Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0422

2014/422/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 2 юли 2014 година за определяне на мерки по отношение на някои цитрусови плодове с произход от Южна Африка за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (нотифицирано под номер С(2014) 4191)

OJ L 196, 3.7.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2016; отменен от 32016D0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/422/oj

3.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2014 година

за определяне на мерки по отношение на някои цитрусови плодове с произход от Южна Африка за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(нотифицирано под номер С(2014) 4191)

(2014/422/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, третото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (всички патогенни за Citrus щамове) е включен в част A, раздел I, буква в), точка 11 от приложение II към Директива 2000/29/ЕО като вредител, който не е известно да се среща в Съюза. След одобряването на нов кодекс за номенклатурата на гъбите от международния ботанически конгрес, от 2011 г. насам същият организъм се нарича Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der AaA, наричан по-нататък „посоченият организъм“.

(2)

На 21 февруари 2014 г. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) публикува оценка на риска от вредители относно посочения организъм (2). Предвид оценката на риска от вредителя се стигна до заключението, че изискванията по отношение на посочения организъм, определени в Директива 2000/29/ЕО, за въвеждането в Съюза на цитрусови плодове с произход от области извън област, призната за свободна от посочения организъм, не са достатъчни за защитата на Съюза срещу въвеждането на посочения организъм. Предвид големия брой повтарящи се случаи на задържане през предходните години на заразени с посочения организъм цитрусови плодове с произход от Южна Африка, е необходимо незабавно да се предприемат по-строги мерки с цел да се подобри защитата на Съюза срещу въвеждането на посочения организъм. Като се има предвид, че много от задържаните плодове са били от Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“, тези плодове следва да бъдат предмет на изследване за латентна инфекция в допълнение към мерките, които се прилагат за всички цитрусови плодове.

(3)

По преценка на органа обаче въвеждането в Съюза на посочения организъм чрез внос на плодове от Citrus latifolia Tanaka е много малко вероятно. Следователно е целесъобразно Citrus latifolia Tanaka да се изключи от мерките, предвидени в настоящото решение.

(4)

В случай на задържане на цитрусови плодове с произход от Южна Африка, които са заразени с посочения организъм, Комисията ще прецени дали пристигането на заразени плодове е резултат от пропуски в процедурите за официален мониторинг и сертифициране в Южна Африка. Ако са налице повтарящи се случаи на задържане поради пропуски в процедурите за мониторинг и сертифициране в рамките на една и съща година, Комисията ще преразгледа настоящото решение, преди да бъде уведомена за шесто поредно задържане.

(5)

С оглед на яснотата Решение за изпълнение 2013/754/ЕС на Комисията (3) следва да бъде отменено.

(6)

С цел да се предостави на операторите достатъчно време за адаптация към новите изисквания, предвидените в настоящото решение мерки следва да се прилагат от 24 юли 2014 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Въвеждането на цитрусови плодове в Съюза

Без да се засягат разпоредбите на част А, раздел I, точки 16.1, 16.2, 16.3 и 16.5, и чрез дерогация от параграф 16.4, букви в) и г) от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО, плодовете от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове от Citrus aurantium L. и Citrus latifolia Tanaka, с произход от Южна Африка (по-долу „посочените плодове“), се въвеждат в Съюза само ако отговарят на изискванията, предвидени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Задължения за докладване

Преди 31 декември всяка година държавите членки вносители предоставят на Комисията и на другите държави членки доклад с информация относно въведеното в Съюза в съответствие с настоящото решение количество на посочените плодове през предходния вносен сезон. Този доклад включва и резултатите от инспекциите, посочени в точка 2 от приложението.

Член 3

Уведомления

Държавите членки незабавно уведомяват Комисията, другите държави членки и Южна Африка за потвърдено наличие на посочения организъм.

Член 4

Отмяна

Решение за изпълнение 2013/754/ЕС се отменя.

Член 5

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 24 юли 2014 г.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Групата на ЕОБХ по растително здраве, 2014. Научно становище относно риска от Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) за територията на ЕС с идентификация и оценка на възможностите за намаляване на риска. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2014; 12(2):3557: 243 стр. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  Решение за изпълнение 2013/754/ЕС на Комисията от 11 декември 2013 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Guignardia citricarpa Kiely (всички щамове, патогенни за Citrus) по отношение на Южна Африка (ОВ L 334, 13.12.2013 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛЕН 1 ПЛОДОВЕ

1.   Изисквания относно посочените плодове

1.1.

Посочените плодове се придружават от фитосанитарен сертификат, както е посочено в член 13, параграф 1, подточка ii), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО, в чийто раздел „Допълнителна декларация“ се включва следният текст:

а)

посочените плодове произхождат от място на производство, подложено на третиране против посочения организъм, което е извършено в подходящо за целта време след началото на последния вегетационен цикъл;

б)

по време на вегетационния сезон е проведена официална инспекция в областта на производството и сред посочените плодове не са открити симптоми на посочения организъм след началото на последния вегетационен цикъл;

в)

в периода между пристигането и опаковането в съответните съоръжения за всеки 30 тона или част от тях са взети проби от минимум 600 плода от всеки вид, подбрани във възможно най-голяма степен въз основа на всички вероятни симптоми на посочения организъм. Всички плодове от извадката с наличие на симптоми са изследвани и е установено, че са свободни от посочения организъм.

1.2.

В раздел „Допълнителна декларация“ на фитосанитарния сертификат за Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ се включва и уточнение, че на всеки 30 тона или част от тях са взети проби за латентни инфекции и е установено, че са свободни от посочения организъм.

1.3.

Пълната проследяемост на посочените плодове се гарантира със следното:

а)

за тази цел областта на производство, съоръженията за опаковане, износителите и всеки оператор, който борави с посочените плодове, биват официално регистрирани;

б)

съхранява се подробна информация относно третирането преди и след събирането на реколтата;

в)

при транспортирането им от мястото на производство до мястото за износ към Съюза посочените плодове биват придружавани от документи, издадени под надзора на националната организация за растителна защита на Южна Африка като част от системата за документиране, с която Южна Африка предоставя информация на Комисията.

2.   Изисквания по отношение на инспекциите в рамките на Съюза

2.1.

Посочените плодове се инспектират визуално на входния пункт или на крайното им местоназначение, определени в съответствие с Директива 2004/103/ЕО на Комисията (1). Тези инспекции се извършват на извадки от поне 200 плода от всеки вид от посочените плодове на партида от 30 тона или част от тях, подбрани въз основа на всички вероятни симптоми на посочения организъм.

2.2.

Ако по време на посочените в точка 2.1 инспекции са открити симптоми на посочения организъм, неговото наличие следва да бъде потвърдено или отхвърлено чрез изследване на плодовете със симптоми. При потвърждение на наличието на посочения организъм партидата, от която е взета пробата, се подлага на една от следните мерки:

i)

отказ за влизане в Съюза;

ii)

унищожаване, различно от преработка.


(1)  Директива 2004/103/ЕО на Комисията от 7 октомври 2004 г. относно контрола за идентичност и проверките на фитосанитарното състояние на растенията, растителните продукти и други предмети, изброени в част Б от приложение V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, които могат да бъдат извършвани на място, различно от входния пункт на Общността, или на място в непосредствена близост до него и за определяне на условията, свързани с тези проверки (ОВ L 313, 12.10.2004 г., стр. 16).


Top