аеростати

а)

Мотоделтапланерите, с изключение на туристическите мотопланери, се експлоатират и оборудват съгласно изискванията, приложими за планери.

б)

Туристическите мотопланери се експлоатират съгласно изискванията за:

1)

самолети, когато се задвижват от двигател; и

2)

планери, когато се експлоатират без използване на двигател.

в)

Туристическите мотопланери се оборудват в съответствие с изискванията, приложими за самолети, освен ако в CAT.IDE.A е посочено друго.

г)

Смесените аеростати се експлоатират в съответствие с изискванията за аеростати с горещ въздух.“;

в)

в CAT.GEN.MPA.180, буква а) точки 5 и 6 се заменят със следното:

„5)

Заверено копие на свидетелството за авиационен оператор (САО), включително превод на английски език, когато САО е издадено на друг език.

6)

Спецификациите на операции, свързани с типа въздухоплавателно средство, издадени със САО, включително превод на английски език, когато спецификациите на операциите са издадени на друг език;“

г)

в подчаст А „Общи изисквания“ се вмъква следният раздел:

РАЗДЕЛ 2

Безмоторни въздухоплавателни средства

CAT.GEN.NMPA.100   Задължения на командира

а)

Командирът:

1)

е отговорен за безопасността на всички членове на екипажа и пътниците, намиращи се на борда, от момента на качването му/ѝ на борда до напускането на въздухоплавателното средство след края на полета;

2)

е отговорен за експлоатацията и безопасността на въздухоплавателното средство:

i)

за аеростати — от момента на започване на надуването до свиването на обшивката, ако командирът не е делегирал отговорността на друго квалифицирано лице по време на фазата на надуване до пристигането на командира, както е посочено в ръководството за експлоатация;

ii)

за планери — от момента, в който планерът започне излитане, до момента, в който той спре в края на полета;

3)

е упълномощен да издава всякакви заповеди и да предприема всички необходими действия с цел да гарантира безопасността на въздухоплавателното средство и на превозваните в него лица и/или собственост в съответствие с точка 7.в от приложение IV към Регламент(ЕО) № 216/2008;

4)

има право да не качи на борда или да свали от борда всяко лице, което може да представлява потенциална заплаха за безопасността на въздухоплавателното средство или на лицата на борда;

5)

не допуска превоз на лице, което изглежда е под въздействието на алкохол или упойващи вещества до степен, която може да представлява заплаха за безопасността на въздухоплавателното средство или на лицата на борда;

6)

гарантира, че всички пътници са получили инструктаж за безопасност;

7)

гарантира, че всички оперативни процедури и проверки са изпълнени в съответствие с ръководството за експлоатация;

8)

гарантира, че предполетната инспекция е проведена в съответствие с изискванията на приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003;

9)

се уверява, че достъпът до аварийно-спасителното оборудване е лесен и позволява незабавно използване;

10)

спазва съответните изисквания на схемите на оператора за докладване на събития;

11)

спазва всички ограничения на времето за полети и дежурства (FTL) и изисквания за почивка, приложими за неговата дейност;

12)

когато поема задължения към повече от един оператор:

i)

поддържа свои индивидуални записи относно времето за полети и дежурства и периодите на почивка, посочени в приложимите изисквания за FTL; и

ii)

предоставя на всеки оператор необходимите данни за определяне на разписанието на дейностите в съответствие с приложимите изисквания за FTL.

б)

Командирът не изпълнява задължения на въздухоплавателно средство:

1)

когато се намира под въздействие на психоактивни вещества или алкохол, или когато е неспособен да ги изпълнява поради травма, умора, лечение, болест или други подобни причини;

2)

преди да е изтекъл приемлив период от време след подводен престой на голяма дълбочина или след кръводаряване;

3)

ако не са изпълнени приложимите медицински изисквания;

4)

ако той/тя има каквито и да е съмнения относно възможността да изпълни възложените му/ѝ служебни задължения; или

5)

ако той/тя е или предполага, че е изморен/а, както е посочено в точка 7.е от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, или се чувства по друг начин непригоден(на) до степен, в която безопасността на полета може да бъде застрашена.

в)

В критична ситуация, която изисква незабавно решение и действие, командирът предприема всички действия, които прецени за необходими според обстоятелствата, в съответствие с точка 7.г от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008. В такива случаи той/тя може да се отклони от правилата, експлоатационните процедури и методи в интерес на безопасността.

г)

Командирът на аеростат:

1)

отговаря за предполетния инструктаж на лицата, помагащи при надуването и свиването на обшивката на аеростата;

2)

гарантира, че никой не пуши на борда или в непосредствена близост до аеростата; и

3)

гарантира, че лицата, помагащи при надуването и свиването на обшивката на аеростата, носят подходящо защитно облекло.

CAT.GEN.NMPA.105   Допълнителен член на екипажа на аеростат

а)

Когато аеростатът превозва повече от 19 пътници, на борда да има поне един допълнителен член на екипажа с подходящ опит и подходящо обучен, който да оказва помощ на пътниците в случай на аварийна ситуация.

б)

Допълнителният член на екипажа не изпълнява задължения на аеростата:

1)

когато се намира под въздействие на психоактивни вещества или алкохол;

2)

когато е неспособен да ги изпълнява поради травма, умора, лечение, болест или други подобни причини; или

3)

преди да е изтекъл приемлив период от време след подводен престой на голяма дълбочина или след кръводаряване.

CAT.GEN.NMPA.110   Правомощия на командира

Операторът взема всички необходими мерки, за да гарантира, че всички лица на борда на въздухоплавателното средство се подчиняват на всички законни команди, дадени от командира с цел осигуряване на безопасността на самолета и на хората или товара, превозвани с него.

CAT.GEN.NMPA.115   Общ език

Операторът гарантира, че всички членове на екипажа могат да комуникират помежду си на общ език.

CAT.GEN.NMPA.120   Преносими електронни устройства

Операторът взема всички необходими мерки, за да предотврати и не допусне някой на борда на въздухоплавателното средство да използва преносимо електронно устройство, което би могло да окаже неблагоприятно въздействие върху работата на системите и оборудването на въздухоплавателното средство.

CAT.GEN.NMPA.125   Информация за аварийно-спасителното оборудване на борда

На всички свои въздухоплавателни средства операторът винаги да разполага със списъци с информация за аварийно-спасителното оборудване на борда, които могат незабавно да бъдат предоставени на координационните центрове за спасяване.

CAT.GEN.NMPA.130   Алкохол и наркотични вещества

Операторът взема всички необходими мерки, за да не допусне качване или пребиваване на борда на въздухоплавателното средство на лица под въздействието на алкохол или наркотични вещества до степен, предполагаща възможна заплаха за безопасността на въздухоплавателното средство или на пътниците.

CAT.GEN.NMPA.135   Заплаха за безопасността

Операторът взема всички необходими мерки, за да гарантира, че никое лице не предприема безотговорно или небрежно действие или бездействие, с което да:

а)

застрашава въздухоплавателното средство или лице на борда или на земята; или

б)

предизвика или допусне въздухоплавателното средство да застраши безопасността на лице или на имущество.

CAT.GEN.NMPA.140   Налични на борда документи, ръководства и информация

а)

Освен ако е посочено друго, по време на всеки полет на борда са налични оригинали или копия на посочените по-долу документи, ръководства и информация:

1)

ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство (AFM), или еквивалентни документи;

2)

оригиналът на сертификата за регистрация;

3)

оригиналът на сертификата за летателна годност;

4)

сертификат за шум, ако е приложимо;

5)

копие на свидетелството за авиационен оператор;

6)

спецификациите на операции, свързани с типа въздухоплавателно средство, издадени със САО, ако е приложимо;

7)

разрешението за използване на бордните радиостанции, ако е приложимо;

8)

сертификат(и) на застрахователна полица „Отговорност към трети лица“;

9)

полетният дневник за въздухоплавателното средство или еквивалентен документ;

10)

техническия борден дневник на въздухоплавателното средство съгласно приложение I (част M) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, ако е приложимо;

11)

списъкът на минималното оборудване (MEL) или списък с отклонения от конфигурацията (CDL), ако е приложимо;

12)

подробности от представения на обслужването на въздушното движение (ОВД) полетен план, ако е приложимо;

13)

актуални и подходящи аеронавигационни карти за маршрута на предлагания полет и всички маршрути, по които е разумно да се очаква, че може да бъде отклонен полетът;

14)

информация за процедурите и визуалните сигнали, които следва да бъдат използвани от прехващач и прехващано въздухоплавателно средство;

15)

информация относно обслужването по търсене и спасяване за зоната на планирания полет;

16)

подходящи известия за авиаторите (NOTAM) и документи за аеронавигационното информационно обслужване (AIS);

17)

съответната метеорологична информация;

18)

декларации за пътниците, ако е приложимо;

19)

за планери — документация за масата и центровката, а за аеростати — документация за масата;

20)

експлоатационен полетен план, ако е приложимо; и

21)

всяка друга документация, която може да се отнася до полета или се изисква от държавите, за които полетът е от значение.

б)

Независимо от буква а) документите, ръководствата и информацията, посочени в нея, могат да се носят в спасителното превозно средство или да бъдат оставени на летището или експлоатационната площадка при полети, за които е планирано:

1)

излитане и кацане на едно и също летище/експлоатационна площадка; или

2)

да останат в местна област, посочена в ръководството за експлоатация.

CAT.GEN.NMPA.145   Предоставяне на документи и записи

Командирът предоставя задължителните документи, намиращи се на борда, в разумен срок след поискването им от лице, упълномощено от съответен орган.

CAT.GEN.NMPA.150   Превоз на опасни товари

а)

Превозът на опасни товари не се разрешава освен ако:

1)

те не са предмет на Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ICAO Doc 9284-AN/905) съгласно част 1 от същите инструкции; или

2)

те се пренасят от пътници или членове на екипажа, или са в багаж, в съответствие с част 8 от техническите инструкции.

б)

Операторът установява процедури, за да гарантира, че са предприети всички необходими мерки, за да се предотврати пренасянето на опасни товари на борда по невнимание.

в)

Операторът предоставя на персонала необходимата информация, даваща му възможност да изпълнява своите отговорности.“;

д)

в CAT.OP.MPA.151 се вмъква следната буква а1):

„а1)

Независимо от CAT.OP.MPA.150, букви от б) до г), за операции, започващи и завършващи на едно и също летище или експлоатационна площадка със самолети от тип ELA2 при правила за визуални полети през деня, операторът посочва минимален краен резерв от гориво в ръководството за експлоатация. Този минимален краен резерв от гориво е не по-малко от количеството, необходимо за полет с продължителност 45 минути.“

е)

в подчаст Б „Експлоатационни процедури“ се вмъква следният раздел:

РАЗДЕЛ 2

Безмоторни въздухоплавателни средства

CAT.OP.NMPA.100   Използване на летища и експлоатационни площадки

Операторът използва само летища и експлоатационни площадки, които са подходящи за типовете въздухоплавателни средства и естеството на експлоатация.

CAT.OP.NMPA.105   Процедури за намаляване на шума — аеростати и мотоделтапланери

Командирът взема предвид шума на въздухоплавателното средство, като същевременно гарантира, че безопасността има приоритет пред намаляването на шума.

CAT.OP.NMPA.110   Зареждане с гориво и баласт и планиране — аеростати

а)

Операторът гарантира, че горивото и баластът на борда са достатъчни за продължителността на планирания полет, плюс допълнителен 30-минутен полет.

б)

Изчисленията на зареждането с гориво или баласт се основават най-малко на следните експлоатационни условия, при които ще се проведе полетът:

1)

данни, предоставени от производителя на аеростата;

2)

предвидената маса;

3)

очакваните метеорологични условия; и

4)

процедурите и ограниченията на доставчиците на въздушни навигационни услуги.

в)

Изчисленията се вписват в експлоатационния полетен план.

CAT.OP.NMPA.115   Превоз на специални категории пътници (СКП)

Лица, които изискват специални условия, помощ и/или помощни средства, когато се превозват с полет, се считат за СКП и се превозват при условия, които гарантират безопасността на въздухоплавателното средство и пътниците в него съгласно процедурите, установени от оператора.

CAT.OP.NMPA.120   Инструктаж за пътниците

Операторът гарантира, че преди или — ако е необходимо — по време на полета на пътниците е проведен инструктаж за безопасност.

CAT.OP.NMPA.125   Подготовка за полета

Преди да започне полета, командирът:

а)

се уверява с всички налични разумни средства, че наземните съоръжения, включително комуникационно оборудване и навигационни средства, налични и пряко необходими при такъв полет, за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, са подходящи за вида експлоатация, при който ще се осъществи полетът; и

б)

се запознава с цялата налична метеорологична информация, необходима за планирания полет. Подготовката за полет, отдалечен от мястото на излитане, включва:

1)

проучване на наличните текущи метеорологични доклади и прогнози; и

2)

планиране на алтернативен начин на действие за случай, когато полетът не може да приключи, както е планирано, поради метеорологичните условия.

CAT.OP.NMPA.130   Подаване на ОВД на полетен план

а)

Ако подаването на ОВД на полетен план не се изисква от правилата за полети и такъв не бъде подаден, се депозира необходимата информация, позволяваща на органите за оповестяване да предприемат необходимите действия, ако е необходимо.

б)

Когато полети се извършват от площадка, където е невъзможно подаването на ОВД на полетен план, този план се предава възможно най-бързо след излитането от командира или оператора.

CAT.OP.NMPA.135   Обезопасяване на пътническата и пилотската кабина — аеростати

Преди излитане и кацане и винаги, когато сметне, че е в интерес на безопасността, командирът се уверява, че:

а)

цялото оборудване и багаж са подходящо обезопасени; и

б)

аварийната евакуация остава възможна.

CAT.OP.NMPA.140   Тютюнопушене на борда

На никого не е позволено тютюнопушене на борда на планер или аеростат.

CAT.OP.NMPA.145   Метеорологични условия

Командирът започва и продължава полет по правилата за визуални полети само ако последната налична метеорологична информация показва, че метеорологичните условия по маршрута и на летището за местоназначение в очакваното време на използване ще съответстват на или ще са по-добри от приложимите експлоатационни минимуми за полети, изпълнявани по правила за визуални полети.

CAT.OP.NMPA.150   Лед и други замърсители — наземни процедури

Командирът предприема излитане само ако външните повърхности на въздухоплавателното средство са почистени от замърсявания, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху експлоатационните характеристики или управляемостта на въздухоплавателното средство, с изключение на случаите, разрешени съгласно ръководството за летателна експлоатация.

CAT.OP.NMPA.155   Условия за излитане

Преди да предприеме излитане, командирът се уверява, че в съответствие с предоставената му информация метеорологичните условия на летището или експлоатационната площадка няма да възпрепятстват изпълнението на безопасно излитане и отлитане.

CAT.OP.NMPA.160   Симулиране на извънредни ситуации по време на полет

Командирът гарантира, че когато на борда има пътници, не се симулират извънредни или аварийни ситуации, изискващи прилагането на процедури за извънредни или аварийни ситуации.

CAT.OP.NMPA.165   Процедури за управление на разхода на гориво и баласта по време на полет — аеростати

Командирът редовно проверява дали количеството използваемо гориво и баласт, оставащо на борда, не е по-малко от необходимото гориво и баласт за завършване на планирания полет и резерва, планиран за кацане.

CAT.OP.NMPA.170   Използване на допълнителен кислород

Командирът гарантира, че членовете на полетния екипаж, които имат задължения от съществена важност за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство в полет, непрекъснато използват допълнителен кислород, когато барометричната височина превишава 10 000 ft за период, по-дълъг от 30 минути, и винаги когато барометричната височина превишава 13 000 ft.

CAT.OP.NMPA.175   Условия за предприемане на подход за кацане и кацане

Преди да започне подход за кацане, командирът се убеждава в съответствие с наличната информация, че метеорологичните условия на планираното летище или експлоатационна площадка и условията на планираната за използване повърхност няма да възпрепятстват изпълнението на безопасен подход и кацане.

CAT.OP.NMPA.180   Експлоатационни ограничения — аеростати с горещ въздух

а)

Аеростат с горещ въздух не се приземява през нощта освен при извънредни ситуации.

б)

Аеростат с горещ въздух може да извърши излитане през нощта, при условие че има достатъчно гориво за кацане през деня.

CAT.OP.NMPA.185   Експлоатационни ограничения — планери

Планери се експлоатират само през деня.“;

ж)

в CAT.POL.A.240, буква б) точка 4 „ORO.OPS“ се заменя с „ORO.FC“;

з)

в CAT.POL.A.310 се добавя следната буква д):

„д)

изискванията в буква а), точки 3, 4 и 5, буква б), точка 2 и буква в), точка 2 не се прилагат за полети, извършвани по правилата за визуални полети през деня.“;

и)

в CAT.POL.A.405, буква б) позоваването на „CAT.POL.A.405, буква б) или буква в)“ се заменя с позоваване на „CAT.POL.A.400, буква б) или в)“;

й)

в подчаст В „Летателни характеристики на въздухоплавателните средства и експлоатационни ограничения“ се добавят следните раздели 4 и 5:

РАЗДЕЛ 4

Планери

CAT.POL.S.100   Експлоатационни ограничения

а)

По време на всички етапи от експлоатацията на планера разпределението на товара, масата и центровката да съответстват на ограниченията, определени в одобреното ръководство за летателна експлоатация или в ръководството за експлоатация, ако то е по-ограничително.

б)

Във въздухоплавателното средство се излагат табели, списъци, маркировки по приборите, или комбинации от тях, съдържащи тези експлоатационни ограничения, определени в ръководството за летателна експлоатация за визуално представяне.

CAT.POL.S.105   Претегляне

а)

Операторът гарантира, че масата и центровката на планера са установени чрез действително претегляне преди въвеждането му в експлоатация. Сумарният ефект от извършваните модификации и ремонтни работи върху масата и центровката се отчита и документира по подходящ начин. Тази информация се предоставя на командира. Планерът се претегля отново, ако ефектът от модификациите върху масата и центровката не е известен с точност.

б)

Претеглянето се извършва от производителя на планера или в съответствие с Регламент (ЕО) № 2042/2003, според случая.

CAT.POL.S.110   Летателни характеристики

Командирът експлоатира планера само ако характеристиките на въздухоплавателното средство отговарят на приложимите правила за полети и други ограничения, приложими за полета, въздушното пространство или използваните летища и експлоатационни площадки, отчитайки точността на използваните карти.

РАЗДЕЛ 5

Аеростати

CAT.POL.B.100   Експлоатационни ограничения

а)

По време на всички етапи от експлоатацията на аеростата разпределението на товара и масата да съответстват на ограниченията, определени в одобреното ръководство за летателна експлоатация или в ръководството за експлоатация, ако то е по-ограничително.

б)

В аеростата се излагат табели, списъци, маркировки по приборите, или комбинации от тях, съдържащи тези експлоатационни ограничения, определени в ръководството за летателна експлоатация за визуално представяне.

CAT.POL.B.105   Претегляне

а)

Операторът гарантира, че масата на аеростата е установена чрез действително претегляне преди въвеждането му в експлоатация. Натрупаните въздействия от извършваните модификации и ремонти върху масата на аеростата се отчитат и съответно документират. Тази информация се предоставя на командира. Освен това аеростатите се претеглят отново, ако ефектът от модификациите върху масата не е известен с точност.

б)

Претеглянето се извършва от производителя на аеростата или в съответствие с Регламент (ЕО) № 2042/2003, според случая.

CAT.POL.B.110   Система за определяне на масата

а)

Операторът на аеростат установява система, уточняваща как се определя следното за всеки полет, за да даде възможност на командира да провери спазването на ограниченията, определени в ръководството за летателна експлоатация:

1)

масата на празен аеростат;

2)

масата на полезния товар;

3)

масата на горивото или баласта, заредени за полет;

4)

излетна маса;

5)

натоварване на аеростата, извършено под надзора на командира или квалифициран персонал;

6)

изготвяне и разпределение на всички документи.

б)

Командирът да може да възпроизведе изчислението на масата по електронен начин.

в)

Документацията за масата се подготвя преди потегляне и се вписва в експлоатационния полетен план.

CAT.POL.B.115   Летателни характеристики

Командирът експлоатира аеростата само ако характеристиките на въздухоплавателното средство отговарят на приложимите правила за полети и други ограничения, приложими за полета, въздушното пространство или използваните летища и експлоатационни площадки, отчитайки точността на използваните карти.“;

к)

в CAT.IDE.A.100, буква в), CAT.IDE.A.215, буква г) и в CAT.IDE.H.100, буква в) думите „трябва да“ се заменят с „е“;

л)

в CAT.IDE.A.260 фигура 1 се заменя със следната фигура:

фигура 1

Image

м)

в подчаст Г „Прибори, данни и оборудване“ се добавят следните раздели 3 и 4:

РАЗДЕЛ 3

Планери

CAT.IDE.S.100   Прибори и оборудване — общи разпоредби

а)

Приборите и оборудването, изисквани по настоящата част, се одобряват съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012, ако:

1)

се използват от полетния екипаж за управление на траекторията на полета;

2)

се използват за постигане на съответствие с CAT.IDE.S.140;

3)

се използват за постигане на съответствие с CAT.IDE.S.145; или

4)

са инсталирани в планера.

б)

За следните елементи няма нужда от одобрение, в случай че се изискват по настоящата подчаст:

1)

преносими лампи с независимо захранване;

2)

точни хронометри; и

3)

сигнално оборудване и авариен спасителен пакет.

в)

Прибори и оборудване, които не се изискват съгласно настоящата подчаст, както и всяко друго оборудване, което не се изисква съгласно други приложения, но се пренасят на борда, отговарят на следните изисквания:

1)

информацията, предоставяна от тези прибори или оборудване, не се използва от полетния екипаж за постигането на съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 216/2008; и

2)

приборите и оборудването не влияят на летателната годност на планера, дори когато не функционират или функционират неправилно.

г)

Приборите и оборудването да са леснодостъпни или използваеми от седалката на съответния член на екипажа, който трябва да ги използва.

д)

Аварийно-спасителното оборудване да е леснодостъпно и готово за незабавно използване.

CAT.IDE.S.105   Минимално оборудване за полета

Полетът не започва, когато не работят или липсват някои прибори, части от оборудване или функции на планера, необходими за планирания полет, освен ако планерът се експлоатира съгласно списъка на минималното оборудване (MEL).

CAT.IDE.S.110   Експлоатация на планера по правилата за визуални полети – пилотажно-навигационни прибори

а)

Планери, които се експлоатират по правилата за визуални полети през деня, се оборудват със средства за измерване и показване на:

1)

магнитния курс — за моторно задвижвани планери;

2)

времето в часове, минути и секунди;

3)

барометричната височина; и

4)

приборната въздушна скорост.

б)

Планери, които се експлоатират при условия, когато планерът не може да поддържа желаното положение без прибягване към един или повече допълнителни прибори, се оборудват освен с предвиденото в буква а) и със средства за измерване и показване на следното:

1)

вертикалната скорост,

2)

положението или завоя и плъзгането; и

3)

магнитния курс.

CAT.IDE.S.115   Полети в облаци — пилотажно-навигационни прибори

Планери, които извършват полети в облаци, се оборудват със средства за измерване и показване на:

а)

магнитен курс;

б)

времето в часове, минути и секунди;

в)

барометричната височина;

г)

приборната въздушна скорост;

д)

вертикалната скорост, и

е)

положението или завоя и плъзгането.

CAT.IDE.S.120   Седалки и предпазни средства

а)

Планерите се оборудват със:

1)

седалка за всяко лице на борда; и

2)

предпазен колан с диагонален презраменен колан съгласно ръководството за летателна експлоатация.

б)

Предпазен колан с диагонален презраменен колан, който се закопчава и освобождава от една ключалка.

CAT.IDE.S.125   Допълнителен кислород

Планери, експлоатирани на барометрични височини над 10 000 ft, се оборудват с кислороден резервоар и подаващо устройство, осигуряващи достатъчно кислород за дишане на:

а)

членовете на екипажа за всеки период, надвишаващ 30 минути, през който барометричната височина ще бъде между 10 000 ft и 13 000 ft; и

б)

всички членове на екипажа и пътници за всеки период, през който барометричната височина ще бъде над 13 000 ft.

CAT.IDE.S.130   Полети над вода

Командирът на планер, експлоатиран над вода, определя рисковете за оцеляване на пътниците на борда на планера в случай на аварийно приводняване, въз основа на което определя дали на борда да са налични:

а)

спасителни жилетки или еквивалентно индивидуално плаващо устройство за всяко лице на борда, които се носят или съхраняват на място, където да бъдат леснодостъпни от седалката на лицето, за което са предназначени;

б)

авариен предавател (ELT) или преносим локаторен маяк (PLB), носен от член на екипажа или пътник, които могат да предават едновременно на честоти 121,5 MHz и 406 MHz; и

в)

оборудване за сигнализиране на бедствие, когато се извършва полет:

1)

над водни пространства на разстояния, надвишаващи дистанцията за планиране до брега; или

2)

където траекторията на излитане или на подхода за кацане е разположена така над водна площ, че в случай на злополука може да се наложи аварийно приводняване.

CAT.IDE.S.135   Животоспасяващо оборудване

Планери, експлоатирани при полети над зони, в които търсенето и спасяването могат да бъдат особено затруднени, се оборудват със сигнализиращи устройства и животоподдържащо оборудване, подходящи за прелитаната зона.

CAT.IDE.S.140   Радиокомуникационно оборудване

а)

Когато това се изисква за въздушното пространство, в което се извършва полетът, планерите се снабдяват с радиокомуникационно оборудване, което може да осъществява двупосочна връзка с аеронавигационните станции и на честотите, изисквани за въздушното пространство.

б)

Радиокомуникационното оборудване, ако се изисква такова съгласно буква а), да осигурява възможност за комуникация на аварийната аеронавигациона честота от 121,5 MHz.

CAT.IDE.S.145   Навигационно оборудване

Планерите се снабдяват с навигационното оборудване, необходимо за продължаване на полета, в съответствие със:

а)

представения на ОВД полетен план, ако е приложимо; и

б)

приложимите изисквания за въздушното пространство.

CAT.IDE.S.150   Транспондер

Когато това се изисква за прелитаното въздушно пространство, планерите се оборудват с транспондер на вторичен обзорен радиолокатор (SSR) с всички необходими функционални възможности.

РАЗДЕЛ 4

Аеростати

CAT.IDE.В.100   Прибори и оборудване — общи разпоредби

а)

Приборите и оборудването, изисквани по настоящата част, се одобряват съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012, ако:

1)

се използват от полетния екипаж за определяне на траекторията на полета;

2)

се използват за постигане на съответствие с CAT.IDE.B.155; или

3)

са инсталирани в аеростата.

б)

За следните елементи няма нужда от одобрение, в случай че се изискват по настоящата подчаст:

1)

преносими лампи с независимо захранване;

2)

точни хронометри;

3)

комплект принадлежности за първа помощ;

4)

сигнално оборудване и авариен спасителен пакет;

5)

алтернативен източник на запалване;

6)

противопожарно одеяло или огнеупорно покривало;

7)

въже за спускане; и

8)

нож.

в)

Прибори и оборудване, които не се изискват съгласно настоящата подчаст, както и всяко друго оборудване, което не се изисква съгласно други приложения, но се пренасят на борда, отговарят на следните изисквания:

1)

информацията, предоставяна от тези прибори или оборудване, не се използва от полетния екипаж за постигането на съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 216/2008; и

2)

приборите и оборудването не влияят на летателната годност на аеростата, дори когато не функционират или функционират неправилно.

г)

Приборите и оборудването са леснодостъпни и използваеми от работното място на съответния член на екипажа, който трябва да ги използва.

д)

Аварийно-спасителното оборудване е леснодостъпно и готово за незабавно използване.

CAT.IDE.В.105   Минимално оборудване за полета

Полетът не започва, ако не работят или липсват някои прибори, части от оборудване или функции на аеростата, необходими за планирания полет, освен ако аеростатът се експлоатира съгласно списъка на минималното оборудване (MEL).

CAT.IDE.B.110   Експлоатационни светлини

Аеростатите, които се експлоатират през нощта, се оборудват със:

а)

сигнални светлини, предназначени за забелязване на въздухоплавателното средство с цел да се предотврати сблъскване;

б)

средство, осигуряващо необходимата осветеност на всички прибори и оборудване, които са от съществено значение за безопасната експлоатация на аеростата; и

в)

преносима лампа с независимо захранване.

CAT.IDE.B.115   Експлоатация на аеростати по правилата за визуални полети – пилотажно-навигационни прибори и свързано оборудване

Аеростатите, които се експлоатират по правилата за визуални полети, се оборудват със:

а)

средство за показване на посоката на отклонение; и

б)

средства за измерване и показване на:

1)

времето в часове, минути и секунди;

2)

вертикалната скорост, ако се изисква от ръководството за летателна експлоатация;

3)

барометричната височина, ако се изисква от ръководството за летателна експлоатация, от изискванията за въздушното пространство или когато е необходим контрол на височината за целите на използване на кислород; и

4)

с изключение на аеростатите с газ — налягането на всяка горелка.

CAT.IDE.B.120   Предпазни средства

Аеростатите с отделение за командира се оборудват с предпазни средства за командира.

CAT.IDE.B.125   Комплект за оказване на първа помощ

а)

Аеростатите се оборудват с комплект за оказване на първа помощ.

б)

В спасителното превозно средство да има допълнителен комплект за оказване на първа помощ.

в)

Комплектът за оказване на първа помощ трябва да е:

1)

леснодостъпен за ползване; и

2)

с редовно подновявано съдържание.

CAT.IDE.B.130   Допълнителен кислород

Аеростати, експлоатирани на барометрични височини над 10 000 ft, се оборудват с кислороден резервоар и подаващо устройство, осигуряващи достатъчно кислород за дишане на:

а)

членовете на екипажа за всеки период, надвишаващ 30 минути, през който барометричната височина ще бъде между 10 000 ft и 13 000 ft; и

б)

всички членове на екипажа и пътници за всеки период, през който барометричната височина ще бъде над 13 000 ft.

CAT.IDE.B.135   Преносими пожарогасители

Аеростатите с горещ въздух се оборудват с поне един преносим пожарогасител, както се изисква от приложимия код за летателна годност.

CAT.IDE.В.140   Полети над вода

Командирът на аеростат, експлоатиран над вода, определя рисковете за оцеляване на пътниците на борда на аеростата в случай на аварийно приводняване, въз основа на което определя дали на борда да са налични:

а)

спасителни жилетки за всяко лице на борда или еквивалентно индивидуално плаващо устройство за всяко лице на борда на възраст под 24 месеца, които се носят или съхраняват на място, където да бъдат леснодостъпни от мястото на лицето, за което са предназначени;

б)

авариен предавател (ELT) или преносим локаторен маяк (PLB), носен от член на екипажа или пътник, които могат да предават едновременно на честоти 121,5 MHz и 406 MHz; и

в)

оборудване за сигнализиране на бедствие.

CAT.IDE.В.145   Животоспасяващо оборудване

Аеростати, експлоатирани при полети над зони, в които търсенето и спасяването могат да бъдат особено затруднени, се оборудват със сигнализиращи устройства и животоподдържащо оборудване, подходящи за прелитаната зона.

CAT.IDE.B.150   Допълнително оборудване

а)

Аеростатите се оборудват с предпазни ръкавици за всеки член на екипажа.

б)

Аеростатите с горещ въздух се оборудват със:

1)

алтернативен източник на запалване;

2)

средство за измерване и указване на количеството гориво;

3)

противопожарно одеяло или огнеупорно покривало; и

4)

въже за спускане, дълго най-малко 25 m.

в)

Аеростатите с горещ въздух се оборудват със:

1)

нож; и

2)

въже за спускане от естествени влакна или електростатичен проводим материал, дълго най-малко 20 m.

CAT.IDE.B.155   Радиокомуникационно оборудване

а)

Когато изискванията за въздушното пространство го налагат, аеростатите се снабдяват с радиокомуникационно оборудване на работното място на пилота, което може да осъществява двустранна връзка с аеронавигационните станции на честотите, съответстващи на изискванията за въздушното пространство.

б)

Радиокомуникационното оборудване, ако се изисква такова съгласно буква а), осигурява възможност за комуникация на аварийната аеронавигациона честота от 121,5 MHz.

CAT.IDE.В.160   Транспондер

Когато това се изисква за прелитаното въздушно пространство, аеростатите се оборудват с транспондер на вторичен обзорен радиолокатор (SSR) с всички необходими функционални възможности.“

5)

Приложение V към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

а)

всички препратки към Регламент (ЕО) № 1702/2003 се заменят с препратки към Регламент (ЕС) № 748/2012;

б)

в SPA.GEN.100, буква а), точка 1 думите „въздушен транспорт“ се заличават;

в)

SPA.DG.100 се заменя със следното:

SPA.DG.100   Превоз на опасни товари

С изключение на предвиденото в приложение IV (част CAT), приложение VI (част NCC), приложение VII (част NCO) и приложение VIII (част SPO), операторът може да превозва опасни товари по въздуха само ако е получил одобрение от компетентния орган за тази дейност.“

6)

В приложение VI към Регламент (ЕС) № 965/2012 буква б) от NCC.POL.125 се заменя със следното:

„б)

С изключение на самолет, оборудван с турбовитлови двигатели и с максимална излетна маса, не надвишаваща 5 700 kg, в случай на отказ на двигател по време на излитане, командирът гарантира, че самолетът е в състояние:

1)

да прекрати излитането и да спре в наличната дистанция за прекратено излитане или на наличната писта; или

2)

да продължи излитането и да прелети над всички препятствия по траекторията на полета с достатъчен марж, докато самолетът е в състояние да спази NCC.POL.130.“

7)

Приложение VII към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

а)

всички препратки към Регламент (ЕО) № 1702/2003 се заменят с препратки към Регламент (ЕС) № 748/2012;

б)

NCO.GEN.102 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

Туристически мотопланери, мотоделтапланери и смесени аеростати“;

ii)

добавя се следната буква г):

„г)

смесените аеростати се експлоатират в съответствие с изискванията за аеростати с горещ въздух.“;

в)

вмъква се следната точка NCO.GEN.103:

NCO.GEN.103   Въвеждащи полети

Когато въвеждащите полети, посочени в член 6, параграф 5, буква в) от настоящия регламент, се провеждат в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, те:

а)

започват и завършват на едно и също летище или експлоатационна площадка, с изключение на аеростати и планери;

б)

се извършват по правилата за визуални полети през деня;

в)

се надзирават от лице, определено да отговаря за тяхната безопасност; и

г)

отговарят на всички други условия, определени от компетентния орган.“;

г)

NCO.GEN.106 се заменя със следното:

NCO.GEN.106   Задължения и права на командира — аеростати

Освен предвиденото в NCO.GEN.105 командирът на аеростат:

а)

отговаря за предполетния инструктаж на лицата, помагащи при надуването и свиването на обшивката на аеростата;

б)

гарантира, че никой не пуши на борда или в непосредствена близост до аеростата; и

в)

гарантира, че лицата, помагащи при надуването и свиването на обшивката на аеростата носят подходящо защитно облекло.“;

д)

в NCO.GEN.135 буква а), точка 10 думата „район“ се вмъква след думите „за маршрута“;

е)

в NCO.OP.110, буква в), в първото изречение след думата „използва“ се вмъква думата „само“;

ж)

заглавието на NCO.OP.113 се заменя със следното: „Експлоатационни минимуми на летищата — изпълняване на визуален кръг с вертолети на сушата“;

з)

в NCO.OP.127, букви а) и б) думата „газ“ се заличава;

и)

NCO.OP.215 се заменя със следното:

NCO.OP.215   Експлоатационни ограничения — аеростати с горещ въздух

а)

Аеростат с горещ въздух не се приземява през нощта освен при извънредни ситуации.

б)

Аеростат с горещ въздух може да извърши излитане през нощта, при условие че има достатъчно гориво за кацане през деня.“;

й)

NCO.POL.105, буква б) се заменя със следното:

„б)

Претеглянето се извършва:

1)

за самолети и вертолети — от производителя на въздухоплавателното средство или от одобрена организация за техническо обслужване; и

2)

за планери и аеростати — от производителя на въздухоплавателното средство или в съответствие с Регламент (ЕО) № 2042/2003, според случая.“;

к)

NCO.IDE.B.110 се заменя със следното:

NCO.IDE.B.110   Експлоатационни светлини

Аеростатите, които се експлоатират през нощта, се оборудват със:

а)

сигнални светлини, предназначени за забелязване на въздухоплавателното средство с цел да се предотврати сблъскване;

б)

средство, осигуряващо необходимата осветеност на всички прибори и оборудване, които са от съществено значение за безопасната експлоатация на аеростата; и

в)

преносима лампа с независимо захранване.“;

л)

NCO.IDE.B.125 се заменя със следното:

NCO.IDE.B.125   Преносими пожарогасители

Аеростатите се оборудват най-малко с един ръчен пожарогасител, ако това се изисква от приложимите спецификации за сертифициране.“;

м)

NCO.IDE.B.140 се заменя със следното:

NCO.IDE.B.140   Допълнително оборудване

а)

Аеростатите се оборудват с предпазни ръкавици за всеки член на екипажа.

б)

Аеростатите с горещ въздух се оборудват със:

1)

алтернативен източник на запалване;

2)

средство за измерване и указване на количеството гориво;

3)

противопожарно одеяло или огнеупорно покривало; и

4)

въже за спускане с дължина най-малко 25 m.

в)

Аеростатите с горещ въздух се оборудват със:

1)

нож; и

2)

въже за спускане от естествени влакна или електростатичен проводим материал, дълго най-малко 20 m.“;

н)

добавя се следната подчаст Д:

„ПОДЧАСТ Д

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Общи положения

NCO.SPEC.100   Обхват

Настоящата подчаст установява специфични изисквания, които трябва да се следват от командира при провеждане на нетърговски специализирани операции с въздухоплавателни средства, различни от тези със сложна моторна тяга.

NCO.SPEC.105   Контролен списък

а)

Преди започване на специализирана операция командирът извършва оценка на риска, преценявайки сложността на дейността с цел определяне на заплахите и свързаните рискове, присъщи на операцията и установяване на мерки за ограничаване на последствията.

б)

Специализираните операции се извършват съгласно контролен списък. Въз основа на оценката на риска командирът изготвя такъв контролен списък, съответстващ на специализираната дейност и използваното въздухоплавателно средство, като взема предвид разделите на настоящата подчаст.

в)

Контролният списък, който се отнася до задълженията на командира, членовете на екипажа и специалистите за изпълнение на специални задания, да е леснодостъпен при всеки полет.

г)

Контролните списъци редовно се преразглеждат и актуализират по целесъобразност.

NCO.SPEC.110   Задължения и права на командира

Когато членове на екипажа или специалисти за изпълнение на специални задания участват в операцията, командирът:

а)

осигурява спазването на NCO.SPEC.115 и NCO.SPEC.120 от страна на членовете на екипажа и специалистите за изпълнение на специални задания;

б)

не започва полет, ако той/тя или някой друг член на екипажа или специалист за изпълнение на специални задания е възпрепятстван/а да изпълнява задълженията си поради каквато и да било причина като травма, болест, умора или въздействие на психоактивни вещества;

в)

не продължава полета след най-близкото подходящо по отношение на метеорологичните условия летище или експлоатационна площадка, ако неговата/нейната способност или тази на който и да било друг член на екипажа или специалист за изпълнение на специални задания да изпълнява своите задължения е значително намалена поради причини като умора, заболяване или липса на кислород;

г)

гарантира, че членовете на екипажа и специалистите за изпълнение на специални задания спазват законовите и подзаконовите актове и процедурите на държавите, в които се осъществяват операциите;

д)

гарантира, че всички членове на екипажа и специалисти за изпълнение на специални задания могат да комуникират помежду си на общ език; и

е)

гарантира, че специалистите за изпълнение на специални задания и членовете на екипажа непрекъснато използват допълнителен кислород, когато височината в кабината превиши 10 000 ft за период, по-дълъг от 30 минути, и винаги когато височината в кабината превиши 13 000 ft.

NCO.SPEC.115   Задължения на екипажа

а)

Всеки член на екипажа е отговорен за правилното изпълнение на своите задължения. Задълженията на екипажа са посочени в контролния списък.

б)

С изключение на аеростати, по време на критичните фази на полета и винаги когато командирът на въздухоплавателното средство счете това за необходимо от съображения за безопасност, всеки член на екипажа е със закопчан и затегнат предпазен колан на определеното му място, ако не е посочено друго в контролния списък.

в)

По време на полет всеки член на полетния екипаж, когато е на своето място, е със закопчан и затегнат предпазен колан.

г)

По време на полет поне един квалифициран член на полетния екипаж управлява въздухоплавателното средство през цялото време.

д)

Членът на екипажа не изпълнява задължения на борда на въздухоплавателно средство:

1)

ако той/тя знае или предполага, че е изморен/а, както е посочено в точка 7.е от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, или се чувства по друг начин непригоден/на да изпълнява своите задължения; или

2)

когато се намира под въздействие на психоактивни вещества или алкохол, или по други причини, както е посочено в точка 7.ж от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008.

е)

Член на екипажа, който поема задължения за повече от един оператор:

1)

поддържа свои индивидуални записи относно времето за полети и дежурства и периодите на почивка, както е посочено в приложение III (част ORO), подчаст FTL, към Регламент (ЕС) № 965/2012, ако е приложимо; и

2)

предоставя на всеки оператор необходимите данни за определяне на разписанието на дейностите в съответствие с приложимите изисквания за FTL.

ж)

Членът на екипажа докладва на командира за:

1)

всяка грешка, отказ, неправилна функция или дефект, който според него/нея може да повлияе върху летателната годност или безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, включително аварийните системи; и

2)

всеки инцидент, който застрашава или би могъл да застраши безопасността на експлоатацията.

NCO.SPEC.120   Задължения на специалистите за изпълнение на специални задания

а)

Всеки специалист за изпълнение на специални задания е отговорен за правилното изпълнение на своите задължения. Задълженията на специалистите за изпълнение на специални задания са посочени в контролния списък.

б)

С изключение на аеростати, по време на критичните фази на полета и винаги когато командирът на въздухоплавателното средство счете това за необходимо от съображения за безопасност, всеки специалист за изпълнение на специални задания е със закопчан и затегнат предпазен колан на определеното му място, ако в контролния списък не е посочено друго.

в)

Всеки специалист за изпълнение на специални задания гарантира, че е обезопасен, когато изпълнява специални задания при отворени или премахнати външни врати.

г)

Специалистът за изпълнение на специални задания докладва на командира за:

1)

всяка грешка, отказ, неправилна функция или дефект, който според него/нея може да повлияе върху летателната годност или безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, включително аварийните системи; и

2)

всеки инцидент, който застрашава или би могъл да застраши безопасността на експлоатацията.

NCO.SPEC.125   Инструктаж по безопасност

а)

Преди излитане командирът инструктира специалистите за изпълнение на специални задания относно:

1)

аварийното оборудване и процедури;

2)

експлоатационните процедури, свързани със специалното задание, преди всеки полет или поредица от полети

б)

Инструктажът, посочен в буква а), точка 2 може да не се изисква, ако специалистите за изпълнение на специални задания са били инструктирани относно оперативните процедури преди началото на оперативния сезон през същата календарна година.

NCO.SPEC.130   Минимална височина на прелитане над препятствията — полети, изпълнявани по правилата за полети по прибори

За всеки полет командирът определя минимални височини на полета, които осигуряват необходимата безопасна височина над препятствията за всички участъци от маршрута за прелитане по правилата за полети по прибори. Минималните височини на полета не трябва да бъдат по-ниски от публикуваните от държавата, над която се прелита.

NCO.SPEC.135   Зареждане с гориво и смазочни материали — самолети

NCO.OP.125 буква а), точка 1, подточка i) не се прилага за теглене на планери, авиошоута, фигурен пилотаж или състезателни полети.

NCO.SPEC.140   Зареждане с гориво и смазочни материали — вертолети

Независимо от NCO.OP.126 буква а), точка 1, командирът на вертолет може да започне полет по правилата за визуални полети през деня само когато не се отдалечава на повече от 25 морски мили от летището/експлоатационната площадка на излитане с резервно гориво за не по-малко от 10 минути полет при най-добра скорост за разстоянието.

NCO.SPEC.145   Симулиране на особени ситуации по време на полет

Освен ако на борда има специалист за изпълнение на специални задания за обучение, командирът, когато има специалисти за изпълнение на специални задания на борда, не симулира:

а)

ситуации, изискващи прилагането на извънредни или аварийни процедури; или

б)

полет при приборни метеорологични условия (IMC).

NCO.SPEC.150   Констатиране на близост със земята

Ако има инсталирана система за предупреждение за близост със земята, тя може да бъде изключена по време на специални задания, които по своя характер изискват експлоатация на въздухоплавателното средство на разстояние от земята под това, което би задействало системата.

NCO.SPEC.155   Бордова система за избягване на сблъсък във въздуха (ACAS II)

Независимо от NCO.OP.200, бордовата система за избягване на сблъсък ACAS II може да бъде изключена по време на специални задания, които по своя характер изискват експлоатация на въздухоплавателните средства на разстояние едно от друго под това, което би задействало системата.

NCO.SPEC.160   Разпръскване на опасни товари

Командирът не експлоатира въздухоплавателното средство над натоварените зони на градове и населени места или над събрани на открито лица, когато разпръсква опасни товари.

NCO.SPEC.165   Превоз и използване на оръжия

а)

Командирът гарантира, че при превоз на оръжия на борда за целите на специално задание, те са обезопасени, когато не се използват.

б)

Специалистът за изпълнение на задачата взема всички необходими мерки, за да избегне застрашаването на безопасността на въздухоплавателното средство и хората на борда или на земята.

NCO.SPEC.170   Летателни характеристики и експлоатационни критерии — самолети

Когато експлоатира самолет на височина под 150 m (500 ft) над ненатоварена зона, за операции със самолети, които в случай на отказ на критичен двигател не могат да поддържат хоризонтален полет, командирът:

а)

установява оперативни процедури за намаляване на последиците при отказ на двигател; и

б)

провежда инструктаж на всички членове на екипажа и специалисти за изпълнение на специални задания на борда относно процедурите, които се изпълняват в случай на принудително кацане.

NCO.SPEC.175   Летателни характеристики и експлоатационни критерии — вертолети

а)

Командирът може да управлява въздухоплавателно средство над натоварени зони, при условие че:

1)

вертолетът е сертифициран за категория A или B; и

2)

са установени мерки за безопасност за предотвратяване на заплахата за лица или имущество на земята

б)

Командирът:

1)

установява оперативни процедури за намаляване на последиците при отказ на двигател; и

2)

провежда инструктаж на всички членове на екипажа и специалисти за изпълнение на специални задания на борда относно процедурите, които се изпълняват в случай на принудително кацане.

в)

Командирът гарантира, че масата при излитане, кацане и висене няма да надвишава максималната маса, определена за:

1)

висене извън зоната на влияние на земята (HOGE) при работа на всички двигатели на определения режим на мощност; или

2)

ако преобладаващите условия са такива, че не е възможно да се установи HOGE, масата на вертолета няма да надвишава максималната маса, определена за висене в зоната на влияние на земята (HIGE) при работа на всички двигатели на определения режим на мощност, при условие че преобладаващите условия позволяват висене в зоната на влияние на земята при максималната определена маса.

РАЗДЕЛ 2

Превоз на окачени външни товари с вертолети (HESLO)

NCO.SPEC.HESLO.100   Контролен списък

Контролният списък за HESLO съдържа:

а)

нормалните, извънредните и аварийните процедури;

б)

съответните данни за летателните характеристики;

в)

изискваното оборудване;

г)

ограниченията; и

д)

отговорностите и задълженията на командира и, ако е приложимо, членовете на екипажа и специалистите за изпълнение на специални задания.

NCO.SPEC.HESLO.105   Специално оборудване за HESLO

Вертолетът се оборудва най-малкото с:

а)

едно огледало за безопасност на товара или алтернативно средство за виждане на куките/товара; и

б)

едно средство за претегляне на товара, освен ако се прилага друг метод за определяне на теглото на товара.

NCO.SPEC.HESLO.110   Превоз на опасни товари

Оператор, който превозва опасни товари до или от площадки без обслужващ персонал или с отдалечено местоположение, подава искане към компетентния орган за изключение от разпоредбите на техническите инструкции, ако възнамерява да не изпълни изискванията на тези инструкции.

РАЗДЕЛ 3

Операции с хора като външен товар (HEC)

NCO.SPEC.HEC.100   Контролен списък

Контролният списък за HEC съдържа:

а)

нормалните, извънредните и аварийните процедури;

б)

съответните данни за летателните характеристики;

в)

изискваното оборудване;

г)

ограниченията; и

д)

отговорностите и задълженията на командира и, ако е приложимо, членовете на екипажа и специалистите за изпълнение на специални задания.

NCO.SPEC.HEC.105   Специално оборудване за HEC

а)

Вертолетите се оборудват със:

1)

оборудване за подемно-товарни операции или кука за товар;

2)

едно огледало за безопасност на товара или алтернативно средство за виждане на куката; и

3)

едно средство за претегляне на товара, освен ако се прилага друг метод за определяне на теглото на товара.

б)

Инсталирането на цялото подемно оборудване и куката за товара, както и евентуалните последващи модификации, получават одобрение за летателна годност, съответстващо на функцията, за която е преназначено това оборудване.

РАЗДЕЛ 4

Парашутни операции (PAR)

NCO.SPEC.PAR.100   Контролен списък

Контролният списък за PAR съдържа:

а)

нормалните, извънредните и аварийните процедури;

б)

съответните данни за летателните характеристики;

в)

изискваното оборудване;

г)

ограниченията; и

д)

отговорностите и задълженията на командира и, ако е приложимо, членовете на екипажа и специалистите за изпълнение на специални задания.

NCO.SPEC.PAR.105   Превоз на членове на екипажа и специалисти за изпълнение на специални задания

Изискването, посочено в NCO.SPEC.120, буква в), не е приложимо за специалисти за изпълнение на специални задания, които изпълняват парашутни скокове.

NCO.SPEC.PAR.110   Седалки

Независимо от NCO.IDE.A.140, буква а), точка 1 и NCO.IDE.H.140, буква а), точка 1, подът може да се използва като седалка, при условие че е налице средство, за което специалистът за изпълнение на специални задания може да се държи или да се завърже.

NCO.SPEC.PAR.115   Допълнителен кислород

Независимо от NCO.SPEC.110, буква е), изискването за използване на допълнителен кислород не е приложимо за специалисти за изпълнение на специални задания, които изпълняват съществени за специалното задание задължения, когато височината в кабината:

а)

превиши 13 000 ft за период, не по-дълъг от 6 минути, или

б)

превиши 15 000 ft за период, не по-дълъг от 3 минути.

NCO.SPEC.PAR.120   Разпръскване на опасни товари

Независимо от NCO.SPEC.160, парашутистите могат да напуснат въздухоплавателното средство с цел парашутни демонстрации над натоварени зони на градове и населени места или над събрани на открито лица, като същевременно носят димообразуващи средства, при условие че те са произведени за тази цел.

РАЗДЕЛ 5

Фигурен пилотаж (ABF)

NCO.SPEC.ABF.100   Контролен списък

Контролният списък за ABF съдържа:

а)

нормалните, извънредните и аварийните процедури;

б)

съответните данни за летателните характеристики;

в)

изискваното оборудване;

г)

ограниченията; и

д)

отговорностите и задълженията на командира и, ако е приложимо, членовете на екипажа и специалистите за изпълнение на специални задания.

NCO.SPEC.ABF.105   Документи и информация

Следните документи, посочени в NCO.GEN.135, буква а) не е необходимо да са налични на борда по време на фигурен пилотаж:

а)

подробности от представения на ОВД полетен план, ако е приложимо;

б)

актуални и подходящи аеронавигационни карти за маршрута/зоната на предлагания полет и всички маршрути, по които е разумно да се очаква, че може да бъде отклонен полетът; и

в)

информация за процедурите и визуалните сигнали, които следва да бъдат използвани от прехващач и прехващано въздухоплавателно средство;

NCO.SPEC.ABF.110   Оборудване

Следните изисквания за оборудване не е необходимо да се прилагат за фигурен пилотаж:

а)

комплект за първа помощ, както е предвидено в NCO.IDE.A.145 и NCO.IDE.H.145;

б)

преносими пожарогасители, както е предвидено в NCO.IDE.A.160 и NCO.IDE.H.180; и

в)

аварийни предаватели или преносими локаторни маяци, както е предвидено в NCO.IDE.A.170 и NCO.IDE.H.170.“


(1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ

[ЧАСТ SPO]

SPO.GEN.005   Обхват

а)

Настоящото приложение се отнася до всяка специализирана операция, при която въздухоплавателното средство се използва за специализирани дейности като селско стопанство, строителство, фотография, картографиране, наблюдение и патрулиране, реклама от въздуха.

б)

Независимо от разпоредбите на буква а), при нетърговските специализирани операции на въздухоплавателни средства, различни от тези със сложна моторна тяга, се спазват разпоредбите на приложение VII (част NCO).

в)

Независимо от разпоредбите на буква а), следните операции с въздухоплавателни средства, различни от тези със сложна моторна тяга, могат да се провеждат в съответствие с приложение VII (част NCO):

1)

състезателни или демонстрационни полети, при условие че даваното за такива полети заплащане или друго възнаграждение се ограничава до преките разходи и пропорционален принос към годишните разходи, както и награди, чиято стойност не надвишава определената от компетентния орган.

2)

парашутни скокове, теглене на планер или фигурен пилотаж, извършвани от организация за обучение със седалище в държава членка, одобрена съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушните спортове и развлекателното въздухоплаване, при условие че въздухоплавателното средство се експлоатира от организацията на база сух лизинг, че полетът не генерира печалби, разпределяни извън организацията, и че когато са включени нечленуващи в организацията лица, тези полети представляват само незначителна странична дейност за нея.

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

ЅРО.GEN.100   Компетентен орган

Компетентен орган е органът, определен от държавата членка, където е основното място на стопанска дейност на оператора или където той пребивава.

ЅРО.GEN.101   Мерки за съответствие

Операторите могат да използват алтернативни на приетите от Агенцията мерки за съответствие, за да постигнат съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и с правилата за неговото прилагане.

SPO.GEN.102   Туристически мотопланери, мотоделтапланери и смесени аеростати

а)

Туристическите мотопланери се експлоатират съгласно изискванията за:

1)

самолети, когато се задвижват от двигател; и

2)

планери, когато се експлоатират без използване на двигател.

б)

Туристическите мотопланери се оборудват в съответствие с изискванията, приложими за самолети, освен ако в подчаст Г е посочено друго.

в)

Мотоделтапланерите, с изключение на туристическите мотопланери, се експлоатират и оборудват съгласно изискванията, приложими за планери.

г)

Смесените аеростати се експлоатират в съответствие с изискванията за аеростати с горещ въздух.

SPO.GEN.105   Задължения на екипажа

а)

Всеки член на екипажа е отговорен за правилното изпълнение на своите задължения. Задълженията на екипажа се определят в стандартните оперативни процедури (СОП) и, където е уместно, в ръководството за експлоатация.

б)

С изключение на аеростати, по време на критичните фази на полета и винаги когато командирът на въздухоплавателното средство счете това за необходимо от съображения за безопасност, всеки член на екипажа е със закопчан и затегнат предпазен колан на определеното му място, освен ако в стандартните оперативни процедури е посочено друго.

в)

По време на полет всеки член на полетния екипаж, когато е на своето място, е със закопчан и затегнат предпазен колан.

г)

По време на полет поне един квалифициран член на полетния екипаж управлява въздухоплавателното средство през цялото време.