EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Решение (ЕС) 2015/32 на Европейската централна банка от 29 декември 2014 година относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ЕЦБ/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 5/17


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/32 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 декември 2014 година

относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38)

(преработен текст)

(ЕЦБ/2014/62)

Управителният съвет на Европейската централна банка,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (1), и по специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) се предвижда, че дерогациите от изискванията за статистическа отчетност могат да бъдат предоставени на инвестиционни фондове, към които се прилагат национални счетоводни правила, позволяващи оценка на техните активи по-рядко, отколкото на тримесечие. Разпоредбата предвижда също така, че категориите инвестиционни фондове, за които националните централни банки (НЦБ) имат свобода на действие да предоставят дерогации, се определят от Управителния съвет.

(2)

Тъй като е необходимо Решение ЕЦБ/2009/4 (2) да бъде съществено изменено, то следва да бъде преработено от съображения за яснота,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогации

Категориите инвестиционни фондове, по отношение на които НЦБ имат свобода на действие да предоставят дерогации съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38), са определени в приложението към настоящото решение. Управителният съвет преразглежда тези категории най-малко на всеки 3 години.

Член 2

Отмяна

1.   Решение ЕЦБ/2009/4 се отменя.

2.   Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на датата, на която адресатите му са били уведомени за него.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящото решение са НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 декември 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73.

(2)  Решение ЕЦБ/2009/4 от 6 март 2009 г. относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 958/2007 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2007/8) (ОВ L 72, 18.3.2009 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ДЕРОГАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38)

Държава членка

Наименование на категория инвестиционен фонд

Правен акт, отнасящ се до категорията

Правен акт, определящ честотата на оценка

Честота на оценка съгласно националното законодателство

Наименование на правния акт

Номер/дата на правния акт

Съответни разпоредби

Наименование на правния акт

Номер/дата на правния акт

Съответни разпоредби

Франция

Fonds commun de placement à risque

(Взаимни фондове за рисков капитал)

Code monétaire et financier

(Паричен и финансов кодекс)

 

Глава IV, раздел 2, параграф 2, от L214-28 до L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Общ регламент на Службата за финансови пазари)

 

Книга IV, дял II, член 422-120-13

Два пъти годишно

Франция

Sociétés civiles de placement immobilier

(Инвестиционни дружества за недвижими имоти)

Code monétaire et financier

(Паричен и финансов кодекс)

 

Глава IV, раздел 2, параграф 4 от L214-86 до L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Общ регламент на Службата за финансови пазари)

 

Книга IV, член 422-234

Годишно

Франция

Organismes de placement collectif immobilier

(Предприятия за колективно инвестиране в недвижими имоти)

Code monétaire et financier

(Паричен и финансов кодекс)

 

Глава IV, раздел 2, параграф 3 от L214-33 до L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Общ регламент на Службата за финансови пазари)

 

Книга IV, член 422-186

Два пъти годишно

Италия

Fondi chiusi

(Затворени фондове)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Законодателен декрет — всички разпоредби в областта на финансовото посредничество)

№ 58 от 24 февруари 1998 г.

Част I, член 1

част II, членове 36, 37 и 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Закон за Banca d'Italia — Регламент за колективното управление на спестявания)

8 май 2012 г.

Дял V, глава 1, раздел II, параграф 4.6

Два пъти годишно

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Министерски декрет — Регламент за изпълнение на член 37 от Законодателен декрет № 58 от 24 февруари 1998 г.)

№ 228 от 24 май 1999 г.

Глава II, член 12

Литва

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Предприятия за колективно инвестиране, предназначени за информирани инвеститори)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Закон за предприятия за колективно инвестиране предназначени за информирани инвеститори)

№ XII-376 от 18 юни 2013 г.

Член 2, параграф 4

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Закон за предприятия за колективно инвестиране, предназначени за информирани инвеститори)

№ XII-376 от 18 юни 2013 г.

Член 31, параграф 2

Два пъти годишно/годишно

Португалия

Fundos de capital de risco

(Фондове за рисков капитал)

Decreto-Lei

(Декрет-закон)

№ 375/2007 от 8 ноември 2007 г.

Член 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Регламент за Комисията за пазари на ценни книжа)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Насоки на Комисията за пазари на ценни книжа)

№ 1/2008 от 14 февруари 2008 г.

№ 2/2013 от 30 май 2013 г.

Членове 4 и 11

Правило 1

Два пъти годишно


Top