Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0098

Директива за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 година за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете овощни растения, посочени в приложение I към нея, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции

OJ L 298, 16.10.2014, p. 22–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj

16.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/22


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/98/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2014 година

за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете овощни растения, посочени в приложение I към нея, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (1), и по-специално член 4, член 6, параграф 4, член 9, параграф 1 и член 13, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В разпоредбите за сертифициране и пускане на пазара на предбазов, базов и сертифициран материал следва да се вземат предвид различните производствени цикли на родовете и видовете, обхванати от настоящата директива.

(2)

Необходимо е предбазовият материал да отговаря на много строги изисквания за здраве и качество, за да се гарантира фитосанитарното състояние и качеството на посадъчния материал и овощните растения, получени от предбазовия материал.

(3)

За да се гарантира идентификацията и качеството на предбазовия материал, е целесъобразно да се определят правила за установяването и потвърждаването на съответствието му със сорта, към който принадлежи посоченият материал. Освен това идентификацията и качеството на предбазовия материал следва да бъдат гарантирани с правила за неговото размножаване, което може да включва подновяване и вегетативно размножаване. За да се гарантира фитосанитарното състояние на предбазовия материал, е важно да се определят правила относно отсъствието на вредители, инспекциите, вземането на проби и изпитването по целесъобразност за съответния род и вид. Освен това качеството на посочения материал следва да се гарантира чрез приемане на правила относно дефектите.

(4)

За да се гарантира идентификацията и качеството на подложките, които не принадлежат към даден сорт, посочените подложки следва да съответстват на описанието на вида, към който принадлежат.

(5)

Необходимо е да се идентифицират растенията, различни от овощните растения, от които ще се взема материал за производство на базов или сертифициран материал. Тези растения се наричат „майчини растения“. Майчините растения за производство на предбазов материал („предбазови майчини растения“) следва да изпълняват същите изисквания като предбазовия материал. Предбазовите майчини растения и предбазовият материал следва да бъдат идентифицирани през целия производствен процес. Официалният отговорен орган следва да установи съответствието на предбазовото майчино растение с описанието на сорта му чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Освен това следва редовно да се проверява съответствието с описанието на сорта на предбазовото майчино растение и на получения от него предбазов материал.

(6)

В случай на материал, предназначен за сертифициране, съответствието с описанието на даден сорт следва да се установи въз основа на официалното описание на посочения сорт, което гарантира, че сортът е различим, хомогенен и стабилен, описанието, придружаващо заявлението за регистрация или за правна закрила на сортовете растения, или официално признатото описание. При сорт с официално признато описание е целесъобразно да се изисква сортът да е бил регистриран в национален регистър, за да се гарантира, че описанието е подходящо за материала, подлежащ на сертифициране.

(7)

При предбазов и базов материал установяването на съответствието с описанието на сорта следва също да бъде възможно въз основа на описанието, придружаващо заявлението за регистриране на сорт в дадена държава членка и описанието, придружаващо заявлението за регистрация на правна закрила на сортовете растения, при условие че в Съюза или в трета държава вече е подаден доклад, че съответният сорт е различим, хомогенен и стабилен. Целта на даването на тази възможност е да се ускорят първоначалните етапи от процеса по сертифициране, когато регистрацията на сорта е почти приключила, но все още предстои. При все това, за да се гарантира прозрачност и информиран избор на ползвателите на материала, пускането му на пазара следва да бъде разрешено едва след приключване на регистрацията на сорта.

(8)

Важно е да се прилагат стриктно разпоредбите във връзка с опазването на предбазовия материал от всички видове зарази от вредители. Поради това доставчиците следва да съхраняват предбазовите майчини растения и предбазовия материал в определени съоръжения, които са обезопасени от насекоми, и да гарантират отсъствие на заразяване чрез въздушни вектори и други възможни източници. По същата причина предбазовите майчини растения и предбазовият материал следва да се отглеждат или произвеждат изолирано от почвата, в саксии с хидропонна или стерилизирана растежна среда. При все това, за да се задоволят определени потребности на производството, на държавите членки следва да се разреши да подават заявления за разрешение за производство на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето, при условие че се вземат съответните мерки за предотвратяване на зараза от вредители.

(9)

В Директива 2000/29/ЕО на Съвета (2) са установени правилата за предотвратяване на въвеждането и разпространяването на определени вредни организми в Съюза. В тях се съдържат изисквания за определени родове и видове, които допълват изискванията за сертифициране в настоящата директива по отношение на вредните организми, обхванати от Директива 2000/29/ЕО на Съвета. Следва да се определят допълнителни правила за други вредни организми. Когато даден вредител може да причини неприемлива вреда на фитосанитарното състояние или полезността на предбазовия материал от съответните родове или видове, следва да има изискване за неговото отсъствие. Следва да се посочи списък на тези вредители. Когато даден вредител може да причини такава вреда само ако наличието му надвишава определени нива, наличието му следва да се забрани само в количествата, надвишаващи посочените нива. Тези вредители следва да се посочат отделно от вредителите, за които има изискване да отсъстват напълно.

(10)

Кандидатите за предбазови майчини растения са началният етап на производствения процес и процеса по сертифициране на посадъчния материал и овощните растения. По тази причина те следва да отговарят на най-строгите фитосанитарни изисквания, за да се гарантира отсъствие на съответните вредители. С оглед на биологията и характеристиките на съответните родове или видове на растенията и на съответните вредители следва да се изискват визуални инспекции на кандидатите за предбазови майчини растения за наличие на вредителите, посочени в приложение I. При съмнения за наличие на посочените вредители всеки кандидат за предбазово майчино растение следва да бъде подложен на вземане на проба и изпитване, за да се гарантират точни констатации. Всеки кандидат за предбазово майчино растение следва да бъде изпитан за наличие на вредителите, посочени в приложение II, за да се гарантира със сигурност отсъствието на съответните вредители. Много сходни изисквания следва да се прилагат към предбазовите майчини растения, произведени чрез подновяване, предвид значението им за по-нататъшния производствен процес и процес по сертифициране.

(11)

С оглед на биологията и характеристиките на съответните родове или видове на растенията и на съответните вредители следва да се изискват визуални инспекции на предбазовите майчини растения или на предбазовия материал за наличие на вредителите, посочени в приложения I и II. При съмнения за наличие на посочените вредители всяко предбазово майчино растение и предбазов материал следва да бъдат подложени на вземане на проба и изпитване, за да се гарантират точни констатации.

(12)

С оглед на биологията и характеристиките на съответните родове или видове на растенията и на съответните вредители следва да се установят съответните правила относно честотата на визуалните инспекции, вземането на проби и изпитването на базовите майчини растения, базовия материал, сертифицираните майчини растения и сертифицирания материал. Правилата следва да се основават на събрания опит на отговорните официални органи и производителите на овощни растения по време на прилагането на националните схеми за сертифициране. Посочените правила следва да вземат предвид потребностите на ползвателите от определена категория.

(13)

Наличието на някои вредители в почвата, по-специално нематоди, могат да причинят неприемлива вреда на фитосанитарното състояние и полезността на съответните растения, ако вредителите са гостоприемници на вируси, които засягат съответните родове или видове. Поради това тези вредители следва да бъдат посочени и идентифицирани поотделно, а тяхното наличие в съответната почва следва да не се разрешава, освен ако изпитванията покажат, че те са свободни от съответните вируси. Вземането на проби и изпитванията следва да покажат дали са налични вредителите или съответните вируси. При определянето на правила за вземане на проби и изпитване следва да се вземат предвид различните категории посадъчен материал и овощни растения. Пропорционално е обаче да се разреши, при определени условия, вземането на проби и изпитването да не е нужно да се извършва, когато растенията гостоприемници са отглеждани в производственото поле от най-малко пет години.

(14)

Когато се извършва вземане на проби и изпитване, то трябва да става в съответствие с протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или други международно признати протоколи. Това е необходимо, за да се гарантира че вземането на проби и изпитването, извършвани в Съюза, съответстват на международните научно-технически постижения. Когато такива протоколи не са налични, вземането на проби и изпитването следва да се извършват съобразно съответните протоколи, установени на национално равнище.

(15)

Качеството и полезността на предбазовите майчини растения и предбазовия материал може да се повлияе от наранявания, обезцветяване, фиброзна тъкан, изсушаване и други дефекти. Поради това следва да се изисква предбазовите майчини растения и предбазовият материал да са практически свободни от всички подобни дефекти.

(16)

За да се гарантира съответното качество на посадъчния материал, следва да се установят правила за съхраняването му при подходящи условия. Тези условия следва да зависят от категорията посадъчен материал и овощни растения, които подлежат на сертифициране. С оглед на последните открития е важно също така да се разреши методът на съхранение с охлаждане до много ниски температури, известен като криоконсервация. Той се счита за полезна алтернатива на in vitro култура, защото свойствата на посадъчния материал остават непроменени при съхранение при такива температури.

(17)

Базовият материал е следващият етап от производствения процес след предбазовия материал. Поради това майчините растения за производство на базов материал („базови майчини растения“) следва да се отглеждат от предбазов материал или да се получават чрез вегетативно размножаване от други базови майчини растения.

(18)

Изискванията за базовия материал следва да са същите като изискванията за предбазовия материал по отношение на идентификацията, фитосанитарното състояние и качеството, защото тези изисквания са еднакво важни за фитосанитарното състояние и полезността на базовия материал. По отношение на базовия материал обаче следва да бъде разрешено да се произвежда в открити поля, с цел улесняване на ефективното размножаване на следващите поколения и категории. Поради това изискванията за съхранението на базов материал следва да позволяват съхранение в съоръжения, които са обезопасени от насекоми, или в полета, изолирани от потенциални източници на заразяване чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.

(19)

Базовите майчини растения, които се произвеждат от предбазов материал, следва да могат да бъдат размножавани вегетативно няколко поколения, за да се получи необходимият брой базови майчини растения. Различните поколения базови майчини растения следва да се държат отделно едно от друго и да са различими по време на производствения процес.

(20)

Следващият етап от производствения процес след предбазов материал или базов материал могат да бъдат сертифициран материал и сертифицирани овощни растения. Поради това майчините растения за производство на сертифициран материал („сертифицирани майчини растения“) следва да се произвеждат от предбазов материал или от базов материал.

(21)

Следва да бъдат приети минимални изисквания, които да гарантират хармонизирана процедура за установяване и проверка на съответствието с описанието на сорта, за да може посадъчният материал и овощните растения да бъдат квалифицирани като САС материал. Посочените изисквания следва да бъдат по-малко строги от изискванията за предбазов, базов и сертифициран материал, тъй като за САС материала ползвателите имат по-ниски очаквания по отношение на фитосанитарното състояние и качеството, защото се прилагат по-опростени процедури и етапи на производство. При все това, доставчиците следва да гарантират идентификацията на материала, предназначен за размножаване. Освен това следва да се гарантира прилагането на стандарти за качество и фитосанитарни стандарти във връзка с отглеждането на САС материал и очакванията на ползвателите на този посадъчен материал. С оглед на естеството на вредителите, засягащи определени видове Citrus L, Fortunella Swingleи Poncirus Raf., са необходими специфични правила за визуалните инспекции, вземането на проби и изпитванията, за да се гарантира че съответният посадъчен материал или овощни растения са с подходящо фитосанитарно състояние и качество.

(22)

За да даде възможност на отговорния официален орган да провежда официални инспекции и да проверява дали посадъчният материал и овощните растения отговарят на установените в настоящите стандарти за качество и фитосанитарни стандарти, необходими за официална регистрация, доставчикът следва да разполага с план за идентифициране и наблюдение на критичните точки в производствения процес на посадъчен материал и овощни растения за съответните родове или видове и да води документация за наблюдението. Планът и документацията за полските инспекции, вземането на проби и изпитването следва да се съхраняват за срока, за който посадъчният материал и овощните растения остават под контрола на доставчика и за още най-малко три години след като същият посадъчен материал или овощни растения са отстранени от или пуснати на пазара.Този срок е необходим, за да се позволи откриването на вредители по дървесните растения, когато симптомите се проявяват едва няколко години след заразяването.

(23)

Държавите членки следва да гарантират, че извършват официални инспекции на посадъчния материал и овощните растения по време на производството и предлагането на пазара, с цел да се установи дали се спазват изискванията и условията на настоящата директива. За да се гарантира хармонизирана процедура за извършване на официалните инспекции, следва да се установят правила по отношение на визуалните инспекции и, когато е необходимо, вземане на проби и изпитване.

(24)

За да се избегнат смущения в търговията, следва на държавите членки да се даде възможност да разрешат за преходен период пускането на тяхна територия на посадъчен материал и овощни растения, произведени от предбазови, базови и сертифицирани майчини растения или от САС майчини растения, които вече са съществували към датата на прилагането на настоящата директива дори ако даденият материал или овощни растения не отговарят на новите условия.

(25)

Поради това директиви 93/48/ЕИО (3) и 93/64/ЕИО (4) следва да бъдат отменени.

(26)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по посадъчния материал и родовете и видовете овощни растения,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целта на настоящата директива, се прилагат следните определения:

1.

„майчино растение“ е идентифицирано растение, предназначено за размножаване;

2.

„кандидат за предбазово майчино растение“ е майчино растение, което доставчикът възнамерява да приеме като предбазово майчино растение;

3.

„предбазово майчино растение“ е майчино растение, предназначено за производство на предбазов материал;

4.

„базово майчино растение“ е майчино растение, предназначено за производство на базов материал;

5.

„сертифицирано майчино растение“ е майчино растение, предназначено за производство на сертифициран материал;

6.

„вредител“ е всеки вид, щам или биотип на растение, животно или патогенен агент, който вреди на растенията или растителните продукти и е посочен в приложения I, II и III;

7.

„визуална инспекция“ е прегледът на растения или части от растения с невъоръжено око, лупа, стереоскоп или микроскоп;

8.

„изпитване“ е преглед, различен от визуална инспекция;

9.

„плодно растение“ е растение, размножено от майчино растение и отгледано за производство на плодове, за да се позволи потвърждаването на сортовата идентичност на майчиното растение;

10.

„категория“ е предбазов материал, базов материал, сертифициран материал или САС материал.

11.

„вегетативно размножаване“ е вегетативно производство на майчини растения, с цел получаване на достатъчен брой майчини растения от същата категория;

12.

„подновяване на майчино растение“ е заменяне на майчино растение с растение, което е вегетативно произведено от него;

13.

„микроразмножаване“ е размножаване на растителен материал с цел производство на голям брой растения, като се използва in vitro култура от диференцирани вегетативни пъпки или диференцирани вегетативни меристеми, взети от растение;

14.

„практически свободни от дефекти“ означава, че дефектите, които има вероятност да навредят на качеството и полезността на посадъчния материал или овощните растения, са на равнище равно или по-ниско от равнището, което се очаква да се постигне при добри практики за отглеждане и обработка, което равнище е съобразено с добрите практики за отглеждане и обработка;

15.

„практически свободни от вредители“ означава, че степента, до която са налице вредители върху посадъчния материал или овощните растения е достатъчно ниска, за да гарантира приемливо качество и полезност на посадъчния материал;

16.

„лаборатория“ е всяко съоръжение, използвано за изпитване на посадъчен материал и овощни растения;

17.

„криоконсервация“ е съхраняването на растителен материал чрез охлаждане до много ниски температури, за да се запази жизнеспособността му.

Член 2

Общи разпоредби

1.   Държавите членки гарантират, че посадъчният материал и овощните растения, принадлежащи към родовете и видовете, посочени в приложение I към Директива 2008/90/ЕО, изпълняват изискванията съответно на членове 3—27 по време на производството и пускането на пазара.

2.   Държавите членки гарантират, че по време на производството на посадъчен материал и овощни растения, принадлежащи към родовете и видовете, посочени в приложение I към Директива 2008/90/ЕО, доставчиците изпълняват изискванията, установени в членове 28 и 29.

3.   Държавите членки гарантират, че по време на производството и пускането на пазара, посадъчният материал и овощните растения, принадлежащи към родовете и видовете, посочени в приложение I към Директива 2008/90/ЕО, са били официално инспектирани в съответствие с член 30.

4.   Посадъчен материал, който изпълнява изискванията за дадена категория, не се смесва с материал от други категории.

ГЛАВА 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ И, КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО, КЪМ ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Изисквания към предбазовия материал

Член 3

Изисквания за сертифицирането на предбазов материал

1.   Посадъчният материал, различен от майчини растения и от подложки, които не принадлежат към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като предбазов материал, ако е установено, че изпълнява следните изисквания:

а)

размножен е директно от майчино растение в съответствие с член 13 или член 14;

б)

съответства на описанието на своя сорт и съответствието му с описанието на сорта е проверено съгласно член 7;

в)

съхранява се съгласно член 8;

г)

изпълнява фитосанитарните изисквания по член 10;

д)

когато съгласно член 8, параграф 4 Комисията е разрешила дерогация за отглеждане на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност срещу насекоми, почвата отговаря на изискванията на член 11;

е)

изпълнява изискванията на член 12 относно дефектите.

2.   Майчиното растение, посочено в параграф 1, буква а), е прието в съответствие с член 5 или е получено чрез вегетативно размножаване в съответствие с член 13 или микроразмножаване в съответствие с член 14.

3.   Когато дадено предбазово майчино растение или предбазов материал вече не изпълнява изискванията по членове 7—12, доставчикът го отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал. Отстранената подложка може да се използва като базов, сертифициран или САС материал, при условие че изпълнява изискванията на настоящата директива относно съответните категории.

Вместо да отстранява това майчино растение или материал, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че майчиното растение или материал отново отговаря на изискванията.

Член 4

Изисквания за сертифицирането на подложки, които не принадлежат към даден сорт, като предбазов материал

1.   Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като предбазов материал, ако е установено, че изпълнява следните изисквания:

а)

пряко е размножена с вегетативно или полово размножаване от майчино растение; при полово размножаване опрашващите дървета (опрашители) са пряко произведени чрез вегетативно размножаване от майчино растение;

б)

съответства на описанието на своя вид;

в)

съхранява се съгласно член 8;

г)

изпълнява фитосанитарните изисквания по член 10;

д)

когато съгласно член 8, параграф 4 Комисията е разрешила дерогация за отглеждане на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност срещу насекоми, почвата отговаря на изискванията на член 11;

е)

изпълнява изискванията на член 12 относно дефектите.

2.   Майчиното растение, посочено в параграф 1, буква а), е прието в съответствие с член 6 или е получено чрез вегетативно размножаване в съответствие с член 13 или микроразмножаване в съответствие с член 14.

3.   Когато дадена подложка, която е предбазово майчино растение или предбазов материал, вече не изпълнява изискванията по членове 8—12, доставчикът я отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал. Отстранената подложка може да се използва като базов, сертифициран или САС материал, при условие че изпълнява изискванията на настоящата директива относно съответните категории.

Вместо да отстранява посочената подложка, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че подложката отново отговаря на изискванията.

Член 5

Изисквания за приемане на предбазово майчино растение

1.   Официалният отговорен орган приема дадено растение за предбазово майчино растение, ако то изпълнява изискванията на членове 7—12 и ако съответствието му с описанието на сорта е установено в съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

Това приемане се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването, документацията и процедурите съгласно член 30.

2.   Официалният отговорен орган установява съответствието на предбазовото майчино растение с описанието на сорта му чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Наблюдението се основава на един от следните елементи:

а)

официалното описание на сортовете, регистрирани в който и да е от националните регистри, както и за сортовете с правна закрила.

б)

описанието, придружаващо заявлението за сортове, които подлежат на заявление за регистрация в която и да е държава членка, както е посочено в член 5, параграф 1 от Директива за изпълнение 2014/ХХХ/ЕС на Комисията (5);

в)

описанието, придружаващо заявлението за сортове, които са предмет на заявление за правна закрила върху сортовете растения.

г)

официално признатото описание, ако сортът, предмет на това описание, е регистриран в национален регистър.

3.   Когато се прилага параграф 2, буква б) или в), предбазовото майчино растение се приема само ако е наличен доклад, изготвен от отговорния официален орган в Съюза или в трета държава, който показва, че съответният сорт е различим, хомогенен и стабилен. При все това, до регистрацията на сорта съответното майчино растение и произведеният от него материал могат да се използват само за производство на базов или сертифициран материал и не се пускат на пазара като предбазов, базов или сертифициран материал.

4.   Когато установяването на съответствието с описанието на сорта е възможно само въз основа на характеристиките на плодното растение, наблюдението на проявите на характеристиките на сорта се извършва върху плодовете на плодното растение, размножено от предбазовото майчино растение. Тези плодни растения се съхраняват отделно от предбазовите майчини растения и предбазовия материал.

Плодните растения подлежат на визуална инспекция в най-подходящите периоди от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растения от съответните родове или видове.

Член 6

Изисквания за приемането на подложка, която не принадлежи към даден сорт

Официалният отговорен орган приема подложка, която не принадлежи към даден сорт, за предбазово майчино растение, ако тя е съответства на описанието на нейния вид и ако изпълнява членове 8 — 12.

Това приемане се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването, документацията и процедурите, използвани от доставчика съгласно член 30.

Член 7

Проверка на съответствието с описанието на сорта

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът редовно проверяват съответствието на предбазовите майчини растения и предбазовия материал с описанието на сорта им в съответствие с член 5, параграфи 2 и 3, както е подходящо за съответния сорт и използвания метод за размножаване.

В допълнение на редовната проверка на предбазовите майчини растения и предбазовия материал официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът проверява получените предбазови майчини растения след всяко подновяване.

Член 8

Изисквания относно съхраняването на предбазови майчини растения и предбазов материал

1.   Доставчиците съхраняват предбазовите майчини растения и предбазовия материал в съоръжения, определени за съответните родове или видове, които са обезопасени срещу насекоми и гарантират отсъствие на заразяване чрез въздушни вектори и други възможни източници по време на целия производствен процес.

Кандидатите за предбазови майчини растения се съхраняват при условия, обезопасени срещу насекоми и физически изолирани от предбазовите майчини растения, в съоръженията, посочени в първа алинея, до приключването на всички изпитвания относно изпълнението на член 9, параграфи 1 и 2.

2.   Предбазовите майчини растения и предбазовият материал се съхраняват по начин, който гарантира тяхната индивидуална идентификация по време на целия производствен процес.

3.   Предбазовите майчини растения и предбазовият материал следва да се отглеждат или произвеждат изолирано от почвата, в саксии с хидропонна или стерилизирана растежна среда. Те се идентифицират посредством етикети, с цел гарантиране на тяхната проследимост.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3 на държава членка може да бъде дадено разрешение да произвежда предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност срещу насекоми за определени родове или видове. Този материал се идентифицира посредством етикети, с цел гарантиране на тяхната проследимост. Посоченото разрешение се дава, при условие че съответната държава членка гарантира, че са взети необходимите мерки за предотвратяване на зараза на растенията чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.

5.   Предбазовите майчини растения и предбазовият материал могат да се съхраняват чрез криоконсервация.

6.   Предбазовите майчини растения могат да се използват само за срок, изчислен въз основа на стабилността на сорта или условията на околната среда, при които се отглеждат, както и други фактори, които влияят върху стабилността на сорта.

Член 9

Фитосанитарни изисквания за кандидатите за предбазови майчини растения и предбазови майчини растения, произведени чрез подновяване

1.   Кандидатите за предбазови майчини растения са свободни от вредителите, посочени в приложение I, по отношение на съответния род или вид.

Съответните кандидати за предбазови майчини растения подлежат на визуална инспекция в съоръженията или полетата, която да установи, че те са свободни от вредителите, посочени в приложение I, по отношение на съответния род или вид.

Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

При съмнения за наличие на посочените вредители официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът извършва вземане на проба и изпитване на съответния кандидат за предбазово майчино растение.

2.   Кандидатите за предбазови майчини растения са свободни от вредителите, посочени в приложение II, по отношение на съответния род или вид.

Съответните кандидати за предбазови майчини растения подлежат на визуална инспекция в съоръженията или полетата, която да установи чрез вземане на проби и изпитване, че те са свободни от вредителите, посочени в приложение II, по отношение на съответния род или вид.

Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Вземането на проби и изпитването се извършват в най-подходящия период от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растението и биологията на вредителите по това растение. Вземането на проби и изпитването се извършват също така и по всяко време на годината при съмнения относно наличието на тези вредители.

3.   По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграфи 1 и 2, държавите членки прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, официалният отговорен орган прилага съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът изпращат пробите в официално признати от официалния отговорен орган лаборатории.

Методът на изпитване за вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми, прилаган върху кандидатите за предбазови майчини растения, е биологично индексиране на индикаторни растения. Могат да се прилагат и други методи, ако държавата членка, въз основа на рецензирани научни публикации, счете, че те водят до също толкова надеждни резултати, колкото биологичното индексиране на индикаторни растения.

4.   Чрез дерогация от параграф 2, ако даден кандидат за предбазово майчино растение е разсад, визуална инспекция, вземане на проби и изпитване се изискват само за вируси, вироиди или вирусоподобни болести, които се предават чрез полени и са посочени в приложение II, по отношение на съответния род или вид, при условие че официалната инспекция е потвърдила, че съответният разсад е отгледан от семе, получено от растение, свободно от симптомите, причинявани от тези вируси, вироиди и вирусоподобни болести и че разсадът е съхраняван в съответствие с член 8, параграфи 1 и 3.

5.   Параграфи 1 и 3 се прилагат и за предбазови майчини растения, получени чрез подновяване.

Предбазовите майчини растения, получени чрез подновяване, са свободни от вирусите и вироиди, посочени в приложение II, по отношение на съответния род или вид.

За същото предбазово майчино растение следва да се установи, че е свободно от тези вируси и вироиди посредством визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите.

Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Член 10

Фитосанитарни изисквания за предбазовите майчини растения и предбазовия материал

1.   Предбазовото майчино растение или предбазовият материал са свободни от вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II, по отношение на съответния род или вид.

Съответните предбазови майчини растения или предбазов материал подлежат на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са свободни от вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II, по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Процентът на предбазови майчини растения или предбазов материал, заразен с вредителите, посочени в част Б от приложение I, не надхвърля допустимото отклонение съгласно същото приложение. С визуална инспекция в съоръженията се установява, че предбазовите майчини растения или предбазовият материал съответстват на това отклонение. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

При съмнения за наличие на посочените вредители официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът извършва вземане на проба и изпитване на съответното предбазово майчино растение или предбазов материал.

2.   Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът извършва визуална инспекция, вземане на проби и изпитване на предбазовото майчино растение или предбазовия материал, както е посочено в приложение IV по отношение на съответния род или вид.

3.   По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, официалният отговорен орган прилага съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът изпращат пробите в официално признати от официалния отговорен орган лаборатории.

4.   Параграф 1 не се прилага за предбазови майчини растения и предбазов материал по време на криоконсервация.

Член 11

Изисквания към почвата

1.   Предбазовите майчини растения и предбазовият материал могат да се отглеждат само в почва, свободна от вредителите, посочени в приложение III за съответния род или вид, които са гостоприемници на вируси, засягащи посочения род или вид. Свободата от тези вредители се установява посредством вземане на проба и изпитване.

Вземането на проба се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Вземането на проба и изпитването се извършват преди засаждането на предбазовите майчини растения или предбазовия материал и се повтарят по време на растежа, когато е налице съмнение за наличие на вредителите, посочени в първа алинея.

Вземането на проба и изпитването се извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите, посочени в приложение III и когато същите вредители засягат предбазовите майчини растения или предбазовия материал.

2.   Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато растенията, гостоприемници на вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, не са отглеждани в почвата за производство за срок от най-малко пет години, и когато няма съмнение относно отсъствието на съответните вредители в същата почва.

Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато официалният отговорен орган е стигнал до заключението, въз основа на официална инспекция, че почвата е свободна от вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, които са гостоприемници на вирусите, засягащи посочения род или вид.

3.   По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Член 12

Изисквания относно дефекти, които има вероятност да навредят на качеството

Предбазовите майчини растения и предбазовият материал подлежат на визуална инспекция, която да установи, че са практически свободни от дефекти. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика. Наранявания, обезцветяване, фиброзна тъкан или изсушаване се считат за дефекти, ако влияят на качеството и полезността на посадъчния материал.

Член 13

Изисквания относно вегетативното размножаване, подновяването и размножаването на предбазовите майчини растения

1.   Доставчикът може да размножава вегетативно или подновява предбазовото майчино растение в съответствие с член 5, параграф 1.

2.   Доставчикът може да размножава предбазовото майчино растение, за да произвежда предбазов материал.

3.   Вегетативното размножаване, подновяването и размножаването на предбазовите майчини растения се извършва в съответствие с протоколите, посочени в параграф 4.

4.   Държавите членки прилагат протоколи относно размножаването, подновяването и разсаждането на предбазови майчини растения. Държавите членки прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Протоколите, посочени в първа алинея на настоящия параграф, са изпробвани върху съответните родове или видове за период от време, считан за подходящ за тези родове или видове. Въпросният период от време се счита за подходящ, когато позволява потвърждаване на фенотипа на растенията по отношение на съответствието с описанието на сорта въз основа на наблюдение на производството на плодове или на вегетативното развитие на подложките.

5.   Доставчикът може да подновява предбазовото майчино растение само преди края на периода, посочен в член 8, параграф 6.

Член 14

Изисквания относно вегетативното размножаване, подновяването и размножаването на предбазови майчини растения чрез микроразмножаване

1.   Вегетативното размножаване, подновяването и размножаването чрез микроразмножаване на предбазови майчини растения за производство на други предбазови майчини растения или предбазов материал се извършва в съответствие с протоколите, посочени в параграф 2.

2.   По отношение на микроразмножаването на предбазови майчини растения и предбазов материал държавите членки прилагат протоколи на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Държавите членки прилагат само протоколи, които са били изпитани на съответния род или вид за период от време, считан за достатъчен, за да позволи потвърждаване на фенотипа на растенията по отношение на съответствието с описанието на сорта въз основа на наблюдение на производството на плодове или на вегетативното развитие на подложките.

РАЗДЕЛ 2

Изисквания за базовия материал

Член 15

Изисквания за сертифицирането на базов материал

1.   Посадъчният материал, различен от базовите майчини растения и от подложките, които не принадлежат към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако изпълнява изискванията на параграфи 2, 3 и 4.

2.   Посадъчният материал се размножава от базово майчино растение.

Базовото майчино растение изпълнява едно от следните изисквания:

а)

произвежда се от предбазов материал; или

б)

произвежда се чрез вегетативно размножаване от базово майчино растение в съответствие с член 19.

3.   Посадъчният материал изпълнява изискванията на член 7, член 8, параграф 6 и член 12.

4.   Посадъчният материал изпълнява допълнителните изисквания относно:

а)

фитосанитарното състояние, както е посочено в член 16.

б)

почвата, както е посочено в член 17.

в)

съхранението на базови майчини растения и базов материал, както е посочено в член 18; и

г)

специфичните условия за разсаждане, посочени в член 19.

5.   Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако е съответства на описанието на своя вид, изпълнява изискванията по член 8, параграфи 2 и 6 и допълнителните изисквания по членове 12, 16, 17, 18 и 19.

6.   За целите на настоящия раздел позоваванията на предбазови майчини растения в разпоредбите на параграфи 3 и 5 се считат за позовавания на базови майчини растения, а позоваванията на предбазов материал се считат за позовавания на базов материал.

7.   Когато дадено базово майчино растение или базов материал вече не изпълнява изискванията по член 7, член 8, параграфи 2 и 6 и членове 12, 16 и 17, доставчикът го отстранява от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като сертифициран или САС материал, при условие че изпълнява изискванията на настоящата директива относно съответните категории.

Вместо да отстранява това майчино растение или материал, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че майчиното растение или материал отново отговаря на изискванията.

8.   Когато подложка, която не принадлежи към даден сорт, е базово майчино растение или базов материал, който вече не изпълнява изискванията по член 8, параграфи 2 и 6 и членове 12, 16 и 17, доставчикът я отстранява от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстранената подложка може да се използва като сертифициран или САС материал, при условие че изпълнява изискванията на настоящата директива относно съответните категории.

Вместо да отстранява посочената подложка, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че подложката отново отговаря на изискванията.

Член 16

Фитосанитарни изисквания

1.   Базовото майчино растение или базовият материал са свободни от вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II, по отношение на съответния род или вид.

Съответното базово майчино растение или базов материал подлежат на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са свободни от вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II, по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Процентът базови майчини растения или базов материал, заразен с вредителите, посочени в част Б от приложение I, не надхвърля допустимото отклонение съгласно същото приложение. С визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите се установява, че базовите майчини растения или базовият материал съответстват на това отклонение. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

При съмнения за наличие на посочените вредители официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът извършва вземане на проба и изпитване на съответното базово майчино растение или базов материал.

2.   Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът извършва визуална инспекция, вземане на проби и изпитване на базово майчино растение или базов материал, както е посочено в приложение IV по отношение на съответния род или вид.

3.   По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, официалният отговорен орган прилага съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът изпращат пробите в официално признати от официалния отговорен орган лаборатории.

4.   Параграф 1 не се прилага за базови майчини растения и базов материал по време на криоконсервация.

Член 17

Изисквания към почвата

1.   Базовите майчини растения и базовият материал могат да се отглеждат само в почва, свободна от вредителите, посочени в приложение III за съответния род или вид, ако вредителите са гостоприемници на вируси, които засягат посочения род или вид. Свободата от тези вредители, гостоприемници на вирусите, се установява посредством вземане на проба и изпитване.

Вземането на проба се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Вземането на проба и изпитването се извършват преди засаждането на базовите майчини растения или базовия материал и се повтарят по време на растежа, когато е налице съмнение за наличие на вредителите, посочени в първа алинея.

Вземането на проба и изпитването се извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите, посочени в приложение III и когато същите вредители засягат базовите майчини растения или базовия материал.

2.   Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато растенията, гостоприемници на вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, не са отглеждани в почвата за производство за срок от най-малко пет години, и когато няма съмнение относно отсъствието на съответните вредители в същата почва.

Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато официалният отговорен орган е стигнал до заключението, въз основа на официална инспекция, че почвата е свободна от вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, които са гостоприемници на вирусите, засягащи посочения род или вид.

3.   По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Член 18

Изисквания относно съхраняването на базови майчини растения и базов материал

1.   Базови майчини растения и базов материал следва да се съхраняват в полета, изолирани от потенциални източници на заразяване чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.

2.   Разстоянието на изолиране на полетата, посочени в параграф 1, зависи от регионалните обстоятелства, типа посадъчен материал, наличието на вредители в съответната зона и съответните рискове, установени от отговорния официален орган въз основа на официална инспекция.

Член 19

Условия за вегетативно размножаване

1.   Базовите майчини растения, които се произвеждат от предбазов материал по смисъла на член 15, параграф 2, буква а), могат да се размножават вегетативно няколко поколения, за да се получи необходимият брой базови майчини растения. Базовите майчини растения се размножават вегетативно в съответствие с член 13 или с микроразмножаване в съответствие с член 14. Максималният разрешен брой поколения и максималният разрешен живот на базовите майчини растения се посочва в приложение V за съответните родове или видове.

2.   Когато са разрешени няколко на брой поколения от базови майчини растения, всяко поколение, различно от първото, може да се получава от предходното поколение.

3.   Посадъчният материал от различни поколения се съхранява поотделно.

РАЗДЕЛ 3

Изисквания за сертифицирания материал

Член 20

Изисквания за сертифицирането на сертифициран материал

1.   Посадъчен материал, различен от майчини растения и овощни растения, при поискване се сертифицира официално като сертифициран материал, ако изпълнява изискванията в параграфи 2, 3 и 4.

2.   Посадъчният материал и овощните растения се разсаждат от сертифицирано майчино растение.

Сертифицираното майчино растение изпълнява едно от следните изисквания:

а)

произвежда се от предбазов материал;

б)

произвежда се от базов материал;

3.   Посадъчният материал и овощните растения изпълняват изискванията по член 7, член 8, параграф 6 и членове 12, 21 и 22.

4.   Посадъчният материал и овощните растения изпълняват фитосанитарните изисквания по член 21.

Посадъчният материал и овощните растения се размножават от сертифицирано майчино растение, което изпълнява изискванията към почвата в член 22.

5.   Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като сертифициран материал, ако е съответства на описанието на своя вид, изпълнява изискванията по член 8, параграф 6 и допълнителните изисквания по членове 12, 21 и 22.

6.   За целите на настоящия раздел позоваванията на предбазови майчини растения в разпоредбите на параграфи 3 и 5 се считат за позовавания на сертифицирани майчини растения, а позоваванията на предбазов материал се считат за позовавания на сертифициран материал.

7.   Когато дадено сертифицирано майчино растение или сертифициран материал вече не изпълнява изискванията по член 7, член 8, параграф 6 и членове 12, 21 и 22, доставчикът го отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като САС материал, при условие че изпълнява изискванията в раздел 4.

Вместо да отстранява това майчино растение или материал, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че майчиното растение или материал отново отговаря на изискванията.

8.   Когато подложка, която не принадлежи към даден сорт, е сертифицирано майчино растение или сертифициран материал, който вече не изпълнява изискванията по член 8, параграф 6 и членове 12, 21 и 22, доставчикът я отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като САС материал, при условие че изпълнява изискванията в раздел 4.

Вместо да отстранява посочената подложка, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че подложката отново отговаря на изискванията.

Член 21

Фитосанитарни изисквания

1.   Сертифицираното майчино растение или сертифицираният материал са свободни от вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II, по отношение на съответния род или вид.

Съответното сертифицирано майчино растение или сертифициран материал подлежат на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са свободни от вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II, по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Процентът сертифицирани майчини растения или сертифициран материал, заразен с вредителите, посочени в част Б от приложение I, не надхвърля допустимото отклонение съгласно същото приложение. С визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите се установява, че сертифицираните майчини растения или сертифицираният материал съответстват на това отклонение. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

При съмнения за наличие на посочените вредители официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът извършва вземане на проба и изпитване на съответното сертифицирано майчино растение или сертифициран материал.

2.   Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът извършва визуална инспекция, вземане на проби и изпитване на сертифицирано майчино растение или сертифициран материал, както е посочено в приложение IV по отношение на съответния род или вид.

3.   По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, официалният отговорен орган прилага съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът изпращат пробите в официално признати от официалния отговорен орган лаборатории.

4.   Параграф 1 не се прилага за сертифицирани майчини растения и сертифициран материал по време на криоконсервация.

Член 22

Изисквания към почвата

1.   Сертифицираните майчини растения и сертифицираният материал могат да се отглеждат само в почва, свободна от вредителите, посочени в приложение III за съответния род или вид, ако вредителите са гостоприемници на вируси, които засягат посочения род или вид. Свободата от тези вредители, гостоприемници на вирусите, се установява посредством вземане на проба и изпитване.

Вземането на проба се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Вземането на проба и изпитването се извършват преди засаждането на сертифицираните майчини растения и се повтарят по време на растежа, когато е налице съмнение за наличие на вредителите, посочени в първа алинея.

Вземането на проба и изпитването се извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите, посочени в приложение III, и когато същите вредители засягат съответните сертифицирани майчини растения или сертифициран материал.

2.   Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато растенията, гостоприемници на вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, не са отглеждани в почвата за производство за срок от най-малко пет години, и когато няма съмнение относно отсъствието на съответните вредители в същата почва.

Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато официалният отговорен орган е стигнал до заключението, въз основа на официална инспекция, че почвата е свободна от вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, които са гостоприемници на вирусите, засягащи посочения род или вид.

Вземане на проба и изпитване не се извършват при сертифицирани овощни растения.

3.   По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

РАЗДЕЛ 4

Изисквания за CAC материала

Член 23

Условия за САС материала, различен от подложки, които не принадлежат към даден сорт

1.   САС материалът, различен от подложки, които не принадлежат към даден сорт, може да бъде пускан на пазара само ако е установено, че изпълнява следните изисквания:

а)

размножава се от идентифициран източник на материал, документиран от доставчика;

б)

съответства на описанието на сорта съгласно член 25;

в)

изпълнява фитосанитарните изисквания по член 26;

г)

изпълнява изискванията на член 27 относно дефекти.

2.   Действията по изпълнение на параграф 1 се извършват от доставчика.

3.   Ако САС материалът вече не изпълнява изискванията на параграф 1, доставчикът извършва едно от следните действия:

а)

отстранява посочения материал от близостта на всеки друг САС материал; или

б)

взема съответни мерки да гарантира, че посоченият материал отново отговаря на изискванията.

Член 24

Условия за САС материала при подложки, които не принадлежат към даден сорт

1.   При подложки, които не принадлежат към даден сорт, САС материалът отговаря на следните изисквания:

а)

съответства на описанието на своя вид;

б)

изпълнява фитосанитарните изисквания по член 26;

в)

изпълнява изискванията на член 27 относно дефекти.

2.   Действията по изпълнение на изискванията на параграф 1 се извършват от доставчика.

3.   Ако САС материалът вече не изпълнява изискванията на параграф 1, доставчикът извършва едно от следните действия:

а)

отстранява посочения материал от близостта на всеки друг САС материал; или

б)

взема съответни мерки да гарантира, че посоченият материал отново отговаря на изискванията.

Член 25

Съответствие с описанието на сорта

1.   Съответствието на САС материала с описанието на сорта му се установява чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Наблюдението се основава на един от следните елементи:

а)

официалното описание на регистрирани сортове, както е посочено в Директива за изпълнение 2014/ХХХ/ЕС и за сортовете с правна закрила, или

б)

описанието, придружаващо заявлението за сортове, които подлежат на заявление за регистрация в която и да е държава членка, както е посочено в Директива за изпълнение 2014/ХХХ/2014;

в)

описанието, придружаващо заявлението за правна закрила на сортовете;

г)

официално признатото описание на даден сорт, както е посочено в член 7, параграф 2, буква в), подточка iii) от Директива 2008/90/ЕО.

2.   Съответствието на САС материала с описанието на сорта му се потвърждава редовно чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта в съответния САС материал.

Член 26

Фитосанитарни изисквания

1.   САС материалът е практически свободен от вредителите, посочени в приложения I и II по отношение на съответния род или вид.

Съответният САС материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са свободни от вредителите, посочени в приложение I и приложение II по отношение на съответния род или вид.

При съмнения за наличие на посочените вредители доставчикът извършва вземане на проба и изпитване на съответния САС материал.

2.   Доставчикът извършва визуална инспекция, вземане на проби и изпитване на САС материала, както е посочено в приложение IV по отношение на съответния род или вид.

3.   Параграф 1 не се прилага за САС материал по време на криоконсервация.

4.   В допълнение към изискванията на параграфи 1 и 2 САС материал, който принадлежи към видовете Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf. изпълнява всички следващи изисквания:

а)

произвежда се от идентифициран източник на материал, за който се установява чрез вземане на проба и изпитване, че е свободен от вредителите за тези видове, посочени в приложение II:

б)

от началото на последният вегетативен цикъл въз основа на визуална инспекция, вземане на проба и изпитване е установено, че той е практически свободен от вредителите, посочени в приложение II, по отношение на съответните видове.

Член 27

Изисквания относно дефекти

САС материалът подлежи на визуална инспекция, която да установи, че са практически свободни от дефекти. Наранявания, обезцветяване, фиброзна тъкан или изсушаване се считат за дефекти, ако влияят на качеството и полезността на посадъчния материал.

ГЛАВА 3

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ, ЗАЕТИ С ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ РЕПРОДУКЦИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ

Член 28

План за идентифициране и наблюдение на критичните точки в производствения процес

По време на производството на посадъчен материал и овощни растения държавите членки гарантират, че доставчиците разполагат с план за идентифициране и наблюдение на критичните точки в производствения процес, за съответните родове или видове. Планът обхваща най-малко следните елементи:

а)

местоположение и брой на растенията;

б)

срок на отглеждането им;

в)

дейности по размножаването;

г)

пакетиране, съхранение и транспортни операции.

Член 29

Предоставяне на информация относно наблюдението за преглед

1.   Държавите членки гарантират, че доставчиците поддържат документация с информация за наблюдението на критичните точки, посочени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/90/ЕО и при поискване ги предоставят за преглед.

2.   Документацията е на разположение за срок от най-малко три години след производството на съответния материал.

3.   Държавите членки гарантират, че доставчиците поддържат документация за полските инспекции, вземането на проби и изпитванията през цялото време, докато съответният посадъчен материал и овощни растения са под техния контрол, и за срок от най-малко три години след отстраняването или пускането на пазара на посочения посадъчен материал и овощни растения.

ГЛАВА 4

ОФИЦИАЛНИ ИНСПЕКЦИИ

Член 30

Общи изисквания относно официалните инспекции

1.   Официалните инспекции се състоят от визуални инспекции и, когато е необходимо, от вземане на проби и изпитване.

2.   По време на официалните инспекции официалният отговорен орган обръща специално внимание на следното:

а)

уместността и действителната употреба от доставчика на методи за проверка на всяка от критичните точки в производствения процес;

б)

общата компетентност на персонала на доставчика да извършва дейностите, посочени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/90/ЕО.

3.   Държавите членки гарантират, че отговорните официални органи изготвят и водят документация за резултатите и датите на всички извършени от тях полеви инспекции, вземане на проби и изпитвания.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2017 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 32

Преходни мерки

До 31 декември 2022 г. държавите членки разрешават пускането на пазара на своята територия на посадъчен материал и овощни растения, произведени от предбазови, базови и сертифицирани майчини растения или САС материал, които са съществували преди 1 януари 2017 г. и са били официално сертифицирани, или изпълняват условията за квалифициране като САС материал преди 31 декември 2022 г. При пускане на пазара посоченият посадъчен материал и овощни растения се идентифицират с позоваване на настоящия член на етикета и с документ.

Член 33

Отмяна

Отменят се директиви 93/48/ЕИО и 93/64/ЕИО.

Член 34

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 35

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8.

(2)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

(3)  Директива 93/48/ЕИО на Комисията от 23 юни 1993 година за установяване на таблиците с условията, на които трябва да отговарят посадъчен материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове, съгласно Директива 92/34/ЕИО на Съвета (ОВ L 250, 7.10.1993 г., стр. 1).

(4)  Директива 93/64/ЕИО на Комисията от 5 юли 1993 година за определяне на мерки за прилагане, свързани с надзора и контрола на доставчици и предприятия съгласно Директива 92/34/ЕИО на Съвета относно търговията с посадъчен материал от овощни растения и с овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L 250, 7.10.1993 г., стр. 33).

(5)  Директива за изпълнение 2014/ХХХ/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на регистрацията на доставчиците и на сортовете, както и на общ списък на сортовете (вж. страница ХХ от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ВРЕДИТЕЛИТЕ, ЗА НАЛИЧИЕТО НА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ВИЗУАЛНА ИНСПЕКЦИЯ И, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ

ЧАСТ A

Списък на вредителите, от които се изисква свобода, или практическа свобода съгласно член 9, параграф 1, член 10, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 26, параграф 1

Род или вид

Вредители

Castanea sativa Mill.

Гъби

Mycosphaerella maculiformis

Phytophthora cambivora

Phytophthora cinnamomi

Вирусоподобна болест

Вирус на мозайката по кестена (Chestnut mosaic virus (ChMV))

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Насекоми

Aleurotrixus floccosus

Parabemisia myricae

Нематоди

Pratylenchus vulnus

Tylenchus semi-penetrans

Гъби

Phytophthora citrophtora

Phytophthora parasitica

Corylus avellana L.

Акари

Phytoptus avellanae

Гъби

Armillariella mellea

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Бактерии

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Pseudomonas avellanae

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. и Pyrus L.

Насекоми

Eriosoma lanigerum

Psylla spp.

Нематоди

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulata

Pezicula alba

Pezicula malicorticis

Nectria galligena

Phytophthora cactorum

Roessleria pallida

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Вируси

Различни от посочените в приложение II

Ficus carica L.

Насекоми

Ceroplastes rusci

Нематоди

Heterodera fici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Armillaria mellea

Бактерии

Phytomonas fici

Вирусоподобни болести

Мозайка по смокинята (Fig mosaic disease)

Juglans regia L.

Насекоми

Epidiaspis leperii

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Гъби

Armillariella mellea

Nectria galligena

Chondrostereum purpureum

Phytophthora cactorum

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi

Olea europaea L.

Нематоди

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus vulnus

Бактерии

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Вирусоподобни болести

Комплексна жълтеница по листата 3 (Leaf yellowing complex disease 3)

Pistacia vera L.

Нематоди

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Phytophthora cryptogea

Phytophthora cambivora

Rosellinia necatrix

Verticillium dahliae

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica и P. salicina

Насекоми

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Нематоди

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae (по P. armeniaca)

Pseudomonas viridiflava (по P. armeniaca)

Prunus avium, P. cerasus

Насекоми

Quadraspidiotus perniciosus

Нематоди

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Phytophthora cactorum

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Ribes L.

Насекоми и акари

Dasyneura tetensi

Ditylenchus dipsaci

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Tetranycus urticae

Cecidophyopsis ribis

Гъби

Sphaerotheca mors-uvae

Microsphaera grossulariae

Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Гъби

Peronospora rubi

ЧАСТ Б

Списък на вредителите, от които се изисква свобода или практическа свобода или чието наличие е ограничено от допустимо отклонение, съгласно член 9, параграф 1, член 10, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 26, параграф 1

Вредители по родове и видове

Допустимо отклонение (%)

Предбазови

Базови

Сертифицирани

Fragaria L.

Насекоми и акари

Chaetosiphon fragaefoliae

0

0,5

1

Phytonemus pallidus

0

0

0,1

Нематоди

Aphelenchoides fragariae

0

0

1

Ditylenchus dipsaci

0

0,5

1

Meloidogyne hapla

0

0,5

1

Pratylenchus vulnus

0

1

1

Гъби

Rhizoctonia fragariae

0

0

1

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

0

0,5

1

Verticillium albo-atrum

0

0,2

2

Verticillium dahliae

0

0,2

2

Бактерии

Candidatus Phlomobacter fragariae

0

0

1

Вируси

Strawberry mottle virus (SMoV)

0

0,1

2

Фитоплазмени болести

0

0

1

Aster yellows phytoplasma

0

0,2

1

Multiplier disease

0

0,1

0,5

Stolbur as strawberry lethal decline

0

0,2

1

Strawberry green petal phytoplasmas

0

0

1

Phytoplasma fragariae

0

0

1

Ribes L.

Нематоди

Aphelenchoides ritzemabosi

0

0,05

0,5

Вируси

Aucuba mosaic и blackcurrant yellows комбинирана

0

0,05

0,5

Vein clearing и vein net по касиса, Gooseberry vein banding

0

0,05

0,5

Rubus L.

Насекоми

Resseliella theobaldi

0

0

0,5

Бактерии

Agrobacterium spp.

0

0,1

1

Rhodococcus fascians

0

0,1

1

Вируси

Apple mosaic virus (ApMV), Black raspberry necrosis virus (BRNV), Cucumber mosaic virus (CMV), Raspberry leaf mottle (RLMV), Raspberry leaf spot (RLSV), Raspberry vein chlorosis virus (RVCV), Rubus yellow net virus (RYNV)

0

0

0,5

Vaccinium L.

Гъби

Exobasidium vaccinii var. vaccinii

0

0,5

1

Godronia cassandrae (анаморф Topospora myrtilli)

0

0,1

0,5

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0,5

Вируси

0

0

0,5


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на вредителите, за чието наличие се изисква визуална инспекция и, в особени случаи, вземане на проба и изпитване съгласно член 9, параграфи 2 и 4, член 10, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 26, параграфи 1 и 4

Род или вид

Вредители

Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.

Вируси

Citrus variegation virus (CVV)

Citrus psorosis virus (CPsV)

Citrus leaf Blotch virus (CLBV)

Вирусоподобни болести

Impietratura

Cristacortis

Вироиди

Citrus exocortis viroid (CEVd)

Hop stunt viroid (HSVd) Cachexia variant

Corylus avellana L.

Вируси

Apple mosaic virus (ApMV)

Фитоплазми

Hazelnut maculatura lineare phytoplasma

Cydonia oblonga Mill. и Pyrus L.

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Вирусоподобни болести

Bark split, bark necrosis

Rough bark

Rubbery wood, quince yellow blotch

Вироиди

Pear blister canker viroid (PBCVd)

Fragaria L.

Нематоди

Aphelenchoides blastoforus

Aphelenchoides fragariae

Aphelenchoides ritzemabosi

Ditylenchus dipsaci

Гъби

Phytophthora cactorum

Colletotrichum acutatum

Вируси

Strawberry mottle virus (SMoV)

Juglans regia L.

Вируси

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Malus Mill.

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Вирусоподобни болести

Rubbery wood, flat limb

Horseshoe wound

Fruit disorders: chat fruit, green crinkle, bumpy fruit of Ben Davis, rough skin, star crack, russet ring, russet wart

Вироиди

Apple scar skin viroid (ASSVd)

Apple dimple fruit viroid (ADFVd)

Olea europaea L.

Гъби

Verticillium dahliae

Вируси

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRV)

Prunus amygdalus Batsch

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus armeniaca L.

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus avium и P. cerasus

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry green ring mottle virus (CGRMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV)

Little cherry virus 1 и 2 (LChV1, LChV2)

Cherry mottle leaf virus (ChMLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Tomato black ring nepovirus (TBRV)

Prunus domestica и P. salicina

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus persica

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Вироиди

Peach latent mosaic viroid (PLMVd)

Ribes L.

Вируси

както е подходящо за съответния вид

Arabis mosaic virus (ArMV)

Blackcurrant reversion virus (BRV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Gooseberry vein banding associated viruses (GVBaV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Rubus L.

Гъби

Phytophthora spp. заразяващ Rubus

Вируси

както е подходящо за съответния вид

Apple mosaic virus (ApMV)

Black raspberry necrosis virus (BRNV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Raspberry leaf mottle (RLMV)

Raspberry leaf spot (RLSV)

Raspberry vein chlorosis virus (RVCV)

Rubus yellow net virus (RYNV)

Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)

Фитоплазми

Rubus stunt phytoplasma

Вирусоподобни болести

Raspberry yellow spot

Vaccinium L.

Вируси

Blueberry shoestring virus (BSSV)

Blueberry red ringspot virus (BRRV)

Blueberry scorch virus (BlScV)

Blueberry shock virus (BlShV)

Фитоплазми

Blueberry stunt phytoplasma

Blueberry witches' broom phytoplasma

Cranberry false blossom phytoplasma

Вирусоподобни болести

Blueberry mosaic agent

Cranberry ringspot agent


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на вредителите, чието наличие в почвата се урежда от член 11, параграфи 1 и 2, член 17, параграфи 1 и 2 и член 22, параграфи 1 и 2

Род или вид

Конкретни вредители

Fragaria L.

Нематоди

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L.

Нематоди

Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L

Нематоди

Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Нематоди

Xiphinema index

Prunus avium и P. cerasus

Нематоди

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

P. domestica, P. persica и P. salicina

Нематоди

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Xiphinema diversicaudatum

Ribes L.

Нематоди

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Нематоди

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изисквания за визуалната инспекция, вземането на проби и изпитванията по родове или видове и категории съгласно член 10, параграф 2, член 16, параграф 2, член 21, параграф 2 и член 26, параграф 2

Castanea sativa Mill.

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.

Предбазова категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва шест години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от шест години за наличие на вредителите, посочени в приложение II и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Базова категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от базовите майчини растения се взема проба за изпитване на всеки шест години въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Сертифицирана категория и САС категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Corylus avellana L.

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Предбазова категория

Вземане на проби и изпитване

От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва петнадесет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от петнадесет години за наличие на вредители, различни от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Базова категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от предбазовите майчини растения се взема проба и се изпитва петнадесет години въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения за наличие на вредители, различни от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Сертифицирана категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от предбазовите майчини растения се взема проба и се изпитва петнадесет години въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения за наличие на вредители, различни от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

От сертифицираните овощни растения се взема проба и се изпитва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

САС категория

Вземане на проби и анализ

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Ficus carica L.

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и анализ

Вземането на проби и изпитването се извършва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Fragaria L.

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно по време на вегетационния сезон.

За растения и материал, произведени чрез микроразмножаване, които се съхраняват за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една инспекция през този период.

Предбазова категория

Вземане на проби и изпитване

От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва една година след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от една година за наличие на вредителите, посочени в приложение II и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение I.

Базова категория, сертифицирана категория и САС категория

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение I и приложение II.

Juglans regia L.

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Предбазова категория

Вземане на проби и изпитване

От всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва една година след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от една година за наличие на вредителите, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Базова категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от базовите майчини растения се взема проба за изпитване всяка година въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Сертифицирана категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от базовите майчини растения се взема проба за изпитване на всеки три години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

От сертифицираните овощни растения се взема проба и се изпитва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

САС категория

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Olea europaea L.

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Предбазова категория

Вземане на проби и изпитване

От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва десет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от десет години за наличие на вредителите, посочени в приложение II, и при съмнения относно наличието на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Базова категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от базовите майчини растения се взема проба, за да се изпитат всички растения в срок от тридесет години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Сертифицирана категория

Вземане на проби и изпитване

При майчини растения, използвани за производство на семена (наричани по-долу „майчини растения за производство на семена“) се взема проба от представителна част от майчините растения за производство на семена, за да се изпитат всички растения в срок от четиридесет години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II. При майчини растения, различни от майчините растения за производство на семена, се взема проба от представителна част от тези семена, за да се изпитат всички растения в срок от тридесет години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

САС категория

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Pistacia vera L.

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica и P. salicina

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Предбазова категория

Вземане на проби и изпитване

От всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV една година след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от една година. От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и, където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV.

При P. persica от всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба една година след приемането му за предбазово майчино растение и се изпитва за PLMVd.

От всяко предбазово майчино растение се взема проба десет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от десет години се изпитва за вируси, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в приложение II, и се изпитва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Базова категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от цъфтящите базови майчини растения се взема проба всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и, където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

При P. persica от представителна част от цъфтящите базови майчини растения се взема проба един път на година и се изпитва за PLMVd въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

От представителна част от нецъфтящите базови майчини растения се взема проба на всеки три години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

От представителна част от базовите майчини растения се взема проба на всеки десет години години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в част А от приложение I и приложение II, въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

Сертифицирана категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и, където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

При P. persica от представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба един път годишно и се изпитва за PLMVd въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

От представителна част от нецъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба на всеки три години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

От представителна част от сертифицираните майчини растения се взема проба на всеки петнадесет години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в част А от приложение I и приложение II, въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

САС категория

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Prunus avium и P. cerasus

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Предбазова категория

Вземане на проби и изпитване

От всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV една година след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от една година. От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и, където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV.

От всяко предбазово майчино растение се взема проба десет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от десет години се изпитва за вируси, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в приложение II, и се изпитва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I.

Базова категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от цъфтящите базови майчини растения се взема проба всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и, където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

От представителна част от нецъфтящите базови майчини растения се взема проба на всеки три години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

От представителна част от базовите майчини растения се взема проба на всеки десет години години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в част А от приложение I и приложение II, въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

Сертифицирана категория

Вземане на проби и изпитване

От представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и, където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

От представителна част от нецъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба на всеки три години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

От представителна част от сертифицираните майчини растения се взема проба на всеки петнадесет години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в част А от приложение I и приложение II, въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.

САС категория

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение I и приложение II.

Ribes L.

Предбазова категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва четири години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от четири години за наличие на вредителите, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложение I.

Базова категория, сертифицирана категория и САС категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложения I и II.

Rubus L.

Предбазова категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва две години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от две години по отношение на наличието на вредителите, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложение I.

Базова категория

Визуална инспекция

Когато растенията се отглеждат на полето или в саксии, визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

За растения и материал, произведени чрез микроразмножаване, които се съхраняват за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една инспекция през този период.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложения I и II.

Сертифицирана категория и САС категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложения I и II.

Vaccinium L.

Предбазова категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва пет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от пет години за наличие на вредителите, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение I.

Базова категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение I и приложение II.

Сертифицирана категория и САС категория

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват един път годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение I и приложение II.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Максимален разрешен брой поколения на полето при необезопасени срещу насекоми условия и максимален разрешен живот на базовите майчини растения по родове или видове, както е предвидено в член 19, параграф 1

Castanea sativa Mill.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум едно поколение.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

Corylus avellana L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

Ficus carica L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Fragaria L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум пет поколения.

Juglans regia L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Olea europaea L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум едно поколение.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica и P. salicina

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

Prunus avium и P. cerasus

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

Ribes L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Майчините растения се съхраняват като майчини растения максимум шест години.

Rubus L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения. Майчините растения от всяко поколение се съхраняват като майчини растения максимум четири години.

Vaccinium L.

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.


Top