EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0099

Директива 2014/99/ЕС на Комисията от 21 октомври 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции

OJ L 304, 23.10.2014, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/99/oj

23.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/89


ДИРЕКТИВА 2014/99/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2014 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (1), и по-специално член 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2009/126/ЕО е предвидено техническо адаптиране на разпоредбите на нейните членове 4 и 5 към техническия прогрес, когато е необходимо да се гарантира съгласуваност със съответен стандарт, изготвен от Европейския комитет по стандартизация (CEN).

(2)

На 25 септември 2013 г. CEN предостави стандартите EN 16321-1:2013 и EN 16321-2:2013. Стандартът EN 16321-1:2013 определя методите за изпитване във връзка с одобрението на типа на предназначени за използване в бензиностанции системи за улавяне на бензиновите пари. Стандарт EN 16321-2:2013 определя методите за изпитване, които да се използват в бензиностанциите за проверка на работата на такива системи за улавяне на пари.

(3)

Поради това е необходимо техническо адаптиране на разпоредбите на членове 4 и 5 на Директива 2009/126/ЕО, за да се гарантира съответствие с тези стандарти.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 9, параграф 1 от Директива 2009/126/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2009/126/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 4 текстът на параграф 1 се заменя със следния:

„1.   Държавите-членки гарантират, че считано от датата, на която системите, съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари, станат задължителни съгласно член 3, ефективността на такива системи за улавяне на бензиновите пари е равна на 85 % или по-голяма, като това се удостоверява от производителя в съответствие със стандарта EN 16321-1:2013.“

2)

В член 5 текстът на параграф 1 се заменя със следния:

„1.   Държавите членки гарантират, че ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари, се изпитва най-малко веднъж годишно в съответствие със стандарт EN 16321-2:2013.“

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 12 май 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 13 май 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 36.


Top