EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0321

2014/321/ЕС: Решение на Съвета от 13 май 2014 година за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

OJ L 165, 4.6.2014, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/321/oj

Related international agreement

4.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/30


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 май 2014 година

за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(2014/321/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка (i) и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2014/172/ЕС на Съвета (1) Протоколът към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз („протоколът“) беше подписан, при условие за сключването му.

(2)

Сключването на протокола подлежи на отделна процедура по отношение на въпросите, попадащи в компетентността на Европейската общност за атомна енергия.

(3)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз се одобрява с настоящото от името на Съюза и неговите държави членки. (2)

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето (лицата), упълномощено (и) да депозира, от името на Съюза и неговите държави членки, инструмента за одобрение, предвиден в член 11, параграф 2 от протокола.

Член 3

Решението влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел нa 13 май 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 93, 28.3.2014 г., стр. 1.

(2)  Текстът на протокола е публикуван в ОВ L 93, 28.3.2014 г., стр. 2, заедно с решението за подписването му.


Top