Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0068

Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане текст от значение за ЕИП

OJ L 189, 27.6.2014, p. 164–259 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/68/oj

27.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/164


ДИРЕКТИВА 2014/68/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 май 2014 година

за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) е съществено изменяна (4). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5) се определят правилата за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, предвижда се рамка за надзора на пазара на продукти и за контрола върху продукти от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ“.

(3)

С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) се установяват общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство с цел да се създаде последователна основа за преразглеждането или преработването на това законодателство. Поради това Директива 97/23/ЕО следва да бъде съобразена с посоченото решение.

(4)

Настоящата директива обхваща съоръжения под налягане и функционални групи, които са нови за пазара на Съюза при пускането им на пазара; т.е. това са нови съоръжения под налягане и функционални групи, произведени от производител, установен в Съюза, или съоръжения под налягане и функционални групи, внесени от трета държава, независимо дали са нови или втора употреба.

(5)

Настоящата директива следва да се прилага за всички начини на доставка, включително и за продажбите от разстояние.

(6)

Настоящата директива следва да се прилага само за съоръжения под налягане подложени на максимално допустимо налягане (PS) по-голямо от 0,5 bar. Съоръжение под налягане, което работи под налягане не повече от 0,5 bar, не представлява значителен риск, свързан с налягането. Поради това не следва да са налице пречки за неговото свободно движение в рамките на Съюза.

(7)

Настоящата директива следва също да се прилага по отношение на функционални групи, съставени от няколко отделни съоръжения под налягане, които образуват едно неразделно и функциониращо цяло. Тези функционални групи могат да варират от прости функционални групи, като например тенджери под налягане, до сложни функционални групи, като водотръбни котли. В случай че производителят на функционална група възнамерява да я пусне на пазара и да я пусне в действие като функционална група, а не под формата на съставните ѝ части, тогава тази функционална група следва да отговаря на изискванията на настоящата директива. Настоящата директива обаче не следва да се прилага по отношение на функционални групи от съоръжения под налягане на мястото и под отговорността на ползвател, който е различен от производителя, както в случая с индустриалните инсталации.

(8)

Настоящата директива следва да хармонизира националните разпоредби за рисковете, свързани с налягане. Другите рискове, които тези съоръжения могат да представляват, могат да попаднат в обхвата на други директиви, които уреждат тези рискове.

(9)

Някои съоръжения под налягане обаче попадат в обхвата на други директиви, въз основа на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Разпоредбите, установени в някои от тези директиви, уреждат и риска, свързан с налягането. Тези директиви се считат за подходящи да осигуряват необходимата защита, когато рискът, свързан с налягането във връзка с тези съоръжения, остава малък. Поради това тези съоръжения следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива.

(10)

По отношение на някои съоръжения под налягане, чийто международен транспорт попада в обхвата на международни споразумения, транспортът на национално равнище и опасностите и рисковете, свързани с налягане, се уреждат от директиви на Съюза, основани на тези споразумения. Тези директиви разширяват приложното поле на тези споразумения по отношение на транспорта на национално равнище, за да се гарантира свободното движение на опасни стоки, като същевременно се повишава безопасността при транспортиране. Такива съоръжения, които попадат в обхвата на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) и в обхвата на Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8) следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива.

(11)

Някои видове съоръжения под налягане, въпреки че се подлагат на максимално допустимо налягане (PS) по-голямо от 0,5 bar, не представляват значителен риск, свързан с налягането, и следователно свободното движение в Съюза на подобни съоръжения не следва да се възпрепятства, ако те са законно произведени или пуснати на пазара в държава членка. За гарантирането на свободното движение на тези съоръжения не е необходимо те да се включват в обхвата на настоящата директива. Поради това те следва да бъдат изрично изключени от нейния обхват.

(12)

Други съоръжения под налягане, които се подлагат на максимално допустимо налягане по-голямо от 0,5 bar и които представляват значителен риск, свързан с налягането, но по отношение на които са гарантирани свободно движение и подходящо ниво на безопасност, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива. Такива изключвания обаче следва редовно да се преразглеждат с оглед да се установи дали е необходимо да се предприеме някакво действие на равнището на Съюза.

(13)

Обхватът на настоящата директива следва да се основава на общо определение на понятието „съоръжение под налягане“, което да предвижда техническото развитие на тези продукти.

(14)

Съответствието със съществените изисквания за безопасност е необходимо, за да се осигури безопасността на съоръженията под налягане. Тези изисквания следва да бъдат разделени на общи и специфични изисквания, на които съоръженията под налягане е необходимо да отговарят. По-специално специфичните изисквания следва да бъдат предвидени за определен тип съоръжения под налягане. Някои типове съоръжения под налягане в категориите III и IV следва да подлежат на крайно оценяване, което да включва контрол на крайния продукт и контролни изпитвания.

(15)

Държавите членки следва да могат да допускат показването на търговски панаири на съоръжения под налягане, които все още не съответстват на изискванията на настоящата директива. По време на демонстрации следва да се вземат необходимите мерки за безопасност в съответствие с общите правила за безопасност на съответната държава членка за осигуряване безопасността на хората.

(16)

В Директива 97/23/ЕО се предвижда класифициране на съоръженията под налягане в категории по възходяща степен на опасност. Това включва класифицирането на съдържащия се в съоръженията под налягане флуид като опасен или не, в съответствие с Директива 67/548/ЕИО на Съвета (9). На 1 юни 2015 г. Директива 67/548/ЕИО следва да бъде отменена и заменена с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10), с който в Съюза се прилага Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикалите, приета на международно равнище в рамките на структурата на Организацията на обединените нации. С Регламент (ЕО) № 1272/2008 се въвеждат нови класове и категории опасности, които само отчасти съответстват на предвидените в Директива 67/548/ЕИО. Поради това Директива 97/23/ЕО следва да бъде приведена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като в същото време се запазят съществуващите нива на защита, предвидени в посочената директива.

(17)

Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на съоръженията под налягане и функционалните групи, с изискванията на настоящата директива, в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на обществените интереси, като здравето и безопасността на хората и защитата на домашните животни и вещите, и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(18)

Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че предоставят на пазара само съоръжения под налягане и функционални групи, които са в съответствие с настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които отговарят на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(19)

Производителят, имайки подробни познания за процеса на проектиране и производство, е в най-добра позиция да проведе процедурата за оценяване на съответствието. Поради това оценяването на съответствието следва да остане задължение единствено на производителя.

(20)

С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и потребителите, държавите членки следва също така да насърчават икономическите оператори да включват интернет адрес в допълнение към пощенския адрес.

(21)

Необходимо е да се гарантира, че съоръженията под налягане и функционалните групи от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящата директива и по-специално, че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези съоръжения под налягане и функционални групи. Поради това следва да се предвиди вносителите да се уверяват, че съоръжението под налягане или функционалната група, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящата директива и че не пускат на пазара съоръжения под налягане или функционални групи, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди вносителите да се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на съоръженията под налягане или функционалните групи и документацията, изготвена от производителите, са на разположение на компетентните национални органи за проверка.

(22)

Когато пуска съоръжения под налягане или функционални групи на пазара, всеки вносител следва да посочва върху съоръжението под налягане или функционалната група своето име, своето регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Следва да се предвидят изключения в случаи, в които размерът или естеството на съоръжението под налягане или функционалната група не го позволяват. Това включва случаите, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката, за да постави името и адреса си върху съоръжението под налягане или функционалната група.

(23)

Дистрибуторът предоставя съоръжения под налягане или функционални групи на пазара, след като те са били пуснати на пазара от производителя или вносителя, и следва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо дадено съоръжение под налягане или функционална група не се отразяват неблагоприятно на съответствието на съоръжението под налягане или функционалната група с изискванията на настоящата директива.

(24)

Всеки икономически оператор, който пуска на пазара съоръжения под налягане или функционални групи със своето име или търговска марка или изменя съоръжения под налягане или функционални групи по начин, който може да засегне съответствието с изискванията на настоящата директива, следва да бъде считан за производител и следва да поеме задълженията на производителя.

(25)

Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана със съответното съоръжение под налягане или функционална група.

(26)

Осигуряването на проследимостта на съоръженията под налягане и функционалните групи по цялата верига на доставка спомага за опростяване на провеждането и повишаването на ефективността на надзора на пазара. Една ефикасна система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследят икономическите оператори, които са предоставили несъответстващи съоръжения под налягане или функционални групи на пазара.

(27)

Когато съхраняват информацията, изисквана съгласно настоящата директива за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори не следва да се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили съоръжения под налягане или функционални групи или на които те са доставили съоръжения под налягане или функционални групи.

(28)

Настоящата директива следва да се ограничи до определяне на съществените изисквания за безопасност. С цел улесняване оценяването на съответствието с тези изисквания е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за съоръженията под налягане или функционалните групи, които отговарят на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (11), с цел определяне на подробни технически спецификации по отношение на тези изисквания, по-специално по отношение на проектирането, производството и изпитването на съоръжения под налягане или функционални групи.

(29)

В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за повдигане на възражения срещу хармонизирани стандарти, когато тези стандарти не отговарят напълно на изискванията на настоящата директива.

(30)

Производството на съоръжения под налягане изисква използването на безопасни материали. В отсъствието на хармонизирани стандарти следва да бъдат определени характеристиките на материалите, предназначени за многократна употреба. Тези характеристики следва да се определят посредством европейските одобрения за материалите, като тези одобрения се издават от един от нотифицираните органи, специално определени за тази цел. Материалите, които отговарят на европейските одобрения, следва да се ползват от презумпция за съответствие със съществените изисквания за безопасност на настоящата директива.

(31)

С оглед естеството на рисковете, свързани с използването на съоръжения под налягане и функционални групи и за да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че предоставените на пазара съоръжения под налягане или функционални групи отговарят на съществените изисквания за безопасност, е необходимо да се предвидят процедури по оценяване на съответствието. Тези процедури следва да се разработват според нивото на опасност, присъщо на дадено съоръжение под налягане или функционална група. Поради това за всяка категория съоръжения под налягане следва да има съответна процедура или избор между различни процедури с еднакво строги изисквания. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, които включват процедури – от най-малко ограничителната до тази с най-строги изисквания, пропорционално на степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат ad hoc варианти, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избирани измежду тези модули. Направените допълнения към посочените процедури са обосновани от естеството на необходимата проверка за съоръженията под налягане.

(32)

Държавите членки следва да са в позиция да оправомощават инспекторати на ползвателите за извършване на някои действия по оценяване на съответствието в рамките на настоящата директива. За тази цел с настоящата директива следва да се установят критерии за оправомощаване на инспекторати на ползвателите от държавите членки.

(33)

При някои процедури за оценяване на съответствието следва да е възможно всяка отделна част да се инспектира и изпитва от нотифициран орган или инспекторат на ползвателите, като част от крайното оценяване на съоръжението под налягане или функционалната група. В други случаи следва да се предвиди крайното оценяване да може да се наблюдава от нотифициран орган посредством внезапни посещения.

(34)

Производителите следва да съставят ЕС декларация за съответствие за да предоставят информацията, изисквана съгласно настоящата директива, за съответствието на съоръженията под налягане или функционалните групи с изискванията на настоящата директива и друго съответно законодателство на Съюза за хармонизация.

(35)

За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, в случаите, когато съоръжение под налягане или функционална група попадат в обхвата на няколко законодателни акта на Съюза за хармонизация, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична в единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна ЕС декларация за съответствие може да представлява досие, включващо съответните отделни ЕС декларации за съответствие.

(36)

Проверка на съответствието със съществените изисквания за безопасност е необходима, за да се осигури ефективна защита на потребителите, другите ползвателите и трети страни.

(37)

Съоръженията под налягане и функционалните групи, като общо правило, следва да носят маркировката „СЕ“. Маркировката „CE“, указваща съответствието на съоръженията под налягане или функционалните групи, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Основните принципи, уреждащи маркировката „СЕ“ и взаимовръзката ѝ с други маркировки, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ следва да бъдат установени в настоящата директива.

(38)

На съоръженията под налягане, определени от настоящата директива, които представляват само незначителен риск поради налягане и за които поради това процедурите за сертифициране не са обосновани, не следва да се нанася маркировката „СЕ“.

(39)

Някои процедури за оценяване на съответствието, установени в настоящата директива, изискват намесата на органи за оценяване на съответствието, които са нотифицирани от държавите членки на Комисията.

(40)

Опитът показа, че критериите, установени в Директива 97/23/ЕО, на които трябва да отговарят органите за оценяване на съответствието, за да бъдат нотифицирани на Комисията, не са достатъчни, за да гарантират еднакво високи резултати от работата на тези органи в целия Съюз. От съществено значение е обаче всички органи за оценяване на съответствието да осъществяват функциите си на едно и също ниво и в условията на лоялна конкуренция. Това налага установяването на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието.

(41)

Ако орган за оценяване на съответствието демонстрира съответствие с критериите, установени в хармонизирани стандарти, следва да се счита, че той отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива.

(42)

С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяването на съответствието, е необходимо също така да се определят изискванията за нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценката, нотифицирането и наблюдението на органите за оценяване на съответствието.

(43)

Системата, установена с настоящата директива, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на органите за оценяване на съответствието, тя също следва да бъде използвана за целите на нотифицирането.

(44)

Прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие, следва да се разглежда от националните органи на публичната власт в целия Съюз като предпочитано средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието. Въпреки това, националните органи могат да счетат, че притежават подходящите средства сами да извършват такава оценка. В такива случаи, с цел да се гарантира подходящото ниво на доверие в оценките, извършвани от други национални органи, те следва да предоставят на Комисията и на другите държави членки необходимите документи, доказващи съответствието на оценените органи за оценяване на съответствието с приложимите регулаторни изисквания.

(45)

Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за дадено съоръжение под налягане или функционална група, които се пускат на пазара на Съюза, е от съществено значение подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка със задачите по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

(46)

Необходимо е да се повишат ефикасността и прозрачността на процедурата по нотифициране и по-специално, тя да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(47)

Тъй като нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги в целия Съюз, е целесъобразно да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или съображения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

(48)

В интерес на конкурентоспособността е от съществено значение нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури съответствие в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(49)

Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съоръженията под налягане и функционалните групи могат да бъдат пускани на пазара само ако при подходящото им съхранение и употреба по предназначение или при условия на употреба, които разумно могат да бъдат предвидени, не застрашават здравето и безопасността на хората. Съоръженията под налягане или функционалните групи следва да бъдат считани за несъответстващи на съществените изисквания за безопасност, установени в настоящата директива, само при условия на употреба, които разумно могат да бъдат предвидени, т.е. когато такава употреба би могла да възникне от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение.

(50)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(51)

Процедурата по консултиране следва да се използва за приемането на актове за изпълнение, изискващи от нотифициращите държави членки да предприемат необходимите коригиращи мерки спрямо нотифицираните органи, които не изпълняват или са престанали да изпълняват изискванията за тяхната нотификация.

(52)

Процедурата по разглеждане следва да се използва при приемането на актове за изпълнение по отношение на европейски одобрения за материали, които показват недостатъци, и данните за които вече са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, тъй като подобни решения могат да имат последици за презумпцията за съответствие с приложимите съществени изисквания.

(53)

При надлежно обосновани случаи, свързани със съответстващи на изискванията съоръжения под налягане или функционални групи, които представляват риск за здравето или безопасността на хората, за домашните животни или за вещите, Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение.

(54)

В съответствие с установената практика комитетът, учреден с настоящата директива, може да играе полезна роля при разглеждането на въпроси във връзка с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

(55)

Когато се разглеждат въпроси, свързани с настоящата директива, които не се отнасят до изпълнението ѝ или до нарушения, напр. в експертна група на Комисията, в съответствие със съществуващата практика Европейският парламент следва да получи пълната информация и документация и, когато е целесъобразно, покана да присъства на заседанията.

(56)

Комисията следва, посредством актове за изпълнение и, предвид специалния им характер, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011, да установи дали мерките, взети от държавите членки по отношение на несъответстващи съоръжения под налягане или функционални групи, са обосновани или не.

(57)

За да се вземат под внимание появили се много сериозни опасения, свързани с безопасността, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с измененията в класификацията на съоръженията под налягане или функционалните групи. Повторното класифициране следва да се основава на подходящи доказателства и обосновка за всеки отделен случай. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(58)

При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(59)

В Директива 97/23/ЕО се съдържа преходна уредба, която даде възможност да бъдат пуснати в действие съоръжения под налягане и функционални групи, съответстващи на действащите национални разпоредби към датата на прилагане на Директива 97/23/ЕО. От съображения за правна сигурност е необходимо и в настоящата директива да бъде въведена посочената преходна уредба.

(60)

Необходимо е да бъде предвидена разумна преходна уредба, която допуска предоставянето на пазара и пускането в действие, без да е необходимо спазване на допълнителни изисквания към съоръженията, на съоръжения под налягане и функционални групи, които вече са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 97/23/ЕО преди началната дата на прилагане на националните мерки, транспониращи настоящата директива. Следователно дистрибуторите следва да могат да доставят съоръжения под налягане и функционални групи, които са пуснати на пазара, т.е. които вече са във веригата на дистрибуция преди началната дата на прилагане на националните мерки по транспониране на настоящата директива.

(61)

Държавите членки постановят правила за санкции, приложими към нарушения на разпоредбите на националното право, приети съгласно настоящата директива, и да гарантират прилагането на тези санкции. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(62)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се гарантира, че съоръженията под налягане и функционалните групи на пазара отговарят на изискванията за високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората, защита на домашните животни или вещите, като едновременно с това се осигурява функционирането на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(63)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходната директива.

(64)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки по отношение на срока за транспониране в националното право и датата на прилагане на директивата, посочени в приложение V, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага към проектирането, производството и оценяването на съответствието на съоръженията под налягане и функционалните групи с максимално допустимо налягане (PS) по-голямо от 0,5 bar.

2.   Настоящата директива не се прилага за:

а)

тръбопроводи, състоящи се от една или повече тръби, за транспортиране на флуиди или вещества от или към една инсталация (на сушата или в морето), включително крайната спирателна арматура и принадлежащите им съоръжения; настоящото изключение не се прилага за стандартните съоръжения под налягане в станции за намаляване на налягането или в компресорни станции;

б)

тръбопроводи за снабдяване, разпределяне и отвеждане на вода и съоръженията към тях — напорни тръбопроводи, водонапорни галерии и шахти във водноелектрически централи и съоръженията към тях;

в)

обикновени съдове под налягане в обхвата на Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13);

г)

аерозолни опаковки в обхвата на Директива 75/324/ЕИО на Съвета (14);

д)

съоръжения, предназначени за функционирането на превозни средства, определени от следните правни актове:

i)

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (15);

ii)

Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и Съвета (16);

iii)

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и Съвета (17);

е)

съоръжения, класифицирани в категория, не по-висока от категория I според член 13 от настоящата директива и попадащи в обхвата на една от следните директиви:

i)

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18);

ii)

Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (19);

iii)

Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (20);

iv)

Директива 93/42/ЕИО на Съвета (21);

v)

Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (22);

vi)

Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (23);

ж)

съоръжения, попадащи в обхвата на член 341, параграф 1, буква б) от ДФЕС;

з)

съоръжения, специално разработени за използване в ядрената техника, при повреда на които могат да се отделят радиоактивни продукти;

и)

съоръжения за контрол на сондажни кладенци, използвани при проучвания за нефт, природен газ и геотермална енергия и при добива им, както и в подземни хранилища, предназначени за регулиране и/или контрол на налягането в сондажните кладенци; те включват колонната глава (фонтанна арматура), превенторите за предотвратяване на фонтаниране, тръбопроводи и сборни колектори (манифолди) и съоръженията към тях;

й)

съоръжения и машини с вътрешни пространства, за които определянето на размерите, изборът на материал и производствените правила се основават главно на изисквания за достатъчна якост, устойчивост и стабилност, за да издържат на статични и динамични работни натоварвания или други работни характеристики и при които налягането не е определящ фактор при проектирането; тези съоръжения могат да включват:

i)

двигатели, включително турбини и двигатели с вътрешно горене;

ii)

парни машини, парни или газови турбини, турбогенератори, компресори, помпи и задвижващите им механизми;

к)

доменни пещи с инсталации за охлаждане на пещта, рекуператори, прахоуловители, инсталации за очистване на доменен газ, вагрянки с охлаждане на пещта, газови преобразуватели и леярски кофи за топене, претопяване, обезгазяване и леене на стомана, чугун и цветни метали;

л)

корпуси на електрически съоръжения за високо напрежение — превключватели, разединители, управляващи уреди, трансформатори и ротационни машини;

м)

тръби под налягане за трансмисионни системи, например за електрозахранване и телефонни кабели;

н)

плавателни средства, ракети, въздухоплавателни средства или подвижни плаващи съоръжения и съоръжения под налягане, предназначени за вграждане в тях или за тяхното задвижване;

о)

съоръжения под налягане, изработени от еластична обвивка, като пневматични гуми, въздушни възглавници, топки за игра, надуваеми лодки и др.;

п)

изпускателни и всмукателни шумозаглушители;

р)

бутилки или кутии за газирани напитки, предназначени за крайно потребление;

с)

съдове, конструирани за транспорт и разпределение на напитки с PS.V не повече от 500 bar.L и максимално допустимо налягане ненадвишаващо 7 bar;

т)

съоръжения, попадащи в обхвата на Директива 2008/68/ЕО и Директива 2010/35/ЕС и съоръжения, попадащи в обхвата на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море и на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;

у)

радиатори и тръбопроводи в отоплителни инсталации с вода;

ф)

съдове за течности с максимално налягане на газовете над течността до 0,5 bar.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„съоръжения под налягане“ означава съдове, тръбопроводи, устройства за безопасност и устройства под налягане, в това число, когато е приложимо, и елементи, присъединени към частите на съоръжението, подложени на налягане, като фланци, щуцери, свързващи елементи, опори, транспортни уши;

2)

„съд“ означава затворена конструкция, проектирана и предназначена за съхраняване на флуиди под налягане, включително директно свързаните към нея приспособления, до точката за присъединяването ѝ с други съоръжения. Съдът може да има една или повече камери;

3)

„тръбопровод“ означава свързани помежду си тръбни елементи, които са предназначени за пренос на флуиди и които са неразделна част от система под налягане. Тръбопроводите включват тръби или система от тръби, тръбни елементи, фитинги, компенсатори, гъвкави тръби и други елементи, устойчиви на налягане. Към тръбопроводите се отнасят топлообменните апарати за охлаждане или нагряване на въздух, съставени от тръби;

4)

„устройства за безопасност“ означава устройства, предназначени да предпазят съоръжението от превишаване на налягането над допустимата стойност, включващи: устройства за непосредствено ограничаване на налягането — предпазни клапани, предпазни устройства с разрушаващи се елементи, прегъваеми пръти, управляеми защитни системи за понижаване на налягането, и ограничителни устройства, които задействат приспособления за корекция или осигуряват изключване или изключване и блокиране, като превключватели, задействани от налягането, температурата или нивото на флуида, и измервателни устройства за контрол и регулиране, свързани с безопасността;

5)

„устройства под налягане“ означава елементите с технологична функция, затворената конструкция на които е подложена на налягане;

6)

„функционална група“ означава съвкупност от съоръжения под налягане, свързани от производителя им и функциониращи като едно цяло;

7)

„налягане“ означава налягането в съоръжението, отнесено към атмосферното, т.е. манометрично налягане. Налягането при вакуум се означава с отрицателна стойност;

8)

„максимално допустимо налягане (PS)“ означава максималното налягане, за което е проектирано съоръжението, както е посочено от производителя и определено на място, посочено от него, като това място е в точката на присъединяване на устройствата за безопасност и/или ограничителните устройства или най-високата точка на съоръжението, или, ако това не е приложимо — в която и да е друга точка;

9)

„минимална/максимална допустима температура (TS)“ означава определената минимална/максимална температура, за която е проектирано съоръжението, приета от производителя;

10)

„обем (V)“ означава вътрешният обем на всяка камера, включително обемът на щуцерите до първата връзка или заваръчен шев, без обема на постоянните вътрешни елементи;

11)

„номинален диаметър (DN)“ означава числената стойност на диаметъра, който е общ за всички елементи в тръбна система, различни от елементите, които се означават чрез външния диаметър или диаметъра на резбата; за удобство тази стойност е закръглено число, използвано за означаване на диаметъра, което е приблизително свързано с производствените размери; означава се с DN, следвано от число;

12)

„флуиди“ означава чисти газове, течности и пари, както и техните смеси; флуидите могат да съдържат и суспензия от твърди вещества;

13)

„неразглобяеми съединения“ означава тези съединения, които не могат да бъдат разглобени без разрушаване;

14)

„Европейско одобрение за материалите“ означава технически документ, в който се определят характеристиките на материалите, които са предназначени за многократна употреба при производството на съоръжения под налягане, които не са обхванати от хармонизиран стандарт;

15)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на съоръжение под налягане или функционална група за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

16)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на съоръжение под налягане или функционална група на пазара на Съюза за първи път;

17)

„пускане в действие“ означава използването за първи път на съоръжение под налягане или функционална група от техния ползвател;

18)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда съоръжение под налягане или функционална група или възлага проектирането или производството на такова съоръжение или функционална група и предлага това съоръжение или функционална група на пазара със своето име или търговска марка или ги използва за свои собствени цели;

19)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

20)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза съоръжение под налягане или функционална група от трета държава;

21)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя съоръжение под налягане или функционална група на пазара;

22)

„икономически оператори“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът;

23)

„техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за съоръжение под налягане или функционална група;

24)

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

25)

„акредитация“ означава акредитацията по смисъла на член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

26)

„национален орган по акредитация“ означава националният орган по акредитация по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

27)

„оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, свързани с дадено съоръжение под налягане или функционална група;

28)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол;

29)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на съоръжение под налягане или функционална група, които вече са били предоставени на потребители или на други ползватели;

30)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на съоръжение под налягане или функционална група, които са във веригата на доставка;

31)

„маркировка CE“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че съоръжението под налягане или функционалната група е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне;

32)

„законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателство на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.

Член 3

Предоставяне на пазара и пускане в действие

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съоръженията под налягане и функционалните групи могат да се предоставят на пазара и да се пускат в действие само когато при правилно монтиране, поддръжка и използване по предназначение изпълняват изискванията на настоящата директива.

2.   Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да постановят такива изисквания, каквито считат за необходими, за да гарантират, че хората, и в частност работниците, са защитени по време на използване на посоченото съоръжение под налягане или функционална група, при условие че това не означава модифициране на тези съоръжения или функционални групи по начин, който не е уреден от настоящата директива.

3.   На търговски панаири, изложения, демонстрации и други подобни прояви държавите членки не възпрепятстват показването на съоръжения под налягане или функционални групи, които не съответстват на настоящата директива, при условие че поставен на видимо място знак, ясно показва, че такива съоръжения под налягане или функционални групи не могат да бъдат предоставяни на пазара и/или пускани в действие, докато не бъдат приведени в съответствие. По време на демонстрации се вземат подходящи мерки за безопасност в съответствие с изискванията, определени от компетентния орган на съответната държава членка, с оглед осигуряване безопасността на хората.

Член 4

Технически изисквания

1.   Следните съоръжения под налягане трябва да отговарят на съществените изисквания за безопасност, установени в приложение I:

а)

съдове, с изключение на тези посочени в буква б), за:

i)

сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,5 bar над нормалното атмосферно налягане, (1 013 mbar) в следните граници:

за флуиди от група 1, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 25 или когато максималното допустимо налягане е над 200 bar (приложение II, диаграма 1),

за флуиди от група 2, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 50 или когато максималното допустимо налягане е по-голямо от 1 000 bar, както и всички преносими пожарогасители и бутилките за дихателни апарати (приложение II, диаграма 2);

ii)

течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура не надвишава с повече от 0,5 bar нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar) в следните граници:

за флуиди от група 1, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 200 или когато максималното допустимо налягане е над 500 bar (приложение II, диаграма 3),

за флуиди от група 2, когато максималното допустимо налягане е над 10 bar и произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 10 000 или когато максималното допустимо налягане е над 1 000 bar (приложение II, диаграма 4);

б)

съоръжения под налягане с обем над 2 l, застрашени от прегряване чрез нагряване с пламък или по друг начин, за производство на пара или гореща вода с температура над 110 °C, както и всички тенджери под налягане (приложение II, диаграма 5);

в)

тръбопроводи за:

i)

сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо с 0,5 bar над нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar) в следните граници:

за флуиди от група 1, когато номиналният диаметър на тръбопровода е над 25 mm (приложение II, диаграма 6),

за флуиди от група 2, когато номиналният диаметър на тръбопровода е над 32 mm и произведението от максималното допустимо налягане в бара и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 1 000 (приложение II, диаграма 7);

ii)

течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура не надвишава с повече от 0,5 bar нормалното атмосферно налягане (1 013 mbar) в следните граници:

за флуиди от група 1, когато номиналният диаметър на тръбопровода е над 25 mm и произведението от максималното допустимо налягане в бара и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 2 000 (приложение II, диаграма 8),

за флуиди от група 2, когато номиналният диаметър на тръбопровода е над 200 mm и максималното допустимо налягане е над 10 bar и произведението от максималното допустимо налягане в бара и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 5 000 (приложение II, диаграма 9);

г)

устройствата за безопасност и устройствата под налягане, предназначени за съоръжения по букви а), б) и в), включително когато такива съоръжения са част от функционална група.

2.   Следните функционални групи, които включват най-малко едно съоръжение под налягане по параграф 1, отговарят на съществените изисквания за безопасност, изложени в приложение I:

а)

функционални групи за производство на пара или гореща вода с температура над 110 °C, които включват поне едно съоръжение под налягане, нагрявано с пламък или по друг начин и застрашено от прегряване;

б)

функционални групи, различни от посочените в буква а), ако производителят възнамерява да ги предоставя на пазара и да ги пуска в действие като функционални групи.

Чрез дерогация от първа алинея функционалните групи за производство на топла вода с температура до 110 °C, зареждани ръчно с твърдо гориво, когато произведението от максималното допустимо налягане в бара и обема в литри е по-голямо от числото 50, отговарят на съществените изисквания за безопасност, посочени в точки 2.10, 2.11, 3.4, 5, буква а) и 5, буква г) от приложение I.

3.   Съоръжения под налягане и функционални групи с работни параметри по-ниски или равни на границите, установени съответно в параграф 1, букви а), б) и в) и в параграф 2, се проектират и произвеждат в съответствие с добрата инженерна практика в държавите членки, с цел да се осигури безопасното им използване. Съоръженията под налягане и функционалните групи се придружават от съответните инструкции за използване.

Без да се засяга друго приложимо законодателство на Съюза за хармонизация, предвиждащо поставянето му, на тези съоръжения или функционални групи не се нанася маркировката „СЕ“, посочена в член 18.

Член 5

Свободно движение

1.   Държавите членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват, на основание на рискове, свързани с налягане, предоставянето на пазара или пускането в действие, при условия, определени от производителя, на съоръжения под налягане или функционални групи, които са в съответствие с настоящата директива.

Държавите членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват, на основание рискове, свързани с налягане, предоставянето на пазара или пускането в действие на съоръжения под налягане или функционални групи, които са в съответствие с член 4, параграф 3.

2.   Когато една държава членка е определила инспекторат на ползвателите в съответствие с изискванията, посочени в член 25, тя не може въз основа на рискове, свързани с налягане, да забрани, ограничи или възпрепятства пускането на пазара или пускането в действие, при условията предвидени в член 16, на съоръжения под налягане или функционални групи, чието съответствие е оценено от инспекторат на ползвателите, определен от друга държава членка в съответствие с изискванията, установени в член 25.

3.   Държавите членки могат да изискват, до степен необходима за безопасността и правилното използване на съоръженията под налягане и функционалните групи, информацията, посочена в приложение I, точки 3.3 и 3.4, да бъде предоставена на официалния(те) език(ци) на Съюза, които може да са определени от държавата членка, в която съоръженията или функционалната група се предоставят на пазара.

ГЛАВА 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 6

Задължения на производителите

1.   Когато пускат на пазара своите съоръжения под налягане или функционални групи по член 4, параграфи 1 и 2, или ги използват за свои собствени цели, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания за безопасност, установени в приложение I.

Когато пускат на пазара своите съоръжения под налягане или функционални групи по член 4, параграф 3, или ги използват за свои собствени цели, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с добрата инженерна практика в дадена държава членка.

2.   За съоръженията под налягане или функционалните групи по член 4, параграфи 1 и 2 производителите изготвят посочената в приложение III техническа документация и провеждат съответната процедура за оценяване на съответствието по член 14 или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на съоръженията под налягане или функционалните групи по член 4, параграфи 1 и 2 с приложимите изисквания е доказано от процедурата, посочена в първа алинея на настоящия параграф, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

3.   Производителите съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като съоръжението под налягане или функционалната група са били пуснати на пазара.

4.   Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с настоящата директива. Промените в проекта или характеристиките на съоръжение под налягане или функционална група и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на съоръжението под налягане или функционалната група, се вземат предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представляват съоръженията под налягане или функционалните групи, производителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите и другите ползватели, провеждат изпитвания на образци на предоставени на пазара съоръжения под налягане или функционални групи, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващи на изискванията съоръжения под налягане или функционални групи и изземвания на такива съоръжения, и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.   Производителите гарантират, че техните съоръжения под налягане или функционални групи имат нанесен тип, партиден или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на съоръженията или функционалните групи не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава съоръженията.

6.   Производителите посочват върху съоръжението под налягане или функционалната група своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато това не е възможно, върху неговата опаковка, или в документ, който придружава съоръжението или функционалната група. Адресът посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за потребителите, другите ползватели и органите за надзор на пазара.

7.   Производителите гарантират, че съоръженията под налягане или функционалните групи по член 4, параграфи 1 и 2 се придружават от инструкции и информация за безопасност в съответствие с приложение I, точки 3.3 и 3.4, на език, лесно разбираем за потребителите и други ползватели, определен от съответната държава членка. Тези инструкции и информация за безопасност, както и всички етикети са ясни, разбираеми и смислени.

Производителите гарантират, че съоръженията под налягане или функционалните групи по член 4, параграф 3 се придружават от инструкции и информация за безопасност в съответствие с член 4, параграф 3, на език, лесно разбираем за потребителите и други ползватели, определен от съответната държава членка. Тези инструкции и информация за безопасност, както и всички етикети са ясни, разбираеми и смислени.

8.   Производители, които считат или имат основание да считат, че съоръжение под налягане или функционална група, които са пуснали на пазара, не съответстват на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат съоръжението под налягане или функционалната група в съответствие, да ги изтеглят или да ги изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато съоръжението под налягане или функционалната група представляват риск, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили това съоръжение под налягане или функционална група на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на съоръжението под налягане или функционалната група с настоящата директива, на език, лесно разбираем за този орган. Тази информация и документация може да бъде предоставена на хартиен или на електронен носител. Те сътрудничат на този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани със съоръжение под налягане или функционална група, които те са пуснали на пазара.

Член 7

Упълномощени представители

1.   Производителят може да упълномощи писмено упълномощен представител.

Задълженията по член 6, параграф 1, и задължението за изготвяне на техническа документация по член 6, параграф 2, не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)

да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на пазара на съоръжението под налягане или функционалната група;

б)

при обосновано искане от страна на компетентен национален орган, да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на съоръжението под налягане или функционалната група;

в)

да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани със съоръжения под налягане или функционална група, попадащи в обхвата на пълномощието.

Член 8

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само съоръжения под налягане или функционални групи, съответстващи на изискванията.

2.   Преди да пуснат на пазара съоръжение под налягане или функционална група по член 4, параграфи 1 и 2 вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието по реда на член 14 е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че на съоръжението под налягане или функционалната група е нанесена маркировката „СЕ“ и че те са придружени от инструкции и информация за безопасност в съответствие с приложение I, точки 3.3 и 3.4, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 6, параграфи 5 и 6.

Преди да пуснат на пазара съоръжение под налягане или функционална група по член 4, параграф 3 вносителите гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че съоръжението под налягане или функционалната група са придружени от съответните инструкции за използване, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 6, параграфи 5 и 6.

Когато вносител счита или има основание да счита, че дадено съоръжение под налягане или функционална група не съответства на съществените изисквания за безопасност, установени в приложение I, той не пуска съоръжението под налягане или функционалната група на пазара, докато те не бъдат приведени в съответствие. Освен това, когато съоръжението под налягане или функционалната група представляват риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.   Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху съоръжението под налягане или функционалната група, или, когато това не е възможно, върху тяхната опаковка, или в документ, който придружава съоръжението или функционалната група. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за потребителите, другите ползватели и органите за надзор на пазара.

4.   Вносителите гарантират, че съоръженията под налягане или функционалните групи по член 4, параграфи 1 и 2 се придружават от инструкции и информация за безопасност в съответствие с приложение I, точки 3.3 и 3.4, предоставени на език, лесно разбираем за потребителите и другите ползватели, определен от съответната държава членка.

Вносителите гарантират, че съоръженията под налягане или функционалните групи по член 4, параграф 3 се придружават от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и другите ползватели, определен от съответната държава членка.

5.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за дадено съоръжение под налягане или функционална група по член 4, параграфи 1 и 2, условията на тяхното съхранение или транспортиране не застрашават съответствието им с основните изисквания за безопасност, установени в приложение I.

6.   Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представляват съоръженията под налягане или функционалните групи, вносителите, за да защитят здравето и безопасността на потребителите и другите ползватели, провеждат изпитвания на образци на предоставени на пазара съоръжения под налягане или функционални групи, провеждат разследване и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията съоръжения под налягане или функционални групи и за изземвания на такива съоръжения, и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.   Вносители, които считат или имат основание да считат, че съоръжение под налягане или функционална група, които са пуснали на пазара, не съответстват на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки за привеждане на съоръжението под налягане или функционалната група в съответствие, да ги изтеглят или да ги изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато съоръжението под налягане или функционалната група представляват риск, вносителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили съоръжението под налягане или функционалната група на пазара, като представят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.   В продължение на 10 години след пускането на пазара на съоръжение под налягане или функционална група вносителите съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено съоръжение под налягане или дадена функционална група, на език, лесно разбираем за този орган. Тази информация и документация може да бъде предоставена на хартиен или на електронен носител. Те сътрудничат на този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани със съоръжение под налягане или функционална група, които те са пуснали на пазара.

Член 9

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят на пазара съоръжение под налягане или функционална група, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящата директива.

2.   Преди да предоставят на пазара дадено съоръжение под налягане или функционална група по член 4, параграфи 1 и 2, дистрибуторите проверяват дали на тях е нанесена маркировката „СЕ“, дали са придружени от необходимите документи и от инструкции и информация за безопасност в съответствие с приложение I, точки 3.3 и 3.4, на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите ползватели в държавата членка, в която съоръжението под налягане или функционалната група ще бъдат предоставени на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че дадено съоръжение под налягане или дадена функционална група не съответства на съществените изисквания за безопасност, установени в приложение I, той не предоставя съоръжението под налягане или функционалната група на пазара, докато те не бъдат приведени в съответствие. Освен това, когато съоръжението под налягане или функционалната група представляват риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

Преди да предоставят на пазара съоръжение под налягане или функционална група по член 4, параграф 3, дистрибуторите проверяват дали съоръжението под налягане или функционалната група са придружени от съответните инструкции за използване, на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите ползватели в държавата членка, в която съоръжението под налягане или функционалната група ще бъдат предоставени на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за съоръжения под налягане или функционални групи по член 4, параграфи 1 и 2, условията на съхранение или транспортиране не застрашават тяхното съответствие с изискванията, установени в приложение I.

4.   Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че дадено съоръжение под налягане или дадена функционална група, които са предоставили на пазара, не съответства на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки за привеждане на съоръжението или функционалната група в съответствие и за изтеглянето или изземването им, ако е целесъобразно. Освен това, когато съоръжението под налягане или функционалната група представляват риск, дистрибуторите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили съоръжението под налягане или функционалната група на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.   При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено съоръжение под налягане или функционална група. Тази информация и документация може да бъде предоставена на хартиен или на електронен носител. Те сътрудничат на този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рискове, свързани със съоръженията под налягане или функционалните групи, които те са предоставили на пазара.

Член 10

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на производителя по член 6, когато пуска на пазара съоръжение под налягане или функционална група със своето име или търговска марка, или променя съоръжение под налягане или функционална група, които са вече пуснати на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на настоящата директива може да бъде засегнато.

Член 11

Идентификация на икономическите оператори

По искане на органите за надзор на пазара икономическите оператори идентифицират:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил съоръжение под налягане или функционална група;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили съоръжение под налягане или функционална група.

Икономическите оператори са в състояние да представят информацията по първа алинея в продължение на 10 години, след като дадено съоръжение под налягане или функционална група са им били доставени, и в продължение на 10 години, след като те са доставили дадено съоръжение под налягане или функционална група.

ГЛАВА 3

СЪОТВЕТСТВИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ

Член 12

Презумпция за съответствие

1.   Съоръженията под налягане или функционалните групи по член 4, параграфи 1 и 2, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на съществените изисквания за безопасност, обхванати от тези стандарти или части от тях, установени в приложение I.

2.   Материалите, използвани за производството на съоръжения под налягане или на функционални групи, които са в съответствие с Европейските одобрения за материали, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 15, параграф 4, се счита, че са в съответствие с приложимите съществени изисквания за безопасност, установени в приложение I.

Член 13

Класификация на съоръженията под налягане

1.   Съоръженията под налягане по член 4, параграф 1, се класифицират по категории в съответствие с приложение II, съгласно възходяща степен на опасност.

За целите на тази класификация флуидите се разделят на следните две групи:

а)

група 1, включваща вещества или смеси съгласно определенията в член 2, точки 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като опасни в съответствие със следните класове физични опасности и опасности за здравето, посочени в части 2 и 3 от приложение I към посочения регламент:

i)

нестабилни експлозиви или експлозиви от подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5;

ii)

запалими газове, категория 1 и 2;

iii)

оксидиращи газове, категория 1;

iv)

запалими течности, категория 1 и 2;

v)

запалими течности, категория 3, при които максимално допустимата температура е над точката на възпламеняване;

vi)

запалими твърди вещества, категория 1 и 2;

vii)

самоактивиращи се вещества и смеси, типове А—F;

viii)

пирофорни течности, категория 1;

ix)

пирофорни твърди вещества, категория 1;

x)

вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категория 1, 2 и 3;

xi)

оксидиращи течности, категория 1, 2 и 3;

xii)

оксидиращи твърди вещества, категория 1, 2 и 3;

xiii)

органични пероксиди, типове A—F;

xiv)

остра орална токсичност: категория 1 и 2;

xv)

остра дермална токсичност: категория 1 и 2;

xvi)

остра инхалационна токсичност: категория 1, 2 и 3;

xvii)

специфична токсичност за целеви органи — еднократна експозиция, категория 1.

Група 1 включва също вещества и смеси, които се съдържат в съоръжение под налягане с максимална допустима температура (TS), която надвишава температурата на възпламеняване на флуида;

б)

група 2, включваща вещества и смеси, които не са посочени в буква а).

2.   Категорията на съдове, които имат две или повече камери, се определя според камерата, която е от най-високата категория. Когато в една камера се съдържат различни флуиди, категорията ѝ се определя според флуида, изискващ най-висока категория.

Член 14

Процедури за оценяване на съответствието

1.   Процедурите за оценяване на съответствието, които се прилагат към дадено съоръжение под налягане, се определят в зависимост от категорията, установена в член 13, в която са класифицирани съоръженията.

2.   Процедурите за оценяване на съответствието, които се прилагат за различните категории, са следните:

а)

категория I:

Модул А

б)

категория II:

Модул А2

Модул D1

Модул Е1

в)

категория III:

Модули В (изследване на проекта на типа) + D

Модули В (изследване на проекта на типа) + F

Модули B (изследване на типа произведен продукт) + E

Модули B (изследване на типа произведен продукт) + C2

Модул Н

г)

категория IV:

Модули B (изследване на типа произведен продукт) + D

Модули B (изследване на типа произведен продукт) + F

Модул G

Модул Н1

Процедурите за оценяване на съответствието са изложени в приложение III.

3.   Съоръженията под налягане се подлагат на една от процедурите за оценяване на съответствието, като тя може да се избира от производителя измежду установените за категорията, в която те са класифицирани. Производителят може също да избере да прилага една от процедурите, която се прилага за по-висока категория, ако има такава.

4.   В рамките на процедурите за осигуряване на качеството на съоръженията под налягане от категории III и IV, посочени в член 4, параграф 1, буква а), подточка i), член 4, параграф 1, буква а), подточка ii), първо тире и член 4, параграф 1, буква б), нотифицираният орган, когато прави внезапни посещения, взима образец на съоръженията под налягане от производствените помещения или складовете, за да извърши или осигури извършването на крайното оценяване съгласно приложение I, точка 3.2. В тази връзка производителят информира нотифицирания орган за предвижданата си производствена програма. Нотифицираният орган прави най-малко две проверки през първата година от производството. Честотата на последващите проверки се определя от нотифицирания орган въз основа на критериите, определени в точка 4.4 на модули D, E и H и точка 5.4 на модул H1.

5.   В случай на производство на единични съдове и съоръжения под налягане от категория III, посочени в член 4, параграф 1, буква б), съгласно процедурата на модул Н, нотифицираният орган извършва или възлага извършването на крайното оценяване, както е посочено в приложение I, точка 3.2, за всяко съоръжение под налягане. За тази цел производителят съобщава на нотифицирания орган предвидената производствена програма.

6.   Функционални групи, посочени в член 4, параграф 2, подлежат на процедура за общо оценяване на съответствието, която обхваща следното оценяване:

а)

оценяване на всяко от съоръженията под налягане, от които е изградена функционалната група, и посочено в член 4, параграф 1, и за което не е била приложена процедура за оценяване на съответствието и няма нанесена отделна маркировка „CE“; оценяването се извършва по процедура в зависимост от категорията на всяко отделно съоръжение;

б)

оценяване вграждането на различните елементи на функционалната група, както е посочено в точки 2.3, 2.8 и 2.9 в приложение I; процедурата за оценяване се определя от съоръжението от най-високата категория, като се изключват устройствата за безопасност;

в)

оценяване защитата на функционалната група срещу превишаване на допустимите работни параметри съгласно точки 2.10 и 3.2.3 от приложение I; процедурата за оценяване се извършва, като се има предвид съоръжението от най-високата категория, което трябва да бъде защитено.

7.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член компетентните органи могат, когато е обосновано, да разрешат предоставяне на пазара и пускане в действие на територията на заинтересованата държава членка на отделни съоръжения под налягане и функционални групи съгласно член 2, по отношение на които процедурите по параграфи 1 и 2 от настоящия член не са приложени и използването на които е в интерес на експериментирането.

8.   Записите и кореспонденцията, свързани с процедурите за оценката на съответствието, се изготвят на официален език на държавата членка, в която органът, отговорен за провеждането на тези процедури по оценяване на съответствието, е установен, или на езика, приет от този орган.

Член 15

Европейско одобрение за материалите

1.   Европейско одобрение за материалите се издава по искане на един или повече производители на материали или съоръжения от един от нотифицираните органи по член 20, специално определени за тази цел. Нотифицираният орган определя и осъществява или организира осъществяването на съответния контрол и изпитвания за удостоверяване на съответствието на видовете материали със съответните изисквания на настоящата директива. В случай че материалите са признати за безопасни за използване преди 29 ноември 1999 г., нотифицираният орган взема предвид съществуващите данни, когато удостоверява такова съответствие.

2.   Преди издаването на Европейско одобрение за материалите нотифицираният орган нотифицира държавите членки и Комисията, като им изпраща подходящата информация. В срок от три месеца държавата членка или Комисията може да представи коментари, като посочи мотивите си за това. Нотифицираният орган може да издаде европейско одобрение за материали, като взима предвид представените коментари.

3.   Копие от европейското одобрение за материалите се изпраща до държавите членки, нотифицираните органи и Комисията.

4.   Когато европейското одобрение за материалите е в съответствие с изискванията, които обхваща и които са установени в приложение I, Комисията публикува данните за това одобрение. Комисията води актуализиран списък на тези одобрения в Официален вестник на Европейския съюз.

5.   Нотифицираният орган, издал европейското одобрение за материали, оттегля това одобрение, ако констатира, че то не е трябвало да бъде издавано или ако типът материали е обхванат от хармонизиран стандарт. Органът незабавно уведомява другите държави членки, нотифицираните органи и Комисията за всяко оттегляне на одобрение.

6.   Когато държава членка или Комисията прецени, че европейско одобрение за материали, данните за което са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, не отговаря изцяло на съществените изисквания, които обхваща и които са установени в приложение I, Комисията решава с актове за изпълнение дали да оттегли данните за това Европейско одобрение за материали от Официален вестник на Европейския съюз.

Актовете за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 3.

Член 16

Инспекторат на ползвателите

1.   Чрез дерогация от разпоредбите относно задачите, изпълнявани от нотифицираните органи, държавите членки могат да разрешават на своя територия пускането на пазара и пускането в действие на съоръжения под налягане или функционални групи, чието съответствие със съществените изисквания за безопасност е оценено от инспекторат на ползвателите, определен съгласно параграф 7.

2.   Съоръжения под налягане и функционални групи, съответствието на които е оценено от инспектората на ползвателите, не носят маркировката „СЕ“.

3.   Посочените в параграф 1 съоръжения под налягане или функционални групи могат да се използват само на места, ръководени от група, част от която представлява споменатия инспекторат. Групата прилага обща политика за безопасност с оглед техническите спецификации за проектиране, производство, контрол, поддръжка и използване на съоръжения под налягане и функционални групи.

4.   Инспекторатите на ползвателите действат изключително за групата, от която те са част.

5.   Процедурите за оценяване на съответствието, които се прилагат от инспекторатите на ползвателите, са модули A2, C2, F и G, определени в приложение III.

6.   Държавите членки нотифицират другите държави членки и Комисията за това, кои инспекторати на ползвателите са оправомощили, какви са задачите, за които те са определени, и предоставят за всеки инспекторат, списък на обектите, които изпълняват разпоредбите на параграф 3.

7.   При определяне на инспекторатите на ползвателите държавите членки прилагат изискванията, установени в член 25, и гарантират, че групата, част от която е този инспекторат, прилага критериите, посочени във второто изречение на параграф 3 от настоящия член.

Член 17

ЕС декларация за съответствие

1.   ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания за безопасност, установени в приложение I.

2.   ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, установен в приложение IV и съдържа елементите, посочени в съответните процедури за оценяване на съответствието, установени в приложение III, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика(ците), изискван(и) от държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя съоръжението под налягане или функционалната група.

3.   Когато приложимите към съоръжението под налягане или функционалната група актове на Съюза, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за тяхното публикуване.

4.   Като изготвя ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на съоръжението под налягане или функционалната група с изискванията на настоящата директива.

Член 18

Основни принципи за маркировката „СЕ“

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 19

Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“

1.   Маркировката „СЕ“ се нанася така, че да бъде видима, четлива и незаличима на едно от следните:

а)

всяко отделно съоръжение под налягане по член 4, параграф 1, или неговата табела с данни;

б)

всяка функционална група, посочена в член 4, параграф 2 или нейната табела с данни.

Когато нанасянето на маркировката „СЕ“ не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на съоръжението или функционалната група, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.

Съоръжението или функционалната група, посочени в първа алинея, букви а) и б) са завършени или са в състояние, което позволява да се извърши крайно оценяване, както е описано в точка 3.2 от приложение I.

2.   Не е необходимо маркировката „СЕ“ да се нанася върху всяко отделно съоръжение под налягане, когато то е съставна част от функционална група. Отделните съоръжения под налягане, които вече носят маркировката „СЕ“, когато се включат във функционална група, продължават да носят тази маркировка.

3.   Маркировката „CE“ се нанася, преди отделното съоръжение под налягане или функционалната група да бъдат пуснати на пазара.

4.   Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато този орган участва в етапа на производствения контрол.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или от негов упълномощен представител.

5.   Маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, идентификационният номер по параграф 4, могат да бъдат следвани от всякакъв друг знак, указващ специален риск или употреба.

6.   Държавите членки доразвиват съществуващите механизми за да гарантират правилното прилагане на режима уреждащ маркировката „СЕ“ и предприемат подходящи действия в случай на неправилна употреба на тази маркировка.

ГЛАВА 4

НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 20

Нотификация

Държавите членки нотифицират на Комисията и другите държави членки за нотифицираните органи и инспекторатите на ползвателите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието съгласно член 14, член 15 или член 16 и за признатите от тях организации — трети независими страни, за целите на задачите по точки 3.1.2 и 3.1.3 от приложение I.

Член 21

Нотифициращи органи

1.   Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на нотифицираните органи, признатите организации – трети независими страни, и инспекторатите на ползвателите, включително съответствието с разпоредбите на член 27.

2.   Държавите членки могат да решат, че оценката и наблюдението, посочени в параграф 1, се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.   Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценката, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган е правен субект и отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 22. Освен това този орган разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.   Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 22

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.   Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.   Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.   Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на органа за оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.   Нотифициращият орган не предлага или не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието или консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.   Нотифициращият орган запазва поверителността на получената информация.

6.   Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 23

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, признатите организации — трети независими страни и инспекторатите на ползвателите, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 24

Изисквания, свързани с нотифицираните органи и признатите организации — трети независими страни

1.   За целите на нотификацията, нотифицираните органи или признатите организации – трети независими страни, отговарят на изискванията, установени в параграфи 2 – 11.

2.   Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от съоръжението под налягане или функционалната група, които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на съоръженията под налягане или функционалните групи, които този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.   Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персонал, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или структура по поддръжка на съоръженията под налягане или функционалните групи, които се оценяват, нито представители на някое от тези лица. Това не изключва употребата на оценявани съоръжения под налягане или функционални групи, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или употребата на такива съоръжения за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персонал, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддръжката на тези съоръжения под налягане или функционалнигрупи, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независимост на преценката или почтеност по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантски услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейността на свързаните с тях поделения или подизпълнители не влияе върху поверителността, обективността или безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.   Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.   Органът за оценяване на съответствието трябва да бъде в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно член 14 или член 15 или точки 3.1.2 и 3.1.3 от приложение I и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и а всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория съоръжения под налягане, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той разполага с необходимите:

а)

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политики и процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като орган за оценяване на съответствието, и други дейности;

в)

процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството.

Органът за оценяване на съответствието разполага със средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, и разполага с достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

7.   Персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

а)

добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)

задоволително познаване на изискванията за оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;

в)

подходящите знания и разбиране на съществените изисквания за безопасност, установени в приложение I, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на националното законодателство;

г)

способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.   Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, на органа за оценяване на съответствието не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.   Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността не се поема от държавата съгласно националното право или държавата членка не е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.   Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на цялата информация, получена при изпълнение на своите задачи съгласно член 14, член 15 или съгласно точки 3.1.2 и 3.1.3 от приложение I, или съгласно разпоредба от националното право по прилагането му, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.   Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че техният персонал, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 25

Изисквания, свързани с инспекторатите на ползвателите

1.   За целите на нотификацията инспекторатите на ползвателите отговарят на изискванията, определени в параграфи 2—11.

2.   Инспекторатът на ползвателите се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Инспекторатът на ползвателите следва да е организационно идентифицируем и да има отчетни методи в групата, от която той е част, които гарантират и доказват неговата безпристрастност.

4.   Инспекторатът на ползвателите, неговото висше ръководство и персонал, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или структура по поддръжка на съоръженията под налягане или функционалните групи, които се оценяват, нито упълномощени представители на някое от тези лица. Това не изключва употребата на оценяваните съоръжения под налягане или функционални групи, които са необходими за дейностите на инспектората на ползвателите, или употребата на такива съоръжения за лични цели.

Инспекторатът на ползвателите, неговото висше ръководство и персонал, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддръжката на тези съоръжения под налягане или функционални групи, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независимост на преценката или почтеност по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантски услуги.

5.   Инспекторатите на ползвателите и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.   Инспекторатът на ползвателите трябва да бъде в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно член 16 и по отношение на които той е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия инспекторат на ползвателите или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория съоръжения под налягане, за които инспекторатът на ползвателите е нотифициран, той разполага с необходимите:

а)

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политика и процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като инспекторат на ползвателите, и други дейности;

в)

процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора в който осъществява дейност и неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството.

Инспекторатът на ползвателите разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието по подходящ начин, както и с достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

7.   Персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, притежава следното:

а)

добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)

задоволително познаване на изискванията за оценките, които извършват, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;

в)

подходящите знания и разбиране на съществените изисквания за безопасност, установени в приложение I, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на националното законодателство;

г)

способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.   Осигурява се безпристрастността на инспекторатите на ползвателите, тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието. Инспекторатите на ползвателите не трябва да участват в дейности, които биха могли да са в противоречие с тяхната независимост на преценката и почтеността им по отношение на дейността по инспекциите.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, на инспектората на ползвателите не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.   Инспекторатите на ползвателите сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността не се поема от групата, от която те са част.

10.   Персоналът на инспекторатите на ползвателите спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно член 16, или съгласно разпоредба от националното право по прилагането му, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.   Инспекторатите на ползвателите участват във или гарантират, че техният персонал, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 26

Презумпция за съответствие на органите за оценяване на съответствието

Когато органът за оценяване на съответствието доказва своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, посочени в член 24 или член 25, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 27

Поделения на органите за оценяване на съответствието и възлагане на подизпълнители

1.   В случаите, в които нотифициран орган, инспекторат на ползвателите или призната организация — трета независима страна възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в член 24 или член 25, и информира нотифициращия орган за това.

2.   Нотифицираните органи, инспекторатите на ползвателите и признатите организации — трети независими страни поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.   Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.   Нотифицираните органи, инспекторатите на ползвателите и признатите организации – трети независими страни съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно член 14, член 15, член 16 или точки 3.1.2 и 3.1.3 от приложение I.

Член 28

Заявление за нотифициране

1.   Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.   Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, модул или модули за оценяване на съответствието и съоръженията под налягане, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, посочени в член 24 или член 25.

3.   Когато органът за оценяване на съответствието не може да предостави сертификат за акредитация, той представя пред нотифициращия орган всички документи, необходими за проверката, признаването и редовното наблюдение на неговото съответствие с изискванията, посочени в член 24 или член 25.

Член 29

Процедура по нотифициране

1.   Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в член 24 или член 25.

2.   Те нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средство за електронно нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.   Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и съответните съоръжения под налягане, както и съответното удостоверение за компетентност.

4.   Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация, както е посочено в член 28, параграф 2, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави членки документите, които удостоверяват компетентността на органа за оценяване на съответствието и съществуващите правила, гарантиращи, че органът ще бъде редовно наблюдаван и ще продължи да отговаря на изискванията, установени в член 24 или член 25.

5.   Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган, призната организация — трета независима страна или инспекторат на ползвателите, само ако от Комисията или от другите държави членки не са повдигнати възражения в срок от две седмици след нотифицирането — в случай че е използван сертификат за акредитация, или в срок от два месеца след нотифицирането — в случай че не е използвана акредитация.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган, призната организация — трета независима страна или инспекторат на ползвателите за целите на настоящата директива.

6.   Нотифициращият орган нотифицира Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

Член 30

Идентификационни номера и списък на нотифицираните органи

1.   Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

2.   Комисията прави обществено достояние списъка с органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които са нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 31

Списък на признатите организации – трети независими страни и инспекторати на ползвателите

Комисията прави обществено достояние списъка на признатите организации – трети независими страни и с инспекторатите на ползвателите по настоящата директива и дейностите, за които са признати.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 32

Промени в нотификацията

1.   Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган или призната организация — трета независима страна вече не отговаря на изискванията, установени в член 24, или че не е в състояние да изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден инспекторат на ползвателите вече не отговаря на изискванията, установени в член 25, или че не е в състояние да изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

2.   В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията, или в случай, че нотифицираният орган, признатата организация — трета независима страна, или инспекторатът на ползвателите преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган, призната организация — трета независима страна или инспекторат на ползвателите или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 33

Оспорване на компетентността на нотифицираните органи, признатите организации — трети независими страни и инспекторатите на ползвателите

1.   Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения относно компетентността на нотифицирания орган, призната организация — трета независима страна, или инспекторат на ползвателите, или относно непрекъснатото изпълнение от страна на нотифициран орган, призната организация — трета независима страна, или инспекторат на ползвателите на изискванията и възложените им отговорности.

2.   Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния орган за оценяване на съответствието.

3.   Комисията гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, се третира като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че нотифицираният орган, признатата организация — трета независима страна, или инспекторатът на ползвателите не отговаря или престане да отговаря на изискванията за неговото(нейното) нотифициране, тя приема акт за изпълнение, с който от нотифициращата държава членка се изисква да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на нотификацията.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 44, параграф 2.

Член 34

Задължения на нотифицираните органи, инспекторатите на ползвателите и признатите организации — трети независими страни при осъществяване на дейността им

1.   Нотифицираните органи, инспекторатите на ползвателите и признатите организации – трети независими страни, осъществяват оценяване на съответствието съгласно задачите по оценяване на съответствието, предвидени в член 14, член 15, член 16 или в точки 3.1.2 и 3.1.3 от приложение I.

2.   Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори.

Органите за оценяване на съответствието осъществяват своите дейности, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на съоръжението под налягане или функционалната група и масовия или серийния характер на производството.

Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на съоръженията под налягане с изискванията на настоящата директива.

3.   Когато орган за оценяване на съответствието прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания за безопасност, установени в приложение I или в съответстващите хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

4.   Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата, органът за оценяване на съответствието установи, че дадено съоръжение под налягане вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.

5.   Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, органът за оценяване на съответствието ограничава, спира действието или отнема всякакви сертификати, в зависимост от случая.

Член 35

Оспорване на решения на нотифицираните органи, признатите организации – трети независими страни и инспекторатите на ползвателите

Държавите членки гарантират, че съществуват процедури за обжалване на решенията на нотифицираните органи, признатите организации – трети независими страни и инспекторатите на ползвателите.

Член 36

Задължения на нотифицираните органи, признатите организации — трети независими страни и инспекторатите на ползвателите за предоставяне на информация

1.   Нотифицираните органи, признатите организации – трети независими страни и инспекторатите на ползвателите информират нотифициращите органи за следното:

а)

всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификат;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в)

всички искания за получаване на информация, получени от органите за надзор на пазара относно дейности по оценяване на съответствието;

г)

при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.

2.   Нотифицираните органи, признатите организации — трети независими страни и инспекторатите на ползвателите предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата директива, осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите съоръжения под налягане, съответна информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Член 37

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за политиката на нотификация.

Член 38

Координация на нотифицираните органи, признатите организации — трети независими страни и инспекторатите на ползвателите

Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите за оценяване на съответствието, нотифицирани съгласно настоящата директива, под формата на секторна(и) група(и) на органи за оценяване на съответствието.

Държавите членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи за оценяване на съответствието в работата на такава/такива група/групи, пряко или чрез определени представители.

ГЛАВА 5

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪОРЪЖЕНИЯТА ПОД НАЛЯГАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ГРУПИ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 39

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху съоръженията под налягане и функционалните групи, които се въвеждат на пазара на Съюза

Член 15, параграф 3 и членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат за съоръженията под налягане и функционалните групи, обхванати от член 1 от настоящата директива.

Член 40

Процедура при съоръжение под налягане или функционални групи, представляващи риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателни причини да считат, че съоръжения под налягане или функционални групи, попадащи в обхвата на настоящата директива, представляват риск за здравето или безопасността на хората или за домашните животни или вещите, те извършват оценка по отношение на съответното съоръжение под налягане или функционална група, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящата директива. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че дадено съоръжение под налягане или функционална група не отговарят на изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе съоръжението под налягане или функционалната група в съответствие с тези изисквания, да изтегли това съоръжение или функционална група от пазара, или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

2.   В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали от икономическия оператор да предприеме.

3.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни съоръжения под налягане и функционални групи, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.   Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея, срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на съоръжението под налягане или на функционалната група на националния им пазар, за да изтеглят съоръжението или функционалната група от този пазар, или за да ги изземат.

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.   Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващото съоръжение или функционална група, произхода на съоръжението или функционалната група, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

невъзможност съоръжението или функционалната група да спази изискванията, свързани със здравето или безопасността на хората, или със защитата на домашните животни, или вещите; или

б)

недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 12, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.   Държавите членки, различни от държавата членка, започнала процедурата по настоящия член, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответното съоръжение или функционална група, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена във втората алинея на параграф 4, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за обоснована.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на съответното съоръжение или функционална група са предприети подходящи ограничителни мерки без забавяне, например изтегляне от пазара на съоръжението или функционалната група.

Член 41

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 40, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) и оценява националната мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение, с който определя дали националната мярка е обоснована, или не.

Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

2.   Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващото съоръжение или функционална група, и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля тази мярка.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е обоснована и несъответствието на съоръжението или на функционалната група се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 40, параграф 5, буква б) от настоящата директива, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Член 42

Съоръжения под налягане или функционални групи, които представляват риск, независимо че са в съответствие с изискванията

1.   Когато държава членка, след като извърши оценка съгласно член 40, параграф 1, установи, че въпреки че дадено съоръжение под налягане или функционална група е в съответствие с настоящата директива, то/тя представлява риск за здравето или безопасността на хората, за домашните животни или за вещите, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато съответното съоръжение или функционална група бъде пуснато/а на пазара, то/тя вече няма да представлява такъв риск, да изтегли съоръжението или функционалната група от пазара или да ги изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

2.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни съоръжения или функционални групи, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

3.   Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на съответното съоръжение или функционална група, произхода и веригата на доставка на съоръжението или функционалната група, естеството на съществуващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния икономически оператор или оператори и оценява предприетите на национално равнище мерки. На основата на резултатите от тази оценка Комисията взема решение чрез актове за изпълнение дали националната мярка е обоснована или не и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

Актовете за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 3.

При надлежно обосновани наложителни причини по спешност във връзка с опазването на здравето и безопасността на хората, или на домашните животни, или на имуществото, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 44, параграф 4.

5.   Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

Член 43

Формално несъответствие

1.   Без да се засяга член 40, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати съответното несъответствие:

а)

маркировката „СЕ“ е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 19 от настоящата директива;

б)

маркировката „СЕ“ не е нанесена;

в)

идентификационният номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол, е нанесен в нарушение на член 19 или не е нанесен;

г)

маркировката и етикетирането, посочени в точка 3.3 от приложение I не са нанесени или са нанесени в нарушение на член 19 или точка 3.3 от приложение I;

д)

ЕС декларацията за съответствие не е съставена;

е)

ЕС декларацията за съответствие е неправилно съставена;

ж)

техническата документация не е налице или не е пълна;

з)

информацията, посочена в член 6, параграф 6 или в член 8, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

и)

не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 6 или в член 8.

2.   Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на пазара на съоръжението или функционалната група, или да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара.

ГЛАВА 6

ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ И ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 44

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за съоръженията под налягане. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

5.   Комисията се консултира с комитета по всеки въпрос, за който се изисква консултация със секторни експерти съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 или съгласно друг законодателен акт на Съюза.

Комитетът може също така да разглежда всички други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

Член 45

Делегирани правомощия

1.   За да се вземат под внимание появили се много сериозни опасения, свързани с безопасността, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 46 за повторно класифициране на съоръжения под налягане или функционални групи, така че:

а)

към едно или серия съоръжения по член 4, параграф 3 да се прилагат изискванията по член 4, параграф 1;

б)

към функционална група или серия от функционални групи по член 4, параграф 3 да се прилагат изискванията по член 4, параграф 2;

в)

едно или серия от съоръжения под налягане да се класифицират в друга категория чрез дерогация от изискванията на приложение II.

2.   Държава членка, която има опасения относно безопасността на съоръжения под налягане или функционални групи, информира незабавно Комисията за своите опасения и в подкрепа посочва своите мотиви.

3.   Преди приемането на делегиран акт Комисията извършва задълбочена оценка на рисковете, които изискват повторна класификация.

Член 46

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 45, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 юни 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 45, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 45, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА 7

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47

Санкции

Държавите членки установяват правила за санкции, приложими за нарушения от страна на икономическите оператори на разпоредбите на националното право, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Такива правила могат да включват наказателни санкции при тежки нарушения.

Санкциите, посочени в първа алинея, са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 48

Преходни разпоредби

1.   Държавите членки не възпрепятстват пускането в действие на съоръжения под налягане и функционални групи, които са в съответствие с действащата нормативна уредба на тяхна територия към датата на прилагане на Директива 97/23/ЕО и са били пуснати на пазара до 29 май 2002 г.

2.   Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара и/или пускането в действие на съоръжения под налягане или функционални групи, включени в обхвата на Директива 97/23/ЕО и които съответстват на посочената директива и са били пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г.

3.   Сертификатите и решенията, издадени от органите за оценяване на съответствието съгласно Директива 97/23/ЕО, са валидни съгласно настоящата директива.

Член 49

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват до 28 февруари 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 13. Те незабавно съобщават текста на тези мерки на Комисията.

Те прилагат тези мерки, считано от 1 юни 2015 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на член 9 от Директива 97/23/ЕО, се считат за позовавания на член 13 от настоящата директива. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки, както и начинът на формулиране на това уточнение.

2.   Държавите членки приемат и публикуват до 18 юли 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на член 2, параграфи 15–32, членове 6–12, 14, 17 и 18, член 19, параграфи 3–5, членове 20–43, 47 и 48 и приложения I, II, III и IV. Те незабавно съобщават текста на тези мерки на Комисията.

Те прилагат тези мерки, считано от 19 юли 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или позоваването се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки, както и начинът на формулиране на това уточнение.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 50

Отмяна

Член 9 от Директива 97/23/ЕО се заличава, считано от 1 юни 2015 г., без да се засягат задълженията на държавите членки относно срока за транспониране в националното право и датата на прилагане на същия член, предвидени в приложение V, част Б.

Директива 97/23/ЕО, изменена с актовете, изброени в приложение V, част А, се отменя, считано от 19 юли 2016 г., без да се засягат задълженията на държавите членки относно срока за транспониране в националното право и датата на прилагане на директивата, предвидени в приложение V, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 51

Влизане в сила и прилагане

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, член 2, точки 1—14, членове 3, 4, 5, 14, 15 и 16, член 19, параграфи 1 и 2, членове 44, 45 и 46 се прилагат считано от 19 юли 2016 г.

Член 52

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 67, 6.3.2014 г., стр. 101.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 май 2014 г.

(3)  Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със съоръженията под налягане (ОВ L 181, 9.7.1997 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение V, част А.

(5)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(6)  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Директива 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

(7)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).

(8)  Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1).

(9)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикирането на опасни вещества (ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 45).

(14)  Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на аерозолните опаковки (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40).

(15)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).

(18)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

(19)  Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251).

(20)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

(21)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

(22)  Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно газовите уреди (ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 10).

(23)  Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.

Задълженията, произтичащи от съществените изисквания за безопасност, изброени в настоящото приложение, относно съоръженията под налягане, важат и за функционалните групи, където съответната опасност съществува.

2.

Съществените изисквания за безопасност, определени в настоящата директива, са задължителни. Задълженията, произтичащи от посочените съществени изисквания за безопасност, се прилагат само когато при използването на съответните съоръжения под налягане, при условия, разумно предвидими от производителя, съществува съответната опасност.

3.

Производителят трябва да извърши анализ на опасностите и рисковете, за да установи онези от тях, които се отнасят за неговите съоръжения и са свързани с налягането; след което трябва да проектира и конструира съоръженията съобразно извършения анализ.

4.

Тълкуването и прилагането на съществените изисквания за безопасност се съобразява с нивото на развитие на техниката и текущата практика по време на проектирането и производството, както и да се отчитат техническите и икономическите фактори, така че да се гарантира висока степен на защита на здравето и безопасността.

1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Съоръженията под налягане трябва да са проектирани, произведени, проверени и, при необходимост – оборудвани и монтирани така, че да се осигури тяхната безопасност, когато се пускат в действие в съответствие с инструкциите на производителя или при условия, които разумно могат да се предвидят.

1.2.

При избор на най-подходящите решения, производителят трябва да прилага принципите, изложени по-долу, в следния ред:

да отстрани или намали опасностите в разумни граници,

да приложи подходящи защитни мерки срещу опасностите, които не могат да се отстранят,

когато е целесъобразно, да уведоми ползвателите за опасности, които не са били отстранени, и да посочи дали са необходими специални мерки за намаляването им при монтиране и/или при използване.

1.3.

Когато съществува възможност за неправилно използване или такова може да се предвиди, съоръженията под налягане трябва да се проектират така че да се предотврати риск от подобно неправилно използване, а ако това не е изпълнимо, по подходящ начин се посочва, че съоръженията под налягане не трябва да се използват по този начин.

2.   ПРОЕКТИРАНЕ

2.1.   Общи положения

Съоръженията под налягане трябва да се проектират, като се вземат под внимание всички съответни фактори, така че да се осигури безопасната им работа през целия предвиден срок на използване.

При проектирането се използват коефициенти за сигурност, определени по подходящи методи, които осигуряват достатъчни граници на безопасност за недопускане на аварии.

2.2.   Проектиране за необходима якост

2.2.1.   Съоръженията под налягане трябва да се проектират за натоварвания, съобразени с тяхната употреба по предназначение и с разумно предвидимите работни условия., По-специално трябва се вземат под внимание следните фактори:

вътрешното/външното налягане,

температурата на околната среда и работната температура,

статичното налягане и масата на средата в тях при работни условия и при условия на изпитване,

натоварванията, предизвикани от движение на транспортни средства, ветровото и сеизмичното натоварване,

силите и моментите на противодействие, предизвикани от опорите, присъединителните елементи, тръбопроводите и др.,

корозията, ерозията и умората на материалите и др.,

разпадането на нестабилните флуиди.

Натоварванията, които могат да действат по едно и също време, трябва да се отчитат при проектирането, като се вземе предвид вероятността за едновременното им появяване.

2.2.2.   Определянето на необходимата якост се извършва по един от следните методи:

основно по изчислителен метод, както е описано в точка 2.2.3, който може да се допълни, ако е необходимо, с експерименталния метод на проектиране, както е описано в точка 2.2.4,

експериментален метод на проектиране, както е описано в точка 2.2.4, когато произведението от максималното допустимо налягане (PS) в бара и обема (V) в литри е по-малко от числото 6 000 или произведението от максималното допустимо налягане (PS) в бара и номиналния диаметър (DN) е по-малко от числото 3 000.

2.2.3.   Метод на изчисление

а)   Херметичност и други аспекти на натоварване

Допустимите напрежения за съоръжения под налягане следва да бъдат ограничени, като се вземат под внимание разумно предвидимите откази в зависимост от работните условия. За тази цел, прилаганите коефициенти на сигурност следва изцяло да елиминират неопределеностите, възникващи при производството, действителните работни условия, напреженията, изчислителните модели и свойствата и поведението на материалите.

Методите на изчисление, когато това е приложимо, следва да осигуряват достатъчни граници на безопасност, съответстващи на изискванията на точка 7.

Гореизложените изисквания могат да бъдат изпълнени чрез използване на един от следните методи, който, при необходимост, може да се допълни или комбинира с останалите:

проектиране чрез използване на формули,

проектиране чрез използване на анализ,

проектиране чрез използване механиката на разрушаването.

б)   Якост

При определяне якостта на съответните съоръжения под налягане следва да се направят подходящи проектни изчисления.

По-специално:

изчислителното налягане трябва да е не по-ниско от максималното допустимо налягане, като се отчитат статичното и динамичното налягане на флуида, а също и разпадането на нестабилните флуиди; когато един съд се състои от отделни камери, при изчисляване на дебелината на стената, която ги разделя, се отчита възможната най-голяма разлика в наляганията на съседните камери,

изчислителните температури трябва да се съобразяват със съответните граници за безопасност,

при проектирането трябва да се вземат под внимание всички възможни комбинации на температура и налягане, които могат да настъпят при разумно предвидимите условия за работа на съоръженията,

максималните напрежения и концентрацията на пиковите напрежения трябва да са в безопасни граници,

при изчисляване на херметичността трябва да се използват стойности за свойствата на материала, основаващи се на документирани данни, като се вземат под внимание условията по точка 4 и подходящи коефициенти на сигурност; характеристиките на материала, които трябва да се вземат под внимание, когато е необходимо, са:

граница на провлачане 0,2 %, или условна граница на провлачане 1,0 %, при съответната изчислителна температура,

якост на опън,

граница на продължителна якост, т.е. устойчивост на пълзене,

данни за умората на материала,

модул на Янг (модул на еластичност),

изисквана пластична деформация,

енергия на разрушаване при огъване,

жилавост при разрушаване,

към свойствата на материала трябва да се прилага подходящ коефициент на якост на заваръчните шевове, зависещ, например, от вида на изпитването без разрушаване, от свойствата на свързваните материали и от предвидените работни условия,

при проектирането трябва да се вземат под внимание всички разрушителни процеси, които са разумно предвидими (напр. корозия, пълзене и умора на материала), свързани с употребата по предназначение на съоръженията. Трябва да се обърне внимание, в инструкциите по точка 3.4 да се посочат конкретни характеристики на проекта, свързани със срока на използване на съоръжението, например:

за пълзене — проектен брой часове за работа при определени температури,

за умора — проектен брой на циклите при определени стойности на напрежение,

за корозия — прибавката за корозия, приета при проектирането.

в)   Аспекти на устойчивост

Когато изчислената дебелина на стената не може да осигури необходимата устойчивост, се вземат необходимите мерки за справяне с това положение, като се отчитат рисковете при транспорт и обслужване.

2.2.4.   Експериментален метод на проектиране

Проектът на съоръжението може да се одобрява цялостно или частично по подходяща програма за изпитване на образец, представителен за съответното съоръжение или за категорията съоръжения.

Програмата за изпитване трябва да е ясно определена преди изпитването и да е приета от нотифицирания орган, отговорен за модула за оценяване на съответствието, когато такъв съществува.

Тази програма определя условията за изпитване и критериите за приемане или отхвърляне. Преди извършване на изпитването трябва да се определят действителните стойности на основните размери и характеристики на материалите, от които е съставено изпитваното съоръжение.

При необходимост, при изпитването, критичните места на съоръжението под налягане трябва да могат да се следят чрез подходящи средства за измерване, които могат да измерват деформациите и напреженията със съответната точност.

Програмата за изпитване трябва да включва:

а)

изпитване на якост под налягане, което има за цел да провери дали при налягане с определена граница на безопасност, съобразено с максималното допустимо налягане, съоръжението не проявява значителни пропуски на флуид или деформации над установената гранична стойност.

Налягането при изпитване трябва да се определя въз основа на разликите между стойностите на геометричните и механичните характеристики на материалите, измерени в условията на изпитване, и стойностите, използвани при проектирането, като трябва да се вземат под внимание разликите в температурите, измерени в условията на изпитване, и проектните температури;

б)

когато съществува риск от пълзене или умора на материала, подходящи изпитвания, определени в зависимост от условията за работа на съоръжението, например: време на задържане при определената температура, брой на циклите при определени стойности на напрежението;

в)

при необходимост, допълнителни изпитвания по отношение на други фактори посочени в точка 2.2.1 като корозия, външни въздействия.

2.3.   Условия, осигуряващи безопасно обслужване и работа

Методът на работа на съоръженията под налягане трябва да бъде такъв, че да изключва всички разумно предвидими рискове при работа на съоръженията. Когато е необходимо, трябва да се обръща особено внимание на:

устройствата за затваряне и отваряне,

опасното изпускане от предпазни клапани,

устройствата за възпрепятстване на физически достъп на лица при наличие на налягане или вакуум,

повърхностната температура, като се вземе предвид употребата по предназначение,

разпадането на нестабилни флуиди.

Когато съоръжението под налягане има отвор за достъп, то трябва да е снабдено с автоматично или ръчно устройство, позволяващо ползвателят лесно да установи, че отварянето не представлява някаква опасност. Освен това, когато отварянето може да се извърши за кратко време, съоръжението под налягане трябва да е снабдено с устройство, което да предотврати отварянето му в случаите, когато налягането или температурата на флуида са източник на риск.

2.4.   Средства за изследване

а)

съоръженията под налягане трябва да са проектирани и конструирани така, че да е възможно да се извършват всички необходими изследвания, които осигуряват безопасността им;

б)

съоръженията под налягане са снабдени със средства за определяне на вътрешното им състояние, когато това е необходимо, за да се гарантира непрекъснатата безопасност на съоръженията, като отвори, осигуряващи физически достъп до вътрешността на съоръженията под налягане, така че необходимите изследвания да могат да се извършват безопасно и ергономично;

в)

могат да се прилагат и други начини за осигуряване на безопасността на съоръженията под налягане, в някоя от следните ситуации, когато:

размерите на съоръжението са твърде малки и не позволяват физически достъп в него,

отварянето на съоръжението под налягане може да предизвика повреждане на вътрешните повърхности,

е доказано, че работната среда в съоръжението под налягане не оказва вредно въздействие на материала, от който то е изработено, и няма други разумно предвидими вътрешни разрушителни процеси.

2.5.   Средства за дренаж и обезвъздушаване

При необходимост съоръженията под налягане трябва да имат подходящи устройства за дренаж и обезвъздушаване за:

предотвратяване на вредни въздействия като хидравличен удар, вакуумно разрушаване, корозия и неконтролируеми химични реакции; вземат се под внимание всички фази на работа и изпитване, особено при изпитване под налягане,

безопасно почистване, контрол и поддръжка.

2.6.   Корозия или друго химическо въздействие

При необходимост трябва да се осигурява подходяща прибавка към дебелината на стената или защита срещу корозия или друго химическо въздействие, като се вземат предвид предназначението и разумно предвидимата употреба.

2.7.   Износване

Където биха възникнали интензивни ерозионни или абразивни въздействия, се вземат необходимите мерки за:

намаляване на въздействието чрез подходящо проектиране, напр. прибавка към дебелината на материала, или чрез използване на вътрешно покритие или обшивка,

допускане на подмяна на елементите, подложени на най-интензивно въздействие,

насочване на вниманието в инструкциите посочени в точка 3.4 на необходимите мерки за непрекъснато безопасно използване.

2.8.   Функционални групи

Функционалните групи трябва да се проектират така, че:

компонентите за сглобяване да са надеждни и подходящи за тяхното действие,

всички компоненти да са правилно вградени и монтирани по подходящ начин.

2.9.   Условия за пълнене и изпразване

При необходимост съоръженията под налягане трябва да са така проектирани и снабдени с необходимите устройства или да е предвидено тяхното вграждане, че да се осигури безопасно пълнене и изпразване, като се обръща особено внимание на следните рискове:

а)

при пълнене:

препълване или превишаване на налягането, особено с оглед степента на запълване и налягането на парите при зададената температура,

нестабилност на съоръжението под налягане;

б)

при изпразване – неконтролируемо изтичане на флуида под налягане;

в)

при пълнене или изпразване — опасности при свързване и разединяване.

2.10.   Защита срещу превишаване на допустимите граници при съоръженията под налягане

Когато при разумно предвидими условия могат да се превишат допустимите граници, съоръженията под налягане трябва да имат или да е предвидено вграждането на подходящи устройства за защита освен ако съоръжението е защитено от други устройства за защита, монтирани на функционална група.

Подходящите устройства или комбинация от такива устройства са определени въз основа на специфичните характеристики на съоръжението или функционалната група.

Подходящите устройства за защита и комбинации от тях са:

а)

устройства за безопасност, определени в член 2, точка 4;

б)

когато е необходимо, подходящи устройства за наблюдение и контрол, като показващи и/или сигнализиращи устройства, които позволяват автоматично или ръчно да се предприемат подходящи действия за поддържане на съоръжението под налягане в допустимите граници.

2.11.   Устройства за безопасност

2.11.1.   Устройствата за безопасност трябва да:

са проектирани и конструирани така, че да са надеждни и подходящи за предвидените работни условия и да отчитат изискванията за поддръжка и изпитване, когато е приложимо,

са независими от други функции, освен ако техните функции за безопасност не могат да бъдат повлияни от други такива функции,

отговарят на подходящи принципи за проектиране, за да се осигури подходяща и надеждна защита; тези принципи включват, по-специално, безопасност при отказ, резервиране, вариантност и самодиагностика.

2.11.2.   Устройства за ограничаване на налягането

Устройствата за ограничаване на налягането трябва да са проектирани така, че да не се превишава максималното допустимо налягане PS; допуска се обаче кратковременно превишаване на налягането, когато е целесъобразно, ако това е в съответствие с изискванията на точка 7.3.

2.11.3.   Устройства за контрол на температурата

От съображения за безопасност устройствата за контрол на температурата трябва да имат достатъчно време за задействане, което да е съобразено с измервателната функция.

2.12.   Външен огън

При необходимост и като се отчита употребата им по предназначение, съоръженията под налягане трябва да са проектирани и, когато е целесъобразно, да са снабдени с подходящи устройства, които да отговарят на изискванията за ограничаване на щетите в случай на външен огън, или да е предвидено вграждането на такива устройства.

3.   ПРОИЗВОДСТВО

3.1.   Производствени процедури

Производителят трябва да осигурява компетентно изпълнение на условията, заложени на етапа на проектиране, като прилага подходящи техники и съответни процедури, по-специално с оглед на аспектите по-долу.

3.1.1.   Подготовка на съставните части

При изработването на съставните части, например при пластична деформация и подготовка на краищата за заваряване, не трябва да се образуват дефекти, пукнатини или изменения на механичните характеристики, които могат да окажат вредно влияние върху безопасността на съоръженията под налягане.

3.1.2.   Неразглобяеми съединения

Неразглобяемите съединения и прилежащите им зони не трябва да имат повърхностни или вътрешни дефекти, които могат да окажат вредно влияние върху безопасността на съоръженията.

Свойствата на неразглобяемите съединения трябва да съответстват на минималните стойности на свойствата, определени за свързваните материали, освен ако при проектните изчисленията конкретно са взети предвид други съответни стойности.

Неразглобяемите съединения на елементите, които имат значение за якостта на съоръженията под налягане, и елементите, непосредствено присъединени към тях, трябва да са изпълнени от подходящо квалифициран персонал в съответствие с подходящите работни процедури.

За съоръженията под налягане от категории II, III и IV работните процедури и персоналът трябва да се одобряват от компетентна трета страна, която по усмотрение на производителя може да бъде:

нотифициран орган,

призната от държава членка организация — трета страна, съгласно посоченото в член 20.

За получаване на тези одобрения третата страна трябва да извърши изследванията и изпитванията, посочени в съответните хармонизирани стандарти, или равностойни на тях изследвания и изпитвания, или да възложи извършването им.

3.1.3.   Изпитвания без разрушаване

При съоръженията под налягане изпитванията без разрушаване на неразглобяемите съединения трябва да се извършват от подходящ квалифициран персонал. За съоръженията под налягане от категории III и IV персоналът трябва да се одобрява от организация — трета страна, призната от държава членка съгласно член 20.

3.1.4.   Термична обработка

Когато при изработването има опасност от такова изменение на свойствата на материала, което води до нарушаване на безопасността на съоръжението под налягане, на подходящ етап от производствения процес трябва да се извършва подходяща термична обработка.

3.1.5.   Възможност за проследяване

Установят се и се поддържат подходящи процедури за идентифициране на материалите, от които са изработени елементите на съоръженията и които допринасят за неговата якост чрез подходящи средства, за да могат да се идентифицират при тяхното получаване по време на производството и до крайното изпитване на произведеното съоръжение под налягане.

3.2.   Крайно оценяване

Съоръженията под налягане следва да подлежат на крайно оценяване, както е описано по-долу.

3.2.1.   Краен контрол

Съоръженията под налягане следва да подлежат на краен контрол, за да се установи визуално и чрез изследване на придружаващите ги документи съответствието с изискванията на настоящата директива. Може да се вземат предвид изпитванията, извършени по време на производството. Доколкото е необходимо от съображения за безопасност, крайният контрол следва да се извършва от външната и вътрешната страна на всяка част от съоръжението, когато е целесъобразно по време на производството (например, когато по време на крайния контрол вече не е възможно да се извърши изследване).

3.2.2.   Изпитване на якост

При крайното оценяване на съоръженията под налягане трябва да се извършва изпитване на якост, което обикновено е под формата на хидростатично изпитване при налягане, не по-малко от посоченото в точка 7.4, когато е подходящо.

При серийно произвежданите съоръжения под налягане от категория I това изпитване може да се извършва чрез статистическа извадка.

Когато хидростатичното изпитване е вредно или не е възможно да се извърши, може да се извършат други изпитвания, признати за равностойни. Преди извършването на изпитвания, различни от хидростатично изпитване, се прилагат допълнителни мерки, като изпитване без разрушаване или други равностойни методи.

3.2.3.   Контрол на устройствата за безопасност

За функционалните групи крайното оценяване трябва да включва също така и проверка на устройствата за безопасност, предназначена да се провери пълното съответствие с изискванията, посочени в точка 2.10.

3.3.   Маркировка и етикетиране

В допълнение към маркировката СЕ, посочена в членове 18 и 19 и данните, които трябва да бъдат предоставени в съответствие с член 6, параграф 6 и член 8, параграф 3, трябва да се предоставя следната информация:

а)

за всички съоръжения под налягане:

годината на производство,

идентификация на съоръжението под налягане в съответствие с неговото естество: идентификация на типа, серията или партидата и серийния номер,

допустими максимални/минимални гранични стойности на параметрите;

б)

в зависимост от типа на съоръжението под налягане — допълнителни данни, необходими за безопасното монтиране, функциониране или използване, и когато е приложимо — данни за поддръжката и периодичните изследвания, като:

обемът на съоръжението под налягане V в литри,

номинален диаметър на тръбопровода DN,

налягане, при което е извършено изпитването PT, в бара, и дата на изпитването,

налягане, на което е настроено устройството за безопасност, в бара,

мощност на съоръжението под налягане в киловати,

захранващо електрическо напрежение във волтове,

употреба по предназначение,

степен на запълване в килограми на литър,

максимална маса на запълващия флуид в килограми,

маса на съоръжението без флуида в килограми,

група на флуида;

в)

при необходимост върху съоръженията под налягане се нанасят предупреждения за възможна неправилна употреба, установена от опит.

Информацията, посочена в букви а), б) и в) трябва да се нанася върху съоръженията под налягане или върху табела, здраво закрепена за съоръженията, като се допускат следните изключения:

когато е приложимо, може да се използва подходяща документация с цел избягване на повтарящо се означение на индивидуални елементи, като тръбни елементи, предназначени за същата функционална група,

за съоръженията под налягане с твърде малки размери, например приспособления, тази информация може да се нанася върху закрепен към тях етикет,

етикетиране и други подходящи средства могат да се ползват за масата на запълващия флуид и предупрежденията по буква в), при условие че са ясно видими за целесъобразен срок.

3.4.   Инструкции за работа

а)

Когато съоръженията под налягане се предоставят на пазара, те трябва да са придружени, доколкото е целесъобразно, с инструкции за ползвателя, съдържащи цялата необходима информация за безопасност относно:

монтажа, включително сглобяването на отделните елементи на съоръжението под налягане,

пускането в действие,

употребата,

поддържането, включително извършването на проверки от ползвателя.

б)

Инструкциите трябва да съдържат информацията, нанесена върху съоръженията под налягане в съответствие с точка 3.3, с изключение на серийното означение, и, при необходимост, трябва да са придружени от техническата документация, чертежи и схеми, необходими за пълното разбиране на тези инструкции.

в)

По целесъобразност тези инструкции трябва да съдържат също така и предупреждения за възможните опасности от неправилна употреба, съгласно точка 1.3, както и специфичните характеристики на проекта съгласно точка 2.2.3.

4.   МАТЕРИАЛИ

Материалите, използвани за производство на съоръжения под налягане, трябва да са годни през целия проектиран срок на действие, освен ако е предвидено да бъдат заменяни.

Заваръчните материали и другите свързващи материали, както поотделно, така и в свързано състояние, трябва да отговарят на съответните изисквания на точка 4.1, точка 4.2, буква а) и точка 4.3, първи параграф, по подходящ начин.

4.1.

Материалите за елементите под налягане трябва да:

а)

имат подходящи свойства, които съответстват на всички разумно предвидими работни условия и на всички условия за изпитване, и по-специално са достатъчно пластични и жилави; характеристиките съответстват на изискванията по точка 7.5, когато е целесъобразно; освен това следва материалите да се подбират с дължимата грижа, така че да се предотвратява разрушаване поради крехкост, когато е необходимо; когато по определени причини се налага използване на крехки материали, трябва да се вземат подходящи мерки;

б)

имат необходимата химическа устойчивост към флуида в съоръжението под налягане; химическите и физическите свойства, необходими за оперативната безопасност, не трябва да бъдат съществено засегнати през предвидения срок на действие на съоръжението;

в)

не са с повишена чувствителност към стареене;

г)

са подходящи за предвидените производствени процеси;

д)

са така подбрани, че при свързването на различни материали да не се предизвикват сериозни нежелателни въздействия.

4.2.

Производителят на съоръжения под налягане трябва да:

а)

определя по подходящ начин стойностите, необходими за изчисленията при проектиране, посочени в точка 2.2.3, и основните характеристики на материалите и тяхната обработка, посочени в точка 4.1;

б)

посочва в техническата документация данни относно съответствието на материалите с изискванията на настоящата директива по един от следните начини:

чрез използване на материали, отговарящи на изискванията на хармонизирани стандарти,

чрез използване на материали, за които има европейско одобрение за материалите за съоръжения под налягане в съответствие с член 15,

чрез оценяване на конкретен материал;

в)

за съоръженията под налягане от категории III и IV трябва да се извършва специфично оценяване на конкретен материал от нотифициран орган, отговарящ за процедурите по оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

4.3.

Производителят на съоръженията трябва да предприема необходимите мерки, за да осигури съответствието на използваните материали с изискваните спецификации. По-специално, представя се документация, изготвена от производителя на материалите, чрез която трябва да се потвърждава съответствието със спецификациите за всички материали

За основните елементи под налягане за съоръжения от категории II, III и IV документа трябва да е под формата на удостоверение за специфична проверка на продукта.

Когато производителят на материали има подходяща система за осигуряване на качеството, която е сертифицирана от компетентен орган, установен в Съюза, и е извършено специфично оценяване на материалите, счита се, че удостоверението, издадено от производителя, доказва съответствието със съответните изисквания на настоящата точка.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НЯКОИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

За съоръженията под налягане по точки 5 и 6, наред с изискванията на точки 1—4, се прилагат и следните специфични изисквания.

5.   СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЗАГРЯВАНИ С ПЛАМЪК ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ЗАСТРАШЕНИ ОТ ПРЕГРЯВАНЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

Тези съоръжения под налягане включват:

съоръжения за производство на пара или гореща вода съгласно член 4, параграф 1, буква б), като парни или водогрейни котли, загрявани с пламък, паропрегреватели и междинни паропрегреватели, котли утилизатори, котли за изгаряне на отпадъци, котли с електрически нагреватели или електродни котли и тенджери под налягане, включително принадлежащите им части, и при необходимост, системи за обработка на подаваната вода и за захранване с гориво,

съоръжения за топлинни процеси, различни от тези за производство на пара и гореща вода, съгласно член 4, параграф 1, буква а), като нагреватели за химически и други подобни процеси и съоръжения под налягане за хранителната промишленост.

Тези съоръжения под налягане трябва да се изчисляват, проектират и конструират така, че да се избегне или да се сведе до минимум рискът от значително намаляване на херметичността в резултат на прегряване. По-специално, когато е приложимо, трябва да се осигурява:

а)

подходящи средства за защита, чрез които да се ограничат експлоатационните параметри, като подаване и отвеждане на топлина, и при необходимост – нивото на флуида, така че да се избегне рискът от локално и общо прегряване;

б)

при необходимост – възможност за вземане на проби за контрол на качествата на флуидите с цел да се избегне рискът, свързан с отлагания и/или корозия.

в)

предвиждането на необходими мерки за отстраняване на риск от повреди вследствие на отлагания;

г)

възможност за безопасно отвеждане на остатъчната топлина след изключване на съоръжението;

д)

мерки за избягване на опасно натрупване на запалими смеси от гориво и въздух, или срещу обратен удар на пламъка.

6.   ТРЪБОПРОВОДИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, БУКВА в)

Проектирането и изграждането трябва да осигуряват:

а)

контролиране по подходящ начин на риска от претоварване вследствие на недопустимо изместване или възникване на сили над допустимите, например върху фланцеви съединения, връзки, силфонни елементи или гъвкави тръби, което може да се извърши чрез опори, ребра, анкерно закрепване, съосност или предварително напрягане;

б)

при тръбопроводи за газообразни флуиди, в които може да се образува кондензирала течност – предвиждане на устройства за дренаж за отстраняването ѝ от най-ниско лежащите точки, за да се предотвратят повреди от хидравличен удар или корозия;

в)

надлежно отчитане на потенциални опасности от турболентност или завихряне на потока, като са приложими съответните изисквания на точка 2.7;

г)

надлежно отчитане на риска от умора на материала вследствие на вибрации в тръбопровода;

д)

при тръбопроводи за флуиди от група 1 — предприемане на подходящи мерки, за да се изключват отвеждащите тръби, които поради размерите си представляват значителен риск;

е)

намаляване до минимум на риска от непредвидено източване на флуида; точките за отвеждане са ясно означени върху неподвижната част на тръбопровода с данни за съдържащия се флуид;

ж)

посочване на разположението и трасето на подземните тръбопроводи най-малко в техническата документация, с цел улесняване на безопасната поддръжка, контрол или ремонт.

7.   СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НЯКОИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

Следващите разпоредби се прилагат като общо правило. Когато обаче те не се прилагат, включително в случаите, в които материалите не са специално посочени и не са приложени хармонизирани стандарти, производителят трябва да докаже, че са взети подходящи мерки за постигане на равностойно общо ниво на безопасност.

Разпоредбите, предвидени в настоящия раздел, допълват съществените изисквания за безопасност в точки 1—6 за съоръженията под налягане, за които те се прилагат.

7.1.   Допустимо напрежение

7.1.1.   Символи

„Re/t“ e стойността на границата на провлачане при изчислителна температура на:

горната граница на провлачане — за материали с изразена горна и долна граница на провлачане,

условната граница на провлачане при остатъчно удължение 1,0 % — за аустенитни стомани и нелегиран алуминий,

условната граница на провлачане при остатъчно удължение 0,2 % — за останалите случаи.

„Rm/20“ показва минималната стойност на якостта на опън при 20 °C.

„Rm/t“ означава якост на опън при изчислителната температура.

7.1.2.   Допустимото общо мембранно напрежение при преобладаващи статични натоварвания и при температури извън обхвата, в които има значително пълзене, не превишава по-малката от следните стойности, в зависимост от използвания материал:

от и от— за феритни стомани, вкл. нормализирана стомана (нормализирана валцована стомана), с изключение на дребнозърнеста стомана и стомана със специална термообработка, 2/3 от Re/t и 5/12 от Rm/20,

в случай на аустенитна стомана:

от — за аустенитни стомани с относително удължение след разрушаване над 30 %, 2/3 от Re/t,

за аустенитни стомани, когато относителното удължение след разрушаване е над 35 %, 5/6 от Re/t и 1/3 от Rm/t,

за нелегирани и нисколегирани лети стомани, 10/19 от Re/t и 1/3 от Rm/20,

за алуминий, 2/3 от Re/t,

за алуминиеви сплави, с изключение на дисперсно закалени сплави, 2/3 от Re/t и 5/12 от Rm/20.

7.2.   Коефициент на якост

Коефициентът на якост на заваръчните шевове не трябва да превишава следните стойности:

за съоръжения под налягане, на заварените съединения на които се предвижда да се извършат изпитвания с разрушаване и изпитвания без разрушаване, за потвърждаване, че цялата серия от заварени съединения не показва съществени дефекти: 1,

за съоръжения под налягане, заварените съединения на които подлежат на извадково изпитване без разрушаване: 0,85,

за съоръжения под налягане, които не подлежат на изпитване без разрушаване, а само на визуален контрол на съоръжението: 0,7.

При необходимост трябва да се вземат под внимание и видът на натоварване, както и механичните и технологичните свойства на съединенията.

7.3.   Устройства за ограничаване на налягането, по-специално за съдове под налягане

Устройствата за ограничаване на налягането, посочени в точка 2.11.2, не трябва да допускат временно превишаване на налягането над 10 % от максималното допустимо налягане за съда.

7.4.   Хидростатично изпитване

За съдовете под налягане стойността на налягането при хидростатично изпитване по точка 3.2.2 трябва да е не по-малко от една от следните стойности:

стойността на налягането при максимално натоварване на съоръжението под налягане по време на работа при отчитане на максималното допустимо налягане и максималната допустима температура, умножена по коефициента 1,25,

максимално допустимо налягане, умножено по коефициента 1,43, която от двете стойности е по-голяма.

7.5.   Характеристики на материала

Когато няма други стойности, изисквани в съответствие с други критерии, които трябва да бъдат взети предвид, стоманата се счита за достатъчно пластична съгласно точка 4.1, буква а), ако относителното ѝ удължение след разрушаване при изпитване на опън при стандартна процедура е не по-малко от 14 %, а енергията на разрушаване при огъване на пробно тяло с надрез V по ISO е не по-малка от 27 J, при температура на изпитване не по-висока от 20 °C, но не по-висока от предвидената минимална работна температура.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДИАГРАМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

1.

Позоваванията в диаграмите на категориите на модулите са следните:

I

=

Модул А

II

=

Модули A2, D1, E1

III

=

Модули B (изследване на проекта на типа) + D, B (изследване на проекта на типа) + F, B (изследване на типа произведен продукт) + E, B (изследване на типа произведен продукт) + C2, H

IV

=

Модули B (изследване на типа произведен продукт) + D, B (изследване на типа произведен продукт) + F, G, H1

2.

Устройствата за безопасност, определени в член 2, параграф 4 и посочени в член 4, параграф 1, буква г), са класифицирани в категория IV. По изключение, обаче, устройствата за безопасност, произведени за специфични съоръжения, може да бъдат класифицирани в същата категория, в която е съоръжението, което защитават.

3.

Устройствата под налягане, определени в член 2, параграф 5 и посочени в член 4, параграф 1, буква г), са класифицирани въз основа на:

максимално допустимо налягане PS,

обема им V или номиналния им диаметър DN, както е целесъобразно,

групата флуиди, за която са предназначени.

Използва се подходящата диаграма за съдове или тръбопроводи за определяне на категорията при оценяване на съответствието.

Когато съгласно второто тире от първа алинея и обемът, и номиналният диаметър се считат за подходящи, устройството под налягане се класифицира в най-високата категория.

4.

Граничните линии в следните диаграми за оценяване на съответствието посочват горната граница за всяка категория.

Image

Като изключение, съдовете, предназначени за нестабилни газове и попадащи в категория I или II съгласно диаграма 1, се отнасят към категория III.

Image

Като изключение, преносимите пожарогасители и бутилките, предназначени за дихателни апарати, се отнасят най-малко към категория III.

Image

Image

Като изключение, функционалните групи, предназначени да генерират топла вода, както е посочено в член 4, параграф 2, втора алинея, са или предмет на ЕС изследване на типа (модул В – изследване на проекта на типа) по отношение на съответствието им със съществените изисквания, посочени в точки 2.10, 2.11, 3.4, 5, буква а) и 5, буква г) от приложение I, или на съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството (модул Н).

Image

Като изключение, проектът на тенджерите под налягане подлежи на оценяване на съответствието по процедура, съответстваща поне на един от модулите на категория III.

Image

Като изключение, тръбопроводите, предназначени за нестабилни газове и попадащи в категориите I или II въз основа на диаграма 6, се отнасят към категория III.

Image

Като изключение, всички тръбопроводи, които съдържат флуиди с температура над 350 °C и попадат в категория II въз основа на диаграма 7, се отнасят към категория III.

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Задълженията, които произтичат от разпоредбите относно съоръженията под налягане в настоящото приложение, се прилагат също и за функционалните групи.

1.   МОДУЛ A: (ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ)

1.   Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация.

Техническата документация позволява да се оцени съответствието на съоръжението под налягане с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/ рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на съоръжението под налягане. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

общо описание на съоръжението под налягане,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и др.,

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане,

списък на хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени; При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени,

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.,

протоколи от изпитванията.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведените съоръжения под налягате с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията на настоящата директива.

4.   Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

4.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ върху всяко отделно съоръжение под налягане, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

4.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за модел на съоръжението под налягане и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира съоръжението под налягане, за което е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

5.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

2.   МОДУЛ А2: ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ С НАДЗОР НА ПРОВЕРКАТА НА СЪОРЪЖЕНИЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИНТЕРВАЛИ

1.   Вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съоръжение под налягане на случайни интервали, е процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3, 4 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на съоръжението под налягане с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на съоръжението под налягане. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:

общо описание на съоръжението под налягане,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и др.,

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и на действието на съоръжението под налягане;

списък на хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени,

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и

протоколи от изпитванията.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки, за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите съоръжения под налягане с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

4.   Крайно оценяване и проверки на съоръжение под налягане

Крайното оценяване на съоръженията под налягане се изпълнява от производителя и се контролира чрез внезапни посещения от нотифициран орган, избран от производителя.

Нотифицираният орган провежда проверките или организира тяхното провеждане на случайни интервали, определени от органа, за да бъде проверено качеството на вътрешните проверки на съоръженията под налягане, като се вземат под внимание, inter alia, технологичната сложност на съоръженията под налягане и количеството на продукцията.

При внезапните си посещения нотифицираният орган:

установява, че производителят действително извършва крайно оценяване съгласно точка 3.2 от приложение I,

взема извадка от съоръженията под налягане в производствените помещения или складовете, за да извърши проверки; нотифицираният орган преценява необходимия брой съоръжения в извадката и дали е необходимо да извърши или да възложи извършването на цялостно или частично крайно оценяване на съоръженията под налягане в извадките.

Прилагането на процедурата за приемане на извадки има за цел да установи дали производственият процес на дадено съоръжение под налягане се осъществява в рамките на допустимите граници с оглед на осигуряването на съответствието на съоръжението под налягане.

При установяване на несъответствие със съществените изисквания на едно или повече съоръжения под налягане или функционална група нотифицираният орган взема необходимите мерки.

На отговорност на нотифицирания орган производителят нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

5.   Маркировка „EC“ и ес декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ върху всяко отделно съоръжение под налягане, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за модел на съоръжението под налягане и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира съоръжението под налягане, за което е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

3.   МОДУЛ B: ЕС ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА

3.1.    ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт

1.

ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт — е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на съоръжението под налягане и проверява и удостоверява, че техническият проект на съоръжението под налягане отговаря на изискванията на настоящата директива.

2.

ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт — се състои от оценка на пригодността на техническия проект на съоръжението под налягане чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по точка 3 с изследване на образци, които са представителни за очакваното производство от цялостното съоръжение под налягане.

3.

Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на съоръжението под налягане с приложимите изисквания на настоящата директива и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на съоръжението под налягане. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:

общо описание на съоръжението под налягане,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.,

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане,

списък на хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени,

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.,

протоколи от изпитванията,

данни за предвидените изпитвания в процеса на производството,

данни относно необходимите квалификации или одобрения съгласно точки 3.1.2 или 3.1.3 от приложение I,

представителните образци за предвижданото производство.

Образецът може да се отнася за варианти на съоръжението под налягане, при условие че вариантите не се различават по отношение на степента на безопасност.

Нотифицираният орган може да поиска допълнителни образци, ако са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;

подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от съответната лаборатория на производителя при прилагането на други подходящи технически спецификации или от друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност.

4.

Нотифицираният орган:

4.1.

изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на съоръжението под налягане и производствените процеси.

По-специално нотифицираният орган:

оценява материалите, когато те не отговарят на съответните хармонизирани стандарти или за които няма европейско одобрение за материали, предназначени за съоръжения под налягане, и проверява удостоверението, издадено от производителя на материалите съгласно точка 4.3 от приложение I,

одобрява процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения на съоръжението под налягане или проверява дали те са предварително одобрени съгласно точка 3.1.2 от приложение I,

проверява дали персоналът, изпълняващ неразглобяемите съединения на съоръжението под налягане и изпитването без разрушаване, е с необходимата квалификация или одобрение съгласно точка 3.1.2 или 3.1.3 от приложение I;

4.2.

проверява дали образецът/образците е/са произведен(и) в съответствие с техническата документация и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани при използването на други подходящи технически спецификации, без да се приложат съответните разпоредби за тези стандарти;

4.3.

провежда подходящи изследвания и необходимите изпитвания с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;

4.4.

провежда подходящи изследвания и необходимите изпитвания с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя при прилагането на други подходящи технически спецификации, отговарят на съответните съществени изисквания за безопасност на настоящата директива;

4.5.

съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.

5.

Нотифицираният орган съставя доклад за оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 4, и получените резултати. Без да засяга задълженията си по отношение на нотифициращия орган, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада, само със съгласието на производителя.

6.

Когато типът отговаря на изискванията на настоящата директива, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт. Без да се засяга точка 7, сертификатът има срок на валидност 10 години, може да бъде подновяван и съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип.

Към сертификата се прилага списък на съответните части от техническата документация. Копие от сертификата се съхранява от нотифицирания орган.

Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може да се оцени съответствието на произведените съоръжения под налягане с изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на работа.

Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт — и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си. Предвижда се процедура за обжалване.

7.

Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган информира производителя.

Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт — за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на съоръжението под налягане със съществените изисквания за безопасност на настоящата директива или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт.

8.

Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт — и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на нотифициращите органи списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт — и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт — и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от изследванията, проведени от нотифицирания орган. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.

9.

Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа — изследване на типа произведен продукт, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара.

10.

Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точка 3 и да изпълнява задълженията по точки 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощието.

3.2.    ЕС изследване на типа – изследване на проекта на типа

1.

ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа — е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на съоръжението под налягане и проверява и удостоверява, че техническият проект на съоръжението под налягане отговаря на изискванията на настоящата директива.

2.

ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа — се състои от оценка на пригодността на техническия проект на съоръжението под налягане чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по точка 3, без изследване на образец.

При тази процедура не се допуска прилагане на експерименталния метод за проектиране по точка 2.2.4 от приложение I.

3.

Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа — само до един нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на съоръжението под налягане с приложимите изисквания на настоящата директива и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на съоръжението под налягане. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:

общо описание на съоръжението под налягане,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.,

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и на действието на съоръжението под налягане,

списък на хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени; При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени,

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.,

данни относно необходимите квалификации или одобрения съгласно точки 3.1.2 или 3.1.3 от приложение I,

подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от съответната лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност.

Заявлението може да се отнася за различни варианти на съоръжението под налягане, при условие че вариантите не се различават по отношение на нивото на безопасност.

4.

Нотифицираният орган:

4.1.

изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на продукта;

по-специално нотифицираният орган:

оценява материалите, когато те не отговарят на съответните хармонизирани стандарти или на европейско одобрение за материали за съоръжения под налягане,

одобрява процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения на съоръжението под налягане или проверява дали те са предварително одобрени съгласно точка 3.1.2 от приложение I;

4.2.

провежда подходящи изследвания с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;

4.3.

провежда подходящи изследвания с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, отговарят на съответните съществени изисквания за безопасност на настоящата директива.

5.

Нотифицираният орган съставя доклад за оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 4, и получените резултати. Без да засяга задълженията си по отношение на нотифициращите органи, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада, само със съгласието на производителя.

6.

Когато проектът отговаря на изискванията на настоящата директива, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа. Без да се засяга точка 7, сертификатът има срок на валидност 10 години, може да бъде подновяван и съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения проект.

Към сертификата се прилага списък на съответните части от техническата документация. Копие от сертификата се съхранява от нотифицирания орган.

Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може да се оцени съответствието на произведените съоръжения под налягане с изследвания проект и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на работа.

Когато проектът не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа — и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.

7.

Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният проект може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган информира производителя.

Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа, за всички промени на одобрения проект, които могат да повлияят на съответствието на съоръжението под налягане със съществените изисквания за безопасност на настоящата директива или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа.

8.

Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за сертификатите за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа — и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на нотифициращите органи списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа — и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа — и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от изследванията, проведени от нотифицирания орган. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.

9.

Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа — изследване на проекта на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара.

10.

Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точка 3 и да изпълнява задълженията по точки 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощието.

4.   МОДУЛ С2: СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ С НАДЗОР НА ПРОВЕРКАТА НА СЪОРЪЖЕНИЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИНТЕРВАЛИ

1.   Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съоръжение под налягане на случайни интервали е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответното съоръжение под налягане е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към него.

2.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите съоръжения под налягане с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

3.   Крайно оценяване и проверки на съоръжение под налягане

Нотифициран орган, избран от производителя, провежда проверките или организира тяхното провеждане на случайни интервали, определени от органа, за да бъде проверено качеството на крайното оценяване и на вътрешните проверки на съоръженията под налягане, като се вземат под внимание, inter alia, технологичната сложност на съоръженията под налягане и количеството на продукцията.

Нотифицираният орган установява, че производителят действително извършва крайно оценяване съгласно точка 3.2 от приложение I.

Подходяща извадка от крайните съоръжения под налягане, взета на място от нотифицирания орган преди пускането на пазара, се изследва, като се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните части на хармонизираните стандарти, и/или равностойни изпитвания при прилагането на други технически спецификации, с цел проверка на съответствието на съоръженията под налягане със съответните изисквания на настоящата директива.

Нотифицираният орган преценява необходимия брой съоръжения в извадката и дали е необходимо да извърши или да възложи извършването на цялостно или частично крайно оценяване на съоръженията под налягане в извадките.

В случаите когато извадката не съответства на допустимото ниво на качество, органът предприема необходимите мерки.

Прилагането на процедурата за приемане на извадки има за цел да установи дали производственият процес на дадено съоръжение под налягане се осъществява в рамките на допустимите граници с оглед на осигуряването на съответствието на съоръжението под налягане.

Когато изпитванията се провеждат от нотифициран орган, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

4.   Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

4.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ върху всяко отделно съоръжение под налягане или функционална група което/която е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

4.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за модел на съоръжението под налягане и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на съоръжението под налягане, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

5.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

5.   МОДУЛ D: СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1.   Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане или функционални групи са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните съоръжения под налягане, както е определено в точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

3.   Система по качеството

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните съоръжения под налягане до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

цялата информация, свързана с предвиждания тип съоръжения под налягане,

документацията относно системата по качеството,

техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.

3.2.

Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на съоръженията под налягане с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на съоръженията под налягане,

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат, и по-специално процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения съгласно точка 3.1.2 от приложение I,

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани,

записите по качеството като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията или одобрението на съответния персонал и особено за персонала, отговорен за изпълнението на неразглобяемите съединения и за изпитванията без разрушаване съгласно точки 3.1.2 и 3.1.3 от приложение I, и др., и

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество и на ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в областта на оценяването на съответните съоръжения под налягане, както и в областта на технологията на съответните съоръжения под налягане, а така също и с познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Екипът одитори преглежда техническата документация, посочена в точка 3.1, пето тире, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на продукта с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 3.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

документацията на системата по качеството,

записите по качеството като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита. Честотата на периодичните одити се определя така, че на всеки 3 години да се извършва цялостно ново оценяване.

4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. Необходимостта и честотата на тези допълнителни посещения се определя в зависимост от прилаганата от нотифицирания орган система за посещения с цел контрол. По-специално, в системата за посещения с цел контрол се отчитат следните фактори:

категорията на съоръжението под налягане,

резултатите от предишни посещения за надзор,

необходимостта от проследяване на коригиращите действия,

специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е приложимо,

съществени изменения в организацията, политиката или методите на производство.

По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на продуктите с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

5.   Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и, на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер, върху всяко отделно съоръжение под налягане, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на съоръжението под налягане и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на съоръжението под налягане, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара:

документацията по точка 3.1,

одобрените изменения по точка 3.5,

решенията и докладите на нотифицирания орган по точки 3.3, 3.5, 4.3 и 4.4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване им предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им, оттеглил е или по друг начин е ограничил, и при поискване, за издадените одобрения на системи по качеството.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

6.   МОДУЛ D1: ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1.   Осигуряване на качеството на производството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 4 и 7, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на съоръжението под налягане с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на продукта. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

общо описание на съоръжението под налягане,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.,

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане,

списък на хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени; При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени,

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и

протоколи от изпитванията.

3.   Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара.

4.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните съоръжения под налягане, както е определено в точка 5, и подлежи на надзор, както е определено в точка 6.

5.   Система по качеството

5.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните съоръжения под налягане до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

цялата информация, свързана с предвиждания тип съоръжения под налягане,

документацията относно системата по качеството,

техническата документация по точка 2.

5.2.

Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на съоръженията под налягане с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на съоръженията под налягане,

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат, по-специално използваните процедури за изпълнение на неразглобяемите съединения, одобрени съгласно точка 3.1.2 от приложение I,

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани,

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията или одобрението на съответния персонал и особено за персонала, отговорен за изпълнението на неразглобяемите съединения съгласно точка 3.1.2 от приложение I, и др.,

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.

5.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията посочени в точка 5.2. Елементите на системата по качеството, за които са приложени изискванията на съответните хармонизирани стандарти, се считат за удовлетворяващи съответните изисквания по точка 5.2.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на технологията на съответните съоръжения под налягане, както и с познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 2, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да извърши необходимите изследвания, с цел да осигури съответствието на съоръженията под налягане с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

5.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

5.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 5.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

6.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

6.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

6.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

документацията на системата по качеството,

техническата документация по точка 2,

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

6.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита. Честотата на периодичните одити се определя така, че на всеки 3 години да се извършва цялостно ново оценяване.

6.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. Необходимостта и честотата на тези допълнителни посещения се определя в зависимост от прилаганата от нотифицирания орган система за посещения с цел контрол. По-специално, в системата за посещения с цел контрол се отчитат следните фактори:

категорията на съоръжението под налягане,

резултатите от предишни посещения за надзор,

необходимостта от проследяване на коригиращите действия,

специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е необходимо,

съществени изменения в организацията, политиката или методите на производство.

По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на продуктите с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

7.   Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

7.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и, на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 5.1, идентификационния му номер, върху всяко отделно съоръжение под налягане, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

7.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на съоръжение под налягане и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на продукта, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

8.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара:

документацията по точка 5.1,

измененията по точка 5.5,

решенията и докладите на нотифицирания орган по точки 5.5, 6.3 и 6.4.

9.   Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване им предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване, за издадените одобрения на системи по качеството.

10.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3, 5.1, 5.5, 7 и 8 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

7.   МОДУЛ E: СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СЪОРЪЖЕНИЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

1.   Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на съоръжение под налягане е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за контрола на крайния продукт и изпитването на съответното съоръжение под налягане, както е определено в точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

3.   Система по качеството

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните съоръжения под налягане до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

цялата информация, свързана с предвиждания тип съоръжения под налягане,

документацията относно системата по качеството,

техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.

3.2.

Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на продуктите с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продуктите,

изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството,

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията или одобрението на съответния персонал и особено за персонала, отговорен за изпълнението на неразглобяемите съединения и за изпитванията без разрушаване съгласно точки 3.1.2 и 3.1.3 от приложение I,

средствата за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията посочени в точка 3.2. По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в областта на оценяването на съответните съоръжения под налягане, както и в областта на технологията на съответните съоръжения под налягане, а така също и с познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, пето тире, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания, с цел да осигури съответствие на съоръжението под налягане с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 3.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

документацията на системата по качеството,

техническата документация,

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита. Честотата на периодичните одити се определя така, че на всеки 3 години да се извършва цялостно ново оценяване.

4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. Необходимостта и честотата на тези допълнителни посещения се определя в зависимост от прилаганата от нотифицирания орган система за посещения с цел контрол. По-специално, в системата за посещения с цел контрол се отчитат следните фактори:

категорията на съоръжението под налягане,

резултатите от предишни посещения за надзор,

необходимостта от проследяване на коригиращите действия,

специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е необходимо,

съществени изменения в организацията, политиката или методите на производство.

По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на продуктите с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания – и протоколи от изпитванията.

5.   Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и, на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер, върху всяко отделно съоръжение под налягане, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на съоръжението под налягане и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на продукта, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара:

документацията по точка 3.1,

одобрените изменения по точка 3.5,

решенията и докладите на нотифицирания орган по точки 3.3, 3.5, 4.3 и 4.4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване им предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване, за издадените одобрения на системи по качеството.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

8.   МОДУЛ E1: ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА КОНТРОЛА И ИЗПИТВАНЕТО НА КРАЙНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

1.   Осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайното съоръжение под налягане е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 4 и 7, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на съоръжението под налягане с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска(рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на съоръжението под налягане. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

общо описание на съоръжението под налягане,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.,

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане,

списък на хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени. При частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени,

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и

протоколи от изпитванията.

3.   Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара.

4.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за контрола на крайния продукт и изпитването на съоръженията под налягане, както е определено в точка 5, и подлежи на надзор, както е определено в точка 6.

5.   Система по качеството

5.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните съоръжения под налягане до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

цялата информация, свързана с предвиждания тип съоръжения под налягане,