EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0124

Регламент (ЕС) № 124/2014 на Съвета от 10 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

OJ L 40, 11.2.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/124/oj

11.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 124/2014 НА СЪВЕТА

от 10 февруари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета (2) се привеждат в действие повечето от мерките, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС.

(2)

На 10 февруари 2014 г. Съветът прие Решение 2014/74/ОВППС (3) за изменение на Решение 2013/255/ОВППС.

(3)

В Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде предвидена допълнителна дерогация от замразяването на активи, за да се позволи освобождаването на финансови средства или икономически ресурси на сирийски държавни образувания или на Централната банка на Сирия, за да се извършат плащания от името на Сирийската арабска република към Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) за дейностите, свързани с мисията за проверка на ОЗХО и с унищожаването на сирийските химически оръжия.

(4)

Настоящата мярка попада в приложното поле на Договора и следователно, по-специално с цел да се гарантира еднаквото ѝ прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки, за нейното прилагане са необходими регулаторни действия на равнището на Съюза.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 16, първа алинея от Регламент (ЕС) № 36/2012 се добавя следната буква:

„и)

предназначени изключително за плащания, от името на Сирийската арабска република към ОЗХО, от сирийски държавни образувания или от Централната банка на Сирия, както е изброено в приложения II и IIa, за дейности, свързани с мисията за проверка на ОЗХО и с унищожаването на сирийските химически оръжия, включително по-специално плащанията в полза на специалния доверителен фонд на ОЗХО за дейности, свързани с пълното унищожаване на сирийските химически оръжия извън територията на Сирийската арабска република.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.

(2)  Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1).

(3)  Вж. страница 63 от настоящия брой на Официален вестник.


Top