Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0771

2014/771/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 31 октомври 2014 година за идентифициране на стандарта Universal Business Language, версия 2.1 за целите на позоваване в обществените поръчки Текст от значение за ЕИП

OJ L 315, 1.11.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/771/oj

1.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2014 година

за идентифициране на стандарта Universal Business Language, версия 2.1 за целите на позоваване в обществените поръчки

(текст от значение за ЕИП)

(2014/771/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 1 от него,

след консултация с Европейската многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и с експерти от сектора,

като има предвид, че:

(1)

Стандартизацията играе важна роля в подкрепа на стратегията „Европа 2020“, както е посочено в съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (2). В няколко водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“ се подчертава значението на доброволната стандартизация в рамките на пазарите на продукти или услуги, за да се гарантират съгласуваност и оперативна съвместимост между продуктите и услугите, да се насърчи технологичното развитие и да се окаже подкрепа на иновациите.

(2)

В цифровото общество стандартизационните документи се превръщат в задължителна предпоставка за осигуряване на оперативната съвместимост между устройствата, приложенията, хранилищата на данни, услугите и мрежите. В съобщението на Комисията „Стратегическа визия за европейските стандарти: към по-голям и ускорен устойчив растеж на европейската икономика до 2020 г.“ (3) се признава специфичният характер на стандартизацията на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), при която различните решения, приложения и услуги в сферата на ИКТ често са разработвани от световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ, които са се наложили като водещи организации за разработване на стандарти в сферата на ИКТ.

(3)

Регламент (ЕС) № 1025/2012 има за цел модернизиране и усъвършенстване на европейската рамка за стандартизация. С него се създава система, посредством която Комисията може да реши да идентифицира онези технически спецификации в областта на ИКТ, които са в най-висока степен относими и общоприети и са издадени от организации, които не са европейски, международни или национални организации по стандартизация. Възможността за използване на пълния набор от технически спецификации в областта на ИКТ при възлагането на обществени поръчки за хардуер, софтуер и услуги в областта на информационните технологии ще позволи да се осигури оперативната съвместимост, да се избегне монополизирането на обществените поръчки, възлагани от публичните администрации, от ограничен брой фирми изпълнители и ще насърчи конкуренцията в предлагането на оперативно съвместими решения в сферата на ИКТ.

(4)

Техническите спецификации в областта на ИКТ, които могат да бъдат допустими за позоваване в обществените поръчки, трябва да отговарят на изискванията, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1025/2012. Спазването на тези изисквания дава гаранция на публичните органи, че техническите спецификации в областта на ИКТ са установени в съответствие с принципите на откритост, справедливост, обективност и недискриминация, които са признати от Световната търговска организация (СТО) в областта на стандартизацията.

(5)

Решението за идентифициране на спецификация в областта на ИКТ трябва да бъде взето след консултация с Европейската многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ, създадена с решение на Комисията (4), допълнена от други форми на консултация с експерти от сектора.

(6)

На 22 май 2014 г. Европейската многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ извърши оценка на стандарта Universal Business Language, версия 2.1 (UBL 2.1), с оглед на изискванията, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1025/2012, и даде положително становище относно идентифицирането му за целите на позоваване в обществените поръчки. Оценката на UBL 2.1 впоследствие бе подложена на консултация с експерти от сектора, които също дадоха положително становище относно неговото идентифициране.

(7)

Стандартът UBL 2.1 е разработен от Организацията за усъвършенстване на структурираните информационни стандарти (Organization for the Advancement of Structured Information Standards — OASIS) и представлява безвъзмездно ползвана библиотека от стандартни електронни бизнес документи във формат Extensible Markup Language (XML). Той е проектиран така, че да се интегрира пряко в съществуващите практики в областта на бизнеса, правото, одитната дейност и управлението на документооборота и да функционира на основата на стандартна рамка за описание на бизнес процесите, като например ISO 15000 (ebXML), с цел предоставяне на завършена и стандартизирана инфраструктура, която позволява на всички предприятия, независимо от тяхната големина, да се ползват от предимствата на съществуващите системи за електронен обмен на данни (EDI),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Стандартът Universal Business Language, версия 2.1, разработен от Организацията за усъвършенстване на структурираните информационни стандарти, е допустим за позоваване в обществените поръчки.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(2)  COM(2010) 2020 окончателен от 3 март 2010 г.

(3)  COM(2011) 311 окончателен от 1 юни 2011 г.

(4)  Решение на Комисията от 28 ноември 2011 г. за създаване на Европейска многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ (ОВ C 349, 30.11.2011 г., стр. 4).


Top