Help Print this page 

Document 32014L0103

Title and reference
Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 година за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари Текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 335, 22.11.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/103/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

22.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/15


ДИРЕКТИВА 2014/103/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2014 година

за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Раздел I.1 от приложение I, раздел II.1 от приложение II и раздел III.1 от приложение III към Директива 2008/68/ЕО се отнасят до разпоредбите, утвърдени в международните споразумения относно вътрешния превоз на опасни товари по шосе, чрез железопътен транспорт и по вътрешните водни пътища, посочени в член 2 от въпросната директива.

(2)

Разпоредбите на тези международни споразумения се актуализират на всеки две години. Следователно последно изменените версии на тези споразумения се прилагат от 1 януари 2015 г. с преходен период до 30 юни 2015 г.

(3)

Следователно раздел I.1 от приложение I, раздел II.1 от приложение II и раздел III.1 от приложение III към Директива 2008/68/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по превоза на опасни товари,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2008/68/ЕО

Директива 2008/68/ЕО се изменя, както следва:

1)

В приложение I раздел I.1 се заменя със следния текст:

„I.1.   ADR

Приложения A и Б към ADR, приложими от 1 януари 2015 г., като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка“.“

2)

В приложение II раздел II.1 се заменя със следния текст:

„II.1.   RID

Приложението към RID, съдържащо се в допълнение В към COTIF, приложимо от 1 януари 2015 г., като се разбира, че където е уместно „RID договаряща държава“ се заменя с „държава членка“.“

3)

В приложение III раздел III.1 се заменя със следния текст:

„III.1.   ADN

Приложените регламенти към ADN, приложими от 1 януари 2015 г., както и член 3, букви е) и з) и член 8, параграфи 1 и 3 от ADN, като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка“.“

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2015 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.


Top