Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0046

Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства

OJ L 127, 29.4.2014, p. 129–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/46/oj

29.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/129


ДИРЕКТИВА 2014/46/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 3 април 2014 година

за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Прегледите за проверка на техническата изправност са част от по-широк режим, гарантиращ, че превозните средства се поддържат в безопасно и приемливо спрямо околната среда състояние по време на използването им. Този режим следва да предвижда периодични прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства и крайпътни технически проверки на превозни средства, използвани за търговска транспортна дейност, както и процедура за регистрация на превозните средства, позволяваща временното отнемане на разрешението превозното средство да се използва в пътното движение, когато превозното средство представлява непосредствен риск за пътната безопасност.

(2)

Регистрацията на превозното средство осигурява административно разрешение за началото на неговата експлоатация в пътното движение. Директива 1999/37/ЕО на Съвета (3) се прилага само към предоставянето на регистрация на превозните средства. Въпреки това, особено в случаи, когато използването на дадено превозно средство по пътища, отворени за обществено ползване би породило риск поради техническото му състояние, следва да бъде възможно разрешението за неговото ползване да бъде отнето за определен период от време. За да се намали административната тежест, произтичаща от временното отнемане, не е необходимо отново да се преминава през нова процедура за регистрация когато временното отнемане бъде отменено.

(3)

Следва да бъде въведено задължение за постоянно прекратяване на регистрацията на превозно средство, за което е постъпило известие, че превозното средство е определено като излязло от употреба съгласно Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4). Държавите членки имат възможността да посочат в националното законодателство и други причини за прекратяване на регистрацията на превозно средство.

(4)

Дори когато регистрацията на дадено превозно средство е била прекратена, следва да бъде възможно да се съхрани сведение за тази регистрация.

(5)

За да се намали административната тежест и да се улесни обменът на информация между държавите членки, информацията, свързана с превозните средства, следва да се записва в електронен вид.

(6)

Настоящата директива не следва да възпрепятства дадена държава членка да разглежда електронните бази данни, които се съхраняват от нейните компетентни органи, като основен източник на информация за превозно средство, регистрирано на нейната територия. Следва да е възможно държавите членки да използват електронна мрежа, включваща данни от националните електронни бази данни, за да се улесни обменът на информация.

(7)

В случаите когато при преглед за проверка на техническата изправност се установят опасни неизправности и когато разрешението за ползване на превозното средство по пътищата, отворени за обществено ползване е било временно отнето, това временно отнемане следва да бъде записано, докато превозното средство не премине успешно нов преглед за проверка на техническата изправност.

(8)

За да се актуализират точка II. 4, второ тире и точка III. 1.А, буква б) от приложения I и II към Директива 1999/37/ЕО, в случай на разширяване на Съюза, както и за да се актуализира приложение I, точка II. 6, свързана с незадължителни елементи в случай на промяна на определенията или на съдържанието на сертификатите за съответствие в съответното европейско законодателство за одобрение на типа, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(9)

Ето защо Директива 1999/37/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 1999/37/ЕО

Директива 1999/37/ЕО се изменя както следва:

1)

В член 1 първото изречение се заменя със следното:

„Настоящата директива се прилага за документите за регистрация на превозни средства, издавани от държавите членки.“;

2)

Към член 2 се добавят следните букви:

„д)   „временно отнемане на регистрация“: означава ограничен период от време, през който не е разрешено от държава членка превозното средство да се използва в пътното движение, след който период и при условие че основанията за временно отнемане вече не са приложими, ползването на превозното средство може да бъде разрешено отново, без това да включва нова процедура по регистрация;

е)   „прекратяване на регистрация“: означава отмяната на разрешението, издадено от държава членка, превозното средство да се използва в пътното движение.“;

3)

Към член 3 се добавят следните параграфи:

„4.   Държавите членки записват в електронен вид данните за всички превозни средства, регистрирани на тяхна територия. Данните включват:

а)

всички задължителни елементи съгласно приложение I, точка II.5, както и елементите от точки II.6 (J) и II.6 (V.7) и (V.9) от това приложение, когато данните са налични;

б)

другите незадължителни данни, посочени в приложение I, или данните от сертификата за съответствие съгласно Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*), когато е възможно;

в)

резултатите от задължителните периодични прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (**) и срока на валидност на свидетелството за техническа изправност.

За целите на настоящата директива личните данни се обработват в съответствие с директиви 95/46/ЕО (***) и 2002/58/ЕО (****) на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Техническите данни за превозните средства се предоставят на компетентните органи или контролно-техническите пунктове за целите на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност. Държавите членки могат да ограничат използването и разпространението на тези данни до контролно-техническите пунктове, за да се избегне злоупотреба с тях.

(*)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1)."

(**)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51)."

(***)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31)."

(****)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).“;"

4)

Вмъква се следният член:

„Член 3а

1.   В случай, че компетентният орган на държавата членка получи известие за периодичнен преглед за проверка на техническата изправност, показващо, че разрешението за използване на дадено превозно средство в пътното движение е временно отнето в съответствие с член 9 от Директива 2014/45/ЕС, временното отнемане се записва в електронен вид и се провежда допълнителен преглед за проверка на техническата изправност.

Временното отнемане остава в сила, докато превозното средство не премине успешно нов преглед за проверка на техническата изправност. При успешно преминаване на прегледа за проверка на техническата изправност компетентният орган незабавно разрешава пускането в движение на превозното средство. Не е необходим нов процес на регистрация.

Държавите членки или техните компетентни органи могат да приемат мерки с цел улесняване на повторната проверка на превозно средство, на което временно е отнето разрешението за използване в пътното движение. Тези мерки може да включват предоставянето на разрешение за ползване на пътищата, отворени за обществено ползване между мястото на ремонта и контролно-техническия пункт за целите на прегледа за проверка на техническа изправност.

2.   Държавите членки могат да позволят на титуляря на удостоверението за регистрация да подаде заявление до компетентния орган за прехвърляне на регистрацията на новия собственик на превозното средство.

3.   В случай, че компетентният орган на държава членка получи известие, че превозно средство е определено като излязло от употреба съгласно Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*****), регистрацията на същото превозно средство се анулира трайно и информация относно това се добавя в електронния регистър.

(*****)  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34).“;"

5)

Към член 5 се добавя следният параграф:

„3.   Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 4 и член 8, параграф 3 от Директива 2014/45/ЕС, държавите членки признават по принцип валидността на удостоверението за техническа изправност в случай на промяна на собственика на превозното средство с валидно доказателство за периодичен преглед за проверка на техническата изправност.“;

6)

Членове 6 и 7 се заменят със следното:

„Член 6

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7, за да изменя:

точка II. 4, второ тире и точка III. 1.А, буква б) от приложения I и II, в случай на разширяване на Съюза,

точка II.6 от приложение I, свързано с незадължителни елементи в случай на промяна на определенията или съдържанието на сертификатите за съответствие в съответното законодателство на Съюза за одобрение на типа.

Член 7

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 19 май 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца, след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

7)

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Държавите членки си помагат взаимно при прилагането на настоящата директива. Те могат да обменят информация на двустранно и многостранно ниво и по-специално за проверка, преди всяка регистрация на превозно средство, на правния статут на последното, при необходимост, в държавата членка, в която то е било регистрирано преди това. Тези проверки могат да включват в частност използването на електронна мрежа, включваща данни от националните електронни бази данни, за да се улесни обменът на информация.“;

8)

Към точка II.6 от приложение I се добавя следният текст:

„Х)

доказателство за преминаване на преглед за проверка на техническата изправност, дата на следващия преглед за проверка на техническата изправност или на изтичане на настоящия сертификат.“

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 20 май 2017 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези мерки от 20 май 2018 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текстовете на основните мерки от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 128.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 24 март 2014 г.

(3)  Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).

(4)  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34).


Top