Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0283

2014/283/ЕС: Решение на Съвета от 14 април 2014 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие текст от значение за ЕИП

OJ L 150, 20.5.2014, p. 231–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/283/oj

20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/231


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие

(текст от значение за ЕИП)

(2014/283/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Съюзът и неговите държави членки се присъединиха към консенсуса на 193 страни по Конвенцията за биологичното разнообразие (2), които на 29 октомври 2010 г. приеха Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие („Протоколът от Нагоя“).

(2)

В съответствие с решение на Съвета от 6 май 2011 г. (3) Протоколът от Нагоя бе подписан от Съюза при условие на сключването му на по-късна дата. Повечето държави членки са подписали Протокола от Нагоя.

(3)

Съюзът се е ангажирал с незабавното изпълнение и ратифициране на Протокола от Нагоя.

(4)

В съответствие с член 34 от Конвенцията за биологичното разнообразие всеки протокол към Конвенцията за биологичното разнообразие ще бъде подложен на ратифициране, приемане или одобрение от държавите и от регионалните организации за икономическа интеграция.

(5)

Съюзът и неговите държави членки следва да се стремят, доколкото е възможно, да депозират едновременно своите инструменти за ратификация, приемане или одобряване на Протокола от Нагоя.

(6)

Следователно Протоколът от Нагоя следва да бъде одобрен от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие се одобрява от името на Съюза.

Текстът на Протокола от Нагоя се прилага към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да определи лицето(лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза, по отношение на въпросите, които попадат в областите на компетентност на Съюза, инструмента за одобряване съгласно член 33 от Протокола от Нагоя (4). Едновременно с това въпросното(ите) лице(лица) депозира(т) декларацията, съдържаща се в приложението към настоящото решение, в съответствие с член 34, параграф 3 от Конвенцията за биологичното разнообразие.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 3.

(3)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(4)  Датата на влизане в сила на Протокола от Нагоя ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на европейския съюз в съответствие с член 34, параграф 3 от конвенцията за биологичното разнообразие

„Европейският съюз декларира, че съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 191 от него, той притежава компетентност да сключва международни споразумения и да изпълнява задълженията, произтичащи от тях, с оглед постигането на следните цели:

опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда,

защита на здравето на хората,

разумно и рационално използване на природните ресурси,

насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата.

Освен това Европейският съюз приема мерки на равнището на Съюза за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за доброто функциониране на своя вътрешен пазар.

По своята същност упражняването на компетентността на Съюза подлежи на непрекъснато развитие. За да спази задълженията си по член 14, параграф 2, буква а) от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие, Съюзът ще актуализира редовно списъка с правните инструменти, който се изпраща на механизма за обмен на информация за достъпа и подялбата на ползите.

Европейският съюз отговаря за изпълнението на онези задължения, произтичащи от Протокола, които са обхванати от действащото право на Съюза.“


Top