Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 26 ноември 2014 година относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/633/ЕС (нотифицирано под номер С(2014) 8784) Текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 356/489


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2014 година

относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/633/ЕС

(нотифицирано под номер С(2014) 8784)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/880/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Въз основа на член 35 от Директива 2008/57/ЕО Комисията прие Решение за изпълнение 2011/633/ЕС (2).

(2)

В съответствие с препоръката на Европейската железопътна агенция („Агенцията“), за да бъдат данните от регистрите леснодостъпни, са необходими допълнителни общи спецификации. До тези регистри следва да се предостави достъп за търсене чрез компютризиран общ потребителски интерфейс, създаден и управляван от Агенцията. Държавите членки, с помощта на Агенцията, следва да си сътрудничат, за да се гарантира, че регистрите функционират, съдържат всички данни и са свързани помежду си.

(3)

Поради това Решение за изпълнение 2011/633/ЕС следва да бъде отменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Общите спецификации за регистъра на железопътната инфраструктура, както е посочено в член 35 от Директива 2008/57/ЕО, са описани в приложението към настоящото решение.

2.   До регистрите на инфраструктурата на държавите членки следва да се предостави достъп за търсене чрез общ потребителски интерфейс, създаден и управляван от Агенцията.

3.   Общият потребителски интерфейс, посочен в параграф 2, представлява уеб базирано приложение, което улеснява достъпа до данните, съдържащи се в регистрите на инфраструктурата. Той влиза в експлоатация не по-късно от 15 дни след датата на прилагане, посочена в член 8.

Член 2

1.   Всяка държава членка гарантира, че нейният регистър на инфраструктурата е компютризиран и отговаря на изискванията на общите спецификации, посочени в член 1, не по-късно от осем месеца след датата на прилагане.

2.   Държавите членки гарантират, че техните регистри на инфраструктурата са свързани помежду си и към общия потребителски интерфейс най-късно осем месеца след въвеждането на този интерфейс в експлоатация.

Член 3

Агенцията публикува наръчник за прилагане на общите спецификации за регистъра на инфраструктурата не по-късно от 15 дни след датата на прилагане и го поддържа актуален. Където е необходимо, този наръчник за прилагане съдържа за всеки параметър препратка към съответните разпоредби на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС).

Член 4

Агенцията препоръчва актуализации на общите спецификации, когато това се налага поради напредъка в развитието на ТСОС или при внедряването на регистрите на инфраструктурата.

Член 5

1.   Държавите членки гарантират, че необходимите данни се събират и въвеждат в техните регистри на инфраструктурата в съответствие с параграфи 2—6. Те гарантират, че тези данни са надеждни и актуални.

2.   Данните, свързани с инфраструктурата на коридорите за товарен превоз, определени в приложението към Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), във варианта, който е в сила от 1 януари 2013 г., се събират и въвеждат в регистъра на инфраструктурата не по-късно от 9 месеца след датата на прилагане.

3.   Данните, свързани с инфраструктура, въведена в експлоатация след влизането в сила на Директива 2008/57/ЕО и до датата на прилагане на настоящото решение, различни от данните, посочени в параграф 2, се събират и въвеждат в националния регистър на инфраструктурата не по-късно от девет месеца след тази дата.

4.   Данните, свързани с инфраструктура, въведена в експлоатация преди влизането в сила на Директива 2008/57/ЕО, различни от данните, посочени в параграф 2, се събират и въвеждат в регистъра на инфраструктурата в съответствие с националния план за прилагане, посочен в член 6, параграф 1, най-късно до 16 март 2017 г.

5.   Данните, свързани с частни маневрени коловози, въведени в експлоатация преди влизането в сила на Директива 2008/57/ЕО, се събират и въвеждат в регистъра на инфраструктурата в съответствие с националния план за прилагане, посочен в член 6, параграф 1, най-късно до 16 март 2019 г.

6.   Данните, свързани с мрежи, които са извън обхвата на ТСОС, се събират и въвеждат в регистъра на инфраструктурата в съответствие с националния план за прилагане, посочен в член 6, параграф 1, най-късно до 16 март 2019 г.

7.   Данните, свързани с инфраструктура, въведена в експлоатация след влизането в сила на настоящото решение, се въвеждат в регистъра на инфраструктурата веднага след въвеждането в експлоатация на инфраструктурата и веднага след пускането в експлоатация на общия потребителски интерфейс.

Член 6

1.   Всяка държава членка изготвя национален план и график за изпълнение на задълженията, посочени в член 5. Тя информира за всяко забавяне или затруднение при изпълнението на разпоредбите на член 5, а Комисията разрешава, ако е уместно, удължаване на предвидения срок. Националният план за прилагане се представя на Комисията не по-късно от шест месеца след датата на прилагане.

2.   Всяка държава членка посочва един орган, отговорен за създаването и поддържането на нейния регистър на инфраструктурата, и информира Комисията за това не по-късно от три месеца след датата на прилагане.

Три месеца след датата, на която Комисията е била информирана, тези органи изпращат до Агенцията доклад за напредъка по внедряването на регистъра на инфраструктурата и от този момент нататък изпращат такива доклади на всеки четири месеца.

3.   Агенцията координира, следи и подпомага внедряването на регистрите на инфраструктурата. По-специално тя учредява група, съставена от представители на органите, които отговарят за създаването и поддръжката на регистрите на инфраструктурата, и ръководи нейната работа. Агенцията редовно докладва на Комисията за напредъка по прилагането на настоящото решение.

Член 7

Решение за изпълнение 2011/633/ЕС се отменя, считано от датата на прилагане, посочена в член 8.

Член 8

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2015 г.

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите членки и Европейската железопътна агенция.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2014 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2011/633/ЕС на Комисията от 15 септември 2011 г. относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура (ОВ L 256, 1.10.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Технически обхват

1.1.1.   Настоящата спецификация се отнася за данните относно следните подсистеми на железопътната система на Европейския съюз:

а)

структурната подсистема „Инфраструктура“;

б)

структурната подсистема „Енергия“; и

в)

подсистемата „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия“.

1.1.2.   Тези подсистеми са включени в списъка на подсистемите в приложение II, точка 1 от Директива 2008/57/ЕО.

1.2.   Географски обхват

Географският обхват на настоящата спецификация е железопътната система на Европейския съюз, както е определена в Директива 2008/57/ЕО. Извън обхвата остават случаите, посочени в член 1, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО.

2.   ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

2.1.   Общи положения

Основното предназначение на регистъра на инфраструктурата (РИНФ), предвиден в член 35 от Директива 2008/57/ЕО, е да осигури прозрачност по отношение на характеристиките на мрежата. Информацията, предоставена от РИНФ, се използва за планиране при проектирането на нови влакове, за подпомагане на оценяването на съвместимостта между влакови композиции и маршрути преди въвеждането в експлоатация, както и като справочна база данни. Поради това РИНФ подпомага процесите, описани по-долу.

2.2.   Проектиране на подсистеми на подвижния състав

Параметрите от РИНФ се използват, за да се определят характеристиките на инфраструктурата, необходими за предвидената употреба на подвижния състав.

2.3.   Гарантиране на техническа съвместимост за стационарни инсталации

2.3.1.   Нотифицираният орган проверява дали подсистемите съответстват на приложимата/приложимите ТСОС. Проверката на интерфейсите за техническа съвместимост с мрежата, в която е включена дадена подсистема, може да се гарантира чрез справка в РИНФ.

2.3.2.   Органът, определен от всяка държава членка, проверява съответствието на подсистемите, когато се прилагат националните правила, а справка в РИНФ може да се прави, когато се проверява техническата съвместимост на интерфейсите в тези случаи.

2.4.   Наблюдение на напредъка по отношение на оперативната съвместимост на железопътната мрежа на Европейския съюз

Прозрачността относно постигнатия напредък в областта на оперативна съвместимост се гарантира чрез редовно наблюдение на развитието на оперативно съвместимата мрежа на Европейския съюз.

2.5.   Установяване на съвместимостта на даден железопътен маршрут с предложена транспортна дейност

2.5.1.   Съвместимостта на предложената транспортна дейност с железопътния маршрут се проверява, преди железопътното предприятие да получи достъп до мрежата от управителя на инфраструктурата. Железопътното предприятие трябва да се увери, че неговият влаков състав може да функционира по маршрута, който възнамерява да използва.

2.5.2.   Железопътното предприятие избира возилата, като отчита всички ограничения относно разрешението за въвеждане в експлоатация и евентуалния маршрут, по който ще се експлоатира влакът:

а)

всички возила на влака трябва да съответстват на изискванията, приложими за маршрутите, по които влакът ще се движи; и

б)

влакът, като комбинация от возила, трябва да отговаря на техническите ограничения на съответния маршрут.

3.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристиките, посочени в настоящото приложение, са общи за всички регистри на инфраструктурата на държавите членки.

3.1.   Определения

За целите на настоящите спецификации:

а)

„участък от линия“ (УоЛ) означава частта от линията между съседни оперативни точки и може да се състои от няколко коловоза;

б)

„оперативна точка“ (ОТ) означава всяко място, където железопътни транспортни дейности могат да започват, да завършват или да променят своята посока и където могат да се предоставят услуги за пътнически и товарен превоз; „оперативна точка“ означава също всяко място по границите между държави членки или управители на инфраструктура;

в)

„експлоатационен коловоз“ означава коловоз, използван за движение с цел железопътна транспортна дейност; не се вземат предвид маневрени и глухи коловози край коловоз без стрелки и кръстовини, служещи за разминаване на влакове, или връзки между коловози, необходими единствено за влакови операции;

г)

„маневрен коловоз“ означава коловоз в рамките на оперативна точка, който не представлява част от маршрут за транспортна дейност на влаковете.

3.2.   Структура на железопътната мрежа за РИНФ

3.2.1.   За целите на РИНФ всяка държава членка разделя своята железопътна мрежа на участъци от линии и оперативни точки.

3.2.2.   Елементите, обозначавани във връзка с подсистемите „Инфраструктура“, „Енергия“ и „Контрол, управление и сигнализация“ като „участък от линия“, съответстват на инфраструктурния елемент „експлоатационен коловоз“.

3.2.3.   Елементите, обозначавани като „оперативна точка“ във връзка с подсистемата „Инфраструктура“, съответстват на инфраструктурните елементи „експлоатационен коловоз“ и „маневрен коловоз“.

3.3.   Елементи за РИНФ

3.3.1.   Елементите и форматът на елементите се публикуват в съответствие с таблицата по-долу.

3.3.2.   В наръчника за прилагане на РИНФ, посочен в член 3, се определят конкретният формат и процедурата на управление на данните, изброени в таблицата по-долу, под формата на:

а)

избор на един или повече варианти от предварително определен списък;

б)

символен низ или предварително определен символен низ; или

в)

определен брой посочени вътрешни квадратни скоби.

3.3.3.   Всички параметри на РИНФ са задължителни, освен ако в таблицата е определено друго. Всяка информация, свързана с параметрите, се представя в таблицата.

Таблица

Елементи за регистъра на инфраструктурата

Номер

Наименование

Формат на данните

Определение

Допълнителна информация

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

 

1.1

УЧАСТЪК ОТ ЛИНИЯ

 

1.1.0.0.0

Обща информация

 

1.1.0.0.0.1

Код на УИ

[NNNN]

„Управител на инфраструктура“ (УИ) означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

 

1.1.0.0.0.2

Идентификатор на национална линия

Символен низ

Уникален идентификатор на линия или уникален номер на линия в рамките на държава членка.

 

1.1.0.0.0.3

Оперативна точка в началото на участък от линия

Предварително определен символен низ

Уникален идентификатор на оперативна точка (ОТ) в началото на участък от линията (километрите нарастват от началната ОТ към крайната ОТ).

 

1.1.0.0.0.4

Оперативна точка в края на участък от линия

Предварително определен символен низ

Уникален идентификатор на ОТ в края на участък от линията (километрите нарастват от началната ОТ към крайната ОТ).

 

1.1.0.0.0.5

Дължина на участък от линия

Предварително определен символен низ

Дължина на линията между оперативните точки в началото и в края на участък от линия.

 

1.1.0.0.0.6

Вид на участък от линия

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Regular SoL/Link

Вид на участъка от линията, изразяващ размера на представените данни, който зависи от това дали участъкът свързва оперативни точки, получени чрез разделянето на голям възел на няколко оперативни точки, или не.

 

1.1.1

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН КОЛОВОЗ

 

1.1.1.0.0

Обща информация

 

1.1.1.0.0.1

Идентификатор на коловоз

Символен низ

Уникален идентификатор на коловоз или уникален номер на коловоз в рамките на участък от линия

 

1.1.1.0.0.2

Нормална посока на движение

Избор на един вариант от предварително определения списък:

N/O/B

Нормалната посока на движение е:

същата като посоката, определена чрез началото и края на УоЛ

обратна на посоката, определена чрез началото и края на УоЛ

в двете посоки

N— посока, еднаква с определената от УоЛ

О— посока, обратна на определената от УоЛ

В— и двете посоки (N и O)

1.1.1.1

Подсистема „Инфраструктура“

Параметрите на тази група не са задължителни, ако в 1.1.0.0.0.6 е избрана стойността „Link“.

1.1.1.1.1

Декларации за проверка на коловоз

 

1.1.1.1.1.1

ЕО декларация за проверка на коловоз (INF)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларации съобразно с изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (1)

Посочете дали е била издадена ЕО декларация: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.1.2

Декларация за демонстриране на съответствие (2) на съществуваща инфраструктура (СИ) за коловоз (INF)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларации на съответствие за СИ, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“.

Посочете дали е била издадена декларация за СИ: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.2

Експлоатационни параметри

 

1.1.1.1.2.1

Класификация на коловоза от ТЕМ

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Part of the TEN-T Comprehensive Network/Part of the TEN-T Core Freight Network/Part of the TEN-T Core Passenger Network/Off-TEN

Посочва се частта от трансевропейската мрежа, към която принадлежи линията.

 

1.1.1.1.2.2

Категория на линията

Избор на един вариант от предварително определения списък

Класификация на линията според ТСОС „Инфраструктура“

Посочете дали коловозът е включен в техническия обхват на ТСОС: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.2.3

Част от коридор за железопътен товарен превоз

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Rhine-Alpine RFC (RFC 1)/North Sea-Mediterranean RFC (RFC 2)/Scandinavian — Mediterranean RFC (RFC 3)/Atlantic RFC (RFC 4)/Baltic-Adriatic RFC (RFC 5)/Mediterranean RFC (RFC 6)/Orient-EastMed RFC (RFC 7)/North Sea-Baltic RFC (RFC 8)/Czech-Slovak RFC (RFC 9)

Посочва се дали линията е определена за коридор за железопътен товарен превоз

Посочете дали коловозът е определен за коридор за железопътен товарен превоз: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.2.4

Товароспособност

Избор на един вариант от предварително определения списък

Комбинация от категорията на линията и скоростта в най-слабата точка на коловоза

 

1.1.1.1.2.5

Максимална разрешена скорост

[NNN]

Номинална максимална експлоатационна скорост по линията, обусловена от характеристиките на подсистемите INF, ENE и CCS, изразена в километри/час.

 

1.1.1.1.2.6

Температурен интервал

Избор на един вариант от предварително определения списък:

 

T1 (от – 25 до + 40)

 

T2 (от – 40 до + 35)

 

T3 (от – 25 до + 45)

 

Tx (от – 40 до + 50)

Температурен интервал за неограничен достъп до линията съгласно европейски стандарт.

 

1.1.1.1.2.7

Максимална височина

[+/–][NNNN]

Надморска височина на най-високата точка на участъка от линията спрямо равнището на Амстердам (Normal Amsterdam's Peil, NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Наличие на изключително неблагоприятни атмосферни условия

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Атмосферните условия по линията са изключително неблагоприятни или нормални съгласно европейски стандарт.

 

1.1.1.1.3

Трасе на линията

 

1.1.1.1.3.1

Оперативно съвместим габарит

Избор на един вариант от предварително определения списък:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/none

Габарити GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, както са определени в европейски стандарт.

 

1.1.1.1.3.2

Многонационални габарити

Избор на един вариант от предварително определения списък:

G2/GB1/GB2/none

Габарит съгласно многостранен договор или международен габарит, различен от GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, определени в европейски стандарт.

Задължително, ако отговорът, избран в 1.1.1.1.3.1, е „none“

1.1.1.1.3.3

Национални габарити

Избор на един вариант от предварително определения списък

Национален габарит, както е определен в европейски стандарт, или друг местен габарит.

Задължително, ако отговорът, избран в 1.1.1.1.3.2, е „none“.

1.1.1.1.3.4

Стандартен номер на профила на комбиниран транспорт за сменяеми контейнери

Избор на един вариант от предварително определения списък

Код за комбиниран транспорт със сменяеми контейнери, както е определено в правилника на UIC.

Посочете дали въпросният коловоз принадлежи към маршрут за комбиниран транспорт: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.3.5

Стандартен номер на профил на комбиниран транспорт за полуремаркета

Избор на един вариант от предварително определения списък

Код за комбиниран транспорт за полуремаркета, както е определено в правилника на UIC.

Посочете дали въпросният коловоз принадлежи към маршрут за комбиниран транспорт: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.3.6

Профил на наклона

Предварително определен символен низ:

[± NN.N] ([NNN.NNN]

Повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо

Поредица от стойности на наклоните и точки на промяна на наклона

 

1.1.1.1.3.7

Минимален радиус на хоризонтална крива

[NNNNN]

Радиус на най-малката хоризонтална крива на коловоза в метри.

 

1.1.1.1.4

Параметри на коловоза

 

1.1.1.1.4.1

Номинално междурелсие

Избор на един вариант от предварително определения списък:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/other

Единична стойност, изразена в милиметри, която определя междурелсието.

 

1.1.1.1.4.2

Недостиг на надвишение

[+/–] [NNN]

Максималният недостиг на надвишение, изразен в милиметри и определен като разликата между приложеното надвишение и по-високото теоретично надвишение на равновесие, за което е била проектирана линията.

 

1.1.1.1.4.3

Наклон на релсите

[NN]

Ъгълът, определящ наклона между главата на релсата и повърхността на търкаляне

 

1.1.1.1.4.4

Наличие на баласт

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва дали конструкцията на коловоза е с траверси, положени върху баласт, или не.

Задължително, ако разрешената скорост на коловоза (параметър 1.1.1.1.2.5) е по-голяма от или равна на 200 km/h.

1.1.1.1.5

Стрелки и кръстовини

 

1.1.1.1.5.1

Съответствие с ТСОС на експлоатационните стойности за стрелки и кръстовини

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Стрелките и кръстовините се поддържат в рамките на граничните експлоатационни стойности, посочени в ТСОС.

 

1.1.1.1.5.2

Минимален диаметър на колелото за неподвижни двойни кръстовини

[NNN]

Максималната дължина на неконтролируемото пространство при неподвижни двойни кръстовини се базира на минималния диаметър на колелото при експлоатация и се дава в милиметри.

 

1.1.1.1.6

Устойчивост на коловозите по отношение на приложените натоварвания

 

1.1.1.1.6.1

Максимално отрицателно ускорение на влака

[N.N]

Границата на надлъжна устойчивост на коловозите, дадена като максимално разрешено отрицателно ускорение на влака и изразена в метри в секунда на квадрат.

Посочете дали коловозът е включен в географския обхват на ТСОС: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.6.2

Използване на индукционни спирачки

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Allowed/allowed under conditions/allowed only for emergency brake/allowed under conditions only for emergency brake/not allowed

Посочват се ограниченията за използване на индукционни спирачки.

 

1.1.1.1.6.3

Използване на магнитно-релсови спирачки

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Allowed/

allowed under conditions/

allowed under conditions only for emergency brake/

allowed only for emergency brake/

not allowed

Посочват се ограниченията за използване на магнитно-релсови спирачки.

 

1.1.1.1.7

Здраве, безопасност и околна среда

 

1.1.1.1.7.1

Забранено е смазването на ребордите

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали е забранено използването на бордово оборудване за смазване на ребордите.

 

1.1.1.1.7.2

Наличие на железопътни прелези

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали има железопътни прелези в участъка от линията.

 

1.1.1.1.7.3

Разрешено ускорение на железопътния прелез

[N.N]

Ограничение на ускорението на влака, ако спира близо до железопътен прелез, изразено в метри в секунда на квадрат.

Ако в параметър 1.1.1.1.7.2 е избрано „Y“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.8

Тунел

 

1.1.1.1.8.1

Код на УИ

[NNNN]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

 

1.1.1.1.8.2

Идентификатор на тунела

Символен низ

Уникален идентификатор на тунела или уникален номер в рамките на държава членка.

 

1.1.1.1.8.3

Начало на тунел

Предварително определен символен низ:

[Latitude (NN.NNNN) + Longitude(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Географски координати в десетични градуси и километри на линията в началото на тунел.

 

1.1.1.1.8.4

Край на тунел

Предварително определен символен низ:

[Latitude (NN.NNNN) + Longitude(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Географски координати в десетични градуси и километри на линията в края на тунел.

 

1.1.1.1.8.5

ЕО декларация за проверка на тунел (SRT)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларации съобразно с изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (1)

Посочете дали е била издадена ЕО декларация: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.8.6

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (2) за тунел (SRT)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларации на съответствие за СИ, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“.

Посочете дали е била издадена декларация за СИ: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.1.8.7

Дължина на тунел

[NNNNN]

Дължина на тунел в метри от входния портал до изходния портал.

Задължително само ако дължината на тунела е 100 метра или повече

1.1.1.1.8.8

Напречно сечение

[NNN]

Най-малко напречно сечение на тунела (в квадратни метри)

 

1.1.1.1.8.9

Наличие на план за действие в аварийни ситуации

Избор на един вариант от предварително определен списък:

Y/N

Посочва се дали има план за действие при извънредни ситуации.

 

1.1.1.1.8.10

Изисквана категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Избор на един вариант от предварително определения списък:

A/B/none

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време.

Посочете дали тунелът е по-къс от 1 km: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.1.8.11

Изисквана национална категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Символен низ

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време.

Задължително само ако за параметър 1.1.1.1.8.10 е избрана стойност „none“

Посочете дали съществуват съответни национални правила: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2

Подсистема „Енергия“

Параметрите на тази група не са задължителни, ако в 1.1.0.0.0.6 е избрана стойността „Link“.

1.1.1.2.1

Декларации за проверка на коловоз

 

1.1.1.2.1.1

ЕО декларация за проверка на коловоз (ENE)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларации съобразно с изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (1)

Посочете дали е била издадена ЕО декларация: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.1.2

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (2) за коловоз (ENE)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларации на съответствие за СИ, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“.

Посочете дали е била издадена декларация за СИ: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.2

Система с контактни линии

 

1.1.1.2.2.1.1

Тип на система с контактни линии

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Overhead contact line (OCL)

Third Rail

Fourth Rail

Not electrified

Посочва се видът на системата на контактни линии.

 

1.1.1.2.2.1.2

Система за електрозахранване (напрежение и честота)

Избор на един вариант от предварително определения списък:

 

AC 25 kV — 50 Hz/

 

AC 15 kV — 16,7 Hz/

 

DC 3 kV/

 

DC 1,5 kV/

 

DC (Specific Case FR)/

 

DC 750 V/

 

DC 650 V/

 

DC 600 V/

 

other

Посочва се системата за тягово електрозахранване (номинално напрежение и честота)

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „not electrified“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.2.2.2

Максимален ток на влака

[NNNN]

Посочва се максималният разрешен ток на влака, изразен в ампери.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „not electrified“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.2.2.3

Максимален ток на пантограф в спряно състояние

[NNN]

Посочва се максималният разрешен ток на влака в спряно състояние за системи за постоянен ток, изразен в ампери.

Посочете дали за параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрана стойност „Overhead contact line (OCL)“ и дали електрозахранващата система, избрана в параметър 1.1.1.2.2.1.2, е система за постоянен ток: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.2.4

Разрешение за рекуперативно спиране

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали рекуперативното спиране е разрешено, или не.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „not electrified“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.2.2.5

Максимална височина на контактния проводник

[N.NN]

Посочва се максималната височина на контактния проводник, изразена в метри.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „Overhead contact line (OCL)“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.2.6

Минимална височина на контактния проводник

[N.NN]

Посочва се максималната височина на контактния проводник, изразена в метри.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „Overhead contact line (OCL)“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.3

Пантограф

 

1.1.1.2.3.1

Приети съответстващи на ТСОС плъзгачи на пантограф

Избор на един вариант от предварително определения списък:

 

1 950 mm (Type 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm — 2 260 mm/

 

none

Посочват се съответстващите на ТСОС плъзгачи на пантограф, които е разрешено да бъдат използвани.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „Overhead contact line (OCL)“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.3.2

Приети други плъзгачи на пантограф

Избор на един вариант от предварително определения списък

Посочват се разрешените за използване плъзгачи на пантограф.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „Overhead contact line (OCL)“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.3.3

Изисквания относно броя на вдигнатите пантографи и разстоянието между тях

Предварително определен символен низ:

[N] [NNN] [NNN]

Посочва се максималният брой вдигнати пантографи, разрешен за влака, и минималното разстояние между осевите линии на плъзгачите на два съседни пантографа при дадената скорост, изразено в метри.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „Overhead contact line (OCL)“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.3.4

Разрешен материал на контактната накладка

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочват се разрешените за използване материали за контактната накладка.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „Overhead contact line (OCL)“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.4

Участъци за разделяне на надземни контактни линии (OCL)

 

1.1.1.2.4.1.1

Разделяне на фазите

Избор на един вариант от предварително определен списък:

Y/N

Посочва се дали съществува разделяне на фазите и дали е налична изискваната информация.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „Overhead contact line (OCL)“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.4.1.2

Информация за разделянето на фазите

Предварително определен символен низ:

Дължина [NNN] + прекъсвач за изключване [Y/N] + свален пантограф [Y/N]

Посочва се изискваната информация за разделяне на фазите.

Ако в параметър 1.1.1.2.4.1.1 е избрано „Y“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.4.2.1

Разделяне на системите

Избор на един вариант от предварително определен списък:

Y/N

Посочва се дали има разделяне на системите.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „Overhead contact line (OCL)“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.4.2.2

Информация за разделяне на системите

Предварително определен символен низ:

Дължина [NNN] + прекъсвач за изключване [Y/N] + долен пантограф [Y/N] + система за смяна на захранването [Y/N]

Посочва се изискваната информация за разделяне на системите.

Ако в параметър 1.1.1.2.4.2.1 е избрано „Y“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.2.5

Изисквания за подвижния състав

 

1.1.1.2.5.1

Изисквано ограничение на тока или мощността на борда

Избор на един вариант от предварително определен списък:

Y/N

Посочва се дали се изисква функция за ограничаване на тока или мощността на борда на возилата.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „not electrified“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.2.5.2

Разрешен контактен натиск

Символен низ

Посочва се разрешеният контактен натиск, изразен в нютони.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „not electrified“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

Натискът се представя или като стойност на статичната сила и на максималната сила, изразена в нютони, или чрез формула като функция на скоростта.

1.1.1.2.5.3

Изисквано устройство за автоматично спускане

Избор на един вариант от предварително определен списък:

Y/N

Посочва се дали на борда на возилото се изисква устройство за автоматично спускане.

Ако в параметър 1.1.1.2.2.1.1 е избрано „not electrified“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3

Подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

Параметрите на тази група не са задължителни, ако в 1.1.0.0.0.6 е избрана стойността „Link“.

1.1.1.3.1

Декларации за проверка на коловоз

 

1.1.1.3.1.1

ЕО декларация за проверка на коловоз (CCS)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларации съобразно с изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (1).

Посочете дали е била издадена ЕО декларация: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.2

Система за защита на влакове, съответстваща на ТСОС (ETCS)

 

1.1.1.3.2.1

Ниво на ETCS

Избор на един вариант от предварително определения списък:

N/1/2/3

Ниво на прилагане на ERTMS/ETCS по отношение на оборудването край коловозите.

 

1.1.1.3.2.2

Основен вариант на ETCS

Избор на един вариант от предварително определения списък:

prebaseline 2/baseline 2/baseline 3

Основен вариант на ETCS, инсталиран по протежение на линията.

Ако в параметър 1.1.1.3.2.1 е избрано „N“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.2.3

За достъп до линията е необходима ETCS функция за предаване на информация (infill)

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали за достъп до линията е необходима ETCS функция за предаване на информация (infill) поради причини, свързани с безопасността.

Ако в параметър 1.1.1.3.2.1 е избрано „N“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.2.4

ETCS оборудване за предаване на информация, инсталирано по протежение на линията

Избор на един вариант от предварително определения списък:

None/Loop/GSM-R/Loop & GSM-R

Информация относно инсталирано оборудване по протежение на коловоза, позволяващо предаване на информация чрез електрически контур или GSM-R за инсталации от ниво 1.

Ако в параметър 1.1.1.3.2.1 е избрано „N“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.2.5

Прилага се национален вариант на ETCS

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали между коловоза и влака се предават данни за специфични национални приложения.

Ако в параметър 1.1.1.3.2.1 е избрано „N“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.2.6

Наличие на експлоатационни ограничения или условия

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществуват ограничения или условия, произтичащи от частично съответствие с ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“.

Ако в параметър 1.1.1.3.2.1 е избрано „N“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.2.7

Незадължителни функции на ETCS

Символен низ

Незадължителни функции на ETCS, които могат да подобрят условията на експлоатация по линията.

Ако в параметър 1.1.1.3.2.1 е избрано „N“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.3

Радиовръзка (GSM-R), която е в съответствие с ТСОС

 

1.1.1.3.3.1

Версия на GSM-R

Избор на един вариант от предварително определения списък:

none/previous version to Baseline 0/Baseline 0 r3/Baseline 0 r4

Номер на версията на GSM-R FRS и SRS, поддържана от оборудването, инсталирано по протежение на линията.

 

1.1.1.3.3.2

Препоръчан брой активни мобилни устройства GSM-R (EDOR) на борда за ETCS, ниво 2

Избор на един вариант от предварително определения списък:

0/1/2

Брой мобилни устройства за предаване на данни в ETCS, изискван за безпроблемната експлоатация на влака. Той зависи от обработката на комуникационните сесии от радиоцентровете за блок-участъците (RBC). Този брой не е от решаващо значение за безопасността и не е предмет на оперативната съвместимост.

Ако е избрана стойност „none“ в параметър 1.1.1.3.3.1 и ако е инсталирана ERTMS ниво 2, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.3.3

Незадължителни функции на GSM-R

Избор на един вариант от предварително определен списък

Използване на незадължителни GSM-R функции, които могат да подобрят условията на експлоатация по линията. Те служат единствено за информация, но не като критерии за достъп до мрежата.

Ако в параметър 1.1.1.3.3.1 е избрано „none“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.4

Системи за установяване на наличието на влак, напълно съответстващи на ТСОС

 

1.1.1.3.4.1

Наличие на система за установяване на наличието на влак, напълно съответстваща на ТСОС

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува система за установяване на наличието на влак, инсталирана и напълно съответстваща на изискванията на ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“.

 

1.1.1.3.5

Заварени системи за защита на влака

 

1.1.1.3.5.1

Наличие на други инсталирани влакови защитни, контролни и предупредителни системи

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали по протежение на линията са инсталирани други влакови защитни, контролни и предупредителни системи за експлоатация в нормални условия.

Задължително само ако за 1.1.1.3.2.1 е избрана стойност „N“.

1.1.1.3.5.2

Необходимост от повече от една влакова защитна, контролна и предупредителна система на борда на влака

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали се изисква на борда на влака да има повече от една влакова защитна, контролна и предупредителна система, както и дали се изисква тези системи да бъдат активни едновременно.

Задължително само ако за 1.1.1.3.2.1 е избрана стойност „N“.

1.1.1.3.6

Други радиосистеми

 

1.1.1.3.6.1

Други инсталирани радиосистеми

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали по протежение на линията са инсталирани други радиосистеми за експлоатация в нормални условия.

Задължително само ако за параметър 1.1.1.3.3.1 е избрана стойност „none“. Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.7

Системи за установяване на наличието на влак, които не съответстват напълно на ТСОС

 

1.1.1.3.7.1

Вид на системата за установяване на наличието на влак

Избор на един вариант от предварително определения списък:

track circuit/wheel detector/loop

Посочват се видовете инсталирани системи за установяване на наличието на влак.

 

1.1.1.3.7.2.1

Съответствие на максимално позволеното разстояние между две последователни оси с ТСОС

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/TSI not compliant

Посочва се дали необходимото разстояние е в съответствие с ТСОС.

 

1.1.1.3.7.2.2

Максимално позволено разстояние между две последователни оси в случай на несъответствие с изискванията на ТСОС

[NNNNN]

Посочва се максимално позволеното разстояние (в милиметри) между две последователни оси в случай на несъответствие с изискванията на ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.2.1 е избрано „TSI not compliant“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.3

Минимално позволено разстояние между две последователни оси

[NNNN]

Посочва се разстоянието в милиметри.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.4

Минимално разрешено разстояние между първата и последната ос

[NNNNN]

Посочва се разстоянието в милиметри.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.5

Максимално разстояние между края на влака и първата ос

[NNNN]

Посочва се максималното разстояние между края на влака и първата ос, изразено в милиметри, приложимо и за двете страни (предна и задна) на возило или влак.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“ или „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.6

Минимална позволена ширина на бандажа

[NNN]

Посочва се ширината в милиметри.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.7

Минимален позволен диаметър на колелото

[NNN]

Посочва се диаметърът на колелото в милиметри.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.8

Минимална позволена дебелина на реборда

[NN.N]

Посочва се дебелината на реборда в милиметри.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.9

Минимална позволена височина на реборда

[NN.N]

Посочва се височината на реборда в милиметри.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.10

Максимална позволена височина на реборда

[NN.N]

Посочва се височината на реборда в милиметри.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.11

Минимално разрешено натоварване на оста

[N.N]

Посочва се натоварването в тонове.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“ или „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.12

Съвместимост с ТСОС на правилата за пространство без метал около колелата

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.13

Съвместимост с ТСОС на правилата за металната конструкция на возилото

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „loop“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.14

Съвместимост с ТСОС на феромагнитните характеристики на материала на колелата

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.15.1

Съвместимост с ТСОС на максималната позволена стойност за импеданса между противоположните колела на една колоос

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.15.2

Максимална позволена стойност за импеданса между противоположните колела на една колоос, когато няма съвместимост с ТСОС

[N.NNN]

Стойността на максимално допустимия импеданс, дадена в омове в случай на несъответствие с изискванията на ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.15.1 е избрано „TSI not compliant“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.16

Съвместимост с ТСОС на системата за опесъчаване

Избор на един вариант от предварително определен списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС, или не.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“ и в параметър 1.1.1.3.7.18 е избрано „Y“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.17

Максимално изхвърлено количество при опесъчаване

[NNNNN]

Максимална стойност на изхвърленото количество при опесъчаване за 30 s, допустимо за коловоза

Ако в параметър 1.1.1.3.7.16 е избрано „TSI not compliant“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.18

Изисквана възможност за изключване на опесъчаването от машиниста

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали се изисква възможност за активиране/дезактивиране на устройствата за опесъчаване от машиниста по указание на управителя на инфраструктурата.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.19

Съвместимост с ТСОС на правилата за характеристиките на пясъка

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.20

Наличие на правила за бордово смазване на реборда

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществуват правила за активиране или дезактивиране на смазването на ребордите.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.21

Съвместимост с ТСОС на правилата за използване на композитни спирачни калодки

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.22

Съвместимост с ТСОС на правилата относно приспособленията за подпомагане на маневрирането

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.7.23

Съвместимост с ТСОС на правилата за съчетаване на характеристиките на подвижния състав, които влияят на шунтиращия импеданс

Избор на един вариант от предварително определения списък:

TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.8

Преминаване от една система към друга

 

1.1.1.3.8.1

Наличие на възможност за превключване между различни защитни, контролни и предупредителни системи

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали е възможно превключването между различни системи по време на движение.

Посочете дали съществуват най-малко две различни системи: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.8.2

Наличие на възможност за превключване между различни радиосистеми

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали е възможно превключването между различни радиосистеми, както и в режим без съобщителна система, по време на движение.

Посочете дали съществуват най-малко две различни радиосистеми: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.9

Параметри, свързани с електромагнитни смущения

 

1.1.1.3.9.1

Наличие и съответствие с ТСОС на правила относно магнитните полета, създавани от возилото

Избор на един вариант от предварително определения списък:

none/TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали съществуват правила и дали те са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.9.2

Наличие и съответствие с ТСОС на ограничения относно хармониците в тяговия ток на возилата

Избор на един вариант от предварително определения списък:

none/TSI compliant/not TSI compliant

Посочва се дали съществуват правила и дали те са в съответствие с ТСОС.

Ако в параметър 1.1.1.3.7.1 е избрано „wheel detector“ или „track circuit“, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.1.1.3.10

Система по протежение на линията за експлоатация при влошени условия

 

1.1.1.3.10.1

Ниво на ETCS за експлоатация при влошени условия

Избор на един вариант от предварително определения списък:

none/1/2/3

Ниво на прилагане на ERTMS/ETCS за експлоатация при влошени условия във връзка с оборудването по протежение на коловоза.

Ако в параметър 1.1.1.3.2.1 е избрано „N“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.1.1.3.10.2

Други влакови защитни, контролни и предупредителни системи за експлоатация при влошени условия

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се наличието на различна от ETCS система за експлоатация при влошени условия.

Задължително, ако в параметър 1.1.1.3.3.1 е избрано „none“:

1.1.1.3.11

Параметри, свързани със спирачките

 

1.1.1.3.11.1

Максимален изискван спирачен път

[NNNN]

Максималният спирачен път [в метри] на даден влак се дава за максималната скорост за линията.

 

1.1.1.3.12

Други параметри, свързани със системата „Контрол, управление и сигнализация“

 

1.1.1.3.12.1

Възможност за накланяне

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали ETCS поддържа функции за накланяне.

Ако в параметър 1.1.1.3.2.1 е избрано „N“, посочете: Y/N

Ако изберете N, посочете данни.

1.2

ОПЕРАТИВНА ТОЧКА

 

1.2.0.0.0

Обща информация

 

1.2.0.0.0.1

Наименование на оперативната точка

Символен низ

Наименование, което обикновено се свързва с града или населеното място или с целите на управление на движението.

 

1.2.0.0.0.2

Уникален идентификатор на ОТ

Предварително определен символен низ:

[AA+AAAAA]

Код, съставен от кода на страната и буквено-цифров код на ОТ.

 

1.2.0.0.0.3

Първичен код, използван за ТПТУ/ТППУ (ТСОС „Телематични приложения за товарни услуги“ и „Телематични приложения за пътнически услуги“)

Предварително определен символен низ:

[AANNNNN]

Първичен код, разработен за ТПТУ/ТППУ.

 

1.2.0.0.0.4

Тип на оперативната точка

Избор на един вариант от предварително определения списък

Тип на съоръженията във връзка с главните експлоатационни функции.

 

1.2.0.0.0.5

Географско местоположение на оперативна точка

Предварително определен символен низ:

[Latitude (NN.NNNN) + Longitude(± NN.NNNN)]

Географски координати в десетични градуси, указващи обичайно центъра на ОТ.

 

1.2.0.0.0.6

Местоположение на оперативна точка по железопътната линия

Предварително определен символен низ:

[NNNN.NNN] + [символен низ]

Километър от дадена линия, определящ местоположението на оперативната точка. Стойността указва обичайно центъра на ОТ.

 

1.2.1

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН КОЛОВОЗ

 

1.2.1.0.0

Обща информация

 

1.2.1.0.0.1

Код на УИ

[NNNN]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

 

1.2.1.0.0.2

Идентификатор на коловоз

Символен низ

Уникален идентификатор на коловоз или уникален номер на коловоз в рамките на ОТ.

 

1.2.1.0.1

Декларации за проверка на коловоз

 

1.2.1.0.1.1

ЕО декларация за проверка на коловоз (INF)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларации съобразно с изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (1).

Посочете дали е била издадена ЕО декларация: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.1.0.1.2

Декларация за демонстриране на съответствие (2) на съществуваща инфраструктура (СИ) за коловоз (INF)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларации на съответствие за СИ, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“.

Посочете дали е била издадена декларация за СИ: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.1.0.2

Експлоатационни параметри

 

1.2.1.0.2.1

Класификация на коловоза от ТЕМ

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Part of the TEN-T Comprehensive Network/Part of the TEN-T Core Freight Network/Part of the TEN-T Core Passenger Network/Off-TEN

Посочва се частта от трансевропейската мрежа, към която принадлежи коловозът.

 

1.2.1.0.2.2

Категория на линията:

Избор на един вариант от предварително определения списък

Класификация на линията според ТСОС INF.

Посочете дали коловозът е включен в техническия обхват на ТСОС: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.1.0.2.3

Част от коридор за железопътен товарен превоз

Избор на един вариант от предварително определения списък

Посочва се дали линията е определена за коридор за железопътен товарен превоз.

Посочете дали коловозът е определен за коридор за железопътен товарен превоз: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.1.0.3

Трасе на линията

 

1.2.1.0.3.1

Оперативно съвместим габарит

Избор на един вариант от предварително определения списък:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/none

Габарити GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, както са определени в европейски стандарт.

 

1.2.1.0.3.2

Многонационални габарити

Избор на един вариант от предварително определения списък:

G2/GB1/GB2/none

Габарит съгласно многостранен договор или международен габарит, различен от GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, определени в европейски стандарт.

Задължително само ако за параметър 1.1.1.1.3.1 е избрана стойност „none“.

1.2.1.0.3.3

Национални габарити

Избор на един вариант от предварително определения списък

Национален габарит, както е определен в европейски стандарт, или друг местен габарит.

Задължително само ако за параметър 1.1.1.1.3.2 е избрана стойност „none“.

1.2.1.0.4

Параметри на коловоза

 

1.2.1.0.4.1

Номинално междурелсие

Избор на един вариант от предварително определения списък:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/other

Единична стойност, изразена в милиметри, която определя междурелсието.

 

1.2.1.0.5

Тунел

 

1.2.1.0.5.1

Код на УИ

[NNNN]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

 

1.2.1.0.5.2

Идентификатор на тунела

Символен низ

Уникален идентификатор на тунел или уникален номер на тунел в рамките на държава членка.

 

1.2.1.0.5.3

ЕО декларация за проверка на тунел (SRT)

Символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларации ЕО съобразно с изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (1).

Посочете дали е била издадена ЕО декларация: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.1.0.5.4

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (2) за тунел (SRT)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларации на съответствие за СИ, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“.

Посочете дали е била издадена декларация за СИ: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.1.0.5.5

Дължина на тунел

[NNNNN]

Дължина на тунел в метри от входния портал до изходния портал.

Задължително само ако дължината на тунела е 100 метра или повече

1.2.1.0.5.6

Наличие на план за действие в аварийни ситуации

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали има план за действие при извънредни ситуации.

 

1.2.1.0.5.7

Изисквана категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Избор на един вариант от предварително определения списък:

A/B/none

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време.

Посочете дали дължината на тунела е 1 km или повече: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.1.0.5.8

Изисквана национална категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Символен низ

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време съгласно националните правила, ако съществуват такива.

Посочете дали съществуват съответни национални правила: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.1.0.6

Перон

 

1.2.1.0.6.1

Код на УИ

[NNNN]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

 

1.2.1.0.6.2

Идентификатор на перон

Символен низ

Уникален идентификатор на перон или уникален номер на перон в рамките на ОТ.

 

1.2.1.0.6.3

Класификация на перона от ТЕМ

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Part of the TEN-T Comprehensive Network/Part of the TEN-T Core Freight Network/Part of the TEN-T Core Passenger Network/Off-TEN

Посочва се частта от трансевропейската мрежа, към която принадлежи перонът.

 

1.2.1.0.6.4

Използваема дължина на перон

[NNNN]

Максималната непрекъсната дължина (изразена в метри) на тази част от перона, пред която е предвидено влакът да остава в неподвижно състояние при нормални условия на експлоатация, за да могат пътниците да се качват и слизат от влака, като се предвиди съответен резерв за толеранси за спиране.

 

1.2.1.0.6.5

Височина на перон

Избор на един вариант от предварително определения списък:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/other

Разстояние между горната повърхност на перона и повърхността на търкаляне на съседния коловоз. Това е номинална стойност, изразена в милиметри.

 

1.2.1.0.6.6

Наличие на перона на помощни средства за пускане в ход на влака

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се наличието на оборудване или персонал, подпомагащ влаковата бригада при пускане в ход на влака.

 

1.2.1.0.6.7

Обхват на използване на помощните средства за качване, намиращи се на перона.

[NNNN]

Информация за нивото на влака, за достъп до което могат да се използват помощните средства за качване.

 

1.2.2

МАНЕВРЕН КОЛОВОЗ

 

1.2.2.0.0

Обща информация

 

1.2.2.0.0.1

Код на УИ

[NNNN]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

 

1.2.2.0.0.2

Идентификатор на маневрен коловоз

Символен низ

Уникален идентификатор на маневрен коловоз или уникален номер на маневрен коловоз в рамките на ОТ.

 

1.2.2.0.0.3

Класификация на маневрения коловоз от ТЕМ

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Part of the TEN-T Comprehensive Network/Part of the TEN-T Core Freight Network/Part of the TEN-T Core Passenger Network/Off-TEN

Посочва се частта от трансевропейската мрежа, към която принадлежи маневреният коловоз.

 

1.2.2.0.1

Декларация за проверка на маневрен коловоз

 

1.2.2.0.1.1

ЕО декларация за проверка на маневрен коловоз (INF)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларации съобразно с изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (1).

Посочете дали е била издадена ЕО декларация: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.2.0.1.2

Декларация за демонстриране на съответствие (2) на съществуваща инфраструктура (СИ) за маневрен коловоз (INF)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларации на съответствие за СИ, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“.

Посочете дали е била издадена декларация за СИ: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.2.0.2

Експлоатационни параметри

 

1.2.2.0.2.1

Полезна дължина на маневрен коловоз

[NNNN]

Общата дължина на маневрения/второстепенния коловоз, изразена в метри, където влаковете могат да бъдат паркирани безопасно.

 

1.2.2.0.3

Трасе на линията

 

1.2.2.0.3.1

Наклон на второстепенен коловоз

[N.N]

Максималната стойност на наклона, изразена в милиметри на метър.

Задължително само ако стойността надвишава определената в ТСОС

1.2.2.0.3.2

Минимален радиус на хоризонтална крива

[NNN]

Радиус на най-малката хоризонтална крива, изразен в метри.

Задължително само ако стойността е под определената в ТСОС

1.2.2.0.3.3

Минимален радиус на вертикална крива

[NNN+NNN]

Радиус на най-малката вертикална крива, изразен в метри.

Задължително само ако стойността е под определените в ТСОС стойности

1.2.2.0.4

Стационарни инсталации за обслужване на влакове

 

1.2.2.0.4.1

Наличие на функция за изпразване на тоалетните

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува устройство за изпразване на тоалетните (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), както е определено в ТСОС INF.

 

1.2.2.0.4.2

Наличие на съоръжения за външно почистване

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува устройство за външно почистване (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), както е определено в ТСОС INF.

 

1.2.2.0.4.3

Наличие на оборудване за презареждане с чиста вода

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува устройство за презареждане с чиста вода (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), както е определено в ТСОС INF.

 

1.2.2.0.4.4

Наличие на оборудване за презареждане с гориво

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува устройство за презареждане с гориво (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), както е определено в ТСОС INF.

 

1.2.2.0.4.5

Наличие на оборудване за попълване на запасите от пясък

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува оборудване за попълване на запасите от пясък (стационарна инсталация за обслужване на влаковете).

 

1.2.2.0.4.6

Наличие на външно електрозахранване

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува оборудване за външно електрозахранване (стационарна инсталация за обслужване на влаковете).

 

1.2.2.0.5

Тунел

 

1.2.2.0.5.1

Код на УИ

[NNNN]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

 

1.2.2.0.5.2

Идентификатор на тунела

Символен низ

Уникален идентификатор на тунела или уникален номер в рамките на държава членка.

 

1.2.2.0.5.3

ЕО декларация за проверка на тунел (SRT)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларации съобразно с изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (1).

Посочете дали е била издадена ЕО декларация: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.2.0.5.4

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (2) за тунел (SRT)

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларации на съответствие за СИ, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“.

Посочете дали е била издадена декларация за СИ: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.2.0.5.5

Дължина на тунел

[NNNNN]

Дължина на тунел в метри от входния портал до изходния портал.

Задължително само ако дължината на тунела е 100 метра или повече

1.2.2.0.5.6

Наличие на план за действие в аварийни ситуации

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали има план за действие при извънредни ситуации.

 

1.2.2.0.5.7

Изисквана категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Избор на един вариант от предварително определения списък:

A/B/none

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време.

Ако дължината на тунела е 1 km или повече, посочете: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

1.2.2.0.5.8

Изисквана национална категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Символен низ

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време съгласно националните правила, ако съществуват такива.

Задължително само ако за параметър 1.1.1.1.8.10 е избрана стойност „none“.

Посочете дали съществуват съответни национални правила: Y/N

Ако изберете Y, посочете данни.

4.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ

4.1.   Система на РИНФ

Архитектурата на системата на РИНФ е представена на фигурата по-долу.

Фигура

Система на РИНФ

Image

4.2.   Администриране на общия потребителски интерфейс (Common User Interface)

Общият потребителски интерфейс (CUI) е уеб базирано приложение, създадено, управлявано и поддържано от Агенцията.

Агенцията предоставя на националните регистриращи органи (НРО) следните файлове и документи, които следва да се използват за създаване на регистрите на инфраструктурата и свързването им с общия потребителски интерфейс (CUI):

ръководство за потребителя,

спецификация на структурата на файловете за предаване на данни.

Агенцията предоставя на потребителите на РИНФ наръчник за прилагане, в който се описва начинът, по който регистрите на инфраструктурата на всяка държава членка трябва да бъдат свързани към CUI, и функциите и средствата, предоставяни от CUI. При необходимост, този наръчник се актуализира.

4.3.   Минимален изискван набор от функции на CUI

CUI предоставя най-малко следните функции:

Управление на потребителите: администраторът на CUI трябва може да управлява правата за достъп на потребителите.

Одит на информацията: администраторът на CUI трябва да може да визуализира записите на всички действия на потребителите в CUI под формата на списък на действията, предприети от потребителите чрез CUI в рамките на определен период от време.

Свързаност и удостоверяване на самоличността: регистрираните потребители на CUI трябва да могат да се свързват към CUI по интернет и да използват функциите съгласно дадените им права.

Търсене на данни в РИНФ, включително ОТ и/или УоЛ със специални РИНФ характеристики.

Избор на ОТ или УоЛ и визуализиране на подробните данни от РИНФ, свързани с нея/него: потребителите на CUI трябва да могат да определят географски район с помощта на картографски интерфейс, а CUI предоставя наличните в РИНФ данни, поискани от потребителите за тази област.

Визуализиране на информация в РИНФ за определен набор от линии и ОТ в определен район чрез картографски интерфейс.

Визуално представяне на елементи от РИНФ в цифрова карта: посредством CUI потребителите трябва да могат да навигират, да избират елемент, изобразен на картата, и да извличат всякаква свързана с него информация в РИНФ.

Валидиране, качване и приемане на пълните набори данни във и от РИНФ, предоставени от национален регистриращ орган.

4.4.   Режим на експлоатация

Системата на РИНФ осигурява два основни интерфейса чрез CUI:

единият се използва от регистъра на инфраструктурата на всяка държава членка, за да се предоставят/качват копия на техните пълни набори от данни в РИНФ,

другият се използва от потребителите на CUI за свързване със системата на РИНФ и извличане на информация от РИНФ.

Централната база данни на CUI ще бъде захранвана с копия на пълните набори от данни за РИНФ, съхранявани в регистъра на инфраструктурата на всяка държава членка. По-специално националните регистриращи органи поемат отговорност за създаването на файлове, обхващащи пълния набор от данни за РИНФ, които са на разположение в техните регистри на инфраструктурата, следвайки спецификациите в таблицата от настоящото приложение. Те актуализират редовно, поне веднъж на всеки три месеца, данните за елементите, които са в техния регистър на инфраструктурата. Една от актуализациите трябва да съвпада с ежегодното публикуване на справочния документ за мрежата.

В този случай НРО трябва да качат файлове в CUI чрез специален интерфейс, предоставен за тази операция. Специален модул ще улеснява валидирането и качването на данни, предоставяни от НРО.

Данните, изпратени от НРО, се публикуват без изменения в централната база данни на CUI.

Основните функции на CUI трябва да позволяват на потребителите да търсят и извличат данни от РИНФ.

В CUI се съхранява пълен хронологичен архив на всички данни, предоставени от НРО. Хронологичните записи се съхраняват за период от 2 години от датата на оттегляне на данните.

Агенцията, като администратор на CUI, осигурява достъп на потребителите при поискване.

Отговори на запитвания, отправени от потребители на CUI, се предоставят в рамките на 24 часа от момента, в който е отправено запитването.

4.5.   Разполагаемост

Общият потребителски интерфейс е на разположение 7 дни седмично, от 2:00 ч. GMT до 21:00 ч. GMT, съответно при лятно и зимно часово време. Продължителността на периода, в който системата не е достъпна поради техническа поддръжка, трябва да е минимална.

В случай на повреда извън нормалното работно време на Агенцията действията за възстановяване на нормалната работа на услугата трябва да започнат на следващия работен ден на Агенцията.

5.   НАРЪЧНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Агенцията предоставя публичен достъп до наръчника за прилагане на общите спецификации, посочен в член 3 от настоящото решение, чрез своята интернет страница. Той трябва да съдържа:

а)

елементи и свързаните с тях данни, както е посочено в раздел 3.3 и в таблицата. За всяко поле това са поне неговият формат, граница за стойността, условията, при които параметърът се прилага и е задължителен, железопътните технически правила за стойностите на параметрите, позоваване на ТСОС и другите технически документи, свързани с елементи от регистъра на инфраструктурата, както е посочено в таблицата от настоящото решение;

б)

подробни определения и спецификации на понятията и параметрите;

в)

разпоредби за моделиране на мрежата за целите на РИНФ и събиране на данни със съответните обяснения и примери;

г)

процедурите за валидиране и изпращане на данни в РИНФ от регистрите на инфраструктурата на държавите членки чрез CUI.

В наръчника за прилагане се предоставят разяснения относно спецификациите, посочени в приложението към настоящото решение, които са необходими за подходящо развитие на системата на РИНФ.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (версия 0.1 от 28.9.2009 г.), достъпен на интернет страницата на ERA.

(2)  Декларация за демонстриране на съответствие на съществуващата инфраструктура, както е определена в Препоръка 2011/622/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г. относно процедурата за демонстриране на нивото на съответствие на съществуващите железопътни линии с основните параметри от техническите спецификации за оперативна съвместимост (ОВ L 243, 21.9.2011 г., стр. 23).


Top