Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0348

2014/348/ЕС: Решение на Съвета от 5 юни 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

OJ L 174, 13.6.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/348/oj

13.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/40


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2014 година

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

(2014/348/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 175, трета алинея и член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Протокол 31 към Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) се съдържат специални разпоредби и условия относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

(2)

Подходящо е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни на Споразумението за ЕИП, за да се включи Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(3)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да се измени, за да се даде възможност това разширено сътрудничество да започне от 1 януари 2014 г.

(4)

Поради това позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да бъде основана на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2014 година.

За Съвета

Председател

N. DENDIAS


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2014

от

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Подходящо е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП, за да се включи Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване (1).

(2)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да се измени, за да се даде възможност това разширено сътрудничество да започне от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 15 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В параграф 2, думите „които се извършват преди 1 януари 2014 г.“ се добавят след думите „параграф 1“.

2.

Към параграф 8 се добавя следното:

„—

32013 R 1296: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

Лихтенщайн се освобождава от участие в програмата и от финансов принос към нея. Норвегия ще участва и ще допринася финансово само за оста EURES на програмата.“

3.

Текстът на параграф 5 се заменя със следния текст:

„Държавите от ЕАСТ участват в дейностите на Общността, посочени в първото тире от параграф 8, считано от 1 януари 1999 г., в дейностите, посочени във второто тире, считано от 1 януари 2003 г., и в дейностите, посочени в третото тире, считано от 1 януари 2014 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

То се прилага от 1 януари 2014 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари

на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238.

(2)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


Top