EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0042

2014/42/ЕС: Регламент на Съвета от 20 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

OJ L 15, 20.1.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/42/oj

20.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/18


РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

от 20 януари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

(2014/42/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета (2) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС.

(2)

На 24 ноември 2013 г. Китай, Франция, Германия, Руската федерация, Обединеното кралство и Съединените щати, с подкрепата на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, постигнаха споразумение с Иран по съвместен план за действие, който определя подход за постигане на дългосрочно всеобхватно решение на иранския ядрен въпрос. Беше постигнато съгласие, че процесът, водещ към това всеобхватно решение, ще включва като първа стъпка първоначални съвместно договорени мерки, които трябва да бъдат предприети от двете страни за срок от шест месеца и които подлежат на подновяване по взаимно съгласие.

(3)

Като част от тази първа стъпка Иран ще предприеме редица доброволни мерки, посочени в съвместния план за действие. В отговор ще бъдат предприети редица доброволни мерки, които ще включват временно спиране от страна на Съюза, за срок от шест месеца, през който съответните договори ще следва да се изпълняват, на прилагането на следните ограничителни мерки:

забраната за предоставяне на услуги по застраховане, презастраховане и транспорт на ирански суров петрол,

забраната за внос, закупуване или транспорт на ирански нефтохимически продукти и за предоставяне на свързани с тях услуги,

забраната за търговия със злато и благородни метали с правителството на Иран, неговите публични органи и Централната банка на Иран, или с лица и образувания, действащи от тяхно име.

(4)

Освен това в съвместния план за действие се предвижда десетократно повишаване на праговете, при които се изисква разрешение за прехвърлянето на финансови средства към и от Иран.

(5)

На 20 януари 2014 г. Съветът прие Решение 2014/21/ОВППС (3) за изменение на Решение 2010/413/ОВППС.

(6)

Гореспоменатите мерки попадат в обхвата на Договора и следователно за тяхното прилагане са необходими регулаторни действия на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на стопанските субекти във всички държави членки.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 267/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 267/2012 се изменя, както следва:

(1)

В член 11 се добавят следните параграфи 3 и 4:

„3.   Забраната, установена в параграф 1, буква в), спира да се прилага временно по отношение на продуктите, изброени в приложение XI.

4.   Забраната, установена в параграф 1, буква г), спира да се прилага временно, доколкото се отнася до предоставянето на услуги по застраховане и презастраховане, свързани с внос, закупуване или транспорт на продуктите, изброени в приложение XI.“

(2)

В член 13 се добавя следният параграф 3:

„3.   Забраните, установени в параграф 1, букви а), б), в) и г), спират да се прилагат временно.“

(3)

В член 15 се добавя следният параграф 3:

„3.   Забраните, установени в параграф 1, букви а), б) и в), спират да се прилагат временно по отношение на продуктите, изброени в приложение XII.“

(4)

Вмъква се следният член 28б:

„Член 28б

1.   Чрез дерогация от член 23, параграфи 2 и 3 компетентните органи могат да разрешат, при условията, които смятат за уместни, освобождаване на икономически ресурси или предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, пряко или непряко, на Министерството на петрола, както е посочено в приложение IX, след като са определили, че тези средства или икономически ресурси са необходими за изпълнението на договори за внос, закупуване или транспорт на нефтохимически продукти, посочени в приложение V, които са с произход от Иран или са били внесени от Иран.

2.   Съответната държава членка уведомява в срок от 4 седмици другите държави членки и Комисията за издадените по настоящия член разрешения.“

(5)

Член 30 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3, буква а):

i)

референтната сума „100 000 EUR“ се заменя с „1 000 000 EUR“;

ii)

референтната сума „40 000 EUR“ се заменя с „400 000 EUR“;

б)

в параграф 3, буква б):

i)

референтната сума „100 000 EUR“ се заменя с „1 000 000 EUR“;

ii)

референтната сума „40 000 EUR“ се заменя с „400 000 EUR“;

в)

в параграф 3, буква в) референтната сума „10 000 EUR“ се заменя със „100 000 EUR“.

(6)

Член 30а се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква б) референтната сума „40 000 EUR“ се заменя с „400 000 EUR“;

б)

в параграф 1, буква в) референтната сума „40 000 EUR“ се заменя с „400 000 EUR“.

(7)

В член 37б се добавя следният параграф 3:

„3.   Забраната, установена в параграф 1, спира да се прилага временно.“

(8)

В член 45, буква б) думите „изменя приложения III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB и X“се заменят с думите „изменя приложения III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI и XII“.

(9)

Приложение I и приложение II към настоящия регламент се добавят съответно като приложения XI и XII.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.

(2)  Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1).

(3)  Виж страница 22 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

Списък на продуктите, посочени в член 11, параграфи 3 и 4

Код по ХС

Описание

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ XII

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 15, ПАРАГРАФ 3

Код по ХС

Описание

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

7108

Злато (включително платинираното злато), в необработени или полуобработени форми, или на прах

7109

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми

7110

Платина в необработени или полуобработени форми или на прах

7111

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали“


Top