EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/ЕС: Насоки на Европейската централна банка от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 240/28


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 юли 2014 година

относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

(преработен текст)

(ЕЦБ/2014/31)

(2014/528/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире и членове 5.1, 12.1, 14.3 и 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2013/4 (1) бяха изменени съществено. Предвид необходимостта от допълнителни изменения Насоки ЕЦБ/2013/4 следва да бъдат преработени от съображения за яснота.

(2)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Общите условия, при които ЕЦБ и НЦБ са готови да извършват кредитни операции, включително критериите, определящи допустимостта на обезпечения за целите на кредитните операции на Евросистемата, са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 (2).

(3)

На 8 декември 2011 г. и на 20 юни 2012 г. Управителният съвет взе решение относно допълнителни мерки за засилена кредитна подкрепа, за да насърчи банковото кредитиране и ликвидността на паричния пазар в еврозоната, включително мерките, съдържащи се в Решение ЕЦБ/2011/25 (3). Освен това препратките към резервното съотношение в Насоки ЕЦБ/2007/9 (4) трябваше да бъдат приведени в съответствие с измененията в Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2003/9) (5), въведени с Регламент (ЕС) № 1358/2011 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2011/26) (6).

(4)

В Решение ЕЦБ/2012/4 (7) беше предвидено, че НЦБ не следва да бъдат задължени да приемат като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата допустими банкови облигации, гарантирани от държава членка по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд или от държава членка, чиято кредитна оценка не е в съответствие с бенчмарка на Евросистемата за установяване на нейното минимално изискване за високи кредитни стандарти.

(5)

С Решение ЕЦБ/2012/12 (8) беше преразгледано и изключението от забраната за тесни връзки, установено в раздел 6.2.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 по отношение на държавно гарантирани банкови облигации, предмет на собствено ползване като обезпечение от контрагенти.

(6)

На 2 август 2012 г. Решение ЕЦБ/2011/25 беше заменено с Насоки ЕЦБ/2012/18 (9), които бяха въведени от НЦБ в техните договорни или регулаторни разпоредби. С Насоки ЕЦБ/2012/18 на контрагентите, участващи в кредитните операции на Евросистемата, беше позволено и да повишават нивата на собствено ползване на държавно гарантирани банкови облигации, които са имали на 3 юли 2012 г., при условие на предварителното одобрение на Управителния съвет при извънредни обстоятелства. Необходимо е исканията, представени на Управителния съвет за предварително одобрение, да бъдат придружени от план за финансиране.

(7)

Насоки ЕЦБ/2012/18 бяха изменени на 10 октомври 2012 г. от Насоки ЕЦБ/2012/23 (10), които временно разшириха критериите за определяне на допустимостта на активи, които да бъдат използвани като обезпечение в операции на паричната политика на Евросистемата, приемайки търгуеми дългови инструменти, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустими активи за операции на паричната политика. Намаления от преоценка, отразяващи историческата колебливост на съответните обменни курсове, бяха приложени спрямо такива търгуеми дългови инструменти.

(8)

В Насоки ЕЦБ/2013/2 (11) е посочена процедурата, приложима спрямо предсрочното погасяване на операции по дългосрочно рефинансиране от контрагентите, за да се осигури, че всички НЦБ прилагат едни и същи условия. По-специално режимът на санкциите, изложен в допълнение 6 към приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, се прилага в случаите, когато контрагент, поискал предсрочно погасяване, не успее до падежа изцяло или частично да покрие сумата, която трябва да бъде погасена към съответната НЦБ.

(9)

Насоки ЕЦБ/2012/18 бяха допълнително изменени, за да включат съдържанието на Решение ЕЦБ/2012/34 (12) и да осигурят, че НЦБ не са длъжни да приемат като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата допустими необезпечени банкови облигации, които са: а) емитирани от контрагентите, които ги използват, или от лица, които са в тесни връзки с контрагента; и б) изцяло гарантирани от държава членка, чиято кредитна оценка не отговаря на високите кредитни стандарти на Евросистемата и за която Управителният съвет счита, че изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд.

(10)

От съображения за яснота и улеснение на 20 март 2013 г. Насоки ЕЦБ/2012/18 бяха заменени с Насоки ЕЦБ/2013/4, които бяха въведени от НЦБ в техните договорни или регулаторни разпоредби.

(11)

От съображения за яснота и улеснение съдържанието на решения ЕЦБ/2011/4 (13), ЕЦБ/2011/10 (14) и ЕЦБ/2012/32 (15) беше включено в Насоки ЕЦБ/2013/4 заедно с всички останали временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения.

(12)

Насоки ЕЦБ/2013/4 бяха изменени на 5 юли 2013 г. с Решение ЕЦБ/2013/22 (16) и на 12 март 2014 г. с Насоки ЕЦБ/2014/12 (17), за да бъдат взети предвид държавите членки от еврозоната, за които Управителният съвет счита, че изпълняват програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд, както и за да бъдат отразени измененията в рамката за обезпеченията на Евросистемата. Поради последващи промени в списъка на държавите членки от еврозоната, които изпълняват програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд, е необходима допълнителна корекция на Насоки ЕЦБ/2013/4.

(13)

С Решение ЕЦБ/2013/36 (18) се коригират допустимите отклонения при оценяване и разпоредбите за приемственост в обслужването, приложими спрямо обезпечените с активи ценни книжа, които се приемат съгласно допълнителните временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата, предвидени в Насоки ЕЦБ/2013/4, и се изменят критериите за допустимост, които се прилагат спрямо допълнителните вземания по кредити съгласно тях.

(14)

От съображения за яснота и улеснение съдържанието на решения ЕЦБ/2013/22 и ЕЦБ/2013/36 следва да бъде включено в настоящите насоки.

(15)

На 22 май 2014 г. Управителният съвет реши, че в допълнение към някои допълнителни вземания по кредити, които вече са предвидени в Насоки ЕЦБ/2013/4, НЦБ могат да приемат някои краткосрочни дългови инструменти, емитирани от нефинансови предприятия, които не удовлетворяват критериите за допустимост на търгуеми активи на Евросистемата, при условие че те отговарят на критериите за допустимост и мерките за контрол на риска, определени от Управителния съвет. Това решение налага допълнителна корекция на Насоки ЕЦБ/2013/4.

(16)

Допълнителните мерки, изложени в настоящите насоки, следва да се прилагат временно, докато Управителният съвет счете, че те не са необходими повече, за да се осигури подходящ трансмисионен механизъм на паричната политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране и допустими обезпечения

1.   Правилата за извършване на операции по паричната политика на Евросистемата и критериите за допустимост на обезпечения, установени в настоящите насоки, се прилагат във връзка с Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   В случай на несъответствие между настоящите насоки и Насоки ЕЦБ/2011/14, въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящите насоки имат предимство. НЦБ продължават да прилагат всички разпоредби от Насоки ЕЦБ/2011/14 без изменение, освен ако в настоящите насоки е предвидено друго.

3.   За целите на член 6, параграф 1 и член 8 Република Гърция и Република Кипър се считат за държави членки от еврозоната, които изпълняват програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд.

Член 2

Възможност за намаляване на размера или прекратяване на операции по дългосрочно рефинансиране

1.   Евросистемата може да реши, че при определени условия контрагентите могат да намалят размера на или да прекратят определени операции по дългосрочно рефинансиране преди падежа (намаляването на размера или прекратяването са също така наричани заедно по-долу „предсрочно погасяване“). В съобщението за провеждане на търга се посочва дали възможността да намалят размера на или да прекратят въпросните операции преди падежа се прилага, както и датата, от която тази възможност може да бъде упражнена. Тази информация може да бъде предоставена алтернативно по друг начин, счетен за подходящ от Евросистемата.

2.   Даден контрагент може да упражни възможността да намали размера на или да прекрати операции по дългосрочно рефинансиране преди падежа, като уведоми съответната НЦБ за размера, който възнамерява да погаси съгласно процедурата за предсрочно погасяване, както и за датата, на която възнамерява да извърши това предсрочно погасяване, поне една седмица преди датата на това предсрочно погасяване. Освен ако е предвидено друго от Евросистемата, предсрочно погасяване може да бъде извършено на всяка дата, която съвпада с датата на сетълмента на основна операция по рефинансиране на Евросистемата, при условие че контрагентът направи уведомлението, посочено в настоящия параграф, поне една седмица преди тази дата.

3.   Уведомлението, посочено в параграф 2, става задължително за контрагента една седмица преди датата на предсрочно погасяване, която е посочена в него. Ако контрагентът не успее до падежа изцяло или частично да покрие дължимата сума съгласно процедурата за предсрочно погасяване, това може да доведе до налагането на имуществена санкция, посочена в раздел 1 от допълнение 6 към приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14. Разпоредбите на раздел 1 от допълнение 6, приложими спрямо нарушенията на правилата, свързани с тръжните операции, се прилагат в случаите, когато даден контрагент не успее изцяло или частично да покрие дължимата сума на датата за предсрочно погасяване, посочена в параграф 2. Налагането на имуществена санкция не засяга правото на НЦБ да използва средствата за правна защита, предвидени в случай на неизпълнение, изложени в приложение II към Насоки ЕЦБ/2011/14.

Член 3

Допускане на определени допълнителни ценни книжа, обезпечени с активи

1.   В допълнение към обезпечените с активи ценни книжа, допустими съгласно глава 6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, обезпечените с активи ценни книжа, които не удовлетворяват изискванията за кредитна оценка по раздел 6.3 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, но които иначе отговарят на всички критерии за допустимост, приложими към обезпечените с активи ценни книжа съгласно приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, са допустими като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата, при условие че те имат два рейтинга от най-малко ниво „BBB“ (19) от призната агенция за външна кредитна оценка, за емисията. Те също така следва да отговарят на всяко от следните изисквания:

а)

aктивите, генериращи паричен поток, които обезпечават ценните книжа, обезпечени с активи, следва да принадлежат към един от следните класове активи: i) жилищни ипотеки; ii) кредити за малки и средни предприятия (МСП); iii) ипотеки върху търговски недвижими имоти; iv) кредити за покупка на автомобили; v) вземания по лизинг; vi) потребителски кредити; vii) вземания по кредитни карти;

б)

не следва да има смесване на различни класове активи в активите, генериращи паричен поток;

в)

активите, генериращи паричен поток, които обезпечават ценните книжа, обезпечени с активи, не следва да включват кредити, които попадат в някоя от следните категории:

i)

към момента на емитиране на обезпечените с активи ценни книжа са необслужвани;

ii)

са необслужвани при инкорпорирането им в обезпечени с активи ценни книжа до падежа на обезпечените с активи ценни книжа, например чрез заместване или подмяна на активите, генериращи паричен поток;

iii)

във всеки един момент са структурирани, синдикирани или представляват кредити към дружества с високо равнище на дълг;

г)

документите на сделката с обезпечените с активи ценни книжа следва да съдържат разпоредби за приемственост в обслужването.

2.   За обезпечени с активи ценни книжа, посочени в параграф 1, които имат два рейтинга от най-малко „A“ (20), се прилага допустимо отклонение при оценяване от 10 %.

3.   За обезпечени с активи ценни книжа, посочени в параграф 1, които нямат два рейтинга от най-малко „A“, се прилага допустимо отклонение при оценяване от 22 %.

4.   Контрагент не може да предостави обезпечени с активи ценни книжа, които са допустими съгласно параграф 1 като обезпечение, ако контрагентът или трето лице, с което той има тесни връзки, предоставя хеджиране на лихвени проценти по отношение на обезпечената с активи ценна книга.

5.   НЦБ може да приема като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата обезпечени с активи ценни книжа, чиито базови активи включват жилищни ипотеки или кредити за МСП, или и двете, и които не удовлетворяват изискванията за кредитна оценка по раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 и изискванията, посочени в параграф 1, букви а) — г) и параграф 4 по-горе, но които иначе отговарят на всички критерии за допустимост, приложими към обезпечени с активи ценни книжа съгласно Насоки ЕЦБ/2011/14 и имат два рейтинга от най-малко „BBB“. Такива обезпечени с активи ценни книжа се ограничават до тези, емитирани преди 20 юни 2012 г., и за тях се прилага допустимо отклонение при оценяване от 22 %.

6.   Обезпечени с активи ценни книжа с разпоредби за приемственост в обслужването, които изпълняват условията на Насоки ЕЦБ/2013/4 и които са били включени в списъка с допустими активи преди 1 октомври 2013 г., остават допустими до 1 октомври 2014 г.

7.   За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

а)

„жилищна ипотека“ включва, освен обезпечени с ипотека жилищни кредити, гарантирани жилищни кредити (без ипотека върху недвижим имот), ако гаранцията е платима веднага при неизпълнение. Такава гаранция може да се предоставя посредством различни видове договори, включително застрахователни договори, при условие че те се предоставят от публичноправни субекти или от финансова институция, която подлежи на публичен надзор. Кредитната оценка на гаранта, за целите на такива гаранции, трябва да е в съответствие със степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата по време на сделката;

б)

„малко предприятие“ и „средно предприятие“ означава лице, занимаващо се с икономическа дейност, независимо от неговата правна форма, при което отчитаните продажби за лицето или, ако лицето е част от консолидирана група — за консолидираната група, са по-малко от 50 млн. евро;

в)

„необслужван кредит“ включва кредити, при които плащането на лихвата или главницата е просрочено с 90 или повече дни и длъжникът е в неизпълнение, както е определено в член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21), или когато има основателни причини за съмнение, че плащането няма да бъде извършено изцяло;

г)

„структуриран кредит“ е структура, в която са включени подчинени вземания по кредити;

д)

„синдикиран кредит“ означава кредит, предоставен от група кредитодатели в кредитен синдикат;

е)

„кредит към дружество с високо равнище на дълг“ е кредит, предоставен на дружество, което вече има съществена степен на задлъжнялост, като финансиране за изкупуване или поглъщане, при което кредитът се използва за придобиването на собствения капитал на дружество, което също е длъжник по кредита;

ж)

„разпоредби за приемственост в обслужването“ са разпоредби в правната документация на обезпечена с активи ценна книга, които се състоят от разпоредби относно резервно обслужващо лице или от разпоредби относно координатор на резервно обслужващо лице (ако няма разпоредби относно резервно обслужващо лице). В случай на разпоредби относно координатор на резервно обслужващо лице, следва да бъде номиниран координатор на резервно обслужващо лице и координаторът следва да бъде овластен да намери подходящо резервно обслужващо лице в рамките на 60 дни от настъпването на активиращо събитие с оглед осигуряване на навременно плащане и обслужване на обезпечената с активи ценна книга. Тези разпоредби включват също така активиращи събития за замяна на обслужващо лице за назначаването на резервно обслужващо лице. Активиращите събития могат да бъдат рейтингово базирани и/или нерейтингово базирани, напр. неизпълнение на задълженията на настоящото обслужващо лице.

Член 4

Допускане на определени допълнителни вземания по кредити

1.   НЦБ могат да приемат като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата вземания по кредити, които не удовлетворяват критериите за допустимост на Евросистемата.

2.   НЦБ, които решат да приемат вземания по кредити в съответствие с параграф 1, създават за тази цел критерии за допустимост и мерки за контрол на риска, като определят отклонения от изискванията на приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14. Такива критерии за допустимост и мерки за контрол на риска включват критерий, че вземанията по кредити се уреждат по законодателството на държавата членка на НЦБ, създаваща критериите за допустимост и мерките за контрол на риска. Критериите за допустимост и мерките за контрол на риска се одобряват предварително от Управителния съвет.

3.   При изключителни обстоятелства НЦБ могат, след предварително одобрение от Управителния съвет, да приемат вземания по кредити:

а)

за прилагане на критериите за допустимост и мерките за контрол на риска, създадени от друга НЦБ, съгласно параграфи 1 и 2; или

б)

уредени от законодателството на държава членка, различна от държавата членка, в която е установена приемащата НЦБ; или

в)

които са включени в съвкупност от вземания по кредити или са обезпечени с недвижим имот, ако правото, уреждащо вземането по кредит или съответния длъжник (или гарант, когато е приложимо), е правото на държава членка, различна от тази, в която е установена приемащата НЦБ.

4.   Друга НЦБ предоставя подкрепа само на НЦБ, приемаща вземания по кредити съгласно параграф 1, ако е договорена двустранно между двете НЦБ и е одобрена предварително от Управителния съвет.

Член 5

Приемане на някои краткосрочни дългови инструменти

1.   НЦБ могат да приемат като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата някои краткосрочни дългови инструменти, които не удовлетворяват критериите за допустимост на търгуеми активи на Евросистемата, установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   НЦБ, които решат да приемат краткосрочни дългови инструменти в съответствие с параграф 1, създават за тази цел критериите за допустимост и мерките за контрол на риска, при условие че те отговарят на минималните стандарти, определени от Управителния съвет. Тези критерии за допустимост и мерки за контрол на риска включват следните критерии, приложими към краткосрочните дългови инструменти:

а)

Те са емитирани от нефинансови предприятия (22), които са установени в еврозоната. Гарантът на краткосрочния дългов инструмент (ако има такъв) трябва също да бъде нефинансово предприятие, което е установено в еврозоната, освен ако гаранцията не е необходима, за да отговаря краткосрочният дългов инструмент на разпоредбите относно установяване на високи кредитни стандарти, както е изложено в буква г).

б)

Те не са допуснати за търгуване на пазар, който се счита за приемлив от Евросистемата, както е посочено в раздел 6.2.1.5 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

в)

Те са деноминирани в евро.

г)

Те изпълняват изискванията за високи кредитни стандарти, установени от съответната НЦБ, които се прилагат вместо изискванията по раздели 6.3.2 и 6.3.3 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

д)

Освен посоченото в букви а) — г), те отговарят на критериите за допустимост на Евросистемата за търгуеми активи, установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

3.   НЦБ не може да приема краткосрочни дългови инструменти съгласно параграфи 1 и 2, които са емитирани в еврозоната, освен ако не го прави в съответствие с двустранно споразумение с друга НЦБ:

а)

с тази друга НЦБ; или

б)

с централен депозитар на ценни книжа, който i) е получил положителна оценка от Евросистемата съгласно стандартите и процедурите за оценка, описани в Рамката за оценката на системите и връзките за сетълмент на ценни книжа с оглед определяне на допустимостта им за използване при кредитни операции на Евросистемата (23); и ii) е установен в държавата членка от еврозоната, в която е установена другата НЦБ.

4.   За целите на настоящия член „краткосрочни дългови инструменти“ са дългови инструменти с матуритет от не повече от 365 дни при емитирането им или в който да е момент след това.

Член 6

Приемане на определени държавно гарантирани банкови облигации

1.   НЦБ не е длъжна да приема като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата допустими необезпечени банкови облигации, които:

а)

не отговарят на изискването за високи кредитни стандарти на Евросистемата;

б)

са емитирани от контрагента, който ги използва, или от лица, които са в тесни връзки с контрагента; и

в)

са изцяло гарантирани от държава членка:

i)

чиято кредитна оценка не е в съответствие с изискването за високи кредитни стандарти на Евросистемата за емитенти и гаранти на търгуеми активи, установено в раздели 6.3.1 и 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14; и

ii)

която изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд съгласно оценката на Управителния съвет.

2.   НЦБ информират Управителния съвет, когато решат да не приемат като обезпечение ценните книжа, описани в параграф 1.

3.   Контрагентите не могат да представят необезпечени банкови облигации, емитирани от тях самите или от лица, които са в тесни връзки с тях, и гарантирани от публичноправен субект от Европейското икономическо пространство, имащ право да налага данъци, като обезпечение за кредитни операции на Евросистемата над номиналната стойност на тези облигации, вече представени като обезпечение на 3 юли 2012 г.

4.   В извънредни случаи Управителният съвет може да вземе решение за временни дерогации от изискването, установено в параграф 3, за максимален срок от три години. Искане за дерогация се придружава от план за финансиране, в който е посочено как собственото ползване на необезпечени държавно гарантирани банкови облигации от отправилия искането контрагент ще бъде преустановено постепенно, до не по-късно от три години след одобрението на дерогацията. Дерогация, която е вече предоставена след 3 юли 2012 г., продължава да се прилага, докато настъпи момента за преразглеждането ѝ.

Член 7

Приемане на някои активи, деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, като допустимо обезпечение

1.   Търгуемите дългови инструменти, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 и деноминирани в британски лири, йени или щатски долари, представляват допустимо обезпечение за операциите на паричната политика на Евросистемата, при условие че: а) те са емитирани и държани/сетълментът им е извършен в еврозоната; б) емитентът е установен в Европейското икономическо пространство; и в) те отговарят на всички други критерии за допустимост, посочени в раздел 6.2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   Евросистемата прилага следните намаления от преоценка спрямо такива търгуеми дългови инструменти: а) намаление от 16 % спрямо активи, деноминирани в британски лири или щатски долари; и б) намаление от 26 % спрямо активи, деноминирани в йени.

3.   Търгуемите дългови инструменти, описани в параграф 1, които имат купони, индексирани спрямо един лихвен процент на паричния пазар в тяхната валута на деноминация или спрямо инфлационен индекс, които не съдържат дискретни променливи интервали (discrete range), интервално начисляване (range accrual), таван на нарастване (ratchet) или подобни сложни структури за съответната държава, също представляват допустимо обезпечение за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата.

4.   ЕЦБ може да публикува на уебсайта си www.ecb.europa.eu списък с други приемливи референтни лихвени проценти в чуждестранна валута, освен посочените в параграф 3, след като бъдат одобрени от Управителния съвет.

5.   Само членове 1, 3, 6, 7 и 9 от настоящите насоки се прилагат спрямо деноминирани в чуждестранна валута търгуеми активи.

Член 8

Суспендиране на изискванията за праговете за кредитно качество за някои търгуеми инструменти

1.   Минималните изисквания за праговете за кредитно качество на Евросистемата, посочени в рамковите правила за кредитна оценка на Евросистемата за търгуеми активи в раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, се суспендират в съответствие с параграф 2.

2.   Прагът за кредитно качество на Евросистемата не се прилага за търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от централните държавни управления на държави членки от еврозоната по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд, освен ако Управителният съвет реши, че съответната държава членка не изпълнява условията на финансовата помощ и/или макроикономическата програма.

3.   Спрямо търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от централното държавно управление на Република Гърция или на Република Кипър, се прилагат специалните допустими отклонения, изложени съответно в приложения I и II към настоящите насоки.

Член 9

Влизане в сила, изпълнение и прилагане

1.   Настоящите насоки влизат в сила на 9 юли 2014 г.

2.   НЦБ предприемат необходимите мерки за изпълнение на член 1, параграф 3, член 3, параграфи 2, 3, 5 и 6 и параграф 7, буква ж), член 4, параграф 3, буква в) и член 8, параграф 3 и прилагат настоящите насоки от 20 август 2014 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, свързани с член 1, параграф 3, член 3, параграфи 2, 3, 5 и 6 и параграф 7, буква ж), член 4, параграф 3, буква в) и член 8, параграф 3, най-късно до 6 август 2014 г., и за мерките, свързани с член 5, в съответствие с процедурите, определени от Управителния съвет.

3.   Член 6 се прилага до 28 февруари 2015 г.

Член 10

Изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

В част 5 от приложение III параграфът, следващ таблица 2, се заменя със следното:

„Изчисляване на еднократна отстъпка за контролни цели (R6):

Еднократна отстъпка: Отстъпката се прилага за всяка кредитна институция. Всяка кредитна институция приспада максималната еднократна отстъпка за намаляване на административните разходи по управление на много малки задължителни резерви. Ако [резервната база × резервното съотношение] е по-малко от 100 000 евро, тогава еднократната отстъпка е равна на [резервната база × резервното съотношение]. Ако [резервната база × резервното съотношение] е по-голямо или равно на 100 000 евро, тогава еднократната отстъпка е равна на 100 000 евро. Институциите, на които е разрешено да отчитат като група статистически данни относно тяхната консолидирана резервна база (съгласно приложение III, част 2, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), държат минималните резерви чрез една от институциите от групата, която действа като посредник изключително за тези институции. В съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (24) в последния случай само групата като цяло има право да приспада еднократната отстъпка.

Минималните (или „задължителните“) резерви се изчисляват, както следва:

Минималните (или „задължителните“) резерви = резервна база × резервно съотношение – еднократна отстъпка

Този процент на задължителните резерви се определя съгласно Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 11

Отмяна

1.   Насоки ЕЦБ/2013/4 се отменят от 20 август 2014 г.

2.   Позоваванията на Насоки ЕЦБ/2013/4 се считат за позовавания на настоящите насоки и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 12

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 юли 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки ЕЦБ/2013/4 от 20 март 2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ОВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 23).

(2)  Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1).

(3)  Решение ЕЦБ/2011/25 от 14 декември 2011 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ОВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 65).

(4)  Насоки ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (ОВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (EЦБ/2003/9) (ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10).

(6)  Регламент (ЕС) № 1358/2011 на Европейската централна банка от 14 декември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2011/26) (ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 51).

(7)  Решение ЕЦБ/2012/4 от 21 март 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ОВ L 91, 29.3.2012 г., стр. 27).

(8)  Решение ЕЦБ/2012/12 от 3 юли 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ОВ L 186, 14.7.2012 г., стр. 38).

(9)  Насоки ЕЦБ/2012/18 от 2 август 2012 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ОВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20).

(10)  Насоки ЕЦБ/2012/23 от 10 октомври 2012 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ОВ L 284, 17.10.2012 г., стр. 14).

(11)  Насоки ЕЦБ/2013/2 от 23 януари 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ОВ L 34, 5.2.2013 г., стр. 18).

(12)  Решение ЕЦБ/2012/34 от 19 декември 2012 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 22).

(13)  Решение ЕЦБ/2011/4 от 31 март 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство (ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 33).

(14)  Решение ЕЦБ/2011/10 от 7 юли 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство (ОВ L 182, 12.7.2011 г., стр. 31).

(15)  Решение ЕЦБ/2012/32 от 19 декември 2012 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция (ОВ L 359, 29.12.2012 г., стр. 74).

(16)  Решение ЕЦБ/2013/22 от 5 юли 2013 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ОВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 27).

(17)  Насоки ЕЦБ/2014/12 от 12 март 2014 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/4 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ОВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 42).

(18)  Решение ЕЦБ/2013/36 от 26 септември 2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ОВ L 301, 12.11.2013 г., стр. 13).

(19)  Рейтинг „BBB“ е рейтинг от най-малко „Baa3“ от Moody's, „BBB–“ от Fitch или Standard & Poor's или рейтинг „BBBL“ от DBRS.

(20)  Рейтинг „A“ е рейтинг от най-малко „A3“ от Moody's, „A–“ от Fitch или Standard & Poor's или „AL“ от DBRS.

(21)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(22)  Нефинансовите предприятия се дефинират така, както са представени в Европейската система от сметки 1995 (ЕСС 95).

(23)  Достъпна на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица за допустимите отклонения, които се прилагат спрямо търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция

Гръцки държавни облигации (ГДО)

Падежен клас

Допустими отклонения за фиксирани купони и купони с плаващ лихвен процент

Допустими отклонения за нулев купон

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Държавно гарантирани банкови облигации (ДГБО) и държавно гарантирани нефинансови корпоративни облигации

Падежен клас

Допустими отклонения за фиксирани купони и купони с плаващ лихвен процент

Допустими отклонения за нулев купон

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица за допустимите отклонения, които се прилагат спрямо търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър

Държавни облигации

Падежен клас

Допустими отклонения за фиксирани купони и купони с плаващ лихвен процент

Допустими отклонения за нулев купон

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Държавно гарантирани банкови облигации и държавно гарантирани нефинансови корпоративни облигации

Падежен клас

Допустими отклонения за фиксирани купони и купони с плаващ лихвен процент

Допустими отклонения за нулев купон

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОТМЕНЕНИ НАСОКИ И ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ТЯХ

Насоки ЕЦБ/2013/4 (ОВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 23).

Насоки ЕЦБ/2014/12 (ОВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Насоки ЕЦБ/2013/4

Настоящите насоки

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 3, параграфи 4 и 5

Член 3, параграфи 4 и 5

Член 3, параграф 6

Член 3, параграф 7

Член 4

Член 4

Член 3, параграф 6, точка 1

Член 3, параграф 7, буква а)

Член 3, параграф 6, точка 2

Член 3, параграф 7, буква б)

Член 3, параграф 6, точка 3

Член 3, параграф 7, буква в)

Член 3, параграф 6, точка 4

Член 3, параграф 7, буква г)

Член 3, параграф 6, точка 5

Член 3, параграф 7, буква д)

Член 3, параграф 6, точка 6

Член 3, параграф 7, буква е)

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Насоки ЕЦБ/2014/12

Настоящите насоки

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 3, параграф 1

Решение ЕЦБ/2013/22

Настоящите насоки

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 8, параграф 3

Приложение

Приложение II

Решение ЕЦБ/2013/36

Настоящите насоки

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 7, буква ж)

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 6

Член 4, буква в)

Член 4, параграф 3, буква в)


Top