EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0015

2014/810/ЕС: Насоки на Европейската централна банка от 4 април 2014 година относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/1


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 април 2014 година

относно паричната и финансовата статистика

(преработен текст)

(ЕЦБ/2014/15)

(2014/810/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1, 12.1 и 14.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (2),

като взе предвид Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (3),

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2010/20 от 11 ноември 2010 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (4),

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2007/9 (5) бяха съществено изменени. Тъй като предстоят още изменения, по-специално с оглед на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз и с оглед на произтичащите от него последващи изменения в съответните статистически регламенти на Европейската централна банка (ЕЦБ), те следва да бъдат преработени от съображения за яснота.

(2)

С оглед на съставянето на статистика на агрегирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ПФИ) за еврозоната и за отделните държави членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „държави членки от еврозоната“), както и на консолидиран баланс на сектор „ПФИ“ за еврозоната и съответните парични агрегати на еврозоната, ЕЦБ има нужда от отчитането на данни по баланса на ЕЦБ и по балансите на сектор „ПФИ“ на държавите членки от еврозоната. Данните трябва да се отчитат от националните централни банки (НЦБ) съгласно настоящите насоки, като се използва информацията, събрана съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/33) (7).

(3)

За да извлече паричните агрегати, ЕЦБ събира от НЦБ на държавите членки от еврозоната статистическа информация относно пощенските джиро институции (ПДжИ), които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната съгласно Регламент (ЕС) № 1074/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/39) (8), както и относно активите и пасивите на „Централно държавно управление“ съгласно настоящите насоки.

(4)

ЕЦБ съставя статистика на агрегирания баланс на подгрупите на сектор „ПФИ“ и по-конкретно на фондовете на паричния пазар (ФПП) и кредитните институции. За да извлече тези статистически данни за еврозоната и отделните държави членки от еврозоната, ЕЦБ събира от НЦБ данни относно активите и пасивите на ФПП в съответствие с настоящите насоки.

(5)

НЦБ могат да предават на Международния валутен фонд (МВФ) допълнителни статистически данни относно баланса на сектор „ПФИ“ чрез ЕЦБ в съответствие с образците, определени в настоящите насоки.

(6)

За да анализира по-добре промените в кредитите, отпуснати от ПФИ на нефинансовите предприятия в еврозоната и в отделните държави членки от еврозоната, ЕЦБ изисква от НЦБ да отчитат, когато са налични, данните относно кредитите, отпуснати от ПФИ на нефинансовите предприятия по отраслова дейност. Изискванията към тези данни са уточнени в настоящите насоки.

(7)

За да се допълни анализът на промените в кредитирането в еврозоната и в отделните държави членки от еврозоната, от НЦБ се изисква да предоставят информация относно кредитните линии, отпуснати от ПФИ, с разбивка по институционален сектор в съответствие с настоящите насоки.

(8)

За да изготви статистически данни относно резервната база на кредитните институции за еврозоната и отделните държави членки от еврозоната в съответствие с Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), ЕЦБ изисква от НЦБ данни в съответствие с настоящите насоки. НЦБ осъществяват своя принос, като използват данните, събрани от кредитните институции съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

(9)

За да извлече статистически данни относно лихвените проценти, прилагани от ПФИ към депозитите и кредитите на домакинствата и нефинансовите предприятия за еврозоната и за отделните държави членки от еврозоната, ЕЦБ събира информация от НЦБ в съответствие с настоящите насоки. НЦБ осъществяват своя принос, като използват данните, събрани в съответствие с Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/34) (9).

(10)

ЕЦБ съставя статистика относно активите и пасивите на инвестиционните фондове (ИФ) и финансовите предприятия за секюритизация (ФПС) за еврозоната и отделните държави членки от еврозоната въз основа на данни, предоставени от НЦБ в съответствие с настоящите насоки. НЦБ осъществяват своя принос, като използват данните, събрани в съответствие с Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/38) (10) и Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/40) (11).

(11)

За да получи представа за размера и развитието на емитирането на електронни пари, ЕЦБ изисква от НЦБ да отчитат статистическа информация за институциите за електронни пари в съответствие с настоящите насоки.

(12)

ЕЦБ поддържа база данни „Регистър на институциите и филиалите“ (RIAD), централен регистър с референтни данни за институционалните единици от значение за целите на статистиката. В RIAD съхраняват, inter alia, списъците с ПФИ, инвестиционните фондове, финансовите предприятия за секюритизация и институциите от значение за статистиката на плащанията. Настоящите насоки уточняват разпоредбите, които уреждат начина, по който НЦБ отчитат пред ЕЦБ изискуемите данни.

(13)

ЕЦБ съставя статистика относно активите и пасивите на пенсионните фондове (ПФ) за еврозоната и за отделните държави членки от еврозоната въз основа на данни, предоставени от НЦБ в съответствие с настоящите насоки.

(14)

За да получи представа за други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове (ДФП), ЕЦБ изисква от НЦБ да отчитат статистическа информация относно посредниците на ценни книжа и деривативи (ПЦКД), финансовите предприятия, занимаващи се с кредитиране (ФПЗК), и други категории ДФП в съответствие с настоящите насоки. Освен това ЕЦБ изисква от НЦБ да отчитат статистическа информация относно централните контрагенти (ЦК).

(15)

ЕЦБ съставя статистика относно емисии на ценни книжа за еврозоната и отделните държави членки от еврозоната. Рамката разчита в голяма степен на информацията, която ЕЦБ събира от НЦБ в съответствие с настоящите насоки.

(16)

В съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 ЕЦБ съставя платежен баланс за еврозоната и свързаната с него външна статистика и изисква от държавите членки от еврозоната да отчитат данни за националния платежен баланс. Оценката на качеството на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция на еврозоната, както и на модела на международните резерви следва да се извършва в съответствие с Рамката на ЕЦБ за качество на статистиката (ECB Statistics Quality Framework), която включва, inter alia, осигуряването на необходимата последователност със съответната парична и финансова статистика на еврозоната (12).

(17)

За да състави данни относно структурните финансови показатели на еврозоната, консолидирани банкови данни за банковите групи от еврозоната и статистика относно секторни и регионални експозиции по кредитиране на големи банкови групи от еврозоната, ЕЦБ изисква от НЦБ да отчитат статистическа информация в съответствие с образците, посочени в настоящите насоки.

(18)

За да анализира промените в платежните системи на еврозоната и за да проследява степента им на интеграция, ЕЦБ изисква от НЦБ да отчитат данни в съответствие с настоящите насоки, които допълват Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/43) (13),.

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Приложно поле

С настоящите насоки се установяват задълженията за НЦБ да отчитат на ЕЦБ паричната и финансовата статистика.

НЦБ отчитат посочените в членове 3—26 показатели в съответствие със схемите, съдържащи се в приложение II, и в съответствие със стандартите за електронно отчитане, съдържащи се в приложение III. До месец септември всяка година ЕЦБ съобщава на НЦБ точните дати за предаване под формата на календар за отчетност за следващата година.

В случай на приемане на еврото се прилагат следните правила:

а)

За балансовата статистика на ПФИ и ФПП и за статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и финансовите предприятия за секюритизация НЦБ на държавите членки, чиято парична единица не е еврото (наричани по-долу „държави членки извън еврозоната“), които приемат еврото след влизането в сила на настоящите насоки, отчитат пред ЕЦБ данни за отминали периоди, които обхващат всички референтни периоди от присъединяването им към Съюза и при всяко положение които обхващат поне три години преди присъединяването им към еврозоната. НЦБ съставят данни сякаш въпросната държава членка е била част от еврозоната през всички референтни периоди. За да изпълнят това изискване на НЦБ на държавите, които се присъединяват към Съюза, се препоръчва да прилагат изискванията за тези набори от данни в съответствие с образците за държавите членки извън еврозоната.

б)

Освен това общо изискване по отношение на статистиката на балансовите показатели на ПФИ се прилагат следните изисквания:

i)

данните за отминали периоди също обхващат трите години преди присъединяването на държавите членки към Съюза, освен ако е уговорено друго с ЕЦБ;

ii)

НЦБ на държавите членки от еврозоната отчитат позиции по отношение на държавите членки, които приемат еврото след влизането в сила на настоящите насоки, като позициите обхващат трите години преди разширяването на еврозоната, освен ако е уговорено друго с ЕЦБ. Този принцип се прилага само по отношение на месечните непогасени суми, отчетени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Отчитането е задължително само за онези непогасени суми, които надхвърлят 50 милиона евро, като извън този случай то се извършва на доброволни начала.

в)

За емисиите ценни книжа динамичните редове, предавани на ЕЦБ, започват от месец декември 1989 г. за непогасените суми и през месец януари 1990 г. — за потоците.

г)

За статистиката на плащанията се отчитат петгодишни данни, включително за последната референтна година, на базата на полагане на максимални усилия.

а)

Тримесечни данни за отминали периоди или приблизителни оценки в съответствие с изискванията на преразгледаната Европейска система от сметки (наричана по-долу „ЕСС 2010“), установени с Регламент (ЕС) № 549/2013, са необходими за статистиката на балансовите показатели, инвестиционните фондове и финансовите предприятия за секюритизация, както е посочено в таблици 1, 2 и 3 от приложение VI за съставянето на финансови сметки. Данните се отчитат на ЕЦБ на базата на полагане на максимални усилия, както следва: през месец септември 2014 г. за референтните периоди от четвъртото тримесечие на 2012 г. до второто тримесечие на 2014 г.; през месец декември 2014 г. за референтния период на третото тримесечие на 2014 г.; и през месец март 2015 г. за референтния период на четвъртото тримесечие на 2014 г.

б)

Данни за отминали периоди или приблизителни оценки за новите характеристики с висок приоритет, приети с Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), както е посочено в таблица 4 от приложение VI за референтните периоди от месец юни 2014 г. занапред, са необходими на базата на полагане на максимални усилия до месец май 2015 г., за да се избегне забавянето на действителното публикуване.

в)

Данни за отминали периоди или приблизителни оценки за новите характеристики, приети с Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) и с настоящите насоки, както е посочено в таблица 5 от приложение VI за референтните периоди от месец юни 2014 г. занапред, са необходими на базата на полагане на максимални усилия до месец май 2015 г.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

1.

„отчетна единица“ и „резидент“ имат същите значения, както са дефинирани в член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

2.

„Евросистема“ означава НЦБ на държавите членки от еврозоната и ЕЦБ;

3.

„кредитна институция“ има същото значение, както е дефинирано в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (14);

4.

„други ПФИ“ означава всички ПФИ, с изключение на централните банки.

Член 3

Статистика на балансовите показатели за ПФИ

НЦБ съставят и отчитат два отделни агрегирани баланса — и двата на брутна база, в съответствие със схемите, установени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33): един агрегиран баланс, отнасящ се до подсектор на ПФИ „Централна банка“, и един агрегиран баланс, отнасящ се до подсектор „други ПФИ“.

НЦБ извличат необходимата статистическа информация относно собствените си баланси от счетоводните си системи с помощта на специално изготвени за целта сравнителни таблици, които са достъпни на уебсайта на ЕЦБ (15). Таблиците ще бъдат изменени, когато е необходимо, в сътрудничество с НЦБ, за да отразят промени в ситуацията, например за да се осигури съответствие с актуализираните счетоводни правила. За целите на статистическата отчетност ЕЦБ извлича от собствения си баланс данни, които съответстват на данните, извлечени от НЦБ от собствените им баланси.

НЦБ извличат необходимата статистическа информация относно балансите на други ПФИ, като агрегират данните за балансовите показатели, събрани от резидентни отделни ПФИ, с изключение на резидентните НЦБ.

Тези изисквания обхващат непогасени суми (салдата) в края на месеца и в края на тримесечието, месечните и тримесечните данни за корекции на потоците, и месечните и тримесечните данни за секюритизации на кредити и за други прехвърляния на кредити. Балансът се съставя към последния календарен ден на месеца/тримесечието, без да се имат предвид местните неработни дни за банките; ако това не е възможно, се използват данните към последния работен ден в съответствие с националните пазарни или счетоводни правила.

Всички показатели са задължителни; по отношение обаче на клетките в таблици 3 и 4 на част 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), които се отнасят до държавите членки извън еврозоната, се прилагат някои специални разпоредби, както е описано в параграф 8. Освен това по отношение на изискванията в таблица 5 на част 5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) за отчитането на секюритизирани и отписани кредити, които се обслужват от ПФИ, НЦБ могат да разширят прилагането на изискванията за отчетност към обслужваните от ПФИ кредити, които са прехвърлени по друг начин. Доколкото тази допълнителна информация не е включена в отчитането по таблица 5 на част 5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), но не е достъпна за НЦБ, данните се включват в таблица 4 на част 1 от приложение II към настоящите насоки. Доколкото информацията относно необслужвани от ПФИ кредити, които са секюритизирани или прехвърлени по друг начин, е достъпна за НЦБ (напр. от ДФП или от финансови спомагателни организации, които действат като лица, обслужващи кредитите), тези данни се включват в таблица 4 на част 1 от приложение II.

НЦБ отчитат статистическа информация за балансовите показатели в съответствие с част 1 от приложение II.

ЕЦБ изчислява трансакциите, като взема разликата между салдата в края на месеца и след това отстранява онези влияния, които не произтичат от трансакциите въз основа на следните корекции на потоците:

i)

прекласификации и други корекции, които обхващат промените в балансовите салда, които произтичат от промени в състава и структурата на съвкупността от отчетни ПФИ, промени в класификацията на финансовите инструменти и контрагенти, промени в статистическите определения и (частичната) корекция на грешките в отчитането;

ii)

корекции от преоценки поради промени в цените, които обхващат всяка промяна в позициите на салдата поради въздействието на движенията на цените на активите и пасивите и които отразяват и въздействието на отписването или намаляването на стойността на кредитите; и промени в обменните курсове, които обхващат всяка промяна в позициите на салдата поради въздействието на движенията на обменните курсове върху активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута.

НЦБ отчитат на ЕЦБ месечните и тримесечните данни относно прекласификациите и другите корекции, както и относно преоценките поради промени в цените, изчислени в съответствие с приложение IV. ЕЦБ обикновено изчислява корекциите от преоценки за промените в обменните курсове, въпреки че в случаите, в които НЦБ са в състояние да съставят по-точни корекции, те също могат да предадат тези корекции директно на ЕЦБ.

НЦБ и отговарящото за финансовата отчетност организационно звено в ЕЦБ отчитат на ЕЦБ месечните данни до края на работното време на 15-ия (петнадесетия) работен ден след края на месеца, за който се отнасят данните, а тримесечните данни се отчитат до края на работното време на 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на тримесечието, за което се отнасят данните.

Може да е необходимо НЦБ да ревизират данните, отнасящи се до последния период преди настоящия референтен период. Освен това е възможно да се направят и ревизии, които се отнасят до предишни периоди, произтичащи например от грешки, прекласификации, подобрени процедури за отчитане и др. ЕЦБ може да извършва извънредни и обичайни ревизии едновременно или да реши да отложи извършването на извънредни ревизии до края на месечния период за изготвяне на паричните агрегати.

Политиката по отношение на ревизиите се провежда в съответствие с принципите, заложени в Наръчника на ЕЦБ за балансовата статистика на ПФИ (ECB’s ‘Manual on MFI balance sheet statistics’). За да се осигури добър баланс между качеството на паричната статистика и нейната стабилност, и за да се подобри съответствието между месечната и тримесечната статистика, по време на подаването на тримесечната статистика се отчитат извънредни ревизии на месечните данни. В случаите, в които ревизиите на месечните данни са отчетени, но националната рамка за изготвяне на данни не позволява генерирането на съответните тримесечни ревизии, НЦБ осигуряват, на базата на полагане на максимални усилия, поддържането на съответствието между месечните и тримесечните данни, напр. с помощта на приблизителни оценки.

Преди да предадат данните на ЕЦБ, НЦБ и отговарящото за финансовата отчетност организационно звено в ЕЦБ проверяват вътрешното съответствие на данните съгласно установените и поддържани от ЕЦБ проверки.

Когато НЦБ предоставят дерогации на ФПП в съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), НЦБ вземат мерки сумарният им дял в общия национален баланс на ФПП да не надвишава:

i)

10 % във всяка държава членка от еврозоната, когато националният баланс на ФПП представлява повече от 15 % от общия баланс на ФПП на еврозоната;

ii)

30 % във всички други държави членки от еврозоната, с изключение на тези, при които националният баланс на ФПП представлява по-малко от 1 % от общия баланс на ФПП на еврозоната, като в този случай не се прилагат специални ограничения относно разпределението на ФПП в „опашката“.

Когато НЦБ предоставят дерогации на ФПП в съответствие с член 9, алинея 2, буква б), подточки i), ii) или iv) от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), НЦБ вземат мерки за всеки показател сумарният дял на дерогациите спрямо съответстващата обща стойност в националния баланс на ПФИ да не надвишава 5 %. НЦБ могат да предоставят на ФПП и дерогации от изискването за предоставяне на данни относно позициите на активите и пасивите спрямо секторите на застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове от еврозоната поотделно в съответствие с член 9, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). НЦБ са длъжни да направят разграничение между активите и пасивите спрямо секторите на застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионни фондове и между позициите с местни институции и резидентни институции в други държави членки от еврозоната, и могат да предоставят дерогации по отношение на всеки блок, чийто дял не надвишава 5 % от общия национален баланс на ФПП.

Ако НЦБ предоставят дерогации на ПФИ в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), НЦБ оценяват генералната съвкупност до 100-процентен обхват на база на извадката за тези ПФИ при съставянето на месечните и тримесечните балансови данни за ПФИ, които се отчитат пред ЕЦБ. НЦБ могат да изберат процедурата за оценяване на генералната съвкупност до 100-процентен обхват на база на извадката, при условие че тя отговаря на следните минимални стандарти:

i)

за липсващи разбивки на данни се извличат приблизителни оценки чрез прилагането на съотношения, базирани на подгрупата от действителната съвкупност от отчетни единици, която се счита за по-представителна за „опашката“, както следва:

НЦБ на държави членки, чийто дял в агрегирания баланс на ПФИ от еврозоната е по-голям от 2 %, определят тази подгрупа, така че общият баланс на лицата от подгрупата да не надвишава 35 % от националния агрегиран баланс на ПФИ. Настоящото изискване не се прилага, когато балансите на институциите, на които са предоставени дерогации, представляват по-малко от 1 % от националния баланс на ПФИ;

НЦБ на държави членки, чийто дял в общия агрегирания баланс на ПФИ от еврозоната е по-малък от 2 %, се насърчават да следват същите правила. Ако това обаче води до значителни разходи, НЦБ на тези държави членки могат вместо това да приложат съотношения, базиращи се на съвкупността от отчетни единици;

ii)

при изпълнението на подточка i) се допуска „опашката“ и подгрупата на действителната съвкупност от отчетни единици да се разделят допълнително на различни подгрупи според вида на институцията, например ФПП или кредитни институции;

iii)

в случай че делът на ФПП, които отчитат своите общи активи само веднъж годишно, надвишава 30 % от общия баланс на ФПП в дадена държава членка, НЦБ оценяват генералната съвкупност на база на извадката от данните, отчетени от ФПП и кредитните институции поотделно, както следва:

при наличие на достатъчен обхват от ФПП, които са напълно докладващи отчетни единици, техният агрегиран баланс се взема за основа на оценяване на генералната съвкупност на база на извадката;

при недостатъчен обхват от ФПП, които са напълно докладващи отчетни единици, или липса на ФПП, които са напълно докладващи отчетни единици, НЦБ извършват поне веднъж годишно приблизителна оценка на баланса на сектора на ФПП от алтернативни източници на данни и я използват за основа на оценяване на генералната съвкупност на база на извадката;

iv)

ако има налични разбивки на данни, но с по-голямо забавяне или с по-ниска периодичност, отчитаните данни се пренасят за липсващите периоди чрез:

повтаряне на данните, когато резултатите са се оказали адекватни; или

прилагане на подходящи статистически способи за приблизителна оценка, за да се вземе предвид развитието на данните или на сезонните модели;

v)

съотношенията или други междинни изчисления, необходими за прилагането на минималните стандарти за оценяване на генералната съвкупност на база на извадката, могат да се извличат от данни, получени от надзорни органи, ако между статистическата разбивка, подлежаща на оценяване като генерална съвкупност на база на извадката, и тези данни може да се установи надеждна връзка.

НЦБ уведомяват ЕЦБ относно дерогациите, които прилагат, и предоставят информация относно основните елементи на новите процедури за оценяване на генералната съвкупност на база на извадката или относно промените в действащите процедури, ако са съществени.

При съставянето на баланса на централната банка НЦБ и ЕЦБ следват хармонизираните счетоводни правила съгласно изменените Насоки ЕЦБ/2010/20 и прилагат сравнителните таблици, споменати в член 3, параграф 1. По-специално:

а)

ако от НЦБ и ЕЦБ се изисква да преоценят за счетоводни цели портфейлите си от ценни книжа на месечна, а не на тримесечна база, тези преоценки се отразяват и в статистическия баланс ежемесечно;

б)

за счетоводни статии 9.5 „Други вътрешни за Евросистемата вземания (нето)“ и 10.4 „Други вътрешни за Евросистемата задължения (нето)“ НЦБ следва да идентифицират активите отделно от пасивите и да ги отчитат на брутна база;

в)

ако счетоводна статия 14 „Сметки за преоценка“ се отчита на брутна база за счетоводни цели, за статистически цели НЦБ я отчитат на нетна база.

Член 8 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) установява съответните счетоводни принципи за целите на статистическата отчетност от отношение на други ПФИ. По-специално, без да се засягат счетоводните практики и договореностите за нетиране, преобладаващи в държавите членки от еврозоната, всички финансови активи и пасиви се отчитат на брутна база. Освен това по отношение на депозитите и кредитите се отчита непогасената главница без намаляванията или отписванията. По изключение при спазване на условията, установени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), НЦБ могат да разрешат отчитането на кредити без провизии и отчитането на закупените кредити по цената, договорена по време на придобиването им.

По отношение на оценяването на други балансови показатели и по-специално на държаните и емитираните ценни книжа се препоръчва НЦБ да прилагат пазарното оценяване в съответствие с изискванията на ЕСС 2010. Общото изискване към ПФИ, установено в член 8 на Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), да следват националното транспониране на Директива 85/635/ЕИО, както и всички други приложими международни стандарти обаче предполага, че практиките по оценяване на ценни книжа и други активи се различават. Прилагането на нестандартизирани правила за оценка е следователно приемливо дотолкова, доколкото отчетната стойност не се отклонява значително от пазарната стойност.

Когато предават данни на ЕЦБ, НЦБ и отговарящото за финансовата отчетност организационно звено в ЕЦБ предоставят пояснителни бележки, които придружават конкретни промени, отнасящи се последния референтен период, включително обяснения относно „прекласификации и други корекции“, както и съответните ревизии на отминали периоди. По-специално пояснителните бележки се предоставят за промени, „прекласификации и други корекции“ и ревизии, надхвърлящи 5 милиарда евро (по абсолютна стойност) или в други случаи, когато се счете, че са икономически значими, например когато промените в отчитаните редове се отнасят до големи трансакции по време на отчетния период или когато ревизиите определят значими промени в икономическото тълкуване на агрегираните промени. НЦБ и ЕЦБ предоставят допълнителни обяснения по отчетените данни по искане на ЕЦБ.

В бележките се посочва и дали идентифицираните значими промени, ревизии или „прекласификации и други корекции“, които засягат отчитаните редове, са окончателни или все още подлежат на проучване.

За предпочитане е НЦБ да предоставят пояснителните бележки в момента на предаването на данните, но при всяко положение преди края на изготвянето на данните.

ЕЦБ съхранява централно пояснителните бележки, получени от НЦБ, за целите на наблюдението на данни и разясняване на статистиката. ЕЦБ използва предоставената в бележките информация с необходимото спазване на приложимия режим на поверителност.

НЦБ могат да вземат решение да не изискват от ПФИ да се отчитат изцяло по отношение на клетките в таблици 3 и 4 на част 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), отнасящи се до държави членки извън еврозоната, ако събраните данни на по-агрегирано равнище са незначителни. НЦБ периодично, но поне веднъж годишно, преразглеждат въпроса дали тези разпоредби продължават да се прилагат или не. Когато предоставят тези дерогации, НЦБ отчитат тримесечни приблизителни оценки, извлечени в съответствие със следните критерии:

а)

тримесечните данни се оценяват приблизително въз основа на данните, отчетени от ПФИ с по-ниска периодичност; тези данни се пренасят в липсващия период или периоди, като се повтарят или като се прилагат подходящи статистически методи, за да се отрази всяко развитие на данните или на сезонния модел;

б)

тримесечните данни се оценяват приблизително въз основа на данните, отчетени от ПФИ на по-обобщена база или на базата на специални разбивки, които НЦБ считат за важни;

в)

тримесечните данни се оценяват приблизително въз основа на тримесечните данни, събрани от големите ПФИ, които отговарят за поне 80 % от дейността с държавите, за които се прилага освобождаването от отчитане;

г)

тримесечните данни се оценяват приблизително въз основа на алтернативни източници на данни, като например Банката за международни разплащания (БМР) или въз основа на данни за платежния баланс, след като се направят необходимите корекции, които се налагат поради различните понятия и определения, които се използват в тези алтернативни източници в сравнение с използваните в паричната и финансовата статистика; или

д)

тримесечните данни се оценяват приблизително въз основа на данните за държавите, за които се прилага освобождаване от отчитане, като тези данни се отчитат на тримесечие от ПФИ като една обща сума.

Член 4

Наблюдение за съответствие между статистическия и счетоводния баланс на НЦБ

НЦБ и ЕЦБ наблюдават за съответствието между техните агрегирани баланси за статистически цели в края на месеца, както са отчетени по Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), и счетоводните им статии, както са отчетени в седмичния финансов отчет на Евросистемата съгласно изменените Насоки ЕЦБ/2002/20.

НЦБ извършват проверки на всяка счетоводна статия от месечните данни в съответствие с образеца, предвиден в част 2 на приложение I. Тези проверки се предават на ЕЦБ заедно със съответните тримесечни данни и със същия краен срок като определения в член 3, параграф 2 за тримесечните данни.

За отчетните периоди, през които датите на техния агрегиран баланс на Евросистемата към края на месеца, съставен за статистически цели, и неговите счетоводни статии, както са отчетени в седмичния финансов отчет на Евросистемата, не съвпадат, НЦБ могат да сравнят статистическите данни с дневния баланс, съставен за последния работен ден на месеца. ЕЦБ следва същата процедура при съставянето на собствения си баланс.

ЕЦБ наблюдава резултатите от проверките за съответствие и може да поиска от НЦБ да проследят значимите несъответствия.

Член 5

Статистика за електронните пари

ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ определя и отчита ежегодно характеристиките на схемите за електронни пари, използвани в Съюза, наличието на съответната статистическа информация и използваните за съставянето ѝ методи. НЦБ отчитат статистическа информация за електронните пари, емитирани от ПФИ, на които не е предоставена дерогация съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), в съответствие със списъка с показатели в таблица 1 от част 2 от приложение II към настоящите насоки.

Месечните данни се отчитат на ЕЦБ заедно с ежемесечното предаване на данни за статистиката на балансовите показатели на ПФИ, както е посочено в член 3, параграф 2. При липсата на данни и ако това е възможно, НЦБ използват приблизителни оценки или предварителни данни.

Това отчитане обхваща институции за електронни пари, които са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на емитиране на електронни пари и които по този начин отговарят на определението на ПФИ, както и институции за електронни пари, които не са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на емитиране на електронни пари и които по този начин не отговарят на определението на ПФИ. Това отчитане също така включва отчитане от малки ПФИ, на които е предоставена дерогация съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), независимо от това дали са кредитни институции или не.

НЦБ отчитат статистическа информация в съответствие със списъка с показатели в таблица 2 от част 2 от приложение II към настоящите насоки. Данните за емитентите на електронни пари, които не отговарят на определението на ПФИ и към които следователно не се прилагат изискванията за редовна статистическа отчетност на балансовите показатели, се отчитат, доколкото НЦБ могат да ги получат от техните съответни надзорни органи или от други подходящи източници.

Редовете се отчитат ежегодно на ЕЦБ до последния работен ден на месеца, следващ края на референтния период. При липсата на данни и ако това е възможно, НЦБ използват приблизителни оценки или предварителни данни.

Член 6

Статистика за пощенски джиро институции и „Централно държавно управление“

НЦБ събира статистическа информация за пощенските джиро институции в съответствие с Регламент (ЕС) № 1074/2013 (ЕЦБ/2013/39). Изискванията обхващат паричните задължения спрямо непаричните финансови институции — резиденти на еврозоната, т.е. близки заместители на задълженията по депозити на паричните финансови институции, и държаните парични средства в брой и ценни книжа, емитирани от ПФИ от еврозоната. Тези данни се отчитат от НЦБ пред ЕЦБ в съответствие с част 3 от приложение II.

НЦБ включват в отчитането по част 3 от приложение II и паричните задължения на „Централно държавно управление“ и държаните парични средства в брой и ценни книжа, емитирани от ПФИ от еврозоната. На основание на принципа „de minimis“ тези показатели не се отчитат, ако такива активи и пасиви не съществуват или са незначителни.

Данните за корекциите на потоците се отчитат в съответствие с член 3, параграф 1.

Редовете се отчитат ежемесечно и в сроковете, посочени в член 3, параграф 2 за месечната статистика на балансовите показатели.

Член 7

Поясняващи позиции

Доколкото има налични данни, включително въз основа на най-добрата приблизителна оценка, НЦБ отчитат допълнителна статистическа информация в съответствие със списъка с поясняващи позиции, установен в част 4 от приложение II, като допълнение към статистиката на балансовите показатели със същите периодичност и срок като определените в член 3, параграф 2. ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ установява наличието на съответната статистическа информация и методите за нейното съставяне и ги регистрира. Тези поясняващи позиции представляват информация, необходима за съставянето на паричните агрегати на еврозоната, статистиката на лихвените проценти на ПФИ и финансовите сметки на паричния съюз и се ползват с висок приоритет, освен ако в таблиците е посочено друго. При условие че ЕЦБ и НЦБ се споразумеят, не е необходимо НЦБ да отчитат показателите, които се отнасят до разделянето на дълговите книжа на ПФИ, емитирани според постоянното пребиваване на държателя, в таблица 2 от приложение II, част 4, раздел 1, ако ЕЦБ използва алтернативни източници на данни.

Данни за потоците могат да бъдат предоставяни при условията на двустранно споразумение между ЕЦБ и съответната НЦБ. Данните за корекциите на потоците се отчитат в съответствие с член 3, параграф 1, буква б).

Редовете се отчитат месечно за показателите, посочени в приложение II, част 4, раздели 1 и 2, и тримесечно за показателите, посочени в приложение II, част 4, раздел 3, в същите срокове, както задължителната месечна и тримесечна балансова статистика на ПФИ, отчитана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Изискваните съгласно настоящия член поясняващи позиции се отчитат по същите правила за оценяване и счетоводство, които се прилагат за данните, отчитани в съответствие с Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Член 8

Статистика на резервната база

Месечната статистика на агрегираната резервна база, разбита по видове пасиви, се изчислява като салда в края на месеца в съответствие с Регламент (ЕС) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) и с категориите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Данните, необходими за изготвянето на тази статистика в съответствие с част 5 от приложение II, се извличат от данните, които кредитните институции, спрямо които се прилагат изискванията за минимални резерви, предоставят на НЦБ.

Статистиката на резервната база се състои от шест динамични реда за кредитни институции, отнасящи се за стойностите на салдата в края на месеца, които се предават на ЕЦБ ежемесечно, най-късно на последния работен за НЦБ ден, предшестващ началото на периода на поддържане на резервите, чрез системата за обмен на данни на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Кредитните институции в „опашката“ отчитат на НЦБ ограничена разбивка на тримесечна база. За кредитните институции в „опашката“ се използва опростена статистика на резервната база за трите периода на поддържане на резервите. НЦБ използват тримесечните данни за резервната база от кредитните институции в „опашката“ за месечните стойности, отчитани пред ЕЦБ в трите предавания на данни след тяхното публикуване.

Ревизиите на резервната база и/или на изискванията за задължителни резерви, които се правят от отчетните институции след започване на периода на поддържането, може да не доведат до ревизии на статистиката на резервната база и на изискванията за задължителни резерви.

Член 9

Статистически данни за макросъотношението

Като използва статистическата информация към края на месеца, предоставена на НЦБ от кредитните институции в съответствие с Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), ЕЦБ осъществява ежемесечно наблюдение върху точността на текущите стандартизирани приспадания от резервната база, които кредитните институции могат да прилагат по отношение на непогасените суми от емитирани от тях дългови ценни книжа с договорен матуритет от до 2 години. НЦБ съставят изискваните агрегати в съответствие с част 6 от приложение II и ги отчитат пред ЕЦБ.

Трите динамични реда за кредитните институции, отнасящи се за стойностите на салдата в края на месеца, се предават на ЕЦБ ежемесечно, най-късно до последния работен за НЦБ ден, предшестващ началото на периода на поддържане.

Тези редове се предават дори когато съответният балансов показател не се прилага в съответната държава членка.

Член 10

Балансова статистика на ФПП

НЦБ отчитат на ЕЦБ данни по отделни балансови показатели за сектора на ФПП в съответствие с таблици 1 и 2 от част 7 на приложение II. ЕЦБ използва данните за съставяне на балансова статистика на ФПП и на кредитните институции. Тъй като данните за целия сектор „ПФИ“ вече се отчитат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), предвидените в настоящия член изисквания се прилагат само за ФПП. Въпреки че в някои държави членки малка група от други институции са класифицирани като ПФИ, тези институции се считат за незначителни от количествена гледна точка.

Данните за корекции от прекласификации и преоценки, посочени в таблица 2 от част 7 от приложение II, се отчитат в съответствие с член 3 параграф 1, буква б), като се вземат предвид дерогациите, предоставени съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Ако отчитането на данни за корекции от преоценки подлежи на дерогация, предоставена от НЦБ на ФПП съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), НЦБ отчитат на базата на полагане на максимални усилия данни за показателите, по отношение на които корекциите от преоценки могат да са значителни.

Данните се отчитат на тримесечна база в рамките на 28 (двадесет и осем) работни дни след края на референтния период.

Данните, които се отчитат във връзка с балансите на ФПП, обхващат 100 % от институциите, класифицирани в този сектор. Ако действителният обхват на отчитането е по-малък от 100 % поради прилагане на принципа „отрязване на опашката“ (cutting-off-the-tail), НЦБ извършват оценка на генералната съвкупност на база на извадката в съответствие с член 3, параграф 5, за да се осигури 100-процентен обхват.

Ревизиите на данните за ФПП трябва да са съвместими със съответните данни за други ПФИ в края на тримесечието. В случай че предаването на нови или ревизирани данни за ФПП предполага промени в данните за съответния референтен период за други ПФИ, се предават и необходимите ревизии на данни за други ПФИ.

Член 11

Структурни финансови индикатори

НЦБ отчитат данни за други структурни финансови индикатори в съответствие с част 8 от приложение II.

НЦБ предоставят данни за индикаторите, определени в част 8 от приложение II, в съответствие с изложените в настоящите насоки концептуални и методологични правила. Спазват се статистическите принципи, които са приети за съставянето на статистиката на балансовите показатели, а именно:

i)

данните се агрегират, а не се консолидират;

ii)

принципът на постоянно пребиваване следва т.нар. „подход на приемащата държава“;

iii)

балансовите данни се отчитат на брутна основа.

Данните за корекциите на потоците се отчитат в съответствие с член 3, параграф 1, буква б).

Данните за изчисляване на структурните финансови индикатори за кредитните институции се отчитат до края на месец март всяка година за предходната година. Индикаторът „Брой на служителите на кредитни институции“ се предоставя, ако е възможно, до края на месец март всяка година за предходната година.

При ревизирането на отчетените данни НЦБ прилагат следните общи принципи:

а)

по време на всички редовни годишни предавания на данни, към данните за последната година се изпращат, ако е необходимо, обикновени ревизии на данните за предходната година и извънредни ревизии;

б)

през годината могат да бъдат изпращани извънредни ревизии, които значително подобряват качеството на данните.

Събраните данни обхващат 100 % от институциите, определени като кредитни институции в съответствие с член 1 на Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Ако действителният обхват на отчитането е по-малък от 100 %, НЦБ извършват оценка на генералната съвкупност на база на извадката в съответствие с член 3, параграф 5, за да се осигури 100-процентен обхват.

НЦБ отчитат на ЕЦБ всяко отклонение от горните определения и правила, за да се направи възможно наблюдението на националната практика. НЦБ предоставят пояснителни бележки, в които се разясняват причините за значителни ревизии.

Член 12

Консолидирани банкови данни

НЦБ отчитат консолидираните банкови данни в съответствие с част 9 от приложение II и при предоставянето на такива данни следват концептуалните и методологични правила, установени там.

Консолидираните банкови данни се отчитат, като се използва краткосрочен подход в съответствие с стандартите за отчитане FINREP/COREP, установени от Европейския банков орган.

За да се осигури максимално възможен обхват, се събират данни за всички кредитни институции, както са определени в националното право.

Данните се консолидират изцяло на трансгранична и междусекторна основа, като „трансгранична основа“ се отнася до клонове на местни банки и дъщерни дружества извън местния пазар, които са включени в данните, отчитани от институцията майка, а „междусекторната база“ включва клонове и дъщерни дружества на банки, които могат да бъдат класифицирани като други финансови институции. Застрахователните дружества не се включват в консолидацията.

Консолидирани банкови данни се отчитат поотделно за:

малки местни банкови групи и самостоятелни кредитни институции;

средни по големина местни банкови групи и самостоятелни кредитни институции;

големи местни банкови групи и самостоятелни кредитни институции;

дъщерни дружества под чуждестранен контрол (извън Европейския съюз);

клонове под чуждестранен контрол (извън Европейския съюз);

дъщерни дружества под чуждестранен контрол (от Европейския съюз);

клонове под чуждестранен контрол (от Европейския съюз).

За целите на настоящия член банките се класифицират като: големи банкови групи или самостоятелни кредитни институции, ако активите им са по-големи от 0,5 % от общите консолидирани активи на банките на Европейския съюз; средни по големина банки, ако активите им са между 0,5 % и 0,005 % от общите консолидирани активи на банките на Европейския съюз; и малки банки, ако активите им са под 0,005 % от общите консолидирани активи на банките на Европейския съюз.

Консолидирани банкови данни се отчитат два пъти годишно. Пълен набор от данни се отчита за данните в края на годината. Първото предоставяне на тези годишни данни, което се извършва до средата на месец април на следващата година, включва показателите, обозначени с * в част 9 от приложение II. Пълният годишен набор от данни се отчита до средата на месец май.

Наборът от данни относно ограничен набор от показатели се отчита до средата на месец октомври на същата година с референтна дата към края на месец юни. Редовете се отчитат в съответствие с част 9 от приложение II.

Ревизии на отчетените данни се извършват в съответствие със следните общи принципи:

а)

по време на всички редовни годишни и двугодишни предавания на данни, към данните за последната година се изпращат, ако е необходимо, обикновени ревизии на данните за предходната година и извънредни ревизии;

б)

ако са направени значителни ревизии, на ЕЦБ се предоставят пояснителни бележки.

НЦБ отчитат на ЕЦБ всяко отклонение от горните определения и правила, за да се направи възможно наблюдението на националната практика. НЦБ предоставят пояснителни бележки, в които се разясняват причините за значителни ревизии.

Член 13

Международна консолидирана банкова статистика

(секторни и регионални експозиции по кредитиране на големи местни банкови групи)

НЦБ отчитат световните консолидирани международни вземания на местните банкови офиси на големите местни банкови групи, както са определени в член 12, с разбивки по матуритет, инструмент, географски регион на кредитополучателя и сектора на кредитополучателя, както е отчетено в международната консолидирана банкова статистика на БМР.

Данни се отчитат по начин, който съвпада с тримесечното отчитане на агрегираните данни пред БМР за международната консолидирана банкова статистика. Данните се отчитат на ЕЦБ в съответствие със схемата за отчитане, използвана за предаването на агрегирани данни до БМР. НЦБ агрегират индивидуалната възвращаемост на значимите банкови групи.

Отчитането се ограничава до тези НЦБ, които отчитат международна консолидирана банкова статистика на БМР и в чиито държави големите банкови групи са установили седалището си.

НЦБ отчитат тримесечни данни на ЕЦБ със забавяне от не повече от две седмици от официалния краен срок за отчитане на БМР.

Ревизиите на отчетените данни се хармонизират с ревизиите, отчетени пред БМР.

НЦБ отчитат на ЕЦБ всяко отклонение от настоящите правила, за да се направи възможно наблюдението на националната практика. НЦБ предоставят пояснителни бележки, в които се разясняват причините за значителни ревизии.

Член 14

Данни за целите на МВФ

Без да се засягат законовите задължения на НЦБ по отношение на МВФ, НЦБ могат да предават на МВФ чрез ЕЦБ допълнителна статистика на балансовите показатели на ПФИ в съответствие със следната техническа уредба.

Балансовите показатели на ПФИ в съответствие с част 10 от приложение II се предават от НЦБ на ЕЦБ в рамките на редовното месечно предаване на данни за балансовите показатели. Периодичността и срокът на предаванията на данните съвпадат с тези за редовното отчитане пред ЕЦБ на данните за балансовите показатели в съответствие с член 3, параграф 2.

Член 15

Статистика за ДФП (с изключение на финансовите предприятия за секюритизация)

НЦБ отчитат статистическа информация за ДФП (и с изключение на финансовите предприятия за секюритизация) в съответствие с част 11 от приложение II. Данните се предават поотделно за следните подкатегории ДФП: i) посредници на ценни книжа и деривативи; ii) финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране; iii) други ДФП.

Данните, които се отнасят до ДФП, се предават на база на данните, които съществуват към този момент на национално равнище. Когато няма налични фактически данни или същите не могат да бъдат обработени, се предоставят приблизителни оценки на национално равнище. Когато базисното икономическо явление съществува, но не се наблюдава статистически и поради това не могат да се предоставят приблизителни оценки на национално равнище, НЦБ могат да изберат или да не отчитат динамичния ред, или да го отчитат като липсващ. Поради това всеки динамичен ред, който не е отчетен, се тълкува като „данни, които съществуват, но не са събрани“ и ЕЦБ може да прави предположения и приблизителни оценки за целите на съставянето на агрегатите на еврозоната. Референтната съвкупност от отчетни единици обхваща всички видове ДФП (с изключение на финансовите предприятия за секюритизация), които са резиденти в държавите членки от еврозоната: институции, намиращи се на територията, включително дъщерни дружества на предприятия майки, намиращи се извън тази територия, и резидентни клонове на институции, главното управление на които е извън тази територия.

Предоставят се следните основни индикатори и допълнителна информация:

основни индикатори, които се предават за съставянето на агрегатите за еврозоната: всички държави членки от еврозоната предават тези подробни данни, когато са налице налични фактически данни. Когато няма налични фактически данни за изискваните разбивки или за договорената периодичност, срок за предоставяне на данните или времеви обхват, се предоставят приблизителни оценки, ако е възможно,

допълнителна информация, която се предоставя като „поясняващи позиции“: тези данни се предават по държави, за които понастоящем тази информация е налична.

Данни за корекция на потоците могат да се отчитат само в случай на значителни прекъсвания в салдата или при извършването на прекласификации и други корекции. По-специално данни за корекция на потоците могат да се предоставят на базата на полагане на максимални усилия в резултат от прекласификации в контекста на прилагането на ЕСС 2010.

Корекциите от прекласификациите се отчитат в съответствие с член 3, параграф 1, буква б).

Периодичността на отчитане пред ЕЦБ е тримесечна. Статистиката за ДФП се предава на ЕЦБ най-късно на последния календарен ден на третия месец, следващ края на референтния период, или на предходния работен за НЦБ ден, ако последният календарен ден от месеца не е работен за НЦБ ден. Конкретните дати на предаване се съобщават на НЦБ предварително под формата на календар за отчетността, който се предоставя от ЕЦБ до месец септември всяка година.

На НЦБ може да се наложи да ревизират данните, предадени през предходното тримесечие. Освен това могат да се правят и ревизии на данни за по-ранни тримесечия.

Прилагат се следните общи принципи:

а)

при редовното предаване на тримесечни данни освен данните за последното тримесечие, могат да се изпращат само обикновени ревизии, т.е. ревизии на данните, предадени през предходното тримесечие;

б)

извънредните ревизии се ограничават и се отчитат на дата, различна от датата на редовното отчитане. Дребни рутинни исторически ревизии на данните се изпращат само на годишна база заедно с предаването на данни за четвъртото тримесечие;

в)

извънредни ревизии, които подобряват значително качеството на данните, могат да се изпращат през годината извън редовните цикли на изготвяне.

Счетоводните правила, които се спазват от ДФП при съставянето на техните сметки, трябва да бъдат съобразени с националното транспониране на Директива 86/635/ЕИО и всякакви други приложими международни стандарти. Без да се засягат преобладаващите счетоводни практики в държавите членки, всички активи и всички пасиви се отчитат на брутна база за статистически цели. Методите за оценяване са посочени в съответните категории.

НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки в съответствие с приложение II, част 11, раздел 3. НЦБ предоставят пояснителни бележки за значителни ревизии.

Член 16

Статистика на емисиите ценни книжа

НЦБ отчитат статистическа информация, обхващаща всички емисии на ценни книжа на резиденти на еврозоната в местна или международна валута в съответствие с част 12 от приложение II.

Периодичността на отчитане пред ЕЦБ е месечна. Статистиката на емисиите на ценни книжа се предава на ЕЦБ не по-късно от пет седмици след края на месеца, за който се отнасят данните. ЕЦБ съобщава на НЦБ предварително под формата на календар за отчитането конкретните дати за предаване на данни.

НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки в съответствие с раздел 3, част 12 от приложение II.

Член 17

Статистика на лихвените проценти на ПФИ

За целите на статистиката на лихвените проценти на ПФИ НЦБ отчитат агрегирана национална месечна статистика за непогасени суми и нова дейност, както е определено в допълнения 1 и 2 към приложение II към Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34). Освен това НЦБ отчитат агрегирана национална месечна статистика за нова дейност, както е определено в част 13 от приложение II.

Тази статистическа информация се отчита в съответствие с годишния календар, който се определя от ЕЦБ и се съобщава на НЦБ до края на месец септември всяка година.

НЦБ могат да предоставят дерогации по отношение на отчитането на лихвените проценти, които се прилагат към обезпечените/гарантирани кредити, отпуснати на нефинансови предприятия, и по отношение на отчитането на бизнес обемите на обезпечените/гарантирани кредити, отпуснати на нефинансови предприятия, индикатори 62—85, включени в таблици 3 и 4 от допълнение 2 към приложение I към Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34). Тези дерогации могат да се предоставят, ако общият бизнес обем на национално равнище за съответния показател (индикатори 37—54), обхващащ всички кредити, представлява по-малко от 10 % от общия бизнес обем на национално равнище за сумата на всички кредити от същата по размер категория и по-малко от 2 % от бизнес обема за категорията с еднакъв размер и с еднакъв първоначален период на фиксиране на лихвения процент на равнището на еврозоната. Ако са предоставени дерогации, тези прагове се проверяват на годишна база.

Ако обхватът на отчитането на действителните лихвени проценти на ПФИ е по-малък от 100 % поради използването на извадка, НЦБ избират и поддържат извадката и извършват оценяване на генералната съвкупност на база на извадката за предоставените данни за новите бизнес обеми, за да осигурят 100-процентен обхват, както е посочено в част 14 от приложение II. Ако се предостави дерогация, предвидена в член 4 от Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) или в параграф 3 от настоящия член, данните, които се отчитат на тримесечна база, се пренасят в месечните липсващи периоди, като се прилагат подходящи статистически способи за приблизителна оценка, за да се отрази всяко развитие на данните или на сезонните модели.

Може да се наложи НЦБ да ревизират стойностите за предходния референтен месец. Могат да възникнат и ревизии, вследствие например на грешки, прекласификации, усъвършенстване на отчетните процедури и т.н., приложими по отношение на данни преди предходния референтен месец.

НЦБ прилагат следните общи принципи:

а)

ако НЦБ ревизират данните за периода преди предходния референтен месец, те предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки;

б)

НЦБ предоставят пояснителни бележки и за значителните ревизии;

в)

при предаването на ревизирани данни НЦБ вземат предвид установения срок за редовното отчитане на статистиката на лихвените проценти на ПФИ. Извънредните ревизии се отчитат извън периодите за изготвяне на месечната статистика.

Член 18

Статистика на плащанията

НЦБ отчитат на ЕЦБ информация за статистиката на плащанията в съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) № 1409/2013 (ЕЦБ/2013/43) и част 16 от приложение II към настоящите насоки. Това включва, inter alia, следното:

а)

данни за броя на институциите, платежните сметки, платежните карти, терминалните устройства, участниците в платежните системи и определени балансови показатели се отчитат за всички показатели в таблици 1, 2, 3 и 6 от приложение III към регламента и таблици 1, 2 и 5 от част 16 от приложение II. Подобни данни относно салда се отнасят до стойности в края на периода, с изключение на показателя в таблица 1 от част 16 на приложение II, който се отнася „средно за последния период за поддържане на резервите“;

б)

данни за платежни трансакции според вида инструмент, терминално устройство и/или система, включени в таблици 4, 5 и 7 на приложение III към регламента и таблици 3, 4, 6 и 7 в част 16 от приложение II, се отчитат като брутни потоци, т.е. общо, за периода.

Редовете се отчитат ежегодно пред ЕЦБ до края на месец май на всяка година за предходната календарна година. Индикаторите в Регламент (ЕС) № 1409/2013 (ЕЦБ/2013/43) се отчитат на годишна база. Допълнителните данни, изискани в част 16 от приложение II, могат да се отчитат на месечна, тримесечна или годишна база в съответствие с посоченото в съответната таблица.

За таблиците в настоящите насоки и при липса на фактически данни НЦБ или поискват съответната допълнителна информация от отчетните единици, или използват приблизителни оценки или предварителни данни. Методологията за изготвянето на тези приблизителни оценки се определя от всяка НЦБ в зависимост от специфичните характеристики на държавата. Когато е уместно, НЦБ предоставят пояснителни бележки, за да уточнят използвания подход.

При ревизирането на отчетените данни НЦБ прилагат следните общи принципи:

а)

по време на всички редовни годишни предавания на данни към данните за последния период се изпращат, ако е необходимо, обикновени ревизии на данните за предходната година и извънредни ревизии;

б)

през годината могат да бъдат изпращани извънредни ревизии, които значително подобряват качеството на данните.

НЦБ предоставя пояснителни бележки пред ЕЦБ, в които обясняват подробно отклонения от изискванията за отчетност и структурни прекъсвания, включително въздействието върху данните.

Член 19

Статистика за активите и пасивите на инвестиционните фондове

НЦБ отчитат статистическа информация относно активите и пасивите на инвестиционните фондове в съответствие с част 17 от приложение II за всеки от следните подсектори, които са класифицирани според вида на инвестициите: фондове, инвестиращи в капиталови инструменти, облигационни фондове, смесени фондове, фондове за недвижими имоти, хедж фондове и други фондове. Всеки един от тези подсектори се разбива допълнително на фондове от отворен тип и фондове от затворен тип, т.е. според вида на инвестиционния фонд. За целите на инвестиционните фондове, разбити според естеството на инвестицията, инвестиционните фондове, които инвестират основно в акции и дялове на инвестиционни фондове (т.е. фондове на фондове), се класифицират в категорията фондове, в която инвестират предимно.

Тези изисквания обхващат салдата в края на месеца и в края на тримесечието, месечните и тримесечните данни за корекции на потоците, и месечните и тримесечните данни за нова емисия/продажба и обратно изкупуване на акции/дялове на инвестиционни фондове.

Всички салда в края на месеца и месечни корекции на потоците се отчитат и за подсектор „Борсово търгувани фондове“ като позиция „в т.ч.“ на „Общо фондове“.

Доколкото има налични данни, включително въз основа на най-добрата приблизителна оценка, салдата в края на тримесечието и тримесечните корекции на потоците се отчитат и за подсектор „Фондове, инвестиращи в частни капиталови инструменти“ (включително фондове за рисков капитал) като позиция „в т.ч.“ на „Общо фондове“.

НЦБ отчитат на ЕЦБ отделни данни за корекции от преоценки поради промени в цените и обменните курсове и корекциите от прекласификации, както е посочено в част 17 на приложение II и в съответствие с приложение IV.

Финансовите трансакции и следователно корекциите се извличат в съответствие с ЕСС 2010 и това извличане се нарича „метода ЕСС 2010“. НЦБ могат да се отклоняват от ЕСС 2010 поради различаващи се национални практики в съответствие с Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38). Когато съществува информация за салда ценна книга по ценна книга, корекциите от преоценки могат да се извличат в съответствие с общия метод на Евросистемата, т.е. метода за извличане на потоци, посочен в част 4 на приложение IV.

Ако данните за акциите на приносител, отчетени от инвестиционните фондове, ПФИ и/или ДФП в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38), са непълни или все още не са налични, НЦБ предоставят данни за акциите на приносител въз основа на най-добрата приблизителна оценка според географската и секторна разбивка в таблица 1 в част 17 от приложение II.

Доколкото има налични данни, включително въз основа на най-добрата приблизителна оценка, и те не се считат за незначителни, НЦБ отчитат на тримесечна база поотделно информация за секторите на контрагента „Застрахователни (осигурителни) дружества“ и „Пенсионни фондове“ в съответствие с таблица 1 в част 17 от приложение II.

Салдата в края на месеца и месечните корекции на потоците се изискват от борсово търгуваните фондове, разбити на синтетични и физически борсово търгувани фондове, веднага щом Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) предостави подходящо определение за тази разбивка. ЕЦБ проверява периодично за това определение и, когато е уместно, издава необходимите отчетни схеми.

НЦБ отчитат на ЕЦБ месечните и тримесечните данни за инвестиционните фондове до края на работното време на 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на месеца или тримесечието, за които се отнасят данните.

Следните общи правила се прилагат за ревизиите на месечните и тримесечните данни:

а)

ревизиите се правят с цел съответствие на месечните и тримесечните данни;

б)

по време на редовните периоди за изготвяне на статистика, т.е. от 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на референтния месец или тримесечие до деня, в който данните се изпращат обратно на НЦБ, НЦБ могат да ревизират данните, които се отнасят до предишното референтно тримесечие, до предхождащите го два месеца и до месеците, следващи предишното референтно тримесечие;

в)

извън редовните периоди за изготвяне на статистика НЦБ могат да ревизират и данни, които се отнасят до референтни периоди, които предхождат двата месеца, предшестващи предишното референтно тримесечие, inter alia, в случаите на грешки, прекласификации или подобрени процедури за отчитане.

За да се осигури качеството на статистиката на инвестиционните фондове от еврозоната, в случаите, в които съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) НЦБ предоставят дерогации на най-малките инвестиционни фондове, при съставянето на месечните и тримесечните данни за инвестиционните фондове, които се отчитат на ЕЦБ, НЦБ оценяват генералната съвкупност до 100-процентен обхват на база на извадката за тези инвестиционни фондове.

НЦБ могат да изберат процедурата за оценяване на генералната съвкупност до 100-процентен обхват на база на извадката, при условие че тя отговаря на следните минимални стандарти:

а)

за липсващи разбивки на данни се извличат приблизителни оценки чрез прилагането на съотношения, базирани на съответстващия подсектор на инвестиционните фондове, т.е. ако облигационен фонд от отворен тип попадне в „опашката“ и се събират единствено данни относно емитирани от инвестиционните фондове акции/дялове, липсващите разбивки се извличат чрез прилагането на структурата на категорията на облигационните фондове от отворен тип;

б)

подсекторите на инвестиционните фондове, например фондове за недвижими имоти от отворен тип, фондове за недвижими имоти от затворен тип и др., не се изключват напълно.

В съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) могат да се предоставят дерогации на инвестиционните фондове, които поради национални счетоводни правила оценяват активите си с периодичност, която е по-ниска от тримесечната. Независимо от подобни дерогации, месечните и тримесечни данни на инвестиционните фондове, които се отчитат от НЦБ на ЕЦБ, винаги съдържат данни, отнасящи се до тези инвестиционни фондове.

НЦБ извличат агрегираните данни относно тримесечни активи и пасиви на подсекторите на инвестиционните фондове в съответствие с таблица 1 в част 17 от приложение II, както следва:

а)

за ценни книжа с публично достъпни идентификационни кодове НЦБ свързват информацията, предоставена въз основа на ценна книга по ценна книга, с информацията, получена от централизираната база данни за ценни книжа (ЦБДЦК), която е основната референтна база данни. Така свързаната информация ценна книга по ценна книга се използва, за да се състави стойността на активите и пасивите в евро и за да се извлекат необходимите разбивки поотделно за всяка ценна книга на инвестиционния фонд. Ако идентификаторите на ценните книжа не могат да бъдат намерени в ЦБДЦК или ако информацията, необходима за съставянето на активите и пасивите в съответствие с таблица 1 в част 17 от приложение II, не е налична в ЦБДЦК, НЦБ правят приблизителна оценка на липсващите данни. НЦБ могат да събират информация ценна книга по ценна книга и за ценните книжа без публично достъпни идентификационни кодове, като използват вътрешните идентификатори на ценните книги на НЦБ;

б)

НЦБ агрегират данните за ценните книжа, извлечени по буква а), и ги добавят към информацията, която е отчетена за ценните книжа без публично достъпни идентификационни кодове, за изготвянето на агрегати за: i) дълговите ценни книжа, разбити по матуритет, валута и контрагент; ii) капиталовите инструменти и акции на инвестиционни фондове, разбити по инструмент и контрагент; и iii) общата стойност на емитираните от инвестиционните фондове акции/дялове;

в)

НЦБ извличат необходимата статистическата информация относно активите и пасивите на инвестиционните фондове, като добавят данните за ценните книжа, извлечени по буква б), и активите и пасивите, различни от ценни книжа, събрани от резидентни отделни инвестиционни фондове;

г)

НЦБ агрегират активите и пасивите на всички инвестиционни фондове, които са резиденти в държава членка и които принадлежат към същия подсектор.

Горепосоченото се прилага и когато НЦБ събират данни за активите и пасивите на инвестиционните фондове ежемесечно в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38).

В съответствие с член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) НЦБ събират ежемесечно информация за емитираните от инвестиционните фондове акции/дялове. За референтни месеци, които не са месеци в края на тримесечието, НЦБ правят приблизителна оценка на месечните данни за активите и пасивите на инвестиционните фондове, различни от емитирани акции/дялове на инвестиционни фондове, въз основа на събраните месечни и тримесечни данни, освен ако данните се събират ежемесечно, както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38).

Ако това е възможно, НЦБ правят приблизителни оценки на нивото на конкретен фонд. Алтернативно, НЦБ може да направи приблизителни оценки по подсектор на инвестиционните фондове или да поиска ЕЦБ да направи приблизителните оценки. В последния случай ЕЦБ може да поиска допълнителна информация, като например данни фонд по фонд или ценна книга по ценна книга.

Правилата за оценяване и/или счетоводните правила в Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) се прилагат и когато НЦБ отчитат на ЕЦБ данни за инвестиционните фондове. За показателите, към които се прилага начислена лихва, обаче се прилагат следните правила:

а)

„дългови ценни книжа“ включват начислена лихва;

б)

„вземания от депозити и кредити“ и „получени депозити и кредити“ не включват начислена лихва, която се записва в оставащи активи/пасиви.

НЦБ предоставят пояснителни бележки, в които се разясняват причините за значителни ревизии. Освен това НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки относно корекции от прекласификации. НЦБ предоставят пояснителни бележки и относно ревизиите, споменати в член 19, параграф 3, буква в).

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) НЦБ могат да позволят на инвестиционните фондове да отчитат активите и пасивите си като група, при условие че това доведе до резултати, които са сходни с тези от отчитането фонд по фонд. Инвестиционните фондове, които се отчитат като група, принадлежат към същия подсектор, например фондове за недвижими имоти от затворен тип или фондове за недвижими имоти от отворен тип.

Член 20

Статистика за активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация

НЦБ съставят и отчитат отделна агрегирана статистическа информация относно активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация в съответствие с част 18 от приложение II. Предоставят се данни за следните четири подкатегории: а) финансовите предприятия за секюритизация, занимаващи се с традиционна секюритизация; б) финансовите предприятия, занимаващи се със синтетична секюритизация; в) финансовите предприятия за секюритизация, занимаващи се със секюритизация в областта на застраховането; и г) други финансови предприятия за секюритизация.

Тези изисквания обхващат данни за непогасени суми, финансови трансакции и отписвания/намалявания на стойността, предоставяни на тримесечна база.

НЦБ могат да предоставят на ЕЦБ необходимите данни за отписванията/намаляванията на стойността на базата на полагане на максимални усилия.

НЦБ отчитат на ЕЦБ данните за непогасените суми, финансовите трансакции и отписванията/намаляванията на стойността на финансовите предприятия за секюритизация на тримесечна база до края на работното време на 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на тримесечието, за което се отнасят данните.

По отношение на ревизиите на тримесечните данни се прилагат следните общи правила:

а)

по време на редовните периоди за изготвяне на статистика, т.е. от 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на референтното тримесечие до деня, предшестващ деня, в който данните се изпращат обратно на НЦБ, НЦБ могат да ревизират данните, които се отнасят до предишното референтно тримесечие;

б)

извън редовните периоди за изготвяне на статистика НЦБ могат да ревизират и данни, които се отнасят до референтни периоди преди предходното референтно тримесечие, inter alia, в случаите на грешки, прекласификации или подобрени процедури за отчитане;

в)

ревизии на данни, отчетени съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) относно кредити, предоставени и обслужвани от ПФИ от еврозоната, се включват, когато е уместно, в статистиката за финансовите предприятия за секюритизация съгласно букви а) и б).

За да спазят изискванията за статистическа отчетност, от които финансовите предприятия за секюритизация са освободени съгласно член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40), НЦБ, след като се консултират с ЕЦБ, решават относно най-подходящия начин за съставяне на данни относно активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация в зависимост от организацията на съответните пазари и наличието на друга относима статистическа, публична или надзорна информация.

Ако НЦБ извличат данни относно активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация, от други източници на статистически данни, от публични източници като предпродажбени доклади или инвеститорски доклади, или от източници на надзорни данни, се прилагат долупосочените стандарти за качество на данните.

Спрямо данните, които са идентифицирани като базови редове в част 18 от приложение II към настоящите насоки, се прилагат високи стандарти за качество, сравними с тези за данните, които се отчитат пряко от финансовите предприятия за секюритизация в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40). Данните, които са идентифицирани като небазови редове в част 18 от приложение II към настоящите насоки, могат да подлежат на приблизителна оценка в съответствие с по-занижени стандарти за качество, например като се използват интерполации и екстраполации, когато данните се събират от публични или надзорни източници с периодичност, която е по-ниска от тримесечната и със срок, който е по-дълъг от 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на референтния период.

Ако данните не се отчитат пряко от финансовите предприятия за секюритизация в съответствие с член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40), НЦБ наблюдават качеството на данните въз основа на информацията, която е налице от годишните финансови отчети. НЦБ предоставят резултата от проверките за качество на ЕЦБ ежегодно до края на месец септември или възможно най-скоро след тази дата съгласно приложимите национални правни практики на държавата членка, в която финансовото предприятие за секюритизация е резидент. Ако кръстосаните проверки между извлечените на тримесечна база данни и годишните финансови отчети покажат, че високите стандарти за качество не са спазени, НЦБ вземат необходимите мерки, за да осигурят, че данните отговарят на изискуемите стандарти за качество, включително евентуалното пряко събиране на данни съгласно Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40).

Ако извличат данни относно активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация от източници на надзорни данни, НЦБ осигуряват достатъчно съответствие на тези източници със статистическите понятия и определения съгласно изискванията за отчетност за финансовите предприятия за секюритизация. Същото се отнася и за данните, които са извлечени от други източници на статистически данни.

Ако ЦБДЦК или друга база данни за ценни книжа се използва като източник на данни относно емитирането на дългови ценни книжа на финансовите предприятия за секюритизация, НЦБ наблюдават обхвата и качеството на данните на годишна база. НЦБ предоставят на ЕЦБ резултата от проверките за качество ежегодно до края на месец февруари, като за референтни се вземат данните от края на месец декември на предходната година. Ако от показателите за обхват и качество е видно, че високите стандарти за качество не са спазени, НЦБ вземат необходимите мерки, за да достигнат изискуемите стандарти за качество, включително евентуалното пряко събиране на данни съгласно Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40).

Всяка НЦБ извършва обмен на данни за секюритизираните кредити, които се предоставят и обслужват от местни ПФИ в полза на финансови предприятия за секюритизация в други държави членки от еврозоната, като агрегира обслужваните кредити поотделно за всяка държава членка, в която финансовите предприятия за секюритизация са резиденти в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) и таблица 3 от част 18 на приложение II към настоящите насоки.

В съответствие с приложимите правни актове за защита на поверителни данни, ЕЦБ осигурява техническата платформа за обмена на трансгранична информация. НЦБ предават на ЕЦБ тази информация до 23-ия (двадесет и третия) работен ден след края на тримесечието, за което се отнасят данните. ЕЦБ преразпределя данните до съответните НЦБ на 24-ия (двадесет и четвъртия) работен ден след края на тримесечието, за което те се отнасят.

НЦБ, които участват в обмена на данни за съществуващи секюритизации, уточняват всички неразрешени въпроси и координационни проблеми двустранно и, ако е необходимо, обменят съответната информация. В случай на нови секюритизации съответната НЦБ може да поиска ЕЦБ да действа като координатор.

Изпълнението на горепосочените задължения дава възможност на НЦБ да съставят в съответствие с член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40) частта от данните за финансовите предприятия за секюритизация, която се отнася до непогасените суми и финансовите трансакции на секюритизираните кредити, които се предоставят от ПФИ от еврозоната, и в случаите когато ПФИ продължават да обслужват секюритизираните кредити, от данни, събрани от ПФИ в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), вместо да събират тези данни пряко от финансовите предприятия за секюритизация.

Ако НЦБ съставят данни относно активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация въз основа на данни, събрани пряко от тези предприятия и, ако е уместно — въз основа на данни, отчетени от ПФИ съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), и предоставят дерогации на финансовите предприятия за секюритизация съгласно член 5, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40), НЦБ извършват оценка на генералната съвкупност на база на извадка до 100-процентен обхват за всички финансови предприятия за секюритизация при съставянето на данните за тримесечните активи и пасиви на финансовите предприятия за секюритизация, отчетени на ЕЦБ за непогасените суми, финансовите трансакции и отписвания/намалявания на стойността.

Ако съставят данни за активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация от други статистически, публични и/или надзорни източници, НЦБ могат да базират съставянето им върху извадка от финансовите предприятия за секюритизация, ако тези финансови предприятия за секюритизация съставляват поне 95 % от общото салдо на активите на общата съвкупност от отчетни единици на финансовите предприятия за секюритизация в съответната държава членка, представена в списъка на финансовите предприятия за секюритизация. НЦБ оценяват генералната съвкупност на база извадка до 100-процентен обхват при съставянето на тримесечните данни за активите и пасивите на финансовите предприятия за секюритизация, отчетени на ЕЦБ за непогасени суми, финансови трансакции и отписвания/намалявания на стойността.

НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки, в които се излагат причините за значителните ревизии, както и за други ревизии, извършени съгласно член 20, параграф 3, буква б).

Член 21

Статистика за кредитите, отпуснати от ПФИ на нефинансови предприятия по отраслова дейност

В съответствие с част 19 от приложение II НЦБ отчитат на ЕЦБ, ако са налични, данни относно кредитите, отпуснати от ПФИ на местни нефинансови предприятия, и кредитите, отпуснати от ПФИ на други нефинансови предприятия от еврозоната, разбити по отраслова дейност съгласно статистическата класификация на икономическите дейности в Съюза (NACE Rev. 2).

НЦБ отчитат данни на ЕЦБ на тримесечна база до края на работното време на 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на тримесечието, за което се отнасят данните.

НЦБ отчитат ревизии съгласно следните принципи:

а)

в допълнение към всяко редовно предаване на данни, ако е необходимо, се изпращат ревизии за предходни референтни периоди;

б)

извънредни ревизии, които значително подобряват качеството на данните, могат да бъдат изпращани, веднага щом станат налични.

НЦБ отчитат на ЕЦБ всяка значителна промяна в използваните национални определения и класификации и предоставят, ако е приложимо, пояснителни бележки, в които се разясняват причините за значителни ревизии. Освен това НЦБ предоставят информация за значими прекласификации в сектор „ПФИ“ и за значими прекласификации на нефинансови предприятия, ако има такива, в предадените разбивки съгласно NACE Rev.2.

Член 22

Статистика за кредитните линии, отпуснати от ПФИ

В съответствие с част 20 от приложение II НЦБ съставят и отчитат агрегирана статистическа информация за кредитните линии, отпуснати от ПФИ на местни резиденти, и за кредитните линии, отпуснати от ПФИ на други неместни резиденти от еврозоната, разбита според институционалния сектор.

Кредитните линии, отпуснати от ПФИ, имат същото значение като „неусвоените кредитни улеснения“, класифицирани като среднорискови, средно-/нискорискови и нискорискови, както е установено в Регламент (ЕС) № 575/2013. НЦБ прилагат това определение на базата на полагане на максимални усилия и в случаите, когато се прилага различно национално определение за кредитни линии, могат да осъществяват отчитането, като използват националното определение, но се стремят да хармонизират съставянето на данните за кредитните линии, отпуснати от ПФИ, за да подобрят трансграничната сравнимост в дългосрочен план.

НЦБ изчисляват секторните разбивки и ги предават на ЕЦБ. Ако тези секторни разбивки не се събират на национално равнище, НЦБ могат или да поискат подобна допълнителна информация от отчетните единици, или като алтернатива да оценят приблизително секторните разбивки, като използват информацията, която е налична на национално равнище от други източници.

НЦБ предоставят на ЕЦБ данни за статистическите прекласификации на базата на полагане на максимални усилия.

НЦБ отчитат данните на ЕЦБ на тримесечна база. Тримесечните данни за непогасените суми и корекциите от прекласификациите се предават на ЕЦБ до края на работното време на 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на тримесечието, за което се отнасят данните.

НЦБ отчитат ревизии съгласно следните принципи:

а)

в допълнение към редовното предаване на данни, ако е необходимо, се изпращат ревизии за предходното референтно тримесечие;

б)

извънредни ревизии, които значително подобряват качеството на данните, могат да бъдат изпращани, веднага щом станат налични.

НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки, в които се излагат причините за значителните ревизии.

Член 23

Статистика за активите и пасивите на централните контрагенти

НЦБ съставят и отчитат отделна агрегирана статистическа информация относно активите и пасивите на централните контрагенти в съответствие с част 21 от приложение II.

За целите на статистическата отчетност централните контрагенти са тези лица, които са определени за централни контрагенти от ЕОЦКП и са „други финансови посредници без застрахователни (осигурителни) дружества“ (S.125) или „финансови спомагателни организации“ (S.126), както е посочено в класификацията на институционалните сектори, установена в глава 23 от ЕСС 2010.

Централните контрагенти, определени от ЕОЦКП, които са класифицирани в ЕСС 2010 в институционалния сектор „Парично-финансови институции (ПФИ)“, се изключват от това статистическо отчитане.

НЦБ отчитат данните на ЕЦБ на задължителна база, като се отчитат следните прагове:

а)

за клетките, посветени на споразумения за обратно изкупуване, обозначени с буква R в част 21 от приложение II, задължителното отчитане се прилага, ако балансовото салдо от която и да е от тези клетки надхвърля 10 млрд. евро, с изключение на клетките, които се отнасят до позициите спрямо ПФИ.

Ако прагът се достигне от една или повече клетки, обозначени с R, всички клетки, обозначени с R, се отчитат, независимо от действителната им балансова стойност;

б)

за клетките, които не са посветени на споразумения за обратно изкупуване, обозначени с букви NR в част 21 от приложение II, задължителното отчитане се прилага или ако се изисква по смисъла на буква а), или ако балансовото салдо от която и да е от тези клетки надхвърля 10 млрд. евро.

Ако прагът се достигне от една или повече обозначени с NR клетки, всички клетки, обозначени с NR, се отчитат, независимо от действителната им балансова стойност.

Ако не се достигне нито един от праговете по букви а) или б), НЦБ предоставят данни на ЕЦБ за балансите на централните контрагенти на доброволни начала. Ако предпочетат да не извършват отчитане на доброволни начала, НЦБ наблюдават поне веднъж годишно дали тези прагове не са достигнати

НЦБ отчитат данни на ЕЦБ на тримесечна база. Тримесечните данни за непогасените суми и корекциите от прекласификациите се предават на ЕЦБ до края на работното време на 28-ия (двадесет и осмия) работен ден след края на тримесечието, за което се отнасят данните.

НЦБ отчитат ревизии съгласно следните принципи:

а)

в допълнение към редовното предаване на данни, ако е необходимо, се изпращат ревизии за предходното референтно тримесечие;

б)

извънредни ревизии, които значително подобряват качеството на данните, могат да бъдат изпращани, веднага щом станат налични.

НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки, в които се излагат причините за значителните ревизии.

Член 24

Вписване на референтни данни за институционалните единици от значение за целите на статистиката

НЦБ предават и поддържат всички референтни данни, които описват институционални единици или правни единици, ако е приложимо, които са необходими за статистически цели чрез регистъра на институциите и филиалите (RIAD), централен регистър, който съдържа атрибутите на индивидуалните организационни единици и на различните видове взаимоотношения между тях, които, inter alia, позволяват извличането на груповите структури според различните определения.

RIAD дава възможност да се обработва информация за индивидуален атрибут, която е предоставена от повече от един източник. Ако това се приложи, НЦБ следователно трябва да се споразумеят за специфичния метод, който да се прилага в RIAD, за да се извлече „автентичната“ версия на референтните данни от множеството потенциални национални източници на данни.

Специфичните изисквания за предоставянето на данни за отделните групи (финансови) предприятия са описани в член 25 и приложение V.

Всички организационни единици, вписани в RIAD, могат да имат множество идентификатори.

НЦБ са отговорни за разпределянето и управлението на основния идентификатор, наречен код по RIAD, като по този начин осигуряват ясен обмен на данни между RIAD и всички други (местни) системи за изпращане или получаване.

В RIAD на отделни лица могат да се разпределят и национални и наднационални кодове („псевдоними“), които е за предпочитане да следват съществуващите стандарти.

За да управляват референтните данни за дадено лице, НЦБ първо създават такива данни за RIAD. Впоследствие НЦБ управляват всички демографски промени, като например начало на дейностите, актуализация на индивидуалните атрибути и дори прекратяване на дейността на лицето, като отчитат нови стойности на атрибутите и/или приспособяват диапазона на достоверността на стойностите. (Действителни заличавания са предвидени само в извънредния случай на погрешно включване на лицето).

НЦБ трябва да описват сливанията (или в обратната хипотеза разделянията) на единици с пълния набор от съпътстващи корпоративни действия, като например прекратяване на дейността, промяна и/или учредяване на една или повече единици.

Промените в сектора по ЕСС, например прехвърлянето на една единица от списъка с ПФИ в списъка с инвестиционни фондове, се отчитат чрез актуализацията на стойността и диапазона на достоверността в атрибута „Сектор по ЕСС“.

Преди да предадат актуализации на ЕЦБ, НЦБ извършват проверки за достоверност, които съответстват на относимите спецификации за обмен на данни. Когато се използват процедури за ръчно въвеждане, НЦБ поддържат подходящ набор от проверки с цел да се сведат до минимум грешките и да се осигури точност и последователност на актуализациите, отчитани чрез RIAD.

В случай че RIAD не функционира, НЦБ предават актуализациите по имейл на следния адрес: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

НЦБ могат да използват националите си буквени знаци, при условие че използват латинската азбука. Когато получават информация от ЕЦБ през RIAD, те са длъжни да използват Unicode (UTF-8), за да може всички специални знаци да излизат правилно.

При получаване на актуализациите ЕЦБ незабавно извършва проверки, за да удостовери формалната точност и вътрешната последователност на предоставената информация.

ЕЦБ изпраща незабавно обратно на НЦБ: а) потвърждение за приемане, в което се съдържа обобщена информация за актуализациите, които са извършени и въведени успешно в съответния набор от данни; и/или б) потвърждение за грешка, в което се съдържа подробна информация за актуализациите и проверките за достоверност, които са дали грешка.

При получаване на потвърждение за грешка НЦБ предприемат действия за предаване на коригирана информация. Ако правилната информация зависи от актуализации, които са изпратени от НЦБ наскоро и не са достъпни на уебстраницата на ЕЦБ, НЦБ се свързват с ЕЦБ, за да предоставят конкретни детайли за изискваната информация.

НЦБ предоставят поверителен статус на всеки атрибут, който описва организационна единица, като избират една от трите предварително определени категории: F за свободна, т.е. неповерителна; N за атрибут на данните, който може да бъде разпространен за ползване единствено от ЕСЦБ и свързаните с нея институции, за което има меморандум за разбирателство, т.е. забранява се външното разпространение; или C за поверителна статистическа информация.

Член 25

Списъци с финансови институции, които се поддържат за статистически цели

За да се осъществи изготвянето и поддържането на посочения в член 4 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) списък с ПФИ за статистически цели, е необходимо в RIAD да се съберат на предвидените интервали от време променливите, посочени в части 1 и 2 на приложение V. НЦБ отчитат актуализациите на тези променливи без забавяне, особено когато към сектор „ПФИ“ се присъедини институция — т.е. при учредяването на ПФИ в резултат на сливане, създаването на нови юридически лица в резултат на разделянето на съществуваща ПФИ, учредяването на нова ПФИ или такава промяна в статута на предишна непарична финансова институция, в резултат от която тя става ПФИ — или когато съществуваща ПФИ напусне сектор „ПФИ“ — т.е. при участието на ПФИ в сливане, придобиването на ПФИ от друга институция, разделянето на ПФИ на отделни юридически лица, промяна в статута на ПФИ, в резултат на която тя става непарична финансова институция, или ликвидация на ПФИ.

Непрекъснатата актуализация на референтните данни в RIAD позволява да се поддържа официален списък с ПФИ въз основа на класификацията по институционален сектор, статуса на дейността и други характеристики на институцията. В този контекст може да се отдели специално внимание на случаите, в които институция от списъка с ПФИ е ограничена в дейността си по финансово посредничество, като например в приемането на депозити или отпускането на кредити по-конкретно преди ликвидацията и/или заличаването ѝ от сектор „ПФИ“. За да позволи наблюдението отблизо на съответствието с националните класификации на ПФИ, ЕЦБ може периодично да поиска допълнителна информация от съответните НЦБ.

За да се осъществи изготвянето и поддържането на посочения в член 3 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) списък с инвестиционни фондове за статистически цели, е необходимо в RIAD да се съберат на предвидените интервали от време променливите, посочени в части 1 и 2 на приложение V. НЦБ отчитат актуализациите на тези променливи, особено когато институция се присъедини към съвкупността от инвестиционни фондове или когато съществуващ инвестиционен фонд напусне съвкупността от инвестиционни фондове.

За да се осъществи изготвянето и поддържането на посочения в член 3 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40) списък с финансови предприятия за секюритизация за статистически цели, е необходимо в RIAD да се съберат на предвидените интервали от време променливите, посочени в части 1 и 2 на приложение V. НЦБ отчитат актуализациите на тези променливи, особено когато институция се присъедини към съвкупността от финансови предприятия за секюритизация или я напусне.

За да се осъществи изготвянето и поддържането на посочения в член 5 от Регламент (ЕС) № 1409/2013 (ЕЦБ/2013/43) списък с институции от значение за статистиката на плащанията за статистически цели, е необходимо в RIAD да се съберат на предвидените интервали от време променливите, посочени в части 1 и 2 на приложение V. НЦБ отчитат актуализациите на тези променливи, особено когато институция се присъедини към съвкупността от институции от значение за статистиката на плащанията или я напусне.

НЦБ предават на ЕЦБ, ако е възможно, актуализации на посочените за ПФИ променливи, веднага щом настъпят промени в сектор „ПФИ“ или в атрибутите на съществуващите ПФИ. Ако това не е възможно, НЦБ предоставят писмено обяснение за закъснението между настъпването на събитието и неговото отчитане на ЕЦБ. НЦБ предават на ЕЦБ актуализации на посочените за инвестиционните фондове променливи поне веднъж на тримесечие в срок от два месеца след референтната дата. Променливата „нетна стойност на активите“ обаче се актуализира ежегодно за всички инвестиционни фондове със забавяне от най-много два месеца след референтната дата от края на месец декември.

НЦБ предават на ЕЦБ актуализации на посочените за финансовите предприятия за секюритизация променливи поне веднъж на тримесечие в срок до 14 (четиринадесет) работни дни след референтната дата.

НЦБ предават на ЕЦБ актуализации на посочените за институциите от значение за статистиката на плащанията променливи към края на годината в срок от три месеца след референтната дата.

Всеки работен за ЕЦБ ден до 18.00 ч. централно европейско време ЕЦБ публикува на уебсайта си препис на набора от данни за ПФИ. Едновременно с оповестяването на списъка с ПФИ на уебсайта си ЕЦБ го изпраща на НЦБ посредством RIAD. Едновременно с това ЕЦБ публикува списък с промените, въведени в съвкупността от ПФИ, и го разпространява до всички НЦБ всеки работен за ЕЦБ ден. Това разпространяване съдържа пълните подробности за всяка от следните промени, отчетени от НЦБ: а) нови ПФИ и б) заличени ПФИ.

До 18.00 ч. централноевропейско време на последния работен за ЕЦБ ден от всеки календарен месец ЕЦБ прави препис на набора от данни относно ПФИ и го съчетава с променливата „резерви“ от набора от данни със същата дата относно допустимите контрагенти за паричната политика, която посочва дали спрямо кредитните институции, които са резиденти в еврозоната, се прилага изискването за минимални резерви. След това ЕЦБ публикува на уебсайта си този списък с ПФИ и институции, спрямо които се прилага изискването за минимални резерви.

До 18.00 ч. централноевропейско време на четвъртия работен ден след изтичането на крайния срок за предаването на актуализации ЕЦБ прави препис на набора от данни относно инвестиционните фондове и го прави достъпен за НЦБ. След това ЕЦБ публикува списъка с инвестиционните фондове на уебсайта си.

До 18.00 ч. централноевропейско време на втория работен ден след изтичането на крайния срок за предаването на актуализации ЕЦБ прави препис на набора от данни относно финансовите предприятия за секюритизация и го прави достъпен за НЦБ. След това ЕЦБ публикува списъка с финансовите предприятия за секюритизация на уебсайта си.

До 18.00 ч. централноевропейско време на последния работен за ЕЦБ ден от всеки календарен месец ЕЦБ прави препис на всички институции, вписани в RIAD, и го прави достъпен за НЦБ.

ЕЦБ не публикува данни, обозначени с „поверително“ или „не подлежи на публикуване“. ЕЦБ не предава на НЦБ и стойностите, които са обозначени като „поверителни“. По отношение на количествените измервания, обозначени с „поверително“ или „не подлежи на публикуване“, ЕЦБ може обаче да публикува или разпространи редове от класове според размера им.

Член 26

Статистика за пенсионните фондове

НЦБ отчитат на ЕЦБ статистическа информация за пенсионните фондове в съответствие с част 22 от приложение II. Данните, които се отнасят до пенсионните фондове, се предават на база на данните, които съществуват към този момент на национално равнище. Когато няма налични фактически данни, се предоставят приблизителни оценки на базата на полагане на максимални усилия.

Съвкупността от отчетни единици обхваща пенсионните фондове според определението в ЕСС 2010 (параграфи 2.105 и 2.106) и включва всички пенсионни фондове, които са резиденти в държави членки от еврозоната.

НЦБ отчитат непогасените суми в края на референтния период, а финансовите трансакции — в края на тримесечието, които се извличат в съответствие с ЕСС 2010.

Периодичността на отчитане пред ЕЦБ е тримесечна. Статистическите данни за пенсионните фондове, описани в параграф 1, буква а), се отчитат на ЕЦБ в рамките на период, който не надхвърля 85 (осемдесет и пет) календарни дни от края на референтното тримесечие. Като се започне с отчитането през първото тримесечие на 2017 г., статистическите данни за пенсионните фондове се отчитат на ЕЦБ в рамките на период, който не надхвърля 82 (осемдесет и два) дни от края на референтното тримесечие. Конкретните дати на предаване се съобщават на НЦБ предварително под формата на календар за отчетността, който се предоставя от ЕЦБ до месец септември всяка година.

На НЦБ може да се наложи да ревизират данните, предадени през предходното тримесечие. Освен това могат да се правят и ревизии на данни за по-ранни тримесечия.

Прилагат се следните общи принципи:

а)

във всички случаи на редовно предаване на тримесечни данни освен данните за последното тримесечие могат да бъдат изпращани само „обикновени“ ревизии, т.е. ревизии на данните, предадени през предходното тримесечие;

б)

извънредните ревизии се ограничават и отчитат на дата, различна от редовното отчитане. Дребни рутинни исторически ревизии на данните се изпращат само на годишна база заедно с предаването на данни за четвъртото тримесечие;

в)

извънредни ревизии, които подобряват значително качеството на данните, могат да се изпращат през годината извън редовните цикли на изготвяне.

Без да се засягат преобладаващите счетоводни практики в държавите членки, всички активи и пасиви се отчитат на брутна база за статистически цели. Методите за оценяване трябва да са в съответствие с ЕСС 2010. Като правило активите и пасивите трябва да се оценяват, като се използват пазарните цени на датата, за която се отнася балансът. Задълженията по депозитите и кредитите се отчитат по техните номинални салда в края на месеца.

НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки, които съдържат източниците на данни, системите за събиране на данни, процедурата за съставяне, правната рамка, отклоненията от инструкциите за отчитане на ЕЦБ и съвкупността от отчетни единици. НЦБ предоставят пояснителни бележки за значителни ревизии и по-специално за прекъсванията в историческите редове.

Член 27

Проверка

Без да се засягат правата на ЕЦБ относно проверката съгласно Регламент (ЕО) № 2533/98 и Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), НЦБ проследяват и осигуряват качеството и надеждността на предоставяната на ЕЦБ статистическата информация.

Член 28

Стандарти за предаване на данни

НЦБ използват предоставяната от ЕСЦБ „ЕСЦБ-мрежа“ (ESCB-Net) за електронното предаване на изискваната от ЕЦБ статистическа информация. Форматът на статистическите съобщения, разработен за този електронен обмен на статистическа информация, е стандартният формат, договорен от Комитета по статистика. Това изискване не пречи да се използват като резервен вариант всякакви други средства за предаване на статистическа информация с предварителното съгласие на ЕЦБ.

Член 29

Опростена процедура за изменения

Като взема предвид становищата на Комитета по статистика, Изпълнителният съвет на ЕЦБ има право да прави технически изменения на приложенията към настоящите насоки, при условие че тези изменения не променят основната концептуална рамка и не засягат тежестта на отчетността за отчетните единици в държавите членки. Изпълнителният съвет уведомява своевременно Управителния съвет за всяко такова изменение.

Член 30

Публикуване

НЦБ не публикуват националните дялове от месечните парични агрегати на еврозоната и контрагентите си, докато ЕЦБ не ги публикува. Ако НЦБ публикуват такива данни, те задължително следва да са същите като данните, които са предоставени в последните публикувани агрегати на еврозоната. Ако НЦБ възпроизвеждат агрегатите на еврозоната, публикувани от ЕЦБ, те ги възпроизвеждат вярно.

Член 31

Отмяна

С настоящото се отменят насоки ЕЦБ/2007/9.

Член 32

Влизане в сила и изпълнение

Настоящите насоки влизат в сила в деня на съобщаването им на НЦБ на държавите членки от еврозоната. НЦБ на държавите членки от еврозоната започват да прилагат членове 11, 12, 13 и 16 от датата на съобщаването им, член 26 — от 1 януари 2016 г., а останалите разпоредби на насоките — от 1 януари 2015 г.

До 31 декември 2018 г., като взема предвид становищата на Комитета по статистика съвместно с други компетентни комитети, Изпълнителният съвет представя на Управителния съвет доклад относно а) необходимостта от интегрирането на изискванията за отчетност в областта на статистиката на плащанията, посочени в член 18, с изискванията за отчетност, установени в Регламент (ЕС) № 1409/2013 относно статистика на плащанията (ЕЦБ/2013/43), и евентуалния срок за това интегриране; и б) евентуалното въздействие на нововъведения в областта на събирането на застрахователна (осигурителна) статистика от ЕСЦБ върху посочените в член 26 изисквания за отчетност в областта на статистиката за пенсионните фондове.

Член 33

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НЦБ на държавите членки от еврозоната.

Съставени във Франкфурт на Майн на 4 април 2014 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31.

(5)  Насоки ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (ОВ L 341, 27.12.2007 г., стp. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз текст (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1074/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната (ЕЦБ/2013/39) (ОВ L 297, 7.11.2013, стр. 94).

(9)  Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51).

(10)  Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., p. 73).

(11)  Регламент (ЕО) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (ЕЦБ/2013/40) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 107).

(12)  Вж. съображение 13 от Насоки ЕЦБ/2011/23 от 9 декември 2011 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ОВ L 65, 3.3.2012 г, стр. 1); вж. също съображение 5 от Препоръка ЕЦБ/2011/24 от 9 декември 2011 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ОВ C 64, 3.3.2012 г, стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията (ЕЦБ/2013/43) (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 18).

(14)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(15)  Вж. „Сравнителни таблици между показателите на счетоводния баланс на НЦБ и ЕЦБ и показателите, които подлежат на отчитане за статистически цели“ (‘Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes’), които предстои да бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Наблюдение на съответствието между счетоводните и статистическиte данни по отношение на балансите на НЦБ/ЕЦБ

ЧАСТ 1

Описание на месечните проверки за съответствие

 

Проверка №

Статистически показател в баланса на НЦБ/ЕЦБ

Отношение

Счетоводна статия

Пасиви

1

Валута в обращение

>=

Статистическата категория превишава незначително счетоводната категория, тъй като единствено статистическата категория включва монети, емитирани от централното държавно управление

Банкноти в обращение

2

Депозити на резиденти на еврозоната

>=<

Статистическата категория е по-голяма от сумата на счетоводните статии. Това се дължи на обстоятелството, че вътрешните за Евросистемата позиции са включени в статистическата категория на агрегирано ниво, а са изключени от счетоводните статии (1). Отношението обаче може да се различава, защото счетоводните статии включват вътрешните за Евросистемата позиции, представляващи кореспондираща позиция на корекциите в евробанконоти, които се записват за статистически цели в „Други активи/пасиви“, и защото салдата в чуждестранна валута се преоценяват с различна периодичност (на тримесечие — по отношение на счетоводните данни и ежемесечно — по отношение на статистическите данни).

Пасиви към кредитни институции от еврозоната в евро + други задължения към кредитни институции от еврозоната в евро + задължения към други резиденти на еврозоната в евро + задължения към резиденти на еврозоната в чуждестранна валута

3

Депозити на резиденти на еврозоната, в т.ч. парично-финансови институции (ПФИ)

>=<

Тази проверка отразява въздействието от включването на вътрешните за Евросистемата салда на брутна основа в статистическата категория и от тяхното изключване от счетоводните категории (1). По принцип статистическите данни са по-големи от счетоводните данни отчасти заради факта, че включват пасиви в чуждестранна валута към финансови контрагенти. Различната класификация на кореспондиращата позиция на корекциите в евробанкноти обаче може да промени това отношение.

Пасиви към кредитни институции от еврозоната в евро + други пасиви към кредитни институции от еврозоната в евро

4

Депозити на резиденти на еврозоната, в т.ч. „Централно държавно управление“ + „Държавно управление — други“/други резиденти на еврозоната

=<

Сумата на статистическите категории е по-малка от сумата на счетоводните категории, което се дължи на включването на пасиви в чуждестранна валута към кредитни институции само в счетоводните данни

Пасиви към други резиденти на еврозоната в евро + пасиви към резиденти на еврозоната в чуждестранна валута

5

Емитирани дългови ценни книжа

=

Статистическата категория е равна на счетоводната категория

Емитирани дългови сертификати

6

Капитал и резерви

>=

Статистическата категория може да се различава незначително от счетоводната категория в резултат на ефекта на преоценката, която се извършва на тримесечна база от някои централни банки. Освен това възниква разлика, тъй като счетоводният балансов показател „Неразпределена печалба“ и някои от показателите в сметка „Провизии“ се записват като подгрупа в показател „Други“ в счетоводните данни, но представляват част от „Капитал и резерви“ в статистическите данни.

Капитал и резерви + сметки за преоценка

7

Външни пасиви

Статистическата категория е приблизително същата като сумата на счетоводните статии. Двете стойности могат да се различават само поради различната периодичност на оценките

Пасиви към резиденти извън еврозоната в евро + пасиви към резиденти извън еврозоната в чуждестранна валута + кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставяни от Международния валутен фонд

8

Други пасиви

Всяка разлика между статистическата категория и счетоводната категория може да се обясни с разликите, установени на друго място в баланса.

Други пасиви

Активи

9

Кредити, отпуснати на резиденти на еврозоната

>=

Виж проверки № 10 и № 11

Кредитиране на институции от еврозоната в евро + други вземания от кредитни институции от еврозоната в евро + дълг на сектор „Държавно управление“ в евро

10

Кредити, отпуснати на резиденти на еврозоната, в т.ч. ПФИ

>=

Статистическата категория е по-голяма от сумата на счетоводните статии. Разликите се дължат главно на вътрешните за Евросистемата позиции, отчитани на брутна основа в статистическите данни, но нетирани в счетоводния отчет (виж също „Пасиви“) (1). Освен това счетоводните данни не включват салда в чуждестранна валута

Кредитиране на кредитни институции от еврозоната в евро + други вземания от кредитни институции от еврозоната в евро

11

Кредити, отпуснати на резиденти на еврозоната, в т.ч. сектор „Държавно управление“

>=

Статистическата категория съдържа кредити във всички валути и може да бъде по-голяма от счетоводната категория, която се отнася за кредити, деноминирани само в евро

Дълг на сектор „Държавно управление“ в евро

12

Държани дългови ценни книжа, емитирани от резиденти на еврозоната

>=

Статистическата категория е по-голяма от счетоводната категория, защото включва държани ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута и някои други ценни книжа, които са класифицирани в „Други активи“ (за професионални пенсионни фондове, инвестиране на собствен капитал и т.н.) в счетоводните данни

Ценни книжа на резиденти на еврозоната в евро

13

Кредити, отпуснати на резиденти на еврозоната, в т.ч. други резиденти на еврозоната + държани акции/други видове собствен капитал, емитиран от резиденти на еврозоната + дълготрайни активи + други активи

Виж проверка № 8

Други активи + вземания от резиденти на еврозоната в чуждестранна валута

14

Външни активи

>=

Статистическата категория е малко по-голяма от сумата на счетоводните категории, тъй като тя включва някои акции и други видове собствен капитал и пари в брой (банкноти) в чуждестранна валута, които са изключени от счетоводната категория.Двете стойности могат да се различават и поради различната периодичност на оценките.

Злато и вземания в злато + вземания от резиденти извън еврозоната в чуждестранна валута + вземания от резиденти извън еврозоната в евро

ЧАСТ 2

Образец за проверките за съответствие

Проверките за съответствие се извършват и предават на ЕЦБ в съответствие с член 4. Проверка за съответствие се счита за неуспешна, когато разликата между статистическата стойност и счетоводната стойност е по-голяма от 2 млрд. евро (в абсолютна стойност). В тези случаи НЦБ предоставят обяснения за причините за неуспеха.

Име на централната банка: …

Проверки за съответствие за края на месец: …


Показатели

Статистическа стойност (2)

Счетоводна стойност (2)

Разлика (2)

Резултат от проверка- (3)

Обяснение (4)

1 —

Валута в обращение

 

 

 

 

 

2 —

Депозити на резиденти на еврозоната

 

 

 

 

 

3 —

Депозити на резиденти на еврозоната, в т.ч. ПФИ

 

 

 

 

 

4 —

Депозити на резиденти на еврозоната, в т.ч. НПФИ

 

 

 

 

 

5 —

Емитирани дългови ценни книжа

 

 

 

 

 

6 —

Капитал и резерви

 

 

 

 

 

7 —

Външни пасиви

 

 

 

 

 

8 —

Други пасиви

 

 

 

 

 

9 —

Кредити, отпуснати на резиденти на еврозоната

 

 

 

 

 

10 —

Кредити, отпуснати на резиденти на еврозоната, в т.ч. ПФИ

 

 

 

 

 

11 —

Кредити, отпуснати на резиденти на еврозоната, в т.ч. сектор „Държавно управление“

 

 

 

 

 

12 —

Държани дългови ценни книжа, емитирани от резиденти на еврозоната

 

 

 

 

 

13 —

Остатъчни активи

 

 

 

 

 

14 —

Външни активи

 

 

 

 

 


(1)  От национална гледна точка обаче този ефект не следва да е налице, защото и двата набора от данни се отчитат на брутна основа, а единствено счетоводните данни се консолидират от ЕЦБ (и вътрешните за Евросистемата позиции се нетират) за целите на седмичния финансов отчет.

(2)  Стойностите се отчитат в милиони евро.

(3)  Въведете „OK“, ако линейното отношение на проверката за съответствие е изпълнено, или „Неуспешно“, ако проверката за съответствие е неуспешна.

(4)  За всяка неуспешна проверка за съответствие, моля класифицирайте неуспеха, като изберете от следните четири категории: а) несъответствия, дължащи се на еднократна ревизия; б) несъответствия, дължащи се на редовна ревизия; в) несъответствия, дължащи се на различни правила за представяне или класификация; и г) всякакви други несъответствия, включително грешки в отчитането на данни. Предоставят се също така и подробни обяснения.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТЧЕТНИ СХЕМИ

ЧАСТ 1

Статистика на балансовите показатели за парично-финансовите институции

Всички статистически отчети трябва да съдържат данните, определени в съответните таблици в Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) или в настоящите насоки, независимо от фактическото наличие на основното събитие, дори и когато са с нулева или липсваща стойност. „NC“ се използва, за да посочи, че събитието не съществува. Ако обаче данните за поясняващите позиции не са налични, националните централни банки (НЦБ) могат да решат да не ги предоставят.

За месечни редове, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), които са отчетени с тримесечна периодичност за периодите преди януари 2003 г. съгласно Регламент (ЕО) № 2819/98 (ЕЦБ/1998/16) (1), исторически ревизии, отнасящи се за периоди преди януари 2003 г., трябва да се отчитат по инициатива на Европейската централна банка (ЕЦБ) или съответната национална централна банка (НЦБ) въз основа на двустранно споразумение.

По отношение на балансови данни за други парично-финансови институции (ПФИ), от НЦБ се очаква да отчитат пред ЕЦБ данни за непогасени суми в съответствие с таблици 1—4 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), и корекции на потоци в съответствие с таблици 1—2 по-долу. НЦБ и ЕЦБ трябва да отчитат също данни от собствените си баланси в съответствие със същите изисквания, с изключение на показателите, свързани с емитирани акции/дялови единици във фондове на паричния пазар (ФПП). Освен това НЦБ и ЕЦБ трябва да отчитат също данни за притежаваните от тях злато и вземания в злато (само монетарно злато) и вземания от Международния валутен фонд (МВФ) (напр. права на тираж и специални права на тираж (СПТ)), както и за техните пасиви към МВФ във връзка със СПТ.

По отношение на изискванията относно секюритизация на кредити и други прехвърляния на кредити, от НЦБ се очаква да отчитат пред ЕЦБ данни в съответствие с таблици 5а и 5б от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) и данни за корекции на потоци в съответствие с таблици 3а и 3б по-долу. Допълнителни показатели относно секюритизация на кредити и други прехвърляния на кредити следва да се отчитат в таблица 4, доколкото тези данни не се изискват съгласно таблици 5а и 5б от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Таблица 1

Показатели, за които се изискват месечни корекции на потоците  (*)

БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

A.

Местни

Б.

Други резиденти на еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

Г.

Общо

Общо

ПФИ

НПФИ

Общо

ПФИ

НПФИ

Общо

Банки

Небанкови институции

 

в т. ч.: Централна банка (S1.121)

в т.ч.: Депозитни институции без централната банка (S1.122)

 

в т.ч.: кредитни институции, към които се прилагат изискванията за задължителни резерви, ЕЦБ и НЦБ

Държавно управление (S.13)

Други резидентни сектори

 

 

в т. ч.: Централна банка (S1.121)

в т.ч.: Депозитни институции без централната банка (S1.122)

 

в т.ч.: кредитни институции, към които се прилагат изискванията за задължителни резерви, ЕЦБ и НЦБ

Държавно управление (S.13)

Други резидентни сектори

в т.ч.: кредитни институции

Централно държавно управление (S.1311)

Държавно управление — други

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124)

Други финансови посредници, финансови спомагателни организации и каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

в т.ч.: кредитни институции

Централно държавно управление (S.1311)

Държавно управление — други

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124)

Други финансови посредници, финансови спомагателни организации и каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

 

в т.ч.: централен контрагент (2)

в т.ч. Финансови предприятия за секюритизация

 

в т.ч.: централен контрагент (2)

в т.ч.: Финансови предприятия за секюритизация

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Валута в обращение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. вътрешногрупови позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. прехвърляеми депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. синдикирани кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Овърнайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.: прехвърляеми депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2е

С договорен матуритет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3е

Договорени за ползване след предизвестие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 3 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4е

Репо-сделки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуждестранни валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1х

Овърнайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2х

С договорен матуритет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3х

Договорени за ползване след предизвестие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 3 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.: над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4х

Репо-сделки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Акции/дялови единици във ФПП  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11.

Емитирани дългови ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11е

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

в т. ч.: до 2 години и номинална капиталова гаранция под 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11х

Чуждестранни валути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

над 1 година до 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

в т. ч. до 2 години и номинална капиталова гаранция под 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

над 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12.

Капитал и резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13.

Други пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Кореспондиращ показател на СПТ  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

A.

Местни

Б.

Други резиденти на еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

Г.

Общо

ПФИ

НПФИ

ПФИ

НПФИ

 

в т. ч.: Централна банка (S1.121)

в т.ч.: Депозитни институции без централната банка (S1.122)

Държавно управление (S.13)

Други резидентни сектори

 

в т. ч.: Централна банка (S1.121)

в т.ч.: Депозитни институции без централната банка (S1.122)

Държавно управление (S.13)

Други резидентни сектори

Общо

(д)

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124)

Други финансови посредници, финансови спомагателни организации и каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

(е)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

(п)

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124)

Други финансови посредници, финансови спомагателни организации и каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

(е)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

 

в т.ч.: централен контрагент (2)

в т.ч.: Финансови предприятия за секюритизация

Общо

Потребителски кредити

Жилищни кредити

други кредити

 

в т.ч.: централен контрагент (2)

в т.ч.: Финансови предприятия за секюритизация

Общо

Потребителски кредити

Жилищни кредити

други кредити

 

в т.ч.: ЕТ/С (3)

 

в т.ч.: ЕТ/С (3)

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Пари в брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в. т.ч.: евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Кредити

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

над 1 година до 5 години

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

над 5 години

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

в т.ч.: вътрешногрупови позиции

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.: синдикирани кредити

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.: обратни репо-сделки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч.: евро

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

в т. ч.: револвиращи кредити и овърдрафти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

в т. ч.: кредит за удобство по кредитна карта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

в т. ч.: разширен кредит по кредитна карта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3.

Държани дългови ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Евро

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуждестранни валути

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 година

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 1 година до 2 години

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 2 години

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Собствен капитал

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5.

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции/дялови единици във ФПП

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6.

Нефинансови активи (включително дълготрайни активи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7.

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Злато и вземания в злато (само монетарно злато)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Вземания от МВФ - права на тираж, СПТ, други  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Таблица 2

Показатели, за които се изискват тримесечни корекции на потоците  (**)

БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

A.

Местни

Б.

Други резиденти на еврозоната, различни от местни

В.

Останал свят

Г.

Общо

ПФИ

НПФИ

ПФИ

НПФИ

Общо

Общо

Държавно управление (S.13)

Други резидентни сектори

Общо

Държавно управление (S.13)

Други резидентни сектори

 

Банки

Небанкови институции

Общо

Централно държавно управление (S.1311)

Държавно управление — други

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124)

Други финансови посредници, финансови спомагателни организации и каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Общо

Централно държавно управление (S.1311)

Държавно управление — други

Общо

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S.124)

Други финансови посредници, финансови спомагателни организации и каптивни финансови институции и заемодатели (S.125 + S.126 + S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества (S.128)

Пенсионни фондове (S.129)

Нефинансови предприятия (S.11)

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.14+S.15)

Държавно управление

Други резидентни сектори

Общо

Федерално държавно управление (S.1312)

Местно държавно управление (S.1313)

Фондове за социална сигурност (S.1314)

 

 

 

Потребителски кредити

Жилищни кредити

Други кредити

Общо

Федерално държавно управление (S.1312)

Местно държавно управление (S.1313)

Фондове за социална сигурност (S.1314)

 

 

 

Потребителски кредити

Жилищни кредити

Други кредити

Обезпечени с недвижим имот

Общо

 

Обезпечени с недвижим имот

 

Обезпечени с недвижим имот

 

Обезпечени с недвижим имот

Обезпечени с недвижим имот

Общо

 

Обезпечени с недвижим имот

 

Обезпечени с недвижим имот

 

Обезпечени с недвижим имот

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Валута в обращение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Овърнайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

С договорен матуритет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.