EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Решение (ЕС) 2015/433 на Европейската централна банка от 17 декември 2014 година относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник (EЦБ/2014/59)

OB L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 70/58


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/433 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 декември 2014 година

относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник (EЦБ/2014/59)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (1), и по-специално член 9а от него,

като има предвид, че:

(1)

Чрез създаването на Комитет по етика на Европейската централна банка (наричан по-долу „Комитета по етика“) Управителният съвет цели да укрепи вече съществуващите етични правила и да подобри корпоративното управление на Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Евросистемата и единния надзорен механизъм (ЕНМ).

(2)

През последните години обществената осведоменост по въпросите на корпоративното управление и етичните правила се увеличи. След създаването на ЕНМ свързаните с управлението въпроси придобиха по-голяма значимост за ЕЦБ. Поради по-високото равнище на обществена осведоменост и критичен преглед е необходимо ЕЦБ да въведе и да спазва строго модерни етични правила, за да предпази интегритета на ЕЦБ и да избегне рисковете за репутацията си.

(3)

Етичните правила за членовете на органите, които участват в процесите на вземане на решения на ЕЦБ (наричани по-долу „адресати“), следва да почиват на същите принципи, които се прилагат спрямо членовете на персонала на ЕЦБ, и следва да бъдат пропорционални на съответните отговорности на адресатите. Следователно разнообразните правила, които изграждат етичната рамка на ЕЦБ, т.е. Кодексът за поведение за членовете на Управителния съвет (2), Допълнителният кодекс на етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет (3), Кодексът за поведение за членовете на Надзорния съвет и Правилата за персонала на ЕЦБ, следва да бъдат тълкувани последователно.

(4)

С цел да се постигне адекватното и последователното им прилагане е необходимо етичните правила да бъдат поддържани от добре функциониращи механизми и процедури за наблюдение и отчетност, в които Комитетът по етика ще има ключова роля.

(5)

За да се осигури ефективното взаимодействие между онези аспекти на етичните правила, които се отнасят основно до оперативното изпълнение, и аспектите, които се отнасят основно до институционалните въпроси и въпросите, свързани със структурната рамката, поне един от членовете на Комитета за одит на ЕЦБ (наричан по-долу „Комитета за одит“) следва да бъде и член на Комитета по етика.

(6)

В Комитета по етика следва да участва и един външен член на Комитета за одит. Външните членове на Комитета за одит се избират измежду високопоставени служители с опит в областта на централното банкиране,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване и състав

1.   Създава се Комитет по етика.

2.   Комитетът по етика се състои от трима външни членове, поне единият от които е външен член на Комитета за одит.

3.   Членовете на Комитета по етика са физически лица от държавите членки с отлична репутация, чиято независимост е извън съмнение и които са добре запознати с целите, задачите и управлението на ЕЦБ, ЕСЦБ, Евросистемата и ЕНМ. Те не могат да бъдат настоящи членове на персонала на ЕЦБ или настоящи членове на органите, които участват в процесите на вземане на решения на ЕЦБ, националните централни банки или националните компетентни органи, както е определено в Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (4).

Член 2

Назначаване на членовете

1.   Управителният съвет назначава членовете на Комитета по етика.

2.   Комитетът по етика определя своя председател.

3.   Мандатът на членовете на Комитета по етика е три години с възможност за подновяване веднъж. Правомощията на членовете на Комитета по етика, които са и членове на Комитета за одит, се прекратяват, ако те престанат да бъдат членове на Комитета за одит.

4.   Членовете на Комитета по етика спазват най-високите стандарти за етично поведение. От тях се очаква да действат честно, независимо, безпристрастно, дискретно, като пренебрегват личния си интерес и избягват ситуации, които биха довели до възникването на личен конфликт на интереси. От тях се очаква да съзнават важността на задълженията и отговорностите си. Членовете на Комитета по етика са длъжни да се въздържат от участие в обсъжданията в случай на предполагаем или потенциален личен конфликт на интереси. Те са длъжни да спазват изискванията за професионална тайна, предвидени в член 37 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, дори след като престанат да изпълняват задълженията си.

5.   Членовете на Комитета по етика имат право на възнаграждение, което се състои от фиксиранo годишнo възнаграждение и възнаграждение въз основа на часова ставка за действително извършената работа. Размерът на тези възнаграждения се определя от Управителния съвет.

Член 3

Дейност

1.   Комитетът по етика взема решение относно датите на заседанията си по предложение на председателя. Председателят може да свиква заседания на Комитета по етика и винаги когато счете това за необходимо.

2.   По искане на който и да е от членовете и със съгласието на председателя заседанията могат да се провеждат и посредством телеконферентна връзка, а обсъжданията могат да се провеждат посредством писмена процедура.

3.   От членовете на Комитета по етика се очаква да присъстват лично на всяко заседание. На заседанията могат да присъстват само членовете и секретарят. Комитетът по етика може да покани и други лица да присъстват на заседанията му, ако счете това за необходимо.

4.   Изпълнителният съвет възлага на член на персонала осъществяването на функциите на секретар на Комитета по етика.

5.   Комитетът по етика може да се свързва със служителите на ръководни постове и с членовете на персонала и има право на достъп до документите и информацията, които са му необходими, за да изпълнява отговорностите си.

Член 4

Отговорности

1.   В случаите, когато това е изрично предвидено в правен акт, приет от ЕЦБ, или в етичните правила, приети от органите, които участват в процесите на вземане на решения, Комитетът по етика е длъжен да предоставя консултации по въпроси, свързани с етиката, въз основа на индивидуални искания.

2.   Комитетът по етика поема отговорностите, възложени на съветника по етичните въпроси, назначен съгласно Кодекса за поведение за членовете на Управителния съвет, както и тези, възложени на служителя по етика съгласно Допълнителния кодекс на етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет.

3.   С цел да помага на Комитета за одит при извършването на оценката на общата адекватност на рамката за съответствие на ЕЦБ, ЕСЦБ, Евросистемата и ЕНМ и на ефективността на процесите за наблюдение на спазването ѝ, Комитетът по етика е длъжен да предостави на Комитета за одит доклад относно консултациите, които е предоставил, и относно степента, в която съдържащите се в тях съвети са били изпълнени.

4.   Всяка година Комитетът по етика предоставя доклад на Управителния съвет относно извършената от него работа. Освен това Комитетът по етика предоставя доклади на Управителния съвет, когато прецени, че е необходимо, и/или когато от него се изисква да изпълни отговорностите си.

5.   Освен отговорностите, предвидени в настоящия член, Комитетът по етика може да осъществява и други дейности, свързани с настоящите му правомощия, ако Управителният съвет поиска това.

Член 5

Информация относно изпълнението на съветите

Адресатите на консултациите на Комитета по етика са длъжни да го уведомяват относно изпълнението на съветите, съдържащи се в тях.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 17 декември 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.

(2)  ОВ C 123, 24.5.2002 г., стр. 9.

(3)  ОВ C 104, 23.4.2010 г., стр. 8.

(4)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).


Top