EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0186

(2014/186/ЕС): Решение на Съвета от 11 февруари 2014 за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

OJ L 102, 5.4.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/186/oj

5.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2014

за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

(2014/186/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 74 и член 78, параграфи 1 и 2 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1) се предвижда, че Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е отворена за участие на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария в качеството им на наблюдатели. В посочения регламент се предвижда също така изготвянето на договорености, с които се определят по-специално характерът, обхватът и правилата за участието на тези държави в работата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

(2)

На 27 януари 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за Договореност между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („договореността“). Преговорите приключиха успешно с парафирането на договореността на 28 юни 2013 г.

(3)

Договореността следва да бъде подписана.

(4)

Както е посочено в съображение 21 от Регламент (ЕС) № 439/2010, Обединеното кралство и Ирландия участват в посочения регламент и са обвързани от него. Ето защо те следва да приложат член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 439/2010, като участват в настоящото решение. Следователно Обединеното кралство и Ирландия участват в настоящото решение.

(5)

Както е посочено в съображение 22 от Регламент (ЕС) № 439/2010, Дания не участва в посочения регламент и не е обвързана от него. Следователно Дания не участва в настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, при условие на сключването на посочената договореност (2).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) Договореността от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).

(2)  Текстът на Договореността ще бъде публикуван заедно с решението относно нейното сключване.


Top