EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0119

Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

OJ L 66, 6.3.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/oj

6.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 66/26


РЕШЕНИЕ 2014/119/ОВППС НА СЪВЕТА

от 5 март 2014 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 февруари 2014 г. Съветът осъди по най-категоричен начин използването на всички форми на насилие в Украйна. Съветът призова за незабавно прекратяване на насилието в Украйна и за пълно зачитане на правата на човека и основните свободи. Той прикани украинското правителство да прояви максимална сдържаност, а опозиционните лидери — да се разграничат от лицата, прибягващи до радикални действия, включително насилие.

(2)

На 3 март 2014 г. Съветът постигна съгласие да насочи ограничителните мерки към замразяването и възстановяването на активи от лица, за които е установено, че са отговорни за присвояването на финансови средства на украинската държава, и на лица, отговорни за нарушения на правата на човека, с цел утвърждаване и подкрепа на правовата държава и зачитането на правата на човека в Украйна.

(3)

Необходимо е Съюзът да предприеме допълнителни действия за изпълнението на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лица, за които е установено, че са отговорни за присвояване на финансови средства на украинската държава, и от лица, отговорни за нарушения на правата на човека, и от физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях, така както са посочени в списъка в приложението.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение или в полза на посочените в списъка в приложението физически или юридически лица, образувания или органи.

3.   Компетентният орган на държава-членка може да разреши освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

a)

необходими за задоволяването на основните нужди на физическите лица, посочени в приложението, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни вноски и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и за възстановяване на направени разноски, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за текущо поддържане и управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди предоставянето на съответното разрешение компетентният орган е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за причините, поради които смята, че следва да бъде предоставено конкретно разрешение.

Съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за всички разрешения, предоставени по настоящия параграф.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава-членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическо лице, образувание или орган по параграф 1, е включено в списък в приложението, или на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава-членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в списъка в приложението; както и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всички разрешения, предоставени по настоящия параграф.

5.   Параграф 1 не възпрепятства посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включване на това лице или образувание в списъка в приложението, при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от лице, образувание или орган, посочено в параграф 1.

6.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

a)

лихви или други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в)

плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава-членка,

при условие че всички такива лихви, други постъпления и плащания продължават да са предмет на мерките, предвидени в параграф 1.

Член 2

1.   Съветът, по предложение на държава-членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, взема решение за утвърждаването и изменението на списъка в приложението.

2.   Съветът съобщава решението по параграф 1, включително основанията за включването в списъка, на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице, образувание или орган да представи възражения.

3.   Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението по параграф 1 и уведомява съответното лице, образувание или орган за това.

Член 3

1.   В приложението се съдържат основанията за включването в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания и органи, посочени в член 1, параграф 1.

2.   В приложението се съдържа и информацията, необходима за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, когато е налична. По отношение на физическите лица информацията може да включват имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 4

За да се постигне максимален ефект от мерките по член 1, параграфи 1 и 2, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага до 6 март 2015 г.

Настоящото решение подлежи на постоянен преглед. Действието му може да бъде удължено или то може изменено, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Съставено в Брюксел на 5 март 2014 година.

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 1

 

Име

Информация за идентифициране

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

роден на 9 юли 1950 г., бивш президент на Украйна

Лице, което е обект на наказателно производство в Украйна с цел разследване на престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

роден на 20 януари 1963 г., бивш министър на вътрешните работи

Лице, което е обект на наказателно производство в Украйна с цел разследване на престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

роден на 6 февруари 1954 г., бивш главен прокурор на Украйна

Лице, което е обект на наказателно производство в Украйна с цел разследване на престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

роден на 22 декември 1964 г., бивш началник на Службата за сигурност на Украйна

Лице, което е обект на наказателно производство в Украйна с цел разследване на престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

роден на 27 октомври 1973 г., бивш съветник на президента на Украйна

Лице, което е обект на наказателно производство в Украйна с цел разследване на престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

6.

Olena Leonidivna Lukash

родена на 12 ноември 1976 г., бивш министър на правосъдието

Лице, което е обект на наказателно производство в Украйна с цел разследване на престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

роден на 12 август 1964 г., бивш ръководител на администрацията на президента на Украйна

Лице, което е обект на наказателно производство в Украйна с цел разследване на престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

роден на 16 октомври 1959 г., бивш заместник-министър на вътрешните работи

Лице, което е обект на наказателно производство в Украйна с цел разследване на престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

роден на 1 юли 1973 г., син на бивш президент, бизнесмен

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

роден на 16 юли 1981 г., син на бивш президент, член на Върховната рада на Украйна

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

11.

Artem Viktorovych Pshonka

роден на 19 март 1976 г., син на бивш главен прокурор, заместник-ръководител на групата на Партията на регионите във Върховната рада на Украйна

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

роден на 12 август 1969 г., бизнесмен, брат на Andrii K1iuiev

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

13.

Mykola Yanovych Azarov

роден на 17 декември 1947 г., министър-председател на Украйна до януари 2014 г.

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

син на бившия министър-председател Azarov

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

роден на 21 септември 1985 г., бизнесмен

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

роден на 28 ноември 1963 г., бивш министър на образованието и науката

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

родена на 6 януари 1953 г., бивш министър на здравеопазването

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

роден на 28 декември 1959 г., бивш съветник на президента на Украйна

Лице, което е обект на разследване в Украйна за участие в престъпления във връзка с присвояването на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.

6.3.2014 г.


Top