EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0374

Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна

OJ L 118, 22.4.2014, p. 1–760 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/374/oj

22.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 374/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014

за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)

Украйна е приоритетна страна партньор в рамките на Европейската политика за съседство и Източното партньорство. Съюзът се стреми към все по-тесни отношения с Украйна, надхвърлящи обикновеното двустранно сътрудничество и включващи постепенен преход към политическо асоцииране и икономическа интеграция. В тази връзка в периода 2007—2011 г. беше договорено Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна ( „Споразумението за асоцииране“), включващо задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), което бе парафирано от двете страни на 30 март 2012 г. Съгласно разпоредбите относно ЗВЗСТ Съюзът и Украйна следва да създадат зона за свободна търговия в рамките на преходен период от максимум 10 години, който започва от влизането в сила на Споразумението за асоцииране, в съответствие с член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г.

(2)

С оглед на безпрецедентните предизвикателства пред сигурността, както и политическите и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Украйна, и с цел подпомагане на нейната икономика, не е целесъобразно да се изчака влизането в сила на разпоредбите на Споразумението за асоцииране относноЗВЗСТ, а те следва да се приложат предварително чрез автономни търговски преференции, и следва да започне едностранно намаляване или премахване от страна на Съюза на митата върху стоки с произход от Украйна в съответствие със списъка на отстъпките, изложен в приложение I-А към Споразумението за асоцииране.

(3)

За да се избегне опасността от измами, правото да се ползват автономните търговски преференции следва да се постави в зависимост от спазване от Украйна на съответните правила за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и от участието ѝ в ефективно административно сътрудничество със Съюза. Освен това Украйна следва да се въздържа от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект, на нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект за внос с произход от Съюза, както и от повишаване на съществуващите нива на мита или такси или от въвеждане на други ограничения.

(4)

Необходимо е да се осигури възможност за повторно въвеждане на нормалните мита по Общата митническа тарифа за всички продукти, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производителите от Съюза на сходни или пряко конкурентни продукти, след провеждане на разследване от страна на Комисията.

(5)

В случай на неспазване на което и да е от условията, предвидени в настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за временно да спиране на прилагането на преференциални режим, изцяло или частично. Тези правомощияследва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета. (1)

(6)

Настоящият регламент се прилага до влизането в сила на дял IV (търговски и свързани с търговията въпроси) от Споразумението за асоцииране, или, когато е целесъобразно, до започването на временното прилагане на това споразумение и най-късно до 1 ноември 2014 г.

(7)

Предвид неотложния характер на въпроса е необходимо да се допусне изключение от осемседмичния срок, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Преференциален режим

Митата върху стоки с произход от Украйна се намаляват или премахват в съответствие с приложение I.

Член 2

Условия за ползването на преференциалния режим

Правото на ползване на преференциалния режим, въведен с член 1, зависи от:

а)

спазването на правилата за произход на продуктите и свързаните с тях процедури съгласно предвиденото в дял IV, глава 2, раздел 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2);

б)

спазването на методите на административно сътрудничество съгласно предвиденото в членове 121 и 122 от Регламент (ЕИО) № 2454/93;

в)

участието на Украйна в ефективно административно сътрудничество със Съюза, с цел да се избегне риск от измама;

г)

въздържането от страна на Украйна от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект и нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект върху вноса с произход от Съюза, или от повишаване на съществуващите нива на мита или такси, или от въвеждане на други ограничения от 23 април 2014.

Член 3

Достъп до тарифни квоти

1.   Продуктите, изброени в приложения II и III, се допускат за внос в Съюза в рамките на ограниченията на тарифните квоти на Съюза, определени в посочените приложения.

2.   Тарифните квоти, посочени в параграф 1 на настоящия член, се управляват от Комисията в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93, с изключение на тарифните квоти за определени селскостопански продукти, посочени в приложение III към настоящия регламент.

3.   Тарифните квоти за определени селскостопански продукти, посочени в приложение III към настоящия регламент, се управляват от Комисията в съответствие с правилата, определени в съответствие с член 184 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Член 4

Временно спиране

Когато Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства за неспазване на условията, определени в член 2, тя може да приеме актове за изпълнение с цел да спре временно прилагането изцяло или частично на преференциалния режим, предвиден в настоящия регламент. Тези актове за изпълнениесе приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

Член 5

Защитна клауза

Когато вносът на продукт с произход от Украйна, включен в приложение I към настоящия регламент, причинява или застрашава да причини сериозни затруднения на производителите от Съюза на сходни или пряко конкурентни продукти, Комисията може да въведе отново нормалните мита по Общата митническа тарифа за този внос при условията и в съответствие с процедурите, установени в членове 11 и 11a от Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета (4), които се прилагат mutatis mutandis.

Член 6

Процедура на комитет

1.   За целите на прилагането на член 3, параграф 2 и член 4 от настоящия регламент Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 248а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (5).Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до влизането в сила на дял IV от Споразумението за асоцииране или, когато е целесъобразно, до започването на временното прилагане на това споразумение и най-късно до 1 ноември 2014 г.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз известие, в случай че настоящият регламент престане да се прилага преди посочената дата.

Настоящият регламент е задължителен в своятя цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

Martin SCHULZ

За Съвета

Председател

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671 ).

(4)  Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета от 21 януари 2008 г. относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова и за изменение на Регламент (ЕО) № 980/2005 и Решение 2005/924/ЕО на Комисията (ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1.).

(5)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Графици на ЕС за премахване на митата

КН за 2008 г.

Описание на стоката

Базова ставка

Поетапна категория

I

РАЗДЕЛ I — ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

 

 

01

ГЛАВА 1 — ЖИВИ ЖИВОТНИ

 

 

0101

Живи коне, магарета, мулета и катъри

 

 

0101 10

– Расови за разплод

 

 

0101 10 10

– – Коне

Осв.

0

0101 10 90

– – Други

7,7

0

0101 90

– Други

 

 

 

– – Коне

 

 

0101 90 11

– – – Предназначени за клане

Осв.

0

0101 90 19

– – – Други

11,5

0

0101 90 30

– – Магарета

7,7

0

0101 90 90

– – Мулета и катъри

10,9

0

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

0102 10

– Расови за разплод

 

 

0102 10 10

– – Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)

Осв.

0

0102 10 30

– – Крави

Осв.

0

0102 10 90

– – Други

Осв.

0

0102 90

– Други

 

 

 

– – Домашни видове

 

 

0102 90 05

– – – С тегло, непревишаващо 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – С тегло, превишаващо 80 kg, но непревишаващо 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – Предназначени за клане

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Други

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – Предназначени за клане

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Други

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – C тегло, превишаващо 300 kg

 

 

 

– – – – Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)

 

 

0102 90 51

– – – – – Предназначени за клане

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Други

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Крави

 

 

0102 90 61

– – – – – Предназначени за клане

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Други

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Други

 

 

0102 90 71

– – – – – Предназначени за клане

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Други

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Други

Осв.

0

0103

Живи животни от рода на свинете

 

 

0103 10 00

– Расови за разплод

Осв.

0

 

– Други

 

 

0103 91

– – С тегло, по-малко от 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Домашни видове

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Други

Осв.

0

0103 92

– – С тегло, равно или по-голямо от 50 kg

 

 

 

– – – Домашни видове

 

 

0103 92 11

– – – – Женски свине, които са се опрасили поне един път, с минимално тегло 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Други

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Други

Осв.

0

0104

Живи животни от рода на овцете или козите

 

 

0104 10

– От рода на овцете

 

 

0104 10 10

– – Расови за разплод

Осв.

0

 

– – Други

 

 

0104 10 30

– – – Агнета (на възраст до 1 година)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Други

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– От рода на козите

 

 

0104 20 10

– – Расови за разплод

3,2

0

0104 20 90

– – Други

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Живи домашни петли, кокошки, патици, гъски, пуйки и токачки

 

 

 

– С тегло, непревишаващо 185 g

 

 

0105 11

– – Петли и кокошки

 

 

 

– – – Родителски и прародителски женски пилета

 

 

0105 11 11

– – – – Яйценосно направление

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Други

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Други

 

 

0105 11 91

– – – – Яйценосно направление

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Други

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Пуйки

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Други

 

 

0105 19 20

– – – Гъски

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Патици и токачки

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Други

 

 

0105 94 00

– – Петли и кокошки

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Други

 

 

0105 99 10

– – – Патици

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Гъски

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Пуйки

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Токачки

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Други живи животни

 

 

 

– Бозайници

 

 

0106 11 00

– – Примати

Осв.

0

0106 12 00

– – Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/)

Осв.

0

0106 19

– – Други

 

 

0106 19 10

– – – Домашни зайци

3,8

0

0106 19 90

– – – Други

Осв.

0

0106 20 00

– Влечуги (включително змиите и морските костенурки)

Осв.

0

 

– Птици

 

 

0106 31 00

– – Грабливи птици

Осв.

0

0106 32 00

– – Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду

Осв.

0

0106 39

– – Други

 

 

0106 39 10

– – – Гълъби

6,4

0

0106 39 90

– – – Други

Осв.

0

0106 90 00

– Други

Осв.

0

02

ГЛАВА 2 — МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

 

 

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

 

 

0201 10 00

– Цели или половин трупове

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0201 20

– Други необезкостени разфасовки

 

 

0201 20 20

– – Компенсирани четвъртинки

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0201 20 30

– – Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0201 20 50

– – Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0201 20 90

– – Други

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0201 30 00

– Обезкостени

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

 

 

0202 10 00

– Цели или половин трупове

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0202 20

– Други необезкостени разфасовки

 

 

0202 20 10

– – Компенсирани четвъртинки

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0202 20 30

– – Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0202 20 50

– – Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0202 20 90

– – Други

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0202 30

– Обезкостени

 

 

0202 30 10

– – Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; „компенсирани“ четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият — задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0202 30 50

– – Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени „австралийски“

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0202 30 90

– – Други

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

ТК за говеждо месо (12 000 t, изразено в нетно тегло)

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

 

 

 

– Пресни или охладени

 

 

0203 11

– – Цели или половин трупове

 

 

0203 11 10

– – – От домашни свине

53,6 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 11 90

– – – Други

Осв.

0

0203 12

– – Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

 

 

 

– – – От домашни свине

 

 

0203 12 11

– – – – Бутове и разфасовки от тях

77,8 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 12 19

– – – – Плешки и разфасовки от тях

60,1 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 12 90

– – – Други

Осв.

0

0203 19

– – Други

 

 

 

– – – От домашни свине

 

 

0203 19 11

– – – – Предни части и разфасовки от тях

60,1 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 19 13

– – – – Котлети и разфасовки от тях

86,9 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 19 15

– – – – Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

46,7 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

 

– – – – Други

 

 

0203 19 55

– – – – – Обезкостени

86,9 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 19 59

– – – – – Други

86,9 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 19 90

– – – Други

Осв.

0

 

– Замразени

 

 

0203 21

– – Цели или половин трупове

 

 

0203 21 10

– – – От домашни свине

53,6 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 21 90

– – – Други

Осв.

0

0203 22

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

 

 

 

– – – От домашни свине

 

 

0203 22 11

– – – – Бутове и разфасовки от тях

77,8 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 22 19

– – – – Плешки и разфасовки от тях

60,1 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 22 90

– – – Други

Осв.

0

0203 29

– – Други

 

 

 

– – – От домашни свине

 

 

0203 29 11

– – – – Предни части и разфасовки от тях

60,1 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 29 13

– – – – Котлети и разфасовки от тях

86,9 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 29 15

– – – – Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

46,7 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

 

– – – – Други

 

 

0203 29 55

– – – – – Обезкостени

86,9 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 29 59

– – – – – Други

86,9 EUR/100 kg/net

ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло) + допълнителна ТК за свинско месо (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0203 29 90

– – – Други

Осв.

0

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

 

 

0204 10 00

– Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени

 

 

0204 21 00

– – Цели или половин трупове

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Други необезкостени разфасовки

 

 

0204 22 10

– – – Предна част или половин предна част

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Задна част и половин задна част

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

ТК за овче месо (1 500 — 2 250 t, изразено в нетно тегло) (1)

0204 22 90

– – – Други

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

ТК за овче месо (1 500 — 2 250 t, изразено в нетно тегло) (1)

0204 23 00

– – Обезкостени

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

ТК за овче месо (1 500 — 2 250 t, изразено в нетно тегло) (1)

0204 30 00

– Цели и половин трупове от агнета, замразени

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Други меса от животни от рода на овцете, замразени

 

 

0204 41 00

– – Цели или половин трупове

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Други необезкостени разфасовки

 

 

0204 42 10

– – – Предна част или половин предна част

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

ТК за овче месо (1 500 — 2 250 t, изразено в нетно тегло) (1)

0204 42 50

– – – Задна част и половин задна част

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

ТК за овче месо (1 500 — 2 250 t, изразено в нетно тегло) (1)

0204 42 90

– – – Други

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

ТК за овче месо (1 500 — 2 250 t, изразено в нетно тегло) (1)

0204 43

– – Обезкостени

 

 

0204 43 10

– – – От агнета

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

ТК за овче месо (1 500 — 2 250 t, изразено в нетно тегло) (1)

0204 43 90

– – – Други

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

ТК за овче месо (1 500 — 2 250 t, изразено в нетно тегло) (1)

0204 50

– Меса от животни от рода на козите

 

 

 

– – Пресни или охладени

 

 

0204 50 11

– – – Цели или половин трупове

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Предна част или половин предна част

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Задна част и половин задна част

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Други

 

 

0204 50 31

– – – – Необезкостени разфасовки

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Обезкостени разфасовки

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Замразени

 

 

0204 50 51

– – – Цели или половин трупове

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Предна част или половин предна част

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Задна част и половин задна част

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Други

 

 

0204 50 71

– – – – Необезкостени разфасовки

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Обезкостени разфасовки

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

 

 

0205 00 20

– Пресни или охладени

5,1

0

0205 00 80

– Замразени

5,1

0

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

 

 

0206 10

– От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

 

 

0206 10 10

– – Предназначени за производство на фармацевтични препарати

Осв.

0

 

– – Други

 

 

0206 10 95

– – – Месести части от диафрагмата

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Други

Осв.

0

 

– От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

 

 

0206 21 00

– – Езици

Осв.

0

0206 22 00

– – Черен дроб

Осв.

0

0206 29

– – Други

 

 

0206 29 10

– – – Предназначени за производство на фармацевтични препарати

Осв.

0

 

– – – Други

 

 

0206 29 91

– – – – Месести части от диафрагмата

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Други

Осв.

0

0206 30 00

– От животни от рода на свинете, пресни или охладени

Осв.

0

 

– От животни от рода на свинете, замразени

 

 

0206 41 00

– – Черен дроб

Осв.

0

0206 49 00

– – Други

Осв.

0

0206 80

– Други, пресни или охладени

 

 

0206 80 10

– – Предназначени за производство на фармацевтични препарати

Осв.

0

 

– – Други

 

 

0206 80 91

– – – От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите

6,4

0

0206 80 99

– – – От рода на овцете и козите

Осв.

0

0206 90

– Други, замразени

 

 

0206 90 10

– – Предназначени за производство на фармацевтични препарати

Осв.

0

 

– – Други

 

 

0206 90 91

– – – От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите

6,4

0

0206 90 99

– – – От рода на овцете и козите

Осв.

0

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени

 

 

 

– От петли и кокошки

 

 

0207 11

– – Неразфасовани, пресни или охладени

 

 

0207 11 10

– – – Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени „пилета 83 %“

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“

29,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 11 90

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин

32,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 12

– – Неразфасовани, замразени

 

 

0207 12 10

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“

29,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1) + допълнителна ТК за месо от домашни птици (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0207 12 90

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин

32,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1) + допълнителна ТК за месо от домашни птици (20 000 t, изразено в нетно тегло)

0207 13

– – Разфасовки и карантии, пресни или охладени

 

 

 

– – – Разфасовки

 

 

0207 13 10

– – – – Обезкостени

102,4 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Необезкостени

 

 

0207 13 20

– – – – – Половинки или четвъртинки

35,8 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 13 30

– – – – – Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 13 40

– – – – – Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Гърди и разфасовки от тях

60,2 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 13 60

– – – – – Бутчета и разфасовки от тях

46,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 13 70

– – – – – Други

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Карантии

 

 

0207 13 91

– – – – Черен дроб

6,4

0

0207 13 99

– – – – Други

18,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 14

– – Разфасовки и карантии, замразени

 

 

 

– – – Разфасовки

 

 

0207 14 10

– – – – Обезкостени

102,4 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Необезкостени

 

 

0207 14 20

– – – – – Половинки или четвъртинки

35,8 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 14 30

– – – – – Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 14 40

– – – – – Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Гърди и разфасовки от тях

60,2 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 14 60

– – – – – Бутчета и разфасовки от тях

46,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 14 70

– – – – – Други

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Карантии

 

 

0207 14 91

– – – – Черен дроб

6,4

0

0207 14 99

– – – – Други

18,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– От пуйки

 

 

0207 24

– – Неразфасовани, пресни или охладени

 

 

0207 24 10

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“

34 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 24 90

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин

37,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 25

– – Неразфасовани, замразени

 

 

0207 25 10

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“

34 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 25 90

– – – Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин

37,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 26

– – Разфасовки и карантии, пресни или охладени

 

 

 

– – – Разфасовки

 

 

0207 26 10

– – – – Обезкостени

85,1 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Необезкостени

 

 

0207 26 20

– – – – – Половинки или четвъртинки

41 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 26 30

– – – – – Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 26 40

– – – – – Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Гърди и разфасовки от тях

67,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – – Бутчета и разфасовки от тях

 

 

0207 26 60

– – – – – – Кълки и разфасовки от тях

25,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 26 70

– – – – – – Други

46 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 26 80

– – – – – Други

83 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – Карантии

 

 

0207 26 91

– – – – Черен дроб

6,4

0

0207 26 99

– – – – Други

18,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 27

– – Разфасовки и карантии, замразени

 

 

 

– – – Разфасовки

 

 

0207 27 10

– – – – Обезкостени

85,1 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Необезкостени

 

 

0207 27 20

– – – – – Половинки или четвъртинки

41 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 27 30

– – – – – Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 27 40

– – – – – Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Гърди и разфасовки от тях

67,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – – Бутчета и разфасовки от тях

 

 

0207 27 60

– – – – – – Кълки и разфасовки от тях

25,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 27 70

– – – – – – Други

46 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 27 80

– – – – – Други

83 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – Карантии

 

 

0207 27 91

– – – – Черен дроб

6,4

0

0207 27 99

– – – – Други

18,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– От патици, гъски или токачки

 

 

0207 32

– – Неразфасовани, пресни или охладени

 

 

 

– – – От патици

 

 

0207 32 11

– – – – Оскубани, обезкървени, неизкормени или без черва, с главите и краката, наречени „патици 85 %“

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“

46,2 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 32 19

– – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин

51,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – От гъски

 

 

0207 32 51

– – – – Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“

45,1 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 32 59

– – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин

48,1 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 32 90

– – – От токачки

49,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 33

– – Неразфасовани, замразени

 

 

 

– – – От патици

 

 

0207 33 11

– – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“

46,2 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 33 19

– – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин

51,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – От гъски

 

 

0207 33 51

– – – – Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин

48,1 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 33 90

– – – От токачки

49,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 34

– – Тлъст черен дроб, пресен или охладен

 

 

0207 34 10

– – – От гъски

Осв.

0

0207 34 90

– – – От патици

Осв.

0

0207 35

– – Други, пресни или охладени

 

 

 

– – – Разфасовки

 

 

 

– – – – Обезкостени

 

 

0207 35 11

– – – – – От гъски

110,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 15

– – – – – От патици или от токачки

128,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Необезкостени

 

 

 

– – – – – Половинки или четвъртинки

 

 

0207 35 21

– – – – – – От патици

56,4 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 23

– – – – – – От гъски

52,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 25

– – – – – – От токачки

54,2 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 31

– – – – – Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 41

– – – – – Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – – Гърди и разфасовки от тях

 

 

0207 35 51

– – – – – – От гъски

86,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 53

– – – – – – От патици или от токачки

115,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – – Бутчета и разфасовки от тях

 

 

0207 35 61

– – – – – – От гъски

69,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 63

– – – – – – От патици или от токачки

46,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 71

– – – – – Разфасовки, наречени „палта от гъски или от патици“

66 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 35 79

– – – – – Други

123,2 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – Карантии

 

 

0207 35 91

– – – – Черен дроб, различен от тлъстия

6,4

0

0207 35 99

– – – – Други

18,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 36

– – Други, замразени

 

 

 

– – – Разфасовки

 

 

 

– – – – Обезкостени

 

 

0207 36 11

– – – – – От гъски

110,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 36 15

– – – – – От патици или от токачки

128,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Необезкостени

 

 

 

– – – – – Половинки или четвъртинки

 

 

0207 36 21

– – – – – – От патици

56,4 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 36 23

– – – – – – От гъски

52,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 36 25

– – – – – – От токачки

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 36 41

– – – – – Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – – Гърди и разфасовки от тях

 

 

0207 36 51

– – – – – – От гъски

86,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 36 53

– – – – – – От патици или от токачки

115,5 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – – Бутчета и разфасовки от тях

 

 

0207 36 61

– – – – – – От гъски

69,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 36 63

– – – – – – От патици или от токачки

46,3 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0207 36 71

– – – – – Разфасовки, наречени „палта от гъски или от патици“

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Други

123,2 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – Карантии

 

 

 

– – – – Черен дроб

 

 

0207 36 81

– – – – – Тлъст черен дроб от гъски

Осв.

0

0207 36 85

– – – – – Тлъст черен дроб от патици

Осв.

0

0207 36 89

– – – – – Други

6,4

0

0207 36 90

– – – – Други

18,7 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

 

 

0208 10

– От зайци

 

 

0208 10 10

– – От домашни зайци

6,4

0

0208 10 90

– – Други

Осв.

0

0208 30 00

– От примати

9

0

0208 40

– От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/)

 

 

0208 40 10

– – Месо от китове

6,4

0

0208 40 90

– – Други

9

0

0208 50 00

– От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)

9

0

0208 90

– Други

 

 

0208 90 10

– – От домашни гълъби

6,4

0

0208 90 30

– – От дивеч, различен от зайците

Осв.

0

0208 90 55

– – Месо от тюлен

6,4

0

0208 90 60

– – От северен елен

9

0

0208 90 70

– – Жабешки бутчета

6,4

0

0208 90 95

– – Други

9

0

0209 00

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

 

 

 

– Сланина

 

 

0209 00 11

– – Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Сушена или пушена

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Свинско сало

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Мазнина от птици

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

 

 

 

– Меса от животни от рода на свинете

 

 

0210 11

– – Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

 

 

 

– – – От домашни свине

 

 

 

– – – – Осолени или в саламура

 

 

0210 11 11

– – – – – Бутове и разфасовки от тях

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Плешки и разфасовки от тях

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Сушени или пушени

 

 

0210 11 31

– – – – – Бутове и разфасовки от тях

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Плешки и разфасовки от тях

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Други

15,4

0

0210 12

– – Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

 

 

 

– – – От домашни свине

 

 

0210 12 11

– – – – Осолени или в саламура

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Сушени или пушени

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Други

15,4

0

0210 19

– – Други

 

 

 

– – – От домашни свине

 

 

 

– – – – Осолени или в саламура

 

 

0210 19 10

– – – – – Половинки бекон или три четвърти предна част

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Три четвърти задна част или средна част

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Предни части и разфасовки от тях

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Котлети и разфасовки от тях

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Други

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Сушени или пушени

 

 

0210 19 60

– – – – – Предни части и разфасовки от тях

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Котлети и разфасовки от тях

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Други

 

 

0210 19 81

– – – – – – Обезкостени

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Други

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Други

15,4

0

0210 20

– Меса от животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

0210 20 10

– – Необезкостени

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Обезкостени

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

 

 

0210 91 00

– – От примати

15,4

0

0210 92 00

– – От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/)

15,4

0

0210 93 00

– – От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)

15,4

0

0210 99

– – Други

 

 

 

– – – Меса

 

 

0210 99 10

– – – – От коне, осолени или в саламура или изсушени

6,4

0

 

– – – – От рода на овцете и козите

 

 

0210 99 21

– – – – – Необезкостени

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Обезкостени

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – От северен елен

15,4

0

0210 99 39

– – – – Други

130 EUR/100 kg/net

ТК за месо от домашни птици (16 000 — 20 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – Карантии

 

 

 

– – – – От домашни свине

 

 

0210 99 41

– – – – – Черен дроб

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Други

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – От рода на едрия рогат добитък

 

 

0210 99 51

– – – – – Диафрагма

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Други

12,8

0

0210 99 60

– – – – От рода на овцете и козите

15,4

0

 

– – – – Други

 

 

 

– – – – – Черен дроб от домашни птици

 

 

0210 99 71

– – – – – – Тлъст черен дроб от гъски или от патици, осолен или в саламура

Осв.

0

0210 99 79

– – – – – – Друг

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Други

15,4

0

0210 99 90

– – – Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

ГЛАВА 3 — РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ

 

 

0301

Живи риби

 

 

0301 10

– Декоративни риби

 

 

0301 10 10

– – Сладководни

Осв.

0

0301 10 90

– – Морски

7,5

0

 

– Други живи риби

 

 

0301 91

– – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Други

12

0

0301 92 00

– – Змиорки (Anguilla spp.)

Осв.

0

0301 93 00

– – Шарани

8

0

0301 94 00

– – Червен тон (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

16

0

0301 99

– – Други

 

 

 

– – – Сладководни

 

 

0301 99 11

– – – – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Други

8

0

0301 99 80

– – – Морски

16

0

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

 

 

 

– Пъстървови, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0302 11

– – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – От вида Oncorhynchus mykiss, с глави и с хриле, изкормени, с единично тегло, по-голямо от 1,2 kg, или без глави, изкормени и без хриле, с единично тегло, по-голямо от 1 kg

12

0

0302 11 80

– – – Други

12

0

0302 12 00

– – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Други

8

0

 

– Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0302 21

– – Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Атлантическа писия (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Тихоокеанска писия (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Писия от вида Pleuronectes platessa

7,5

0

0302 23 00

– – Морски език (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Други

 

 

0302 29 10

– – – Мегрим (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Други

15

0

 

– Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0302 31

– – Бял тон (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

Осв.

0

0302 31 90

– – – Друг

22

0

0302 32

– – Тон с жълти перки – албакор (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

Осв.

0

0302 32 90

– – – Друг

22

0

0302 33

– – Скокливи риби или риби с набразден корем

 

 

0302 33 10

– – – Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604

Осв.

0

0302 33 90

– – – Други

22

0

0302 34

– – Тон от вида Thunnus obesus

 

 

0302 34 10

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

Осв.

0

0302 34 90

– – – Друг

22

0

0302 35

– – Червен тон (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

Осв.

0

0302 35 90

– – – Друг

22

0

0302 36

– – Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

 

 

0302 36 10

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

Осв.

0

0302 36 90

– – – Друг

22

0

0302 39

– – Други

 

 

0302 39 10

– – – Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604

Осв.

0

0302 39 90

– – – Други

22

0

0302 40 00

– Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

15

0

0302 50

– Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus macrocephalus, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0302 50 10

– – От вида Gadus morhua (Атлантическа треска)

12

0

0302 50 90

– – Други

12

0

 

– Други риби, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0302 61

– – Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Сардини от вида Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Треска от вида Melanogrammus aeglefinus

7,5

0

0302 63 00

– – Американска треска (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Акули

 

 

0302 65 20

– – – Обикновена бодлива акула (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – Котешка акула (Scyliorhinus spp.)

6

0

0302 65 90

– – – Други

8

0

0302 66 00

– – Змиорки (Anguilla spp.)

Осв.

0

0302 67 00

– – Риба меч (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Кликач (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Други

 

 

 

– – – Сладководни

 

 

0302 69 11

– – – – Шарани

8

0

0302 69 19

– – – – Други

8

0

 

– – – Морски

 

 

 

– – – – Риби от рода Euthynnus, различни от скокливите риби или рибите с набразден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], упоменати в подпозиция 0302 33 по-горе

 

 

0302 69 21

– – – – – Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604

Осв.

0

0302 69 25

– – – – – Други

22

0

 

– – – – Морски костури (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – От вида Sebastes marinus (златист костур)

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Други

7,5

0

0302 69 35

– – – – Риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

12

0

0302 69 41

– – – – Мерланг (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Морски щуки (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Минтай (Тhеragra chalcogramma) и люр от вида Pollachius pollachius

7,5

0

0302 69 55

– – – – Аншоа (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)

15

0

 

– – – – Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Мерлузи от рода Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Австралийски мерлузи (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Други

15

0

0302 69 69

– – – – – Мерлузи от рода Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Платика (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Въдичари (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Трескоподобни (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Синя австралийска треска (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Сафриди (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Риби от вида Genypterus blacodes

7,5

0

0302 69 94

– – – – Риби от вида Dicentrarchus labrax (лавраци)

15

0

0302 69 95

– – – – Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)

15

0

0302 69 99

– – – – Други

15

0

0302 70 00

– Черен дроб, хайвер и семенна течност

10

0

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

 

 

 

– Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0303 11 00

– – Червена сьомга (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Други

2

0

 

– Други пъстървови, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0303 21

– – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – От вида Oncorhynchus mykiss, с глави и с хриле, изкормени, с единично тегло, по-голямо от 1,2 kg, или без глави, изкормени и без хриле, с единично тегло, по-голямо от 1 kg

12

0

0303 21 80

– – – Други

12

0

0303 22 00

– – Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Други

9

0

 

– Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0303 31

– – Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Тихоокеански писии (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Писия от вида Pleuronectes platessa

15

0

0303 33 00

– – Морски език (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Други

 

 

0303 39 10

– – – Речни писии (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Камбала (риби от рода Rhombosolea)

7,5

0

0303 39 70

– – – Други

15

0

 

– Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0303 41

– – Бял тон (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Цял

Осв.

0

0303 41 13

– – – – Изкормен, без хриле

Осв.

0

0303 41 19

– – – – Друг (например без глави)

Осв.

0

0303 41 90

– – – Друг

22

0

0303 42

– – Тон с жълти перки – албакор (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

 

 

 

– – – – Цял

 

 

0303 42 12

– – – – – С единично тегло, по-голямо от 10 kg

Осв.

0

0303 42 18

– – – – – Друг

Осв.

0

 

– – – – Изкормен, без хриле

 

 

0303 42 32

– – – – – С единично тегло, по-голямо от 10 kg

Осв.

0

0303 42 38

– – – – – Друг

Осв.

0

 

– – – – Друг (например без глави)

 

 

0303 42 52

– – – – – С единично тегло, по-голямо от 10 kg

Осв.

0

0303 42 58

– – – – – Друг

Осв.

0

0303 42 90

– – – Друг

22

0

0303 43

– – Скокливи риби или риби с набразден корем

 

 

 

– – – Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Цели

Осв.

0

0303 43 13

– – – – Изкормени, без хриле

Осв.

0

0303 43 19

– – – – Други (например без глави)

Осв.

0

0303 43 90

– – – Други

22

0

0303 44

– – Тон от вида Thunnus obesus

 

 

 

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Цял

Осв.

0

0303 44 13

– – – – Изкормен, без хриле

Осв.

0

0303 44 19

– – – – Друг (например без глави)

Осв.

0

0303 44 90

– – – Друг

22

0

0303 45

– – Червен тон (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Цял

Осв.

0

0303 45 13

– – – – Изкормен, без хриле

Осв.

0

0303 45 19

– – – – Друг (например без глави)

Осв.

0

0303 45 90

– – – Друг

22

0

0303 46

– – Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

 

 

 

– – – Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Цял

Осв.

0

0303 46 13

– – – – Изкормен, без хриле

Осв.

0

0303 46 19

– – – – Друг (например без глави)

Осв.

0

0303 46 90

– – – Друг

22

0

0303 49

– – Други

 

 

 

– – – Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Цели

Осв.

0

0303 49 33

– – – – Изкормени, без хриле

Осв.

0

0303 49 39

– – – – Други (например без глави)

Осв.

0

0303 49 80

– – – Други

22

0

 

– Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) и треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0303 51 00

– – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus

 

 

0303 52 10

– – – От вида Gadus morhua (Атлантическа треска)

12

0

0303 52 30

– – – От вида Gadus ogac (Гренландска треска)

12

0

0303 52 90

– – – От вида Gadus macrocephalus (Тихоокеанска треска)

12

0

 

– Риба меч (Xiphias gladius) и кликач (Dissostichus spp.), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0303 61 00

– – Риба меч (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Кликач (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Други риби, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

 

 

0303 71

– – Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Сардини от вида Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Треска от вида Melanogrammus aeglefinus

7,5

0

0303 73 00

– – Американска треска (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – От видовете на обикновената скумрия (Scomber scombrus или Scomber japonicus)

20

0

0303 74 90

– – – От вида на австралийската скумрия (Scomber australasicus)

15

0

0303 75

– – Акули

 

 

0303 75 20

– – – Обикновена бодлива акула (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – Котешка акула (Scyliorhinus spp.)

6

0

0303 75 90

– – – Други

8

0

0303 76 00

– – Змиорки (Anguilla spp.)

Осв.

0

0303 77 00

– – Лавраци (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Мерлузи от рода Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Бяла мерлуза (Merluccius capensis) и черна мерлуза (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Аржентинска мерлуза (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Австралийска мерлуза (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Други

15

0

0303 78 90

– – – Мерлузи от рода Urophycis (налим)

15

0

0303 79

– – Други

 

 

 

– – – Сладководни

 

 

0303 79 11

– – – – Шарани

8

0

0303 79 19

– – – – Други

8

0

 

– – – Морски

 

 

 

– – – – От рода Euthynnus, различни от скокливите риби или рибите с набразден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], упоменати в подпозиция 0303 43 по-горе

 

 

 

– – – – – Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Цели

Осв.

0

0303 79 23

– – – – – – Изкормени, без хриле

Осв.

0

0303 79 29

– – – – – – Други (например без глави)

Осв.

0

0303 79 31

– – – – – Други

22

0

 

– – – – Морски костури (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – От вида Sebastes marinus (златист костур)

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Други

7,5

0

0303 79 41

– – – – Риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

12

0

0303 79 45

– – – – Мерланг (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Морски щуки (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Минтай (Тhеragra chalcogramma) и люр от вида Pollachius pollachius

15

0

0303 79 58

– – – – Риби от вида Orcynopsis unicolor (паламуд)

10

0

0303 79 65

– – – – Аншоа (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)

15

0

0303 79 75

– – – – Платика (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Въдичари (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Трескоподобни (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Синя австралийска треска (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Сафриди (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Новозеландски макруронус (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Риби от вида Genypterus blacodes

7,5

0

0303 79 94

– – – – Риби от видовете Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Други

15

0

0303 80

– Черен дроб, хайвер и семенна течност

 

 

0303 80 10

– – Хайвер и семенна течност от риби, предназначени за производството на дезоксирибонуклеинова киселина или протаминсулфат

Осв.

0

0303 80 90

– – Други

10

0

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

 

 

 

– Пресни или охладени

 

 

0304 11

– – Риба меч (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Филета

18

0

0304 11 90

– – – Други меса от риби (дори смлени)

15

0

0304 12

– – Кликач (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Филета

18

0

0304 12 90

– – – Други меса от риби (дори смлени)

15

0

0304 19

– – Други

 

 

 

– – – Филета

 

 

 

– – – – От сладководни риби

 

 

0304 19 13

– – – – – От тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – От пъстърви от видовете Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – От вида Oncorhynchus mykiss, с единично тегло, по-голямо от 400 g

12

0

0304 19 17

– – – – – – Други

12

0

0304 19 19

– – – – – От други сладководни риби

9

3

 

– – – – Други

 

 

0304 19 31

– – – – – От треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и от риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

18

0

0304 19 33

– – – – – От американска треска (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – От морски костури (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Други

18

3

 

– – – Други меса от риби (дори смлени)

 

 

0304 19 91

– – – – От сладководни риби

8

0

 

– – – – Други

 

 

0304 19 97

– – – – – От херинги

15

0

0304 19 99

– – – – – Други

15

0

 

– Филета, замразени

 

 

0304 21 00

– – Риба меч (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Кликач (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Други

 

 

 

– – – От сладководни риби

 

 

0304 29 13

– – – – От тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – От пъстърви от видовете Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – От вида Oncorhynchus mykiss, с единично тегло, по-голямо от 400 g

12

0

0304 29 17

– – – – – Други

12

0

0304 29 19

– – – – От други сладководни риби

9

3

 

– – – Други

 

 

 

– – – – От треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и от риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

 

 

0304 29 21

– – – – – От тихоокеанска треска (Gadus macrocephalus)

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Други

7,5

0

0304 29 31

– – – – От американска треска (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – От треска от вида Melanogrammus aeglefinus

7,5

0

 

– – – – От морски костури (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – От вида Sebastes marinus (златист костур)

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Други

7,5

0

0304 29 41

– – – – От мерланг (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – От морски щуки (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – От тон (от рода Thunnus) и от риби от рода Euthynnus

18

0

 

– – – – От скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) и от риби от вида Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – От скумрии от вида Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Други

15

0

 

– – – – От мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – От мерлузи от рода Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – От бяла мерлуза (Merluccius capensis) и от черна мерлуза (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – От аржентинска мерлуза (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Други

6,1

0

0304 29 59

– – – – – От мерлузи от рода Urophycis

7,5

0

 

– – – – От акули

 

 

0304 29 61

– – – – – От обикновена бодлива акула и котешка акула (Squalus acanthias, Scylorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – От други акули

7,5

0

0304 29 71

– – – – От писии от вида Pleuronectes platessa

7,5

0

0304 29 73

– – – – От речни писии (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – От херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – От мегрим (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – От въдичари (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – От минтай (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – От новозеландски макруронус (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Други

15

3

 

– Други

 

 

0304 91 00

– – Риба меч (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Кликач (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Други

 

 

0304 99 10

– – – Сурими

14,2

0

 

– – – Други

 

 

0304 99 21

– – – – От сладководни риби

8

0

 

– – – – Други

 

 

0304 99 23

– – – – – От херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – От морски костури (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – От треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и от риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

 

 

0304 99 31

– – – – – – От тихоокеанска треска (Gadus macrocephalus)

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – От треска от вида Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Други

7,5

0

0304 99 41

– – – – – От американска треска (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – От треска от вида Melanogrammus aeglefinus

7,5

0

0304 99 51

– – – – – От мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – От мегрим (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – От платика (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – От въдичари (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – От трескоподобни (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – От минтай (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Други

7,5

0

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека

 

 

0305 10 00

– Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от риби, годни за консумация от човека

13

0

0305 20 00

– Черен дроб, хайвер и семенна течност, от риби, сушени, пушени, осолени или в саламура

11

0

0305 30

– Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени

 

 

 

– – От треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и от риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

 

 

0305 30 11

– – – От тихоокеанска треска (Gadus macrocephalus)

16

0

0305 30 19

– – – Други

20

0

0305 30 30

– – От тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), от атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавска пъстърва (Hucho hucho), осолени или в саламура

15

0

0305 30 50

– – От черни писии (Reinhardtius hippoglоѕѕоides), осолени или в саламура

15

0

0305 30 90

– – Други

16

0

 

– Риби пушени, включително филетата

 

 

0305 41 00

– – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Други

 

 

0305 49 10

– – – Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Змиорки (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Други

14

0

 

– Риби сушени, дори осолени, но непушени

 

 

0305 51

– – Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus

 

 

0305 51 10

– – – Сушени, неосолени

13

0

0305 51 90

– – – Сушени и осолени

13

0

0305 59

– – Други

 

 

 

– – – Риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

 

 

0305 59 11

– – – – Сушени, неосолени

13

0

0305 59 19

– – – – Сушени и осолени

13

0

0305 59 30

– – – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Аншоа (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Други

12

0

 

– Риби осолени, но несушени, нито пушени и риби в саламура

 

 

0305 61 00

– – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus

13

0

0305 63 00

– – Аншоа (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Други

 

 

0305 69 10

– – – Риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

13

0

0305 69 30

– – – Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Други

12

0

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

 

 

 

– Замразени

 

 

0306 11

– – Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Опашки от лангусти

12,5

0

0306 11 90

– – – Други

12,5

0

0306 12

– – Омари (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Цели

6

0

0306 12 90

– – – Други

16

0

0306 13

– – Скариди

 

 

0306 13 10

– – – Скариди от семейство Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Сиви скариди от рода Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Дълбоководни розови скариди (Parapeneus longriostrus)

12

0

0306 13 50

– – – Скариди от рода Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Други

12

0

0306 14

– – Раци

 

 

0306 14 10

– – – Раци от видовете Paralithodes camchaticus, Chionоecetes spp. и Саllinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – Раци от вида Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – Други

7,5

0

0306 19

– – Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

 

 

0306 19 10

– – – Речни раци

7,5

0

0306 19 30

– – – Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Други

12

0

 

– Незамразени

 

 

0306 21 00

– – Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Омари (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Живи

8

0

 

– – – Други

 

 

0306 22 91

– – – – Цели

8

0

0306 22 99

– – – – Други

10

0

0306 23

– – Скариди

 

 

0306 23 10

– – – Скариди от семейство Pandalidae

12

0

 

– – – Сиви скариди от рода Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Пресни или охладени, или варени във вода или на пара

18

0

0306 23 39

– – – – Други

18

0

0306 23 90

– – – Други

12

0

0306 24

– – Раци

 

 

0306 24 30

– – – Раци от вида Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – Други

7,5

0

0306 29

– – Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

 

 

0306 29 10

– – – Речни раци

7,5

0

0306 29 30

– – – Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Други

12

0

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека

 

 

0307 10

– Стриди

 

 

0307 10 10

– – Плоски стриди (Ostrea spp.), живи, с единично тегло, включително черупката, не по-голямо от 40 g

Осв.

0

0307 10 90

– – Други

9

0

 

– Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Живи, пресни или охладени

8

0

0307 29

– – Други

 

 

0307 29 10

– – – Миди Сен Жак (Pecten maximus), замразени

8

0

0307 29 90

– – – Други

8

0

 

– Миди от вида Mytilus spp., или от вида Perna spp.

 

 

0307 31

– – Живи, пресни или охладени

 

 

0307 31 10

– – – От вида Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – От вида Perna spp.

8

0

0307 39

– – Други

 

 

0307 39 10

– – – От вида Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – От вида Perna spp.

8

0

 

– Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.); калмари и рогачи (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Живи, пресни или охладени

 

 

0307 41 10

– – – Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Калмари и рогачи (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Други

8

0

0307 49

– – Други

 

 

 

– – – Замразени

 

 

 

– – – – Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – От рода Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – От вида Sepiola rondeleti

6

0

0307 49 11

– – – – – – Други

8

0

0307 49 18

– – – – – Други

8

0

 

– – – – Калмари и рогачи (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – От видовете Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Калмари от вида Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Калмари от вида Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Калмари от вида Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Други

6

0

0307 49 51

– – – – – Рогачи от вида Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Други

8

0

 

– – – Други

 

 

0307 49 71

– – – – Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Калмари и рогачи (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Други

8

0

 

– Октоподи (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Живи, пресни или охладени

8

0

0307 59

– – Други

 

 

0307 59 10

– – – Замразени

8

0

0307 59 90

– – – Други

8

0

0307 60 00

– Охлюви, различни от морските

Осв.

0

 

– Други, включително брашната, праховете и агломератите под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека

 

 

0307 91 00

– – Живи, пресни или охладени

11

0

0307 99

– – Други

 

 

 

– – – Замразени

 

 

0307 99 11

– – – – От видовете Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Средиземноморски миди и други видове от семейство Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Медузи (Rhopilema spp.)

Осв.

0

0307 99 18

– – – – Други

11

0

0307 99 90

– – – Други

11

0

04

ГЛАВА 4 — МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

 

 

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители

 

 

0401 10

– С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %

 

 

0401 10 10

– – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l

13,8 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0401 10 90

– – Други

12,9 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0401 20

– С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %

 

 

 

– – Непревишаващо 3 %

 

 

0401 20 11

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l

18,8 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0401 20 19

– – – Други

17,9 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – Превишаващо 3 %

 

 

0401 20 91

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l

22,7 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0401 20 99

– – – Други

21,8 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0401 30

– С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %

 

 

 

– – Непревишаващо 21 %

 

 

0401 30 11

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l

57,5 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0401 30 19

– – – Други

56,6 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %

 

 

0401 30 31

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l

110 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0401 30 39

– – – Други

109,1 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – Превишаващо 45 %

 

 

0401 30 91

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l

183,7 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0401 30 99

– – – Други

182,8 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители

 

 

0402 10

– На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %

 

 

 

– – Без прибавка на захар или други подсладители

 

 

0402 10 11

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 10 19

– – – Други

118,8 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – Други

 

 

0402 10 91

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 10 99

– – – Други

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %

 

 

0402 21

– – Без захар или други подсладители

 

 

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %

 

 

0402 21 11

– – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Други

 

 

0402 21 17

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 11 %

130,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 21 19

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 11 %, но непревишаващо 27 %

130,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %

 

 

0402 21 91

– – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 21 99

– – – – Други

161,9 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 29

– – Други

 

 

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %

 

 

0402 29 11

– – – – Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Други

 

 

0402 29 15

– – – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 29 19

– – – – – Други

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %

 

 

0402 29 91

– – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 29 99

– – – – Други

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– Други

 

 

0402 91

– – Без прибавка на захар или други подсладители

 

 

0402 91 10

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8 %

34,7 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 91 30

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 10 %

43,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %

 

 

0402 91 51

– – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 91 59

– – – – Други

109,1 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %

 

 

0402 91 91

– – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 91 99

– – – – Други

182,8 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 99

– – Други

 

 

0402 99 10

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5 %

57,2 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %

 

 

0402 99 31

– – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 99 39

– – – – Други

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %

 

 

0402 99 91

– – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0402 99 99

– – – – Други

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао

 

 

0403 10

– Кисело мляко

 

 

 

– – Неароматизирано, без прибавка на плодове или какао

 

 

 

– – – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0403 10 11

– – – – Непревишаващо 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 10 13

– – – – Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 10 19

– – – – Превишаващо 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – Друго, с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0403 10 31

– – – – Непревишаващо 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 10 33

– – – – Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR//100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 10 39

– – – – Превишаващо 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR//100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – Ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

 

 

 

– – – На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини

 

 

0403 10 51

– – – – Непревишаващо 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Превишаващо 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

 

– – – Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини

 

 

0403 10 91

– – – – Непревишаващо 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Превишаващо 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 90

– Други

 

 

 

– – Неароматизирани, без прибавка на плодове или какао

 

 

 

– – – На прах, гранули или в други твърди форми

 

 

 

– – – – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0403 90 11

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 90 13

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 90 19

– – – – – Превишаващо 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Други, с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0403 90 31

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 90 33

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 90 39

– – – – – Превишаващо 27 %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – Други

 

 

 

– – – – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0403 90 51

– – – – – Непревишаващо 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 90 53

– – – – – Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 90 59

– – – – – Превишаващо 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – – – Други, с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0403 90 61

– – – – – Непревишаващо 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 90 63

– – – – – Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0403 90 69

– – – – – Превишаващо 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR//100 kg/net

ТК за мляко и сметана, кондензирано мляко и кисели млека (8 000 — 10 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – Ароматизирани или с прибавка на плодове или какао

 

 

 

– – – На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини

 

 

0403 90 71

– – – – Непревишаващо 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Превишаващо 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

 

– – – Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини

 

 

0403 90 91

– – – – Непревишаващо 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Превишаващо 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

ТК за преработени продукти от ферментирало мляко (2 000 t)

0404

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде

 

 

0404 10

– Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители

 

 

 

– – На прах, гранули или в други твърди форми

 

 

 

– – – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38)

 

 

 

– – – – Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 10 02

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Превишаващо 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 10 12

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Превишаващо 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38)

 

 

 

– – – – Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 10 26

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Превишаващо 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 10 34

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Превишаващо 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Друга

 

 

 

– – – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38)

 

 

 

– – – – Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 10 48

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Превишаващо 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 10 56

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Превишаващо 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38)

 

 

 

– – – – Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 10 72

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Превишаващо 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 10 78

– – – – – Непревишаващо 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Превишаващо 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Други

 

 

 

– – Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 90 21

– – – Непревишаващо 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0404 90 23

– – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0404 90 29

– – – Превишаващо 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

 

– – Други, с тегловно съдържание на мазнини

 

 

0404 90 81

– – – Непревишаващо 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0404 90 83

– – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0404 90 89

– – – Превишаващо 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

ТК за мляко на прах (1 500 — 5 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване

 

 

0405 10

– Масло

 

 

 

– – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %

 

 

 

– – – Натурално масло

 

 

0405 10 11

– – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

ТК за масло (1 500 — 3 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0405 10 19

– – – – Други

189,6 EUR/100 kg/net

ТК за масло (1 500 — 3 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0405 10 30

– – – Възстановено масло

189,6 EUR/100 kg/net

ТК за масло (1 500 — 3 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0405 10 50

– – – Масло от суроватка

189,6 EUR/100 kg/net

ТК за масло (1 500 — 3 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0405 10 90

– – Другo

231,3 EUR/100 kg/net

ТК за масло (1 500 — 3 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0405 20

– Млечни пасти за намазване

 

 

0405 20 10

– – С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %

9 + EA

ТК за преработено масло (250 t)

0405 20 30

– – С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 %

9 + EA

ТК за преработено масло (250 t)

0405 20 90

– – С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75 %, но по-малко от 80 %

189,6 EUR/100 kg/net

ТК за масло (1 500 — 3 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0405 90

– Други

 

 

0405 90 10

– – С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 99,3 %, и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5 %

231,3 EUR/100 kg/net

ТК за масло (1 500 — 3 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0405 90 90

– – Други

231,3 EUR/100 kg/net

ТК за масло (1 500 — 3 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0406

Сирена и извара

 

 

0406 10

– Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка

 

 

0406 10 20

– – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Други

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид

 

 

0406 20 10

– – Сирене Glaris с билки (наречено „schabziger“), произведено на базата на обезмаслено мляко с прибавка на фино смлени билки

7,7

0

0406 20 90

– – Други

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

 

 

0406 30 10

– – При производството на които са вложени сирена, като Emmental, Gruyere и Appenzell и, в случай на необходимост, като добавка сирене Glaris с билки (наречено „schabziger“), предназначени за продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество, по-малко или равно на 56 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Други

 

 

 

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 36 % и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество

 

 

0406 30 31

– – – – Непревишаващо 48 %

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Превишаващо 48 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 %

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Сирене Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Сирене Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Други

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Други сирена

 

 

0406 90 01

– – Предназначени за преработка

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Други

 

 

0406 90 13

– – – Сирене Emmental

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Сирена Gruyere, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Сирена Bergkase, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d’or и Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Сирене Glaris с билки (наречено „schabziger“), произведено на базата на обезмаслено мляко с прибавка на фино смлени билки

7,7

0

0406 90 21

– – – Сирене Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Сирене Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Сирене Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Сирене Butterkase

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Кашкавал

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Сирене Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Сирене Kefalotyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Сирене Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Сирене Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Други

 

 

0406 90 50

– – – – Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози мехове

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Други

 

 

 

– – – – – С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %, и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество

 

 

 

– – – – – – Непревишаващо 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Сирена Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Сирена Fiore sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Други

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Сирене Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Сирена Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Сирена Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Сирене Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Сирена Esrom, Italico, Kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Сирена Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Сирене Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Сирене Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Сирена Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Превишаващо 72 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Други

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени

 

 

 

– От домашни птици

 

 

 

– – За мътене

 

 

0407 00 11

– – – От пуйки или от гъски

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Други

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Други

30,4 EUR/100 kg/net

ТК за яйца (1 500 — 3 000 t, изразено в еквивалент на яйца с черупки) (1) + допълнителна ТК за яйца (3 000 t, изразено в нетно тегло)

0407 00 90

– Други

7,7

0

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители

 

 

 

– Яйчни жълтъци

 

 

0408 11

– – Сушени

 

 

0408 11 20

– – – Негодни за консумация от човека

Осв.

0

0408 11 80

– – – Други

142,3 EUR/100 kg/net

ТК за яйца (1 500 — 3 000 t, изразено в еквивалент на яйца в черупки) (1)

0408 19

– – Други

 

 

0408 19 20

– – – Негодни за консумация от човека

Осв.

0

 

– – – Други

 

 

0408 19 81

– – – – Течни

62 EUR/100 kg/net

ТК за яйца (1 500 — 3 000 t, изразено в еквивалент на яйца в черупки) (1)

0408 19 89

– – – – Други, включително замразените

66,3 EUR/100 kg/net

ТК за яйца (1 500 — 3 000 t, изразено в еквивалент на яйца в черупки) (1)

 

– Други

 

 

0408 91

– – Сушени

 

 

0408 91 20

– – – Негодни за консумация от човека

Осв.

0

0408 91 80

– – – Други

137,4 EUR/100 kg/net

ТК за яйца (1 500 — 3 000 t, изразено в еквивалент на яйца в черупки) (1)

0408 99

– – Други

 

 

0408 99 20

– – – Негодни за консумация от човека

Осв.

0

0408 99 80

– – – Други

35,3 EUR/100 kg/net

ТК за яйца (1 500 — 3 000 t, изразено в еквивалент на яйца в черупки) (1)

0409 00 00

Естествен мед

17,3

ТК за мед (5 000 — 6 000 t, изразено в нетно тегло) (1)

0410 00 00

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

7,7

0

05

ГЛАВА 5 — ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

 

 

0501 00 00

Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса

Осв.

0

0502

Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за четкарската промишленост; отпадъци от четина и косми

 

 

0502 10 00

– Четина от свине или глигани и отпадъци от същата

Осв.

0

0502 90 00

– Други

Осв.

0

0504 00 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Осв.

0

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера

 

 

0505 10

– Пера от видовете, използвани за пълнене; пух

 

 

0505 10 10

– – Необработени

Осв.

0

0505 10 90

– – Други

Осв.

0

0505 90 00

– Други

Осв.

0

0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали

 

 

0506 10 00

– Осеин и кости, обработени с киселини

Осв.

0

0506 90 00

– Други

Осв.

0

0507

Слонова кост, черупки от костенурки, балени (включително т.нар. мустаци) на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези материали

 

 

0507 10 00

– Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост

Осв.

0

0507 90 00

– Други

Осв.

0

0508 00 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите

Осв.

0

0510 00 00

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин

Осв.

0

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

 

 

0511 10 00

– Сперма от бикове

Осв.

0

 

– Други

 

 

0511 91

– – Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3

 

 

0511 91 10

– – – Отпадъци от риби

Осв.

0

0511 91 90

– – – Други

Осв.

0

0511 99

– – Други

 

 

0511 99 10

– – – Сухожилия и нерви; обрезки и други подобни отпадъци от необработени кожи

Осв.

0

 

– – – Естествени сюнгери от животински произход

 

 

0511 99 31

– – – – Необработени

Осв.

0

0511 99 39

– – – – Други

5,1

0

0511 99 85

– – – Други

Осв.

0

II

РАЗДЕЛ II — ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

 

 

06

ГЛАВА 6 — ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ

 

 

0601

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от № 1212

 

 

0601 10

– Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой

 

 

0601 10 10

– – Зюмбюли

5,1

0

0601 10 20

– – Нарциси

5,1

0

0601 10 30

– – Лалета

5,1

0

0601 10 40

– – Гладиоли

5,1

0

0601 10 90

– – Други

5,1

0

0601 20

– Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория

 

 

0601 20 10

– – Разсад, растения и корени от цикория

Осв.

0

0601 20 30

– – Орхидеи, зюмбюли, нарциси и лалета

9,6

0

0601 20 90

– – Други

6,4

0

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

 

 

0602 10

– Издънки, невкоренени и калеми

 

 

0602 10 10

– – От лоза

Осв.

0

0602 10 90

– – Други

4

0

0602 20

– Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени

 

 

0602 20 10

– – Лозови пръчки, присадени (ашладисани) или вкоренени

Осв.

0

0602 20 90

– – Други

8,3

0

0602 30 00

– Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени

8,3

0

0602 40 00

– Рози, присадени или неприсадени

8,3

0

0602 90

– Други

 

 

0602 90 10

– – Гъбен мицел

8,3

0

0602 90 20

– – Ананасови растения

Осв.

0

0602 90 30

– – Зеленчукови и ягодови растения

8,3

0

 

– – Други

 

 

 

– – – Полски растения

 

 

 

– – – – Дървета, храсти и дръвчета

 

 

0602 90 41

– – – – – Горски

8,3

0

 

– – – – – Други

 

 

0602 90 45

– – – – – – Вкоренени издънки и млади растения

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Други

8,3

0

0602 90 50

– – – – Други полски растения

8,3

0

 

– – – Стайни растения

 

 

0602 90 70

– – – – Вкоренени издънки и млади растения, с изключение на кактусите

6,5

0

 

– – – – Други

 

 

0602 90 91

– – – – – Цветни растения с пъпки или с цветове, с изключение на кактусите

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Други

6,5

0

0603

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

 

 

 

– Свежи

 

 

0603 11 00

– – Рози

8,5

0

0603 12 00

– – Карамфили

8,5

0

0603 13 00

– – Орхидеи

8,5

0

0603 14 00

– – Хризантеми

8,5

0

0603 19

– – Други

 

 

0603 19 10

– – – Гладиоли

8,5

0

0603 19 90

– – – Други

8,5

0

0603 90 00

– Други

10

0

0604

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

 

 

0604 10

– Мъхове и лишеи

 

 

0604 10 10

– – Еленови лишеи

Осв.

0

0604 10 90

– – Други

5

0

 

– Други

 

 

0604 91

– – Пресни

 

 

0604 91 20

– – – Коледни елхи

2,5

0

0604 91 40

– – – Клони от иглолистни дървета

2,5

0

0604 91 90

– – – Други

2

0

0604 99

– – Други

 

 

0604 99 10

– – – Само сушени

Осв.

0

0604 99 90

– – – Други

10,9

0

07

ГЛАВА 7 — ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

 

 

0701

Картофи, пресни или охладени

 

 

0701 10 00

– За посев

4,5

0

0701 90

– Други

 

 

0701 90 10

– – Предназначени за производство на нишесте

5,8

0

 

– – Други

 

 

0701 90 50

– – – Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни

9,6

0

0701 90 90

– – – Други

11,5

0

0702 00 00

Домати, пресни или охладени

Виж приложение 2

Осв. от адвалорно мито (входна цена)

0703

Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

 

 

0703 10

– Лук и шалот

 

 

 

– – Лук

 

 

0703 10 11

– – – За посев

9,6

0

0703 10 19

– – – Друг

9,6

0

0703 10 90

– – Шалот

9,6

0

0703 20 00

– Чесън

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

ТК за чесън (500 t, изразено в нетно тегло)

0703 90 00

– Праз и други лукови зеленчуци

10,4

0

0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени

 

 

0704 10 00

– Карфиол и броколи

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Брюкселско зеле

12

0

0704 90

– Други

 

 

0704 90 10

– – Бяло главесто зеле и червено главесто зеле

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Други

12

0

0705

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

 

 

 

– Марули

 

 

0705 11 00

– – Топ салата

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Други

10,4

0

 

– Видове цикория

 

 

0705 21 00

– – Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum

10,4

0

0705 29 00

– – Други

10,4

0

0706

Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени

 

 

0706 10 00

– Моркови и репи

13,6

0

0706 90

– Други

 

 

0706 90 10

– – Целина с едри глави

13,6

0

0706 90 30

– – Хрян (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Други

13,6

0

0707 00

Краставици или корнишони, пресни или охладени

 

 

0707 00 05

– Краставици

Виж приложение 2

Осв. от адвалорно мито (входна цена)

0707 00 90

– Корнишони

12,8

0

0708

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени

 

 

0708 10 00

– Грах (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Други бобови зеленчуци

11,2

0

0709

Други зеленчуци, пресни или охладени

 

 

0709 20 00

– Аспержи

10,2

0

0709 30 00

– Патладжани

12,8

0

0709 40 00

– Целина, различна от целината с едри глави

12,8

0

 

– Гъби и трюфели

 

 

0709 51 00

– – Гъби от рода Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Други

 

 

0709 59 10

– – – Пачи крак

3,2

0

0709 59 30

– – – Манатарки

5,6

0

0709 59 50

– – – Трюфели

6,4

0

0709 59 90

– – – Други

6,4

0

0709 60

– Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Сладки пиперки

7,2

0

 

– – Други

 

 

0709 60 91

– – – От рода Capsicum, предназначени за производство на капсаицин или на алкохолосъдържащи олеорезини

Осв.

0

0709 60 95

– – – Предназначени за промишлено производство на етерични масла или на резиноиди

Осв.

0

0709 60 99

– – – Други

6,4

0

0709 70 00

– Спанак, новозеландски спанак и лобода

10,4

0

0709 90

– Други

 

 

0709 90 10

– – Салати, различни от марулите (Lactuca sativa) и цикориите (Cichorium spp.)

10,4

0