EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039(01)

2014/723/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 17 септември 2014 година относно прилагането на разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/39)

OJ L 300, 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/57


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 септември 2014 година

относно прилагането на разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2014/39)

(2014/723/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 25, параграфи 1, 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1024/2013 (наричан по-долу „Регламентът за ЕНМ“) се създава единен надзорен механизъм (ЕНМ), който се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните компетентни органи (НКО) на участващите държави членки.

(2)

В член 25, параграф 2 от Регламента за ЕНМ от ЕЦБ се изисква да изпълнява надзорните си задачи отделно от и без да се засягат задачите, свързани с паричната политика, и другите задачи. Надзорните задачи на ЕЦБ не следва нито да възпрепятстват задачите ѝ, свързани с паричната политика, нито да се определят от тях. Освен това тези надзорни задачи не следва да възпрепятстват задачите на ЕЦБ във връзка с Европейския съвет за системен риск (ЕССР) или други задачи. От ЕЦБ се изисква да докладва пред Европейския парламент и пред Съвета относно това как е изпълнила тази разпоредба. Надзорните задачи на ЕЦБ не могат да изменят текущия мониторинг на платежоспособността на контрагентите по операциите на паричната ѝ политика. Освен това персоналът, който участва в изпълнението на надзорни задачи, следва да бъде организационно отделен от персонала, който участва в изпълнението на други задачи, възложени на ЕЦБ, и спрямо него следва да се прилагат отделни механизми за йерархична подчиненост.

(3)

В член 25, параграф 3 от Регламента за ЕНМ от ЕЦБ се изисква, за целите на член 25, параграфи 1 и 2, да приема и публикува всички необходими вътрешни правила, включително правила относно професионалната тайна и обмена на информация между двете функционални области.

(4)

В член 25, параграф 4 от Регламента за ЕНМ от ЕЦБ се изисква да гарантира, че работата на Управителния съвет по отношение на функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция е строго разграничена. Това разграничение включва строгото разделяне на заседанията и на дневния ред.

(5)

За да се гарантира разделението между задачите, свързани с паричната политика, и надзорните задачи, в член 25, параграф 5 от Регламента за ЕНМ от ЕЦБ се изисква да създаде група за посредничество, която съдейства за преодоляване на различията в становищата, изразени от компетентните органи на съответните участващи държави членки във връзка с възражение на Управителния съвет срещу проект за решение на Надзорния съвет. Тя включва по един представител от всяка участваща държава членка, който се избира от държавата членка сред членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет. Групата взема решенията си с обикновено мнозинство, като всеки член има един глас. ЕЦБ е длъжна да приеме и публикува регламент, с който се създава групата за посредничество и се установява процедурният ѝ правилник. В този контекст ЕЦБ прие Регламент (ЕС) № 673/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/26) (2).

(6)

Процедурният правилник на ЕЦБ беше изменен (3) с оглед на това вътрешната организация на ЕЦБ и органите ѝ за вземане на решения да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания, произтичащи от Регламента за ЕНМ, и за да се поясни взаимодействието между органите, участващи в процеса на подготовка и приемане на надзорни решения.

(7)

Приемането на решения на Управителния съвет по въпроси, свързани с Регламента за ЕНМ, е подробно уредено в членове 13ж—13й от Процедурния правилник на ЕЦБ. По-конкретно член 13ж урежда приемането на решения за целите на изпълнението на задачите, посочени в член 4 от Регламента за ЕНМ, а член 13з урежда приемането на решения за целите на изпълнението на задачите, посочени в член 5 от Регламента за ЕНМ, като се прилагат изискванията, закрепени в член 26, параграф 8 от Регламента за ЕНМ.

(8)

В член 13к от Процедурния правилник на ЕЦБ е предвидено, че ЕЦБ трябва да изпълнява надзорните си задачи отделно от и без да се засягат задачите ѝ, свързани с паричната политика, и другите задачи. В това отношение от ЕЦБ се изисква да вземе всички необходими мерки, за да гарантира разделението между функцията ѝ, свързана с паричната политика, и надзорната ѝ функция. Същевременно разделението между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция не следва да изключва обмена между тези две функционални области на информацията, необходима за изпълнението на задачите на ЕЦБ и на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

(9)

В член 13л от Процедурния правилник на ЕЦБ е предвидено, че заседанията на Управителния съвет, отнасящи се до надзорните задачи, се провеждат отделно от редовните заседания на Управителния съвет и имат отделен дневен ред.

(10)

Съгласно член 13м от Процедурния правилник на ЕЦБ относно вътрешната структура на ЕЦБ във връзка с надзорните задачи компетенциите на Изпълнителния съвет по отношение на вътрешната структура на ЕЦБ и персонала ѝ включват надзорните задачи. Изпълнителният съвет се консултира с председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет относно тази вътрешна структура. След съгласуване с Изпълнителния съвет, Надзорният съвет може да създава и закрива подструктури с временен характер, като работни или оперативни групи. Те подпомагат работата, свързана с надзорните задачи, и се отчитат пред Надзорния съвет. В член 13м е предвидено и назначаването на секретар на Надзорния съвет и на Ръководния комитет от председателя на ЕЦБ след консултация с председателя на Надзорния съвет. Секретарят си сътрудничи със секретаря на Управителния съвет при подготовката на заседанията на Управителния съвет, отнасящи се до надзорните задачи, и отговаря за воденето на протоколите от тези заседания.

(11)

В съображение 66 от Регламента за ЕНМ е посочено, че организационното разделение на персонала следва да се отнася до всички услуги, необходими за целите на независимата парична политика, и следва да гарантира, че осъществяването на надзорните задачи е напълно подчинено на демократичната отчетност и надзора, предвидени в Регламента за ЕНМ. Персоналът, който участва в изпълнението на надзорни задачи, следва да се отчита пред председателя на Надзорния съвет. В рамките на тази уредба, с цел да изпълни изискванията на член 25, параграф 2 от Регламента за ЕНМ (4), ЕЦБ създаде структура от четири генерални дирекции за изпълнението на надзорните задачи и секретариат на Надзорния съвет, функционално подчинени на председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет. Освен това ЕЦБ определи няколко структурни звена, които подпомагат под формата на споделени услуги както функцията на ЕЦБ, свързана с паричната политика, така и надзорната ѝ функция, при условие че това подпомагане няма да доведе до конфликт на интереси между надзорните цели на ЕЦБ и целите ѝ, свързани с паричната политика. В рамките на няколко структурни звена, които ползват „споделени услуги“, са създадени отдели, които се занимават с надзорни задачи.

(12)

В член 37 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка е уредено задължението за пазене на професионална тайна за членовете на органите за вземане на решения и за персонала на ЕЦБ и на националните централни банки. В съображение 74 от Регламента за ЕНМ е посочено, че Надзорният съвет, Ръководният комитет и персоналът на ЕЦБ, изпълняващ надзорни задължения, следва да изпълнят подходящи изисквания за запазване на професионална тайна. В член 27 от Регламента за ЕНМ приложното поле на задължението за пазене на професионална тайна се разширява до членовете на Надзорния съвет и до командирования от участващите държави членки персонал, който изпълнява надзорни задължения.

(13)

Обменът на информация между функцията на ЕЦБ, свързана с паричната политика, и надзорната ѝ функция следва да бъде организиран при строго спазване на ограниченията, установени от правото на Съюза (5), като се вземе предвид принципът на разделение. Ще се прилагат задълженията за защита на поверителна информация, предвидени в приложимото законодателство, като Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (6) относно събирането на статистическа информация и разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), които се отнасят до обмена на надзорна информация. При спазване на условията, предвидени в настоящото решение, принципът на разделение се прилага спрямо обмена на поверителна информация както от функцията на ЕЦБ, свързана с паричната политика, към надзорната ѝ функция, така и спрямо обмена на информация от надзорната ѝ функция към функцията ѝ, свързана с паричната политика.

(14)

Съгласно съображение 65 от Регламента за ЕНМ, ЕЦБ отговаря за осъществяването на функцията, свързана с паричната политика, с оглед на поддържането на ценова стабилност в съответствие с член 127, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). С упражняването на надзорните ѝ задачи се цели да се защитят сигурността и стабилността на кредитните институции и стабилността на финансовата система. Поради това тези задачи следва да бъдат напълно отделени от функцията, свързана с паричната политика, за да се избегне конфликт на интереси и да се гарантира, че всяка една от тези функции по политиката се осъществява в съответствие със специфичните за нея цели. Същевременно ефективното разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция не следва да възпрепятства използването, където е възможно и желателно, на всички очаквани предимства от съчетаването на тези две функции по политиката в една институция, включително черпенето от широкия експертен опит на ЕЦБ в областта на макроикономиката и финансовата стабилност и намаляването на двойната работа при събирането на информация. Следователно е необходимо да се предвидят механизми, които да позволят адекватен поток от данни и друга поверителна информация между двете функции по политиката,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Обхват и цели

1.   В настоящото решение се уреждат правилата, съобразени с изискването за разделянето на функцията на ЕЦБ, свързана с паричната политика, от надзорната ѝ функция (заедно наричани „функции по политиката“), по-конкретно по отношение на професионалната тайна и обмена на информация между двете функции по политиката.

2.   ЕЦБ изпълнява надзорните си задачи отделно от и без да се засягат задачите, свързани с паричната политика, и другите задачи. Надзорните задачите на ЕЦБ нито възпрепятстват задачите ѝ, свързани с паричната политика, нито се определят от тях. Надзорните задачи на ЕЦБ не възпрепятстват изпълнението на задачите ѝ, свързани с ЕССР, или изпълнението на други задачи. Надзорните задачи на ЕЦБ и текущият мониторинг на финансовата стабилност и платежоспособността на контрагентите по операциите на паричната политика на Евросистемата се формулират по начин, който не води до изопачаването на окончателността на която и да е от тези функции.

3.   ЕЦБ гарантира, че работата на Управителния съвет по отношение на функцията, свързана с паричната политика, и по отношение на надзорната функция е строго разграничена. Това разграничение включва строгото разделяне на заседанията и на дневния ред.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение:

1)

„поверителна информация“ означава информация, класифицирана като „ECB-CONFIDENTIAL“ или „ECB-SECRET“ съгласно режима на ЕЦБ за поверителност; друга поверителна информация, включително информацията, обхваната от правилата за защита на личните данни или от задължението за пазене на професионална тайна, създадена в ЕЦБ или изпратена ѝ от други органи или физически лица; всякаква поверителна информация, която попада в обхвата на правилата за професионална тайна по Директива 2013/36/ЕС; както и поверителна статистическа информация по смисъла на Регламент (ЕО) № 2533/98;

2)

„необходимост да се знае“ означава необходимостта да се разполага с достъп до поверителна информация, необходима за изпълнението на законово определена функция или задача на ЕЦБ, която в случай на информация, обозначена като „ECB-CONFIDENTIAL“, е с достатъчен обхват, за да позволи на персонала да осъществява достъп до информация, относима към неговитезадачи, и да поема задачите на колеги с минимално забавяне;

3)

„необработени данни“ означава данни, предадени от отчетните единици след статистическа обработка и валидиране, или данни, генерирани от ЕЦБ при изпълнението на функциите ѝ;

4)

„режим на ЕЦБ за поверителност“ означава режимът на ЕЦБ, според който се определя как да се класифицира, третира и защитава поверителната информация на ЕЦБ.

Член 3

Организационно разделение

1.   ЕЦБ поддържа самостоятелни процедури за вземане на решения за надзорната си функция и за функцията си, свързана с паричната политика.

2.   Всички работни звена на ЕЦБ се ръководят от Изпълнителния съвет. Компетенциите на Изпълнителния съвет по отношение на вътрешната структура на ЕЦБ и на персонала на ЕЦБ включват надзорните задачи. Изпълнителният съвет се консултира с председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет относно тази вътрешна структура.

3.   Персоналът на ЕЦБ, който участва в изпълнението на надзорни задачи, следва да бъде организационно отделен от персонала, който участва в изпълнението на други задачи, възложени на ЕЦБ. Като се има предвид изключението по параграф 4, персоналът, който участва в изпълнението на надзорни задачи, е подчинен на Изпълнителния съвет по отношение на въпросите от организационно и административно естество и по въпросите, свързани с човешките ресурси, но е функционално подчинен на председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет.

4.   ЕЦБ може да създаде споделени услуги, които подпомагат както функцията, свързана с паричната политика, така и надзорната функция на ЕЦБ, за да се гарантира, че тези спомагателни функции не се дублират, като по този начин се гарантира ефикасното и ефективно предоставяне на услуги. Член 6 не се прилага за тези услуги по отношение на обмена на информация между тях и съответната функция по политиката.

Член 4

Професионална тайна

1.   От членовете на Надзорния съвет, на Ръководния комитет и на подструктурите, създадени от Надзорния съвет, от персонала на ЕЦБ и от командирования от участващите държави членки персонал, който изпълнява надзорни задължения, се изисква да не разкриват информация, която е обхваната от задължението за пазене на професионална тайна, дори след като са престанали да изпълняват задълженията си.

2.   Спрямо лицата, получили достъп до данни, за които въз основа на законодателството на Съюза съществува задължение за пазене на тайна, се прилагат разпоредбите на това законодателство.

3.   Посредством разпоредби в съответните договори ЕЦБ прилага равностойни изисквания за пазене на професионална тайна спрямо физическите лица, които предоставят, пряко или непряко, постоянно или понякога, услуги, свързани с изпълнението на надзорни задължения.

4.   Правилата за професионална тайна по Директива 2013/36/ЕС се прилагат спрямо лицата, посочени в параграфи 1—3. Поверителната информация, която такива лица получават в хода на изпълнението на служебните си задължения, може да се разкрива единствено в съкратена или обобщена форма по начин, който не позволява да се идентифицират отделните кредитни институции, като с това не се засягат случаите, попадащи в приложното поле на наказателното право.

5.   Независимо от това, когато дадена кредитна институция е обявена в несъстоятелност или е в производство по принудителна ликвидация, поверителната информация, която не се отнася до трети страни, участващи в усилията за оздравяване на тази кредитна институция, може да се разкрива в производства по граждански или търговски дела.

6.   Разпоредбите на настоящия член не възпрепятстват надзорната функция на ЕЦБ да обменя информация с други органи на Съюза или с националните органи в съответствие с приложимото право на Съюза. За информацията, която е обменена по този начин, се прилагат параграфи 1—5.

7.   Режимът на ЕЦБ за поверителност се прилага спрямо членовете на Надзорния съвет на ЕЦБ, персонала на ЕЦБ и командирования от участващите държави членки персонал, който изпълнява надзорни задължения, дори след като са престанали да изпълняват задълженията си.

Член 5

Общи принципи за достъп до информация между функциите по политиката и класифициране

1.   Независимо от разпоредбите на член 4 между функциите по политиката може да се обменя информация, при условие че това е позволено от приложимото право на Съюза.

2.   С изключение на необработените данни, информацията се класифицира от тази функция по политиката на ЕЦБ, която притежава информацията, в съответствие с режима на ЕЦБ за поверителност. Необработените данни се класифицират отделно. Обменът на поверителна информация между двете функции по политиката се регулира от управленски и процедурни правила, съставени за тази цели, и от изискването за „необходимост да се знае“, наличието на което се доказва от функцията по политиката на ЕЦБ, отправяща искането.

3.   Освен ако е предвидено друго в настоящото решение, правилата за достъпа на надзорната функция или на функцията, свързана с паричната политика, до поверителна информация от съответната друга функция по политиката се определят от тази функция по политиката на ЕЦБ, на която принадлежи информацията, в съответствие с режима на ЕЦБ за поверителност. В случай на спор между двете функции по политиката на ЕЦБ по отношение на достъпа до поверителна информация, достъпът до поверителната информация се определя от Изпълнителния съвет в съответствие с принципа на разделение. Осигурява се последователност на решенията относно правото на достъп и подходящо протоколиране на тези решения.

Член 6

Обмен на поверителна информация между функциите по политиката

1.   При поискване и след като получат одобрението на Изпълнителния съвет, функциите по политиката на ЕЦБ разкриват на другата съответна функция поверителна информация под формата на неанонимизирани данни от общото отчитане (COREP) и от финансовото отчитане (FINREP) (8), както и други необработени данни въз основа на „необходимостта да се знае“, освен ако в правото на Съюза е предвидено друго. При поискване надзорната функция на ЕЦБ разкрива на функцията на ЕЦБ, свързана с паричната политика, поверителна информация под формата на анонимизирани COREP данни и FINREP данни въз основа на „необходимостта да се знае“, освен ако в правото на Съюза е предвидено друго.

2.   Функциите по политиката на ЕЦБ не разкриват на другата съответна функция по политиката поверителна информация, съдържаща оценки или препоръки в областта на политиката, освен ако е налице искане въз основа на „необходимостта да се знае“, като се осигури упражняването на всяка функция по политиката в съответствие с приложимите цели, и ако Изпълнителният съвет изрично е разрешил това разкриване.

При постъпило искане въз основа на „необходимостта да се знае“ и като се осигури упражняването на всяка функция по политиката в съответствие с приложимите цели, функциите по политиката на ЕЦБ могат да разкриват на другата съответна функция по политика поверителна обобщена информация, която не съдържа информация за отделни банки, нито чувствителна от гледна точка на политиката информация, свързана с подготовката на решения.

3.   Анализът на поверителната информация, получена по настоящия член, се извършва самостоятелно от получаващата информацията функция по политиката в съответствие с целта ѝ. Всяко последващо решение се взема единствено въз основа на него.

Член 7

Обмен на поверителна информация, съдържаща лични данни

Обменът на информация, съдържаща лични данни, се урежда от приложимото право на Съюза в областта на защитата на физическите лица при обработването на лични данни и в областта на свободното движение на тези данни.

Член 8

Обмен на поверителна информация в извънредни ситуации

Независимо от разпоредбите на член 6 при извънредна ситуация по смисъла на член 114 от Директива 2013/36/ЕС функциите по политиката на ЕЦБ предоставят незабавно поверителна информация на другата съответна функция по политиката на ЕЦБ, ако тази информация е от значение за изпълнението на задачите ѝ по отношение на конкретната извънредна ситуация.

Член 9

Заключителна разпоредба

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 17 септември 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Регламент (ЕС) № 673/2014 на Европейската централна банка от 2 юни 2014 г. относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник (ЕЦБ/2014/26) (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 72).

(3)  Решение ЕЦБ/2014/1 от 22 януари 2014 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 95, 29.3.2014 г., стр. 56).

(4)  Вж. също съображение О от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ в рамките на единния надзорен механизъм (2013/694/ЕС) (ОВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 1); и съображение Ж от Меморандума за разбирателство между Съвета на Европейския съюз и Европейската централната банка относно сътрудничеството по процедурите, свързани с единния надзорен механизъм (ЕНМ).

(5)  Вж. съображение З от Междуинституционалното споразумение. Съгласно съображение 74 от Регламента за ЕНМ изискванията спрямо обмена на информация с персонала, който не участва в надзорната дейност, не следва да възпрепятстват ЕЦБ да обменя информация в рамките на ограниченията и при условията, определени в съответните законодателни актове на Съюза, включително с Комисията за целите на изпълнението на нейните задачи по членове 107 и 108 от ДФЕС и съгласно правото на Съюза в областта на засиленото икономическо и бюджетно наблюдение.

(6)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(7)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(8)  Вж. Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на надзорната отчетност на институциите съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗВАДКА ОТ РЕЖИМА НА ЕЦБ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За всеки документ, създаден от ЕЦБ, трябва да се определи една от петте класификации за сигурност по-долу.

Документите, получени от лица извън ЕЦБ, се третират в съответствие с обозначението за класификация върху документа. Ако на документа няма обозначение за класификация или получателят прецени, че обозначената класификация е прекалено ниска, документът трябва да бъде обозначен наново с подходящото ниво според класификацията на ЕЦБ, което се обозначава ясно поне на първата страница. Класификацията следва да се обозначи като по-ниска само с писменото разрешение на организацията, от която произхожда документът.

Петте класификации за сигурност на ЕЦБ със съответните им права на достъп са описани по-долу.

ECB-SECRET

:

Достъпът в рамките на ЕЦБ е ограничен до лицата със строга „необходимост да знаят“ и се одобрява от служител на ЕЦБ, заемащ висша ръководна длъжност в структурното звено, от което произхожда документът, или от по-висшестоящ от него служител.

ECB-CONFIDENTIAL

:

Достъпът в рамките на ЕЦБ е ограничен до лицата с „необходимост да знаят“ с достатъчен обхват, за да се позволи на персонала да осъществява достъп до информация, относима към неговите задачи, и да поема задачите на колеги с минимално забавяне.

ECB-RESTRICTED

:

Може да се предостави достъп на персонал на ЕЦБ и ако е целесъобразно — на персонала на ЕСЦБ с легитимен интерес.

ECB-UNRESTRICTED

:

Може да се предостави достъп на целия персонал на ЕЦБ и ако е целесъобразно — на персонала на ЕСЦБ с легитимен интерес.

ECB-PUBLIC

:

С разрешение да се предостави на обществеността.


Top