Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0006

Делегирана директива 2014/6/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в повърхностните покрития на щифтови съединителни системи, за които са необходими немагнитни съединители и които се използват дълготрайно при температури под – 20 °C при съответните нормални условия на работа и съхранение текст от значение за ЕИП

OJ L 4, 9.1.2014, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/6/oj

9.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 4/55


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2014/6/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2013 година

за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в повърхностните покрития на щифтови съединителни системи, за които са необходими немагнитни съединители и които се използват дълготрайно при температури под – 20 °C при съответните нормални условия на работа и съхранение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2011/65/ЕС се забранява употребата на олово в електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара.

(2)

Не съществуват технически приложими заместители на оловото в повърхностните покрития на щифтови съединителни системи, за които са необходими немагнитни съединители и които се използват дълготрайно при температури под – 20 °C при съответните нормални условия на работа и съхранение.

(3)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от последния ден от шестия месец след нейното влизане в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Тези разпоредби съдържат позоваване на настоящата директива при приемането им от държавите членки или са съпроводени от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се добавя следната точка 25:

„25.

Олово в повърхностните покрития на щифтови съединителни системи, за които са необходими немагнитни съединители и които се използват дълготрайно при температури под – 20 °C при съответните нормални условия на работа и съхранение. Валидно до 30 юни 2021 г.“


Top