EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0069

2014/69/ЕС: Решение на Комисията от 6 февруари 2014 година за разрешаване на Швеция и Обединеното кралство да ползват дерогация от разпоредбите на някои общи правила за авиационна безопасност съгласно член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2014) 559) текст от значение за ЕИП

OJ L 39, 8.2.2014, p. 60–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/69(1)/oj

8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/60


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

за разрешаване на Швеция и Обединеното кралство да ползват дерогация от разпоредбите на някои общи правила за авиационна безопасност съгласно член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2014) 559)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/69/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 14, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Редица държави членки поискаха да ползват дерогации по отношение на общите правила за авиационна безопасност, съдържащи се в правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 216/2008. В съответствие с член 14, параграф 6 от посочения регламент, службите на Комисията направиха оценка на необходимостта от и степента на защита, която произтича от дерогациите, поискани въз основа на препоръки от ЕААБ. Комисията заключи, че промяната ще доведе до ниво на защита, равностойно на постиганото при прилагането на общите правила за авиационна безопасност, при условие че се спазват определени условия. Оценката на всяка дерогация и на условията за нейното прилагане са описани в отделни приложения към настоящото решение, с което тези дерогации се разрешават.

(2)

В съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 216/2008, дерогация, предоставена на една държава членка, се нотифицира на всички държави членки, които също имат право да прилагат тази дерогация. Затова адресати на настоящото решение следва да са всички държави членки. Описанието на всяка дерогация, както и на условията към нея, трябва да бъдат такива, че да се предостави възможност на останалите държави членки да прилагат тази мярка, когато се намират в същото положение, без необходимост от допълнително одобрение от Комисията. Независимо от това държавите членки следва да нотифицират относно прилагането на дерогации, тъй като те може да имат отражение извън съответната държава членка.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската агенция за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Правителствата на Обединеното кралство и Швеция могат да издават одобрения, които представляват дерогация от някои правила за прилагане съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008, както е определено в приложенията към настоящото решение.

Член 2

Всички държави членки имат право да прилагат мерките, посочени в член 1, както е определено в приложенията към настоящото решение. Държавите членки нотифицират за това Комисията, Агенцията и националните органи в областта на въздухоплаването.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията  (1) по отношение на правата на инструкторите за летателно обучение в симулатор (SFI)

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В част-FCL, FCL.905.SFI, буква а), се предвижда, че SFI има право да провежда летателно обучение в симулатор в рамките на съответната категория въздухоплавателни средства с цел: „а) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на IR, при условие че той/тя притежава или е притежавал IR за съответната категория въздухоплавателно средство и е завършил курс на обучение за IRI“.

С писмо, получено от Комисията на 27 ноември 2012 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от FCL.905.SFI, буква а) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Регламент за екипажите на въздухоплавателните средства) въз основа на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 (наричан по-долу „основен регламент“).

Обединеното кралство предложи да се разделят изискването за курс на обучение за IRI и правото да се обучава за първоначална квалификация за IR от другите изисквания за SFI и да се разреши на SFI, които не са завършили обучение за IRI, да предлагат обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Понастоящем е налице недостиг на полетни инструктори с квалификация за провеждане на курсове за обучение и не са одобрени достатъчно курсове за IRI, което да осигури възможност на потенциалните SFI да се квалифицират. Компетентният орган на Обединеното кралство подчерта, че изискването за посещаване на курс за IRI създава непредвидени усложнения поради недостатъчния брой полетни инструктори. Този проблем може да бъде разрешен, като се позволи на SFI, които не са завършили курс на обучение за IRI, да обучават за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR. Според становището на Агенцията, Обединеното кралство е обосновало в достатъчна степен необходимостта от дерогация от изискванията по FCL.905.SFI.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Както се посочва в част-FCL, завършването на курс на обучение за IRI е общо изискване, което се прилага към всички права на SFI за обучение във връзка с IR. Следователно изискването се прилага и към правата за обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR, както и към допълнителните права да се предлага обучение за първоначално придобиване на IR.

Обединеното кралство подчерта, че с предложената дерогация се запазва еквивалентно ниво на защита, тъй като с нея се възстановява стандартът JAR-FCL.

Освен това Обединеното кралство предложи курсът на обучение за IRI да се изисква само за правото да се провежда обучение за първоначален IR и да се ограничат правата на SFI, които не са преминали този курс до правото да провеждат обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR. Според предложението на Обединеното кралство, за да получи разрешение да провежда това обучение без да е преминал пълния курс на обучение за IRI, SFI трябва да е преминал проверка на професионалната подготовка за типа въздухоплавателно средство, включително за полет по прибори в рамките на последните 12 месеца. SFI с тази професионална квалификация, който не е преминал пълния курс на обучение за IRI, няма право да обучава за първоначално издаване на квалификация за полет по прибори или за потвърждаване на валидността, или подновяване на квалификацията за полет по прибори, която не е свързана с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификацията за тип.

Агенцията, след анализ на измененото искане за дерогация, заключи, че становището на Обединеното кралство е вярно по отношение на твърдението, че правата на SFI са променени в част-FCL в сравнение с JAR-FCL. Новото изискване, според което SFI трябва да посети курс за IRI, ако ще провежда летателно обучение за IR, е било добавено като допълнително условие, защото е било сметнато за необходимо за разширяване на правата.

Агенцията изрази съгласие с оценката на Обединеното кралство, че предложената дерогация предвижда ниво на защита, еквивалентно на нивото при прилагането на част-FCL, тъй като тя няма да позволи на тази конкретна група SFI да провеждат обучение за подновяване и продължаване на валидността на общ IR без да са преминали курс за IRI, а само ще им позволи да провеждат обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може, чрез дерогация от разпоредба FCL.905.SFI, буква а) от Регламент (ЕС) № 1178/2011, да разреши на SFI да провеждат обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR без да са преминали обучение за IRI.

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

SFI с тази квалификация нямат право да провеждат обучение за подновяване и продължаване на валидността на обща IR без да са преминали курс на обучение за IRI.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


(1)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на правата на проверяващите на полетен симулатор (SFE)

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В разпоредба FCL.1005.SFE, буква а), точка 2 се посочва, че правата на проверяващия на полетен симулатор за самолети или въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, включват провеждането на следното в рамките на FFS: „(…) проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за полет по прибори, при условие че SFE отговаря на изискванията на FCL.1010.IRE за съответната категория въздухоплавателно средство“.

С писмо, получено от Комисията на 27 ноември 2012 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от FCL.1005.SFE, буква а), точка 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Регламент за екипажите на въздухоплавателните средства) въз основа на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 (наричан по-долу „основен регламент“).

Обединеното кралство предложи да се създаде нова категория SFE с права за извършване на проверка за потвърждаване на валидността и подновяване на IR, когато това е свързано с квалификация за тип, като се разделя изискването за IRI/IRE от другите изисквания за SFE и се ограничават правата за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип, включително за специфични типове IR.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Понастоящем няма достатъчно одобрени курсове, които да позволят на потенциалните SFE да се квалифицират. Обединеното кралство подчерта, че това изискване ще създаде нежелана тежест, като заяви, че към настоящия момент няма подходящо обучен персонал. Този проблем може да бъде разрешен, като се позволи на SFE, които не отговарят на изискванията за IRE, да извършват проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR. Според Агенцията, Обединеното кралство е обосновало в достатъчна степен необходимостта от дерогация от изискванията съгласно FCL.1005.SFE.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Обединеното кралство обоснова предвидената дерогация, като се позова на еквивалентното изискване за JAR-FCL и установи промяна, свързана с правата по тази категория проверяващи, както и в условията, които трябва да изпълни кандидатът. Обединеното кралство подчерта, че в рамките на системата JAR много национални органи са предоставяли право на проверяващия на полетен симулатор (SFE) да извършва проверка за потвърждаване на валидността или за подновяване на правото за полет по прибори, което е свързано с придобиване на квалификация за тип, т.е. потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип, съчетана с проверка на специфични типове квалификация за полети по прибори (IR). На SFE не се позволяваше да извършват проверки за общи неспецифични типове IR или за първоначалното предоставяне на специфични права за полет по прибори (IR).

Обединеното кралство посочи също така, че въз основа на разширените права на SFE, съгласно част-FCL SFE трябва да отговарят на изискванията, приложими за проверяващ за квалификация за полети по прибори (IRE), които включват изискването за притежаване на сертификат за инструктор за полети по прибори (IRI). Както се посочва в част-FCL това изискване е обща предпоставка и се прилага за всички права на SFE за извършване на проверки на IR. То се прилага по отношение на правата за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове квалификация за полет по прибори, както и на нови права за извършване на проверка за първоначалното предоставяне на всички IR.

Обединеното кралство подчерта, че с предложената дерогация се запазва еквивалентно ниво на защита, тъй като с нея се възстановява стандартът JAR-FCL.

Агенцията, след анализ на искането за дерогация, заключи, че Обединеното кралство с право посочва, че изискването FCL.1005.SFE в действителност не съдържа никакви права за SFE за извършването на проверка на уменията за първоначално издаване на IR в рамките на FFS, но се ограничава до потвърждаване на валидността и подновяване на IR (вж. буква а), точка 2). Освен това Обединеното кралство с право посочва, че съгласно стандарта JAR-FCL правата на SFE позволяват извършването на проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за полети по прибори. Обединеното кралство правилно посочва също че съгласно JAR-FCL от SFE не се изисква да отговаря и на изискванията за IRE/IRI. Вярно е също, че правата на SFE са изменени спрямо JAR-FCL.

С цел да се включи правото да се извършва проверка за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип и IR без да са спазили изискванията за IRE, Обединеното кралство предложи да се приеме, че SFE е преминал проверка на професионалната подготовка за квалификация за тип за въздухоплавателни средства, включително за полети по прибори, в рамките на последните 12 месеца. SFE с тази квалификация няма право да извършва проверка за първоначално издаване на квалификация за полети по прибори или за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за полет по прибори, която не е свързана с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип.

Въз основа на проведения анализ Агенцията изразява съгласие с оценката на Обединеното кралство, че предложената дерогация предвижда ниво на защита, еквивалентно на нивото, постигнато при прилагането на част-FCL, тъй като тя няма да позволи тази специфична група SFE да извършват проверка за подновяване и продължаване на валидността на IR без да са участвали в курс за IRI, а само ще им предостави право да извършват проверка за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може, чрез дерогация от FCL.1005.SFE, буква а), точка 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011, да позволи SFE да извършват проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR без да са спазили изискванията, приложими за проверяващ за квалификация за полети по прибори (IRE), както и изискването за притежание на сертификат за инструктор за полети по прибори (IRI).

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

SFE с тази квалификация няма право да извършва проверка за първоначално издаване на квалификация за полети по прибори или за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за полет по прибори, който не е свързан с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на ограничените права на инструкторите за летателно обучение в симулатор (SFI) и начините, по които тези ограничения могат да бъдат премахнати

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В разпоредба FCL.910.SFI, буква б) се предвижда, че за разширяване на правата на SFI, така че да включват симулатори, които представляват допълнителни типове въздухоплавателни средства, SFI трябва да бъдат проверени от проверяващ за квалификация за тип (TRE). Част-FCL не позволява на SFE с квалификация за дадения тип да провежда теста за добавяне на допълнителен тип към правата на SFI.

С писмо, получено на 27 ноември 2012 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от FCL.910.SFI, буква б) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Регламент за екипажите на въздухоплавателните средства) въз основа на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 (наричан по-долу „основен регламент“).

Обединеното кралство поиска тази дерогация с цел да се позволи на SFE не само да провеждат тестове в случай на първоначално издаване на сертификата за SFI, но и за да се разширят правата им, така че SFE да могат да изпитват SFI за всеки допълнителен тип.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Необходимо е да се позволи на SFE не само да провеждат тестове в случай на първоначално издаване на сертификата за SFI, но и да се разширят правата на SFE за изпитване на SFI за всеки допълнителен тип, защото в противен случай това ще доведе до излишна тежест за отрасъла поради липса на квалифициран персонал. Агенцията приема обосновката, представена от Обединеното кралство относно необходимостта от предоставянето на тази дерогация.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Обединеното кралство обоснова предвидената дерогация, като заяви, че тя няма да има вредно въздействие върху нивото на защита вследствие това разширяване на правата.

Въз основа на проведения анализ Агенцията изрази съгласие с оценката на Обединеното кралство, че с предложената дерогация се запазва нивото на защита, тъй като част-FCL вече дава на SFE право за изпитване на SFI за типа въздухоплавателно средство, включен в първоначално издадения сертификат за SFI.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може да ползва дерогация от FCL.910.SFI, буква б) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и да позволи на SFE не само да провежда тестове в случая на първоначално издаване на сертификат за SFI, но и да разшири правата на SFE за изпитване на SFI за допълнителни типове.

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

Правата на SFI могат да бъдат разширени за други симулирани полети по прибори на тренировъчни средства за полетна симулация (FSTD), представляващи допълнителни типове от същата категория въздухоплавателни средства, когато притежателят:

е завършил успешно частта за симулатор от съответния курс за квалификация за тип; както и

е провел като част от пълен курс за квалификация за тип най-малко 3 часа летателно обучение за функциите на SFI на съответния тип въздухоплавателно средство под наблюдението и одобрението на TRE или SFE, квалифициран за тази цел.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на правата и изискванията, предвидени за инструкторите за летателно обучение в симулатор (SFI)

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В разпоредба FCL.905.SFI от приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се установяват правата на инструкторите за летателно обучение в симулатор (SFI) и се забранява на SFI да обучават кандидатите за сертификат за SFI. В част-FCL се предвижда правото това обучение да се предлага само на притежателите на сертификати за инструктори за квалификация за тип (TRI), при условие че притежават поне 3 години опит като TRI (FCL905.TRI, буква б).

С писмо, получено на 27 ноември 2012 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от тази разпоредба от Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Регламент за екипажите на въздухоплавателните средства) въз основа на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

Обединеното кралство предложи да предостави на притежателите на сертификат за SFI правото да обучават кандидатите за сертификат за SFI без да отговарят на изискването за опит от най-малко 3 години като TRI.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Обединеното кралство заяви, че в миналото органите му са тълкували JAR-FCL в смисъл, че позволява на SFI да бъдат инструктори в курсове за SFI след като преминат специален курс за инструктори, последван от оценяване на компетентността. Обединеното кралство допълни, че с прилагането на част-FCL и въвеждането на по-точно определение, правото за обучаване на кандидатите за сертификат за SFI се предоставя само на инструктори за квалификация за тип (TRI) с 3 години опит. В Обединеното кралство много SFI, които са държавно сертифицирани и работят като обучители на кандидатите за сертификат за SFI, не могат да спазят изискването да станат TRI с 3 години опит. Следователно те няма да могат да продължат да бъдат инструктори в курсове за SFI. Обединеното кралство посочи също, че много от настоящите SFI няма да бъдат в състояние да спазят изискванията за TRI по медицински причини.

Обединеното кралство заключи, въз основа на оценка на действителното положение, че е налице недостиг на TRI, за да бъдат обучени достатъчно кандидати за сертификат за SFI и да се посрещнат нуждите на отрасъла от обучение. Съответно ще има недостиг на квалифицирани инструктори, за да се осигури това обучение, което сериозно би объркало обучението на пилоти, по-специално в сектора на търговските въздухоплавателни средства. Следователно е необходимо да се позволи на SFI, които не отговарят на изискването за най-малко 3 години опит като TRI, да обучават кандидатите за SFI. Агенцията приема обосновката, представена от Обединеното кралство относно необходимостта от тази дерогация.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Освен това Обединеното кралство установи непоследователност в част-FCL, тъй като проверяващият на полетен симулатор (SFE), който трябва да притежава сертификат за SFI, има правото да извършва оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или за подновяване на сертификат за SFI, но в същото време не му се позволява да обучава тези SFI. Фактът, че SFE, които са също и SFI, не могат да обучават пилот за SFI, но могат да извършват проверка на SFI, се определя като непоследователност в част-FCL, тъй като всички проверяващи в системата на част-FCL имат правото да обучават за сертификати, квалификации и лицензи, за които те имат разрешение да провеждат изпити.

Част-FCL съответства на системата JAR-FCL, съгласно която обучението на кандидати за сертификати за SFI се предполага да се предоставя от TRI. След като анализира предложенията за допълнително квалифициране на SFI на Обединеното кралство, Агенцията изрази съгласие с оценката на Обединеното кралство, че нивото на защита, еквивалетно на това, постигнато при прилагането на част-FCL, се постига при предложената дерогация, конкретно с допълнителните изисквания за обучение и проверка, предложени от Обединеното кралство.

Следва да се подчертае обаче, че Обединеното кралство предвижда този специален курс за инструктори също за TRI, които желаят да организират такова обучение. Тъй като част-FCL вече предоставя това право на TRI, които желаят да провеждат обучение за сертификат за SFI, ако те отговарят на изискването за 3-годишен опит, подобен специален курс за инструктори, предназначен за TRI, не се изисква. Следователно тези курсове следва да бъдат предоставяни само на SFI.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може, чрез дерогация от FCL.905.SFI, да предостави право на SFI, които не отговарят на изискването за най-малко 3 години опит като TRI, да обучават кандидатите за SFI.

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

Тези SFI трябва да имат не по-малко от 3 години опит като SFI, да преминат специален двудневен курс за инструктори за SFI, организиран от инструктор за SFI, както и да получат положителна оценка на компетентността.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се изпълняват свързаните с нея условия.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за полети по прибори (IR)

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

Разпоредба FCL.625, букви в) и г) от приложение I (част-FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 гласи:

в)   Подновяване. Ако срокът на валидност на IR е изтекъл, за да възстановят правата си, кандидатите:

(1)

преминават опреснително (refresher) обучение в ATO, за да достигнат ниво на професионална подготовка, необходимо за успешното преминаване на частта с прибори от проверката на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част; и

(2)

преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част за съответната категория ВС.

г)   Ако валидността на IR не е потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години, притежателят трябва отново да премине успешно теоретичен изпит и проверка на уменията за IR.“

С писмо, получено на 18 март 2013 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от тази разпоредба от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на основание член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Необходимо е да се предостави възможност на притежателите на лицензи, издадени в съответствие с част-FCL, които разполагат с IR, отговарящa на изискванията на ИКАО, с лиценз от трета страна, да запазят правата си, без да е необходимо да се явяват отново на изпитите по теория. В Регламента за екипажите на въздухоплавателните средства този въпрос не се разглежда, което създава излишна тежест за притежателите на лицензи.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Според Обединеното кралство изискванията на разпоредба FCL.625, буква г) са създадени за случаите, когато даден притежател на лиценз не е регистрирал полетно време по правилата за полети по прибори (IFR) в продължение на 7 години. Правилото не предвижда възможността притежателят на лиценз да е извършвал полети по правилата за полети по прибори, ползвайки IR в рамките на лиценз от трета страна за целия седемгодишен период, който е бил подновен през този период и следователно е валиден.

Агенцията, след като анализира искането за дерогация, изрази съгласие с Обединеното кралство, че е неуместно да се изисква от пилот, който разполага с валидна или наскоро изтекла квалификация за полет по прибори, отговаряща на изискванията от приложение 1 на ИКАО, в рамките на лиценз, издаден от трета страна, да се явява отново на изпитите по теория, необходими за подновяване на европейска IR, която е изтекла от повече от седем години; т.е. не е уместно да се прилагат същите изисквания за пилот с неотдавнашни полети по правилата за полети по прибори по същия начин, както за пилот, който не е изпълнявал такива полети от повече от 7 години.

Агенцията е съгласна с обосновката, предоставена от Обединеното кралство. Правилото не предвижда възможността притежателят на лиценз да е извършвал полети по правилата за полети по прибори, използвайки IR с лиценз от трета страна за целия седемгодишен период, който е бил подновен през този период и следователно е валиден. Предвидената дерогация би засегнала притежателите на лицензи в съответствие с част-FCL, които включват IR, отговарящa на изискванията на ИКАО. Ако след време тези пилоти прекратят полетите си с този лиценз, но продължат да летят с лиценз, издаден от трета държава съгласно ИКАО, който включва IR, и поискат подновяване на своята IR към европейския си лиценз, те ще трябва единствено да отговарят на изискванията за потвърждаване на валидността, съдържащи се в FCL.625, буква б) въз основа на настоящата им валидна IR, издадена от трета държава. Това означава, че притежателят на квалификацията трябва да премине проверка на уменията, но от него няма да се изисква да премине обучение или да се явява отново на изпитите по теория. В случая на пилот, който е разполагал с IR, която не е вече валидна, но е била потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години, притежателят на квалификация трябва да се съобрази с изискванията на разпоредба FCL.625, буква в), но също така няма да бъде задължен да се яви повторно на изпитите по теория. Агенцията счита, че това осигурява равнище на безопасност, еквивалентно на това, което се осигурява от част-FCL.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може, чрез дерогация от FCL.625, букви в) и г) от приложение I (част-FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, да разреши на притежателите на лицензи, издадени в съответствие с част-FCL, да запазят правата си по отношение на IR в рамките на лиценз, издаден от трета страна, без необходимостта да се явяват отново на изпитите по теория.

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

Тази дерогация се прилага за притежателите на лицензи, издадени в съответствие с част-FCL, при условие че IR в рамките на издадения от трета страна лиценз отговаря на ИКАО.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Дерогация в полза на Швеция от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията  (1) по отношение на съществуващите разпоредби за издаване на сертификати за летателна годност за внесени въздухоплавателни средства

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В съответствие с разпоредба 21.A.174, буква б), точка 3, подточка ii) от приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, всяко заявление за сертификат за летателна годност на въздухоплавателно средство, внесено от трета страна, трябва да включва декларация от компетентен орган на държавата по настояща или предишна регистрация на въздухоплавателното средство, в която е указан статусът на летателна годност на въздухоплавателното средство в нейния регистър към момента на прехвърлянето.

С писмо от 24 януари 2011 г. шведската Агенция по транспорта уведоми Комисията и ЕААБ за намерението си чрез дерогация от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията (2) (отменен с Регламент (ЕС) № 748/2012) да отмени изискването за включването на такава декларация.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Шведските власти са установили необходимостта от дерогация от това правило, тъй като в някои случаи такава декларация не е налице и не може да бъде получена.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Целта на изискването за декларация от компетентен орган на държавата по настояща или предишна регистрация на въздухоплавателното средство, в която е посочен статусът на летателна годност на въздухоплавателното средство в регистъра към момента на прехвърляне, когато въздухоплавателното средство се внася в държава — членка на ЕААБ, е да позволи на държавата вносител да провери дали въздухоплавателното средство съответства на типов проект, одобрен съгласно типов сертификат на ЕААБ, както и че всеки допълнителен типов сертификат, промяна или ремонт, са били одобрени в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 и че приложимите насоки за летателна годност са били следвани.

Мярката, предложена от шведското правителство — да отмени изискването за включване на такава декларация, може да осигури ниво на защита, еквивалентно на това, предвидено от приложимите правила за прилагане в приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, свързани с необходимите документи за издаване на сертификат за летателна годност за употребявани въздухоплавателни средства, внесени от държава извън ЕС, при условие че се използват и други средства за постигане на изискваното ниво на сигурност. Тези средства са описани в точка 4.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Швеция може да приема заявления за сертификат за летателна годност на въздухоплавателно средство, внесено от трета страна, без декларация от компетентен орган на държавата по настояща или предишна регистрация на въздухоплавателното средство, в която се указва статусът на летателна годност на въздухоплавателното средство в регистъра към момента на прехвърляне.

Настоящата дерогация се прилага до приемането и влизането в сила на изменение на подчаст З (сертификат за летателна годност и ограничени сертификати за летателна годност) от приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, с което се решава проблемът, свързан със задачата за изготвянето на правила (RMT.0020).

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

Компетентният орган проверява самолетната документация на въздухоплавателното средство, за да се увери, че:

архивите на въздухоплавателното средство са пълни и достатъчни, за да се установи стандартът на производството и модификацията,

въздухоплавателното средство е било произведено в съответствие с типовия проект, който е в основата на типовия сертификат на ЕААБ. За тази цел архивите включват копие от първия сертификат за летателна годност или от експортен сертификат, издаван за новите въздухоплавателни средства. Друга възможност е заявителят за сертификат за летателна годност да получи декларация относно производствения статус от притежателя на типов сертификат, заверена от държавата на проектиране,

въздухоплавателното средство съответства на типов проект, одобрен съгласно типов сертификат,

всеки допълнителен типов сертификат, промяна или ремонт, са одобрени в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012,

приложимите насоки за летателна годност са били следвани.

Накрая компетентният орган се уверява, че резултатите от разследването са в съответствие с резултатите от разследването, проведено от организацията, извършваща прегледа на летателната годност в съответствие с приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията (3).

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


(1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6).

(3)  Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1).


Top