Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 година относно мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза (нотифицирано под номер C(2014) 726)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; отменен от 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

относно мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза

(нотифицирано под номер C(2014) 726)

(2014/87/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, третото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

В част A, раздел I от приложение I към Директива 2000/29/ЕО Xylella fastidiosa (Well et Raju) (наричана по-нататък „посоченият вредител“) е посочена като вредител, който не е известно да се среща в Съюза и чието въвеждане и разпространение във всички държави членки е забранено.

(2)

На 21 октомври 2013 г. Италия информира останалите държави членки и Комисията за наличието на посочения вредител на територията ѝ в две отделни области на провинция Лече в регион Пулия. По-късно в същата провинция са установени още две отделни огнища. Присъствието на посочения вредител е потвърдено по отношение на няколко растителни вида, в т.ч. Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. и Quercus sp. L., по които се наблюдават изсъхване на листата и признаци на бързо влошаване. Това е първият случай, в който се потвърждава наличието на посочения вредител на територията на Съюза. Проверките за наличието на вредителя по няколко други растителни вида все още не са приключили. Векторът на посочения вредител в Апулия все още не е установен.

(3)

На 29 октомври 2013 г. в регион Пулия са предприети спешни мерки за предотвратяване на разпространението и за ликвидиране на посочения вредител (2) в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО.

(4)

Италия съобщава, че при проведените инспекции не е установено наличие на посочения вредител в съседните провинции Бриндизи и Таранто.

(5)

По искане на Комисията на 25 ноември 2013 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) прие становище (3), в което са изложени съответните заключения. Посоченият вредител вероятно има извънредно широк спектър от растения гостоприемници, включително множество отглеждани и случайни растения, които са широко разпространени в Европа.

(6)

Основният път за навлизането на посочения вредител е придвижването на растения за засаждане, с изключение на семена. Тревога предизвиква и пътят за навлизането на заразени вектори на посочения вредител, които се транспортират с пратки растения. Плодовете и дървеният материал са незначителни пътища с нищожна вероятност от въвеждане. Семена, рязани цветя и декоративна зеленина са незначителни пътища със слаба вероятност от въвеждане. Придвижването на заразени растения за засаждане е най-лесният начин за разпространение на посочения вредител на голямо разстояние.

(7)

Предвид естеството на посочения вредител е вероятно той да се разпространи бързо и на голяма територия. Необходимо е незабавно да се предприемат мерки, за да се гарантира, че посоченият вредител няма да се разпространи в останалата част от територията на Съюза. Докато се получи по-конкретна информация относно спектъра на видовете гостоприемници, векторите, пътищата за навлизане и възможностите за намаляване на риска, е целесъобразно да се забрани придвижването на растения от области, в които би могло да има заразени растения.

(8)

Като се вземат под внимание местата, в които е установено наличие на посочения вредител, особеното географско положение на административна провинция Лече и несигурността относно критериите за определяне на границите на съответните зони, забраната следва да обхване цялата провинция, за да се осигури бързото ѝ и ефективно прилагане.

(9)

Забраната следва да се прилага по отношение на растения за засаждане, с изключение на семена, тъй като тези растения са основният път за навлизането на посочения вредител. Същевременно при взетите и изследвани множество проби от провинция Лече беше установено, че растения за засаждане от някои родове и видове с произход от заразени части на провинцията не са заразени с посочения вредител. Въз основа на тези данни забраната следва да не се отнася за партиди растения за засаждане от тези родове и видове, от които са били взети и изследвани проби за наличие на посочения вредител. Освен това би било целесъобразно забраната да не се отнася за растения за засаждане, които са били отглеждани в обекти, изцяло защитени срещу физическо проникване на посочения вредител, които са от родове и видове, за които се прилага схема за сертификация, съдържаща изискване да бъдат подложени на официално изследване за посочения вредител, и за които е установено, че са свободни от посочения вредител.

(10)

С оглед на ограничените сведения относно възможното наличие на посочения вредител в останалата част от територията на Съюза държавите членки следва да провеждат ежегодни проучвания за наличието на посочения вредител на тяхна територия. Предвид широкия спектър от потенциални растения гостоприемници тези проучвания следва да бъдат съобразени с особеностите на всяка зона, като се отчитат растенията и растителните продукти гостоприемници и характеристиките на потенциалните вектори.

(11)

С цел да бъдат събрани възможно най-много сведения за посочения вредител и за наличието му държавите членки следва да гарантират, че им се предоставя съответната информация.

(12)

С цел да се осигури ефикасен преглед на изпълнението на настоящото решение държавите членки следва незабавно да уведомят Комисията за мерките, които са предприели, за да се съобразят с настоящото решение.

(13)

Целесъобразно е не по-късно от 30 април 2014 г. тези мерки да бъдат преразгледани с цел да се отчетат наличните дотогава по-точни научно-технически данни, както и резултатите от инспекциите и изследванията, провеждани от компетентните органи в Италия.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Придвижване на растения за засаждане

Забранява се придвижването на растения за засаждане от провинция Лече, регион Пулия в Италия.

Тази забрана не се прилага по отношение на:

а)

семена;

б)

партиди растения от родовете и видовете, посочени в приложение I, от които са взети и изследвани проби за наличието на Xylella fastidiosa (Well et Raju) (наричана по-нататък „посоченият вредител“) и за които е установено, че са свободни от посочения вредител;

в)

растения за засаждане, посочени в приложение II, които са били отглеждани в обекти, изцяло защитени срещу физическо проникване на посочения вредител, за които е издаден официален сертификат по схема за сертификация, съдържаща изискване да бъдат подложени на официално изследване за посочения вредител, и за които е установено, че са свободни от посочения вредител.

Член 2

Проучвания

1.   Държавите членки провеждат ежегодни официални проучвания за наличието на посочения вредител в растения и растителни продукти на тяхна територия. Тези проучвания се извършват, като по целесъобразност се отчитат биологичните особености, условията за отглеждане и вегетационните периоди на растенията, обхванати от проучването, климатичните условия, биологичните особености на посочения вредител и характеристиките на потенциалните вектори.

2.   Резултатите от проучванията, посочени в параграф 1, се съобщават на Комисията и на другите държави членки до 31 октомври всяка година и обхващат едногодишен период, приключващ на 30 септември същата година. Резултатите от първото проучване се съобщават до 31 октомври 2014 г. и обхващат периода от 1 февруари 2014 г. до 30 септември 2014 г.

Член 3

Уведомяване за наличието на вредителя

1.   Държавите членки гарантират, че всяко лице, което узнае за наличието на посочения вредител или има основания да подозира такова наличие, уведомява за това компетентния орган в срок от десет календарни дни.

2.   Държавите членки гарантират, че по искане на компетентния орган лицето, посочено в параграф 1, предоставя на компетентния орган всякаква информация относно наличието на вредителя, с която разполага.

Член 4

Съобразяване с настоящото решение

Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за предприетите от тях мерки с оглед да се съобразят с настоящото решение.

Член 5

Преразглеждане

Настоящото решение се преразглежда не по-късно от 30 април 2014 г.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N. 2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al „Complesso del disseccamento rapido dell’olivo“).

(3)  Становище на ЕОБХ относно растенията гостоприемници, пътищата за навлизане и разпространение на Xylella fastidiosa Wells et al. и варианти за ограничаване на риска, Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2013; 11(11):3468, 50 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на родовете и видовете, посочени в член 1, втора алинея, буква б)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J. Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R. Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на родовете и видовете, посочени в член 1, втора алинея, буква в)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top