EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Решение (ЕС) 2015/298 на Европейската централна банка от 15 декември 2014 година относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (преработен текст) (EЦБ/2014/57)

OB L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/24


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/298 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 декември 2014 година

относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (EЦБ/2014/57)

(преработен текст)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 33 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение ЕЦБ/2010/24 (1) се определя начинът, по който Европейската централна банка (ЕЦБ) разпределя на НЦБ: а) своя доход от евробанкноти в обращение, начисляван всяка финансова година; и б) своя доход от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ППЦК), начисляван всяка финансова година.

(2)

Необходимо е Решение ЕЦБ/2010/24 да бъде изменено, за да се отчете междинното разпределение на дохода на ЕЦБ от закупуването на обезпечени облигации и на обезпечени с активи ценни книжа, осъществено съгласно Решение ЕЦБ/2014/40 (2) и Решение ЕЦБ/2014/45 (3). То следва да се преработи от съображения за яснота.

(3)

Решение ЕЦБ/2010/29 (4) предвижда евробанкнотите в обращение да се разпределят между НЦБ пропорционално на изплатените от тях дялове в капитала на ЕЦБ. Съгласно член 4 от Решение ЕЦБ/2010/29 и приложението към него на ЕЦБ се разпределят 8 % от общата стойност на евробанкнотите в обращение. ЕЦБ има вътрешни за Евросистемата вземания към НЦБ пропорционално на дяловете им в алгоритъма за записване на капитала на стойност, равна на стойността на евробанкнотите, които тя емитира.

(4)

Съгласно член 2, параграф 2 от Решение ЕЦБ/2010/23 (5) салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение се олихвяват с референтната лихва. Съгласно член 2, параграф 3 от Решение ЕЦБ/2010/23 сетълментът на това олихвяване се извършва чрез плащания през системата TARGET2.

(5)

В съображение 7 от Решение ЕЦБ/2010/23 се посочва, че доходът, който се начислява на ЕЦБ от олихвяването на нейните вътрешни за Евросистемата вземания към НЦБ, свързани с дела ѝ от евробанкнотите в обращение, следва по принцип да бъде разпределян между НЦБ пропорционално на техните дялове според алгоритъма за записване на капитала за същата финансова година, в която е начислен, в съответствие с решенията на Управителния съвет.

(6)

По същия начин доходът на ЕЦБ от ценни книжа, закупени по ППЦК, по третата програма за закупуване на обезпечени облигации (наричана по-долу „ПЗОО3“) и по програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ПЗОАЦК), следва по принцип да бъде разпределян между НЦБ пропорционално на техните дялове според алгоритъма за записване на капитала за същата финансова година, в която е начислен.

(7)

При разпределянето на дохода си от евробанкноти в обращение и на този от ценни книжа, закупени по ППЦК, ПЗОО3 и ПЗОАЦК, ЕЦБ следва да вземе предвид разчета на финансовия си резултат за годината, в който се отчита необходимостта от заделянето на провизии за валутен, лихвен и кредитен риск, за риск, свързан с промяна на цената на златото, както и за наличието на провизии, които могат да се използват за покриване на очакваните разходи.

(8)

При определяне на размера на нетната печалба на ЕЦБ, която се прехвърля в общия резервен фонд съгласно член 33.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), Управителният съвет следва да вземе предвид, че частта от печалбата, която съответства на дохода от евробанкноти в обращение и на дохода от ценни книжа по ППЦК, ПЗОО3 и ПЗОАЦК, следва да бъде разпределена изцяло между НЦБ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„НЦБ“ е националната централна банка на държава членка, чиято парична единица е еврото;

б)

„салда в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение“ са вземанията и задълженията, които възникват между дадена НЦБ и ЕЦБ и между дадена НЦБ и другите НЦБ в резултат от прилагането на член 4 от Решение ЕЦБ/2010/29;

в)

„доход на ЕЦБ от евробанкноти в обращение“ е доходът, който се начислява на ЕЦБ от олихвяването на нейните вътрешни за Евросистемата вземания към НЦБ, свързани с дела ѝ от евробанкнотите в обращение в резултат от прилагането на член 2 от Решение ЕЦБ/2010/23;

г)

„доход на ЕЦБ от ценни книжа“ е нетният доход, който ЕЦБ получава от закупуването на: i) ценни книжа по ППЦК съгласно Решение ЕЦБ/2010/5 (6); ii) обезпечени облигации по ПЗОО3 съгласно Решение ЕЦБ/2014/40; и iii) обезпечени с активи ценни книжа по ПЗОАЦК съгласно Решение ЕЦБ/2014/45.

Член 2

Междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и на дохода на ЕЦБ от ценни книжа

1.   Доходът на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и доходът на ЕЦБ от ценни книжа се дължат изцяло на НЦБ през същата финансова година, през която те са начислени, и се разпределят на НЦБ пропорционално на изплатените от тях дялове в записания капитал на ЕЦБ.

2.   Освен ако Управителният съвет реши друго, в последния работен ден от месец януари на следващата година ЕЦБ разпределя на НЦБ дохода си от евробанкноти в обращение и дохода си от ценни книжа, начислявани всяка финансова година.

3.   Размерът на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение може да бъде намален съгласно решение на Управителния съвет въз основа на Устава на ЕСЦБ по отношение на разходите, понесени от ЕЦБ във връзка с емитирането и обработката на евробанкноти.

Член 3

Дерогация от член 2

Чрез дерогация от член 2 преди края на финансовата година Управителният съвет решава дали да запази целия или част от дохода на ЕЦБ, посочен в член 2, с оглед на това размерът на разпределения доход да не надвишава нетната печалба на ЕЦБ за същата година. Това решение се приема, когато въз основа на мотивиран разчет, изготвен от Изпълнителния съвет, Управителният съвет очаква ЕЦБ да претърпи обща годишна загуба или да реализира нетна годишна печалба, по-малка от разчета за дохода ѝ съгласно член 2. Преди края на финансовата година Управителният съвет може да реши да прехвърли целия или част от дохода на ЕЦБ съгласно член 2 за провизии за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с промяна на цената на златото.

Член 4

Влизане в сила и отмяна

1.   Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2014 г.

2.   Решение ЕЦБ/2010/24 се отменя, считано от 31 декември 2014 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2010/24 се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 15 декември 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ОВ L 6, 11.1.2011 г., стр. 35).

(2)  Решение ЕЦБ/2014/40 от 15 октомври 2014 г. относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ОВ L 335, 22.11.2014 г., стр. 22).

(3)  Решение (ЕС) 2015/5 на Европейската централна банка от 19 ноември 2014 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2014/45) (ОВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4).

(4)  Решение ЕЦБ/2010/29 от 13 декември 2010 г. относно емитирането на евробанкноти (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26).

(5)  Решение ЕЦБ/2010/23 от 25 ноември 2010 г. относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17).

(6)  Решение ЕЦБ/2010/5 от 14 май 2010 г. за създаване на програма за пазарите на ценни книжа (ОВ L 124, 20.5.2010 г., стр. 8).


Top