Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0320

Регламент за изпълнение (ЕС) № 320/2014 на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на приложение VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

OJ L 93, 28.3.2014, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; заключение отменено от 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/320/oj

28.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/81


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 320/2014 НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2014 година

за изменение на приложение VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 57а, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 57а, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 Хърватия изпрати на Комисията до 31 януари 2014 г. уведомление относно площите, които са били разминирани и възстановени за ползване за селскостопански дейности през 2013 г. В уведомлението бе посочен и съответният бюджетен пакет за референтната 2014 година и насетне. Въз основа на графика на нарастване, посочен в член 121 от Регламент (ЕО) № 73/2009, приложение VIII към посочения регламент следва да бъде съответно изменено.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 се изменя, както следва:

1)

В таблица 2, в колоната за 2014 г. текстът за Хърватия се заменя със следното:

(В хиляди евро)

 

2014

„Хърватия

114 180“

2)

В таблица 3, в колоната за 2014 г. текстът за Хърватия се заменя със следното:

(В хиляди евро)

 

2014

„Хърватия

114 180“


Top