Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Делегирана директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 година за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се използват за тютюневите изделия Текст от значение за ЕИП

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 360/22


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2014/109/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2014 година

за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се използват за тютюневите изделия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (1), и по-специално член 10, параграф 3, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 10 от Директива 2014/40/ЕС се предвижда, че на всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюневи изделия за пушене трябва да се поставят комбинирани здравни предупреждения, освен ако не са освободени в съответствие с член 11. Комбинираните здравни предупреждения трябва да съдържат, inter alia, едно текстово предупреждение от списъка в приложение I и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения в приложение II към посочената директива.

(2)

Директива 2014/40/ЕС също така оправомощава Комисията да приема делегирани актове, с които да установява и адаптира галерията с изображения в приложение II с оглед на научното и пазарното развитие.

(3)

Поради това приложение II към Директива 2014/40/ЕС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 2014/40/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнение на настоящата директива до 20 май 2016 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки прилагат тези разпоредби от 20 май 2016 г.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Галерия с изображения (на комбинирани здравни предупреждения)

(посочена в член 10, параграф 1)

Група 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Група 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Група 3

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top