EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0085

Директива 2014/85/ЕС на Комисията от 1 юли 2014 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства Текст от значение за ЕИП

OJ L 194, 2.7.2014, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/85/oj

2.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/10


ДИРЕКТИВА 2014/85/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2014 година

за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (1), и по-специално член 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Съюза са осъществени значителни подобрения по отношение на безопасността в тунелите, включително по силата на Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). С цел да се гарантира в пълна степен ефективността на тези подобрения е необходимо да се гарантира, че водачите познават и разбират принципите на безопасното шофиране в тунели, както и че могат да ги прилагат в поведението си по време на движение по пътищата. Поради това изискванията на Директива 91/439/ЕИО на Съвета (3) относно изпитите по теория и шофиране бяха съответно изменени с Директива 2008/65/ЕО на Комисията (4) и следва да бъдат изменени и в преработения вариант на Директива 2006/126/ЕО.

(2)

След приемането на Директива 2006/126/ЕО е отбелязан напредък в научните познания относно здравословните проблеми, които засягат годността за управление на превозно средство, особено по отношение на оценката на произтичащите от тях рискове за пътната безопасност и на ефективността на мерките за предотвратяване на тези рискове. Редица отскоро достъпни проучвания и изследвания потвърждават, че синдромът на обструктивна сънна апнея е един от основните рискови фактори за пътнотранспортни произшествия. Поради това този здравословен проблем не следва да се пренебрегва повече в контекста на законодателството на Съюза относно свидетелствата за управление на превозни средства.

(3)

Поради това Директива 2006/126/ЕО следва да бъде съответно изменена, за да се адаптира приложение III към научно-техническия напредък.

(4)

В приложение II към Директива 2006/126/ЕО са установени някои технически грешки при публикуването след изменението ѝ с Директива 2012/36/ЕС на Комисията (5). Те следва да бъдат поправени.

(5)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (6) държавите членки се ангажираха в случаите, когато това е оправдано, да прилагат към уведомлението за мерките си за транспониране един или повече документи, поясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответните части от националните инструменти за транспониране.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по свидетелствата за управление на превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения II и III към Директива 2006/126/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 31 декември 2015 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2014 година.

За Комисията

от името на председателя,

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18.

(2)  Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39).

(3)  Директива 91/439/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства (ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Директива 2008/65/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 г. за изменение на Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства (ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 36).

(5)  Директива 2012/36/ЕС на Комисията от 19 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства (ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 54).

(6)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение II към Директива 2006/126/ЕО се изменя, както следва:

а)

точка 2.1.3 се заменя със следното:

„2.1.3

Пътят:

най-важните принципи относно спазването на безопасна дистанция между превозните средства, спирачния път и поведението върху пътя при различни атмосферни и пътни условия,

рискови за шофирането фактори, свързани с различни пътни условия, по-специално когато те се променят при промяна на времето или при смяната на деня и нощта,

характеристики на различни видове пътища и съответните нормативни изисквания,

безопасно управление при преминаване през тунели,“;

б)

точка 5.1.3 се заменя със следното:

„5.1.3.

Специални разпоредби, отнасящи се за превозни средства от категории C, CE, D и DE

Държавите членки могат да решат, че ограничението до превозни средства с автоматична предавка не се вписва в свидетелството за управление за превозно средство от категория C, CE, D или DE, посочено в точка 5.1.2, когато кандидатът вече притежава свидетелство за управление, получено на превозно средство с ръчна предавка от поне една от следните категории: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 и D1E и е извършил дейностите, описани в точка 8.4, по време на изпита за проверка на умения и поведение.“;

в)

точка 6.3.8 се заменя със следното:

„6.3.8.

Специални характеристики на пътя (ако има): кръстовища с кръгово движение; жп прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; шофиране нагоре/надолу по дълги наклони; тунели;“

г)

точка 7.4.8 се заменя със следното:

„7.4.8.

Специални характеристики на пътя (ако има): кръстовища с кръгово движение; жп прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; шофиране нагоре/надолу по дълги наклони; тунели;“

д)

точка 8.3.8 се заменя със следното:

„8.3.8.

Специални характеристики на пътя (ако има): кръстовища с кръгово движение; жп прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; шофиране нагоре/надолу по дълги наклони; тунели;“.

2.

Раздел 11 („НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“) от приложение III към Директива 2006/126/ЕО се заменя със следното:

„НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СИНДРОМ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ

НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

11.1.

Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, страдащи от сериозно неврологично заболяване, освен ако молбата е подкрепена от квалифицирано медицинско заключение.

Неврологични нарушения, свързани със заболявания или хирургическа намеса, засягащи централната или периферната нервна система, които водят до сетивни или двигателни дефицити и засягат равновесието и координацията, трябва да бъдат внимателно отчетени от гледна точка на функционалните им последствия и опасността от прогресиране. В такива случаи свидетелството може да бъде издадено или подновено, при условие че се извършват периодични оценки при наличие на опасност от влошаване.

СИНДРОМ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ

11.2.

В следващите параграфи: леката форма на синдрома на обструктивна сънна апнея съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) — между 15 и 29, а острата форма на синдрома на обструктивна сънна апнея съответства на аптеично-хипопнеичен индекс от 30 и повече, като и двете форми се свързват с прекомерна сънливост през деня.

11.3.

Кандидатите или водачите, за които има съмнения за лека или остра форма на синдрома на обструктивна сънна апнея, се насочват към квалифицирана медицинска помощ, преди да бъде издадено или подновено свидетелството за управление. Може да им се препоръча да не управляват превозни средства до потвърждаване на диагнозата.

11.4.

Свидетелства за управление могат да се издават на кандидати или водачи със лека или остра форма на синдрома на обструктивна сънна апнея, които покажат адекватен контрол на състоянието си, както и че спазват подходящо лечение и има подобряване на състоянието на сънливост, ако случаят е такъв, което е потвърдено от квалифицирано медицинско заключение.

11.5.

Кандидатите или водачите с лека или остра форма на синдрома на обструктивна сънна апнея преминават периодични медицински прегледи, чиито интервали не превишават три години за водачите от група 1 и една година за водачите от група 2, с цел да се установи доколко се спазва лечението, както и необходимостта от продължаване на лечението и от продължаване на доброто бдително наблюдение на състоянието.“


Top