EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0355

Регламент за изпълнение (ЕС) № 355/2014 на Комисията от 8 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави Текст от значение за ЕИП

OJ L 106, 9.4.2014, p. 15–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/355/oj

9.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 355/2014 НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 33, параграф 3 и член 38, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията (2) е включен списък на контролните и надзорните органи, които са компетентни да извършват контрол и да издават сертификати в трети държави за целите на равностойността. В списъка следва да бъдат направени някои промени, отразяващи новата информация, изпратена на Комисията от контролните и надзорните органи, включени във въпросното приложение.

(2)

Комисията разгледа исканията за включване в списъка от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008, получени до 31 октомври 2012 г. и до 31 октомври 2013 г. В посочения списък следва да бъдат включени онези контролни и надзорни органи, за които при последващата проверка на цялата получена информация е установено, че отговарят на съответните изисквания.

(3)

В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1235/2008 се предвижда списъкът с признати контролни и надзорни органи да съдържа цялата информация, необходима на надзорния или контролния орган за проверка дали продаваните на пазара на Съюза продукти са били инспектирани от надзорен или контролен орган, признат в съответствие с член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007. В съответствие с член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1235/2008 „Institut für Marktökologie (IMO)“ уведоми Комисията за промяната на названието си на „IMO Swiss AG“, считано от 1 януари 2013 г. Тази промяна следва да бъде включена в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008.

(4)

Както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията (3), крайният срок за представяне на годишните отчети за 2012 г. от контролните и надзорните органи беше 30 април 2013 г.„Center of Organic Agriculture in Egypt“ не изпрати годишния си доклад до тази дата. Комисията предостави допълнителен период на „Center of Organic Agriculture in Egypt“ за представяне на годишния доклад, но не получи такъв до 4 ноември 2013 г. С оглед на това, в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1235/2008 „Center of Organic Agriculture in Egypt“ следва да бъде изваден от списъка в приложение IV към посочения регламент.

(5)

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния Комитет по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата на представяне на годишния доклад (ОВ L 169, 21.6.2013 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

В текста, отнасящ се до „Abcert AG“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Азербайджан

AZ-BIO-137

x

x

Беларус

BY-BIO-137

x

x

Грузия

GE-BIO-137

x

x

Иран

IR-BIO-137

x

x

Казахстан

KZ-BIO-137

x

Молдова

MD-BIO-154

x

Русия

RU-BIO-137

x

x

x

Украйна

UA-BIO-137

x

x

—“

2)

Текстът, отнасящ се до „Afrisco Certified Organic, CC“, се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa“

б)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Ангола

AO-BIO-155

x

Ботсуана

BW-BIO-155

x

Лесото

LS-BIO-155

x

 

Малави

MW-BIO-155

x

 

Мозамбик

MZ-BIO-155

x

x

Намибия

NA-BIO-155

x

Южна Африка

ZA-BIO-155

x

x

Свазиленд

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Замбия

ZM-BIO-155

x

—“

Зимбабве

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

В текста, отнасящ се до „Agreco R.F. Göderz GmbH“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Азербайджан

AZ-BIO-151

x

x

Камерун

CM-BIO-151

x

x

Гана

GH-BIO-151

x

x

Молдова

MD-BIO-151

x

x

Мароко

MA-BIO-151

x

x

Украйна

UA-BIO-151

x

x

—“

4)

Текстът, отнасящ се до „Australian Certified Organic“, се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia“

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

Интернет адрес: http://www.aco.net.au“

в)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Австралия

AU-BIO-107

x

x

x

Мианмар/Бирма

MM-BIO-107

x

x

Китай

CN-BIO-107

x

x

Острови Кук

CK-BIO-107

x

Фиджи

FJ-BIO-107

x

x

Фолкландски острови

FK-BIO-107

x

Хонконг

HK-BIO-107

x

x

Индонезия

ID-BIO-107

x

x

Южна Корея

KR-BIO-107

x

Мадагаскар

MG-BIO-107

x

x

Малайзия

MY-BIO-107

x

x

Папуа-Нова Гвинея

PG-BIO-107

x

x

Сингапур

SG-BIO-107

x

x

Тайван

TW-BIO-107

x

x

Тайланд

TH-BIO-107

x

x

Тонга

TO-BIO-107

x

x

Вануату

VU-BIO-107

x

x

—“

5)

Текстът, отнасящ се до „BCS Öko-Garantie GmbH“, се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germany“

б)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Албания

AL-BIO-141

x

x

Алжир

DZ-BIO-141

x

x

Ангола

AO-BIO-141

x

x

Армения

AM-BIO-141

x

x

Азербайджан

AZ-BIO-141

x

x

Беларус

BY-BIO-141

x

x

x

Боливия

BO-BIO-141

x

x

Ботсуана

BW-BIO-141

x

x

Бразилия

BR-BIO-141

x

x

x

x

Мианмар/Бирма

MM-BIO-141

x

x

x

Камбоджа

KH-BIO-141

x

x

Чад

TD-BIO-141

x

x

Чили

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Китай

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Колумбия

CO-BIO-141

x

x

x

Коста Рика

CR-BIO-141

x

Кот д'Ивоар

CI-BIO-141

x

x

x

Куба

CU-BIO-141

x

x

x

Доминиканска република

DO-BIO-141

x

x

Еквадор

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Египет

EG-BIO-141

x

x

Ел Салвадор

SV-BIO-141

x

x

x

x

Етиопия

ET-BIO-141

x

x

x

x

Грузия

GE-BIO-141

x

x

x

Гана

GH-BIO-141

x

x

Гватемала

GT-BIO-141

x

x

x

Хаити

HT-BIO-141

x

x

Хондурас

HN-BIO-141

x

x

x

Хонконг

HK-BIO-141

x

x

Индия

IN-BIO-141

x

Индонезия

ID-BIO-141

x

x

Иран

IR-BIO-141

x

x

x

Япония

JP-BIO-141

x

x

Кения

KE-BIO-141

x

Косово (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Киргизстан

KG-BIO-141

x

x

x

Лаос

LA-BIO-141

x

x

Лесото

LS-BIO-141

x

x

бивша югославска република Македония

MK-BIO-141

x

x

Малави

MW-BIO-141

x

x

Малайзия

MY-BIO-141

x

x

Мексико

MX-BIO-141

x

x

x

x

Молдова

MD-BIO-141

x

x

Черна гора

ME-BIO-141

x

x

Мозамбик

MZ-BIO-141

x

x

Намибия

NA-BIO-141

x

x

Никарагуа

NI-BIO-141

x

x

x

x

Оман

OM-BIO-141

x

x

x

Панама

PA-BIO-141

x

x

Парагвай

PY-BIO-141

x

x

x

x

Перу

PE-BIO-141

x

x

x

Филипини

PH-BIO-141

x

x

x

Русия

RU-BIO-141

x

x

x

Саудитска Арабия

SA-BIO-141

x

x

x

x

Сенегал

SN-BIO-141

x

x

Сърбия

RS-BIO-141

x

x

Южна Африка

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Южна Корея

KR-BIO-141

x

x

x

x

Шри Ланка

LK-BIO-141

x

x

Судан

SD-BIO-141

x

x

Свазиленд

SZ-BIO-141

x

x

Френска Полинезия

PF-BIO-141

x

x

Тайван

TW-BIO-141

x

x

x

Танзания

TZ-BIO-141

x

x

Тайланд

TH-BIO-141

x

x

x

x

Турция

TR-BIO-141

x

x

x

x

Уганда

UG-BIO-141

x

x

Украйна

UA-BIO-141

x

x

x

Обединени арабски емирства

AE-BIO-141

x

x

Уругвай

UY-BIO-141

x

x

x

x

Венецуела

VE-BIO-141

x

x

Виетнам

VN-BIO-141

x

x

x

в)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство, продуктите, обхванати от приложение III“

6)

В текста, отнасящ се до „Balkan Biocert Skopje“, точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia“

7)

В текста, отнасящ се до „Bioagricert S.r.l.“:

а)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Бразилия

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Мианмар/Бирма

MM-BIO-132

x

x

Камбоджа

KH-BIO-132

x

x

Китай

CN-BIO-132

x

x

Еквадор

EC-BIO-132

x

x

Френска Полинезия

PF-BIO-132

x

x

Индия

IN-BIO-132

x

x

Лаос

LA-BIO-132

x

x

Непал

NP-BIO-132

x

x

Мексико

MX-BIO-132

x

x

x

Мароко

MA-BIO-132

x

x

Сан Марино

SM-BIO-132

x

Сърбия

RS-BIO-132

x

x

Южна Корея

KR-BIO-132

x

x

Тайланд

TH-BIO-132

x

x

x

Того

TG-BIO-132

x

x

Турция

TR-BIO-132

x

x

Украйна

UA-BIO-132-

x

x

—“

б)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство, вино и продуктите, обхванати от приложение III“

8)

В текста, отнасящ се до „BioGro New Zealand Limited“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Фиджи

FJ-BIO-130

x

x

Малайзия

MY-BIO-130

x

Ниуе

NU-BIO-130

x

x

Самоа

WS-BIO-130

x

x

Вануату

VU-BIO-130

x

x

—“

9)

В текста, отнасящ се до „Bio.inspecta AG“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Армения

AM-BIO-161

x

x

Албания

AL-BIO-161

x

x

Азербайджан

AZ-BIO-161

x

x

Бенин

BJ-BIO-161

x

Бразилия

BR-BIO-161

x

x

Буркина Фасо

BF-BIO-161

x

Куба

CU-BIO-161

x

x

Доминиканска република

DO-BIO-161

x

x

Етиопия

ET-BIO-161

x

x

Грузия

GE-BIO-161

x

x

Гана

GH-BIO-161

x

x

Индонезия

ID-BIO-161

x

x

Иран

IR-BIO-161

x

x

Казахстан

KZ-BIO-161

x

x

Кения

KE-BIO-161

x

x

Косово (2)

XK-BIO-161

x

x

Киргизстан

KZ-BIO-161

x

x

Ливан

LB-BIO-161

x

x

Молдова

MD-BIO-161

x

x

Филипини

PH-BIO-161

x

x

Русия

RU-BIO-161

x

x

Сенегал

SN-BIO-161

x

x

Южна Африка

ZA-BIO-161

x

x

Южна Корея

KR-BIO-161

x

x

Танзания

TZ-BIO-161

x

x

Таджикистан

TJ-BIO-161

x

x

Турция

TR-BIO-161

x

x

Украйна

UA-BIO-161

x

x

Узбекистан

UZ-BIO-161

x

x

Виетнам

VN-BIO-161

x

x

10)

В текста, отнасящ се до „CCPB Srl“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Китай

CN-BIO-102

x

x

Египет

EG-BIO-102

x

x

Ирак

IQ-BIO-102

x

Ливан

LB-BIO-102

x

x

Мароко

MA-BIO-102

x

x

Филипини

PH-BIO-102

x

x

Сан Марино

SM-BIO-102

x

x

Сирия

SY-BIO-102

x

Турция

TR-BIO-102

x

x

—“

11)

Текстът, отнасящ се до „Center of Organic Agriculture in Egypt“, се заличава.

12)

В текста, отнасящ се до „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Албания

AL-BIO-140

x

x

x

Азербайджан

AZ-BIO-140

x

x

Бенин

BJ-BIO-140

x

x

Боливия

BO-BIO-140

x

x

x

Буркина Фасо

BF-BIO-140

x

x

Бутан

BT-BIO-140

x

x

Чили

CL-BIO-140

x

x

x

Китай

CN-BIO-140

x

x

x

Колумбия

CO-BIO-140

x

x

x

Доминиканска република

DO-BIO-140

x

x

x

Еквадор

EC-BIO-140

x

x

x

Египет

EG-BIO-140

x

x

x

Етиопия

ET-BIO-140

x

x

x

Гана

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Гренада

GD-BIO-140

x

x

x

Индонезия

ID-BIO-140

x

x

x

Иран

IR-BIO-140

x

x

Ямайка

JM-BIO-140

x

x

x

Казахстан

KZ-BIO-140

x

x

Кения

KE-BIO-140

x

x

x

Киргизстан

KG-BIO-140

x

x

бивша югославска република Македония

MK-BIO-140

x

x

x

Мали

ML-BIO-140

x

x

Мексико

MX-BIO-140

x

x

x

Молдова

MD-BIO-140

x

x

x

Мароко

MA-BIO-140

x

x

x

Папуа-Нова Гвинея

PG-BIO-140

x

x

x

Парагвай

PY-BIO-140

x

x

x

Перу

PE-BIO-140

x

x

x

Филипини

PH-BIO-140

x

x

x

Русия

RU-BIO-140

x

x

x

Руанда

RW-BIO-140

x

x

x

Саудитска Арабия

SA-BIO-140

x

x

x

Сенегал

SN-BIO-140

x

x

Сърбия

RS-BIO-140

x

x

x

Сингапур

SG-BIO-140

x

x

x

Южна Африка

ZA-BIO-140

x

x

x

Сейнт Лусия

LC-BIO-140

x

x

x

Тайван

TW-BIO-140

x

x

x

Танзания

TZ-BIO-140

x

x

x

Тайланд

TH-BIO-140

x

x

x

Турция

TR-BIO-140

x

x

x

Того

TG-BIO-140

x

x

Уганда

UG-BIO-140

x

x

x

Украйна

UA-BIO-140

x

x

x

Узбекистан

UZ-BIO-140

x

x

x

Виетнам

VN-BIO-140

x

x

x

—“

13)

В текста, отнасящ се до „Certisys“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Бенин

BJ-BIO-128

x

x

Буркина Фасо

BF-BIO-128

x

x

Кот д'Ивоар

CI-BIO-128

x

x

Гана

GH-BIO-128

x

x

Мали

ML-BIO-128

x

x

Сенегал

SN-BIO-128

x

x

Виетнам

VN-BIO-128

x

x

Того

TG-BIO-128

x

x

—“

14)

След текста, отнасящ се до „Certisys“, се вмъква следният текст, отнасящ се до „Company of Organic Agriculture in Palestine“:

„„Company of Organic Agriculture in Palestine“

1.

Адрес: Alsafa building — first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2.

Интернет адрес: http://coap.org.ps

3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Окупирана палестинска територия

PS-BIO-163

x

x

4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство, вино

5.

Продължителност на включването в списъка: до 30 юни 2018 г.“

15)

В текста, отнасящ се до „Control Union Certifications“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Афганистан

AF-BIO-149

x

x

Албания

AL-BIO-149

x

x

Бермуда

BM-BIO-149

x

x

Бутан

BT-BIO-149

x

x

Бразилия

BR-BIO-149

x

x

Буркина Фасо

BF-BIO-149

x

x

Мианмар/Бирма

MM-BIO-149

x

x

Камбоджа

KH-BIO-149

x

x

Китай

CN-BIO-149

x

x

Колумбия

CO-BIO-149

x

x

Кот д'Ивоар

CI-BIO-149

x

x

Доминиканска република

DO-BIO-149

x

x

Еквадор

EC-BIO-149

x

x

Египет

EG-BIO-149

x

x

Етиопия

ET-BIO-149

x

x

Гана

GH-BIO-149

x

x

Гвинея

GN-BIO-149

x

x

Хондурас

HN-BIO-149

x

x

Хонконг

HK-BIO-149

x

x

Индонезия

ID-BIO-149

x

x

Иран

IR-BIO-149

x

x

Южна Корея

KR-BIO-149

x

x

Киргизстан

KG-BIO-149

x

x

Лаос

LA-BIO-149

x

x

бивша югославска република Македония

MK-BIO-149

x

x

Малайзия

MY-BIO-149

x

x

Мали

ML-BIO-149

x

x

Мавриций

MU-BIO-149

x

x

Мексико

MX-BIO-149

x

x

Молдова

MD-BIO-149

x

x

Мозамбик

MZ-BIO-149

x

x

Непал

NP-BIO-149

x

x

Нигерия

NG-BIO-149

x

x

Пакистан

PK-BIO-149

x

x

Окупирана палестинска територия

PS-BIO-149

x

x

Панама

PA-BIO-149

x

x

Парагвай

PY-BIO-149

x

x

Перу

PE-BIO-149

x

x

Филипини

PH-BIO-149

x

x

Руанда

RW-BIO-149

x

x

Сърбия

RS-BIO-149

x

x

Сингапур

SG-BIO-149

x

x

Южна Африка

ZA-BIO-149

x

x

Шри Ланка

LK-BIO-149

x

x

Сирия

SY-BIO-149

x

x

Танзания

TZ-BIO-149

x

x

Тайланд

TH-BIO-149

x

x

Източен Тимор

TL-BIO-149

x

x

Турция

TR-BIO-149

x

x

Уганда

UG-BIO-149

x

x

Украйна

UA-BIO-149

x

x

Обединени арабски емирства

AE-BIO-149

x

x

Уругвай

UY-BIO-149

x

x

Узбекистан

UZ-BIO-149

x

x

Виетнам

VN-BIO-149

x

x

Замбия

ZN-BIO-149

x

x

—“

16)

В текста, отнасящ се до „Ecoglobe“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Армения

AM-BIO-112

x

x

Беларус

BY-BIO-112

x

x

Иран

IR-BIO-112

x

x

Пакистан

PK-BIO-112

x

x

Русия

RU-BIO-112

x

x

Украйна

UA-BIO-112

x

x

—“

17)

След текста, отнасящ се до „Ecoglobe“, се вмъква следният текст, отнасящ се до „Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)“:

„Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)

1.

Адрес: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypt

2.

Интернет адрес: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Египет

EG-BIO-164

x

x

4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство, вино

5.

Продължителност на включването в списъка: до 30 юни 2018 г.“

18)

В текста, отнасящ се до „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Азербайджан

AZ-BIO-109

x

x

Кот д'Ивоар

CI-BIO-109

x

x

Етиопия

ET-BIO-109

x

x

Грузия

GE-BIO-109

x

x

Казахстан

KZ-BIO-109

x

x

Киргизстан

KG-BIO-109

x

x

Русия

RU-BIO-109

x

x

Сърбия

RS-BIO-109

x

x

Таджикистан

TJ-BIO-109

x

x

Турция

TR-BIO-109

x

x

x

Украйна

UA-BIO-109

x

x

Узбекистан

UZ-BIO-109

x

x

—“

19)

В текста, отнасящ се до „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Бахамски острови

BS-BIO-144

x

x

Китай

CN-BIO-144

x

x

x

Доминиканска република

DO-BIO-144

x

x

x

Еквадор

EC-BIO-144

x

x

Гватемала

GT-BIO-144

x

x

Хондурас

HN-BIO-144

x

x

x

Малайзия

MY-BIO-144

x

x

Мексико

MX-BIO-144

x

x

Никарагуа

NI-BIO-144

x

x

x

Перу

PE-BIO-144

x

x

Филипини

PH-BIO-144

x

x

x

Ел Салвадор

SV-BIO-144

x

x

x

Южна Африка

ZA-BIO-144

x

x

Тайван

TW-BIO-144

x

x

x

Турция

TR-BIO-144

x

x

—“

20)

В текста, отнасящ се до „IMO Control Private Limited“,

а)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Афганистан

AF-BIO-147

x

x

Бангладеш

BD-BIO-147

x

x

Бутан

BT-BIO-147

x

x

Индонезия

ID-BIO-147

x

x

Индия

IN-BIO-147

-

x

Иран

IR-BIO-147

x

x

Малайзия

MY-BIO-147

x

x

Непал

NP-BIO-147

x

x

Пакистан

PK-BIO-147

x

x

Филипини

PH-BIO-147

x

x

Шри Ланка

LK-BIO-147

x

x

Тайланд

TH-BIO-147

x

x

Виетнам

VN-BIO-147

x

x

—“

б)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство, продуктите, обхванати от приложение III“

21)

В текста, отнасящ се за „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Афганистан

AF-BIO-158

x

x

Азербайджан

AZ-BIO -158

x

x

Грузия

GE-BIO-158

x

Казахстан

KZ-BIO-158

x

Киргизстан

KG-BIO-158

x

x

Русия

RU-BIO-158

x

Таджикистан

TJ-BIO-158

x

x

Турция

TR-BIO-158

x

x

Туркменистан

TM-BIO-158

x

x

Украйна

UA-BIO-158

x

x

Узбекистан

UZ-BIO-158

x

x

—“

22)

В текста, отнасящ се до „IMO Institut für Marktökologie GmbH“, точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Армения

AM-BIO-146

x

Азербайджан

AZ-BIO-146

x

—“

23)

Текстът, отнасящ се до „Institute for Marketecology (IMO)“, се изменя, както следва:

а)

Названието „Institute for Marketecology (IMO)“ се заменя с „IMO Swiss AG“;

б)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

Трети държави, кодови номера и съответни продуктови категории:

Трета държава

Кодов номер

Продуктова категория

 

 

А

B

C

D

E

F

Афганистан

AF-BIO-143

x

x

x

Албания

AL-BIO-143

x

x

Армения

AM-BIO-143

x

x

Азербайджан

AZ-BIO -143

x

x

Бангладеш

BD-BIO-143

x

x

x

Боливия

BO-BIO-143

x

x

Босна и Херцеговина

BA-BIO-143

x

x

Бразилия

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Буркина Фасо

BF-BIO-143

x

Камерун

CM-BIO-143

x

Канада

CA-BIO-143

x

x

Чили

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Китай

CN-BIO-143

x

x

x

x

Колумбия

CO-BIO-143

x

x

Демократична република Конго

CD-BIO-143

x

x

Кот д'Ивоар

CI-BIO-143

x

x

Доминиканска република

DO-BIO-143

x

x

Еквадор

EC-BIO-143

x

x

Ел Салвадор

SV-BIO-143

x

x

Етиопия

ET-BIO-143

x

x

Грузия

GE-BIO-143

x

x

Гана

GH-BIO-143

x

x

Гватемала

GT-BIO-143

x

x

Хаити

HT-BIO-143

x

x

Индия

IN-BIO-143

x

x

Индонезия

ID-BIO-143

x

x

Япония

JP-BIO-143

x

x

Йордания

JO-BIO-143

x

x

Казахстан

KZ-BIO-143

x

x

Кения

KE-BIO-143

x

x

Киргизстан

KG-BIO-143

x

x

Лихтенщайн

LI-BIO-143

x

Мали

ML-BIO-143

x

Мексико

MX-BIO-143

x

x

Мароко

MA-BIO-143

x

x

Намибия

NA-BIO-143

x

x

Непал

NP-BIO-143

x

x

Никарагуа

NI-BIO-143

x

x

Нигер

NE-BIO-143

x

x

Нигерия

NG-BIO-143

x

x

Окупирана палестинска територия

PS-BIO-143

x

x

Пакистан

PK-BIO-143

x

x

Парагвай

PY-BIO-143

x

x

Перу

PE-BIO-143

x

x

x

Филипини

PH-BIO-143

x

x

Русия

RU-BIO-143

x

x

x

Руанда

RW-BIO-143

x

x

Сиера Леоне

SL-BIO-143

x

x

Сингапур

SG-BIO-143

x

 

 

Южна Африка

ZA-BIO-143

x

x

Шри Ланка

LK-BIO-143

x

x

Судан

SD-BIO-143

x

x

Суринам

SR-BIO-143

x

x

Сирия

SY-BIO-143

x

Таджикистан

TJ-BIO-143

x

x

Тайван

TW-BIO-143

x

x

Танзания

TZ-BIO-143

x

x

Тайланд

TH-BIO-143

x

x

Того

TG-BIO-143

x

x

Уганда

UG-BIO-143

x