EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 9 юли 2014 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/22 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър и на Решение ЕЦБ/2013/36 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 240/26


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 юли 2014 година

за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/22 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър и на Решение ЕЦБ/2013/36 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения

(ЕЦБ/2014/32)

(2014/527/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18 и член 34.1, второ тире от него,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1), и по-специално раздел 1.6 и раздели 6.3.1 и 6.3.2 от приложение I към тях,

като има предвид, че:

(1)

Съдържанието на решения ЕЦБ/2013/22 (2) и ЕЦБ/2013/36 (3) следва да бъде включено в Насоки ЕЦБ/2013/4 (4) — основния правен акт, уреждащ временните мерки по отношение на операциите по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения.

(2)

От съображения за яснота и съгласуваност и с оглед опростяване на рамката за обезпеченията на Евросистемата тези стъпки са приложени посредством преработване на Насоки ЕЦБ/2013/4.

(3)

Поради това решения ЕЦБ/2013/22 и ЕЦБ/2013/36 следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на решения ЕЦБ/2013/22 и ЕЦБ/2013/36

1.   Решения ЕЦБ/2013/22 и ЕЦБ/2013/36 се отменят с действие от 20 август 2014 г.

2.   Препращанията към отменените решения се тълкуват като препращания към Насоки ЕЦБ/2014/31.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 9 юли 2014 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 юли 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  Решение ЕЦБ/2013/22 от 5 юли 2013 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ОВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 27).

(3)  Решение ЕЦБ/2013/36 от 26 септември 2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ОВ L 301, 12.11.2013 г., стр. 13).

(4)  Насоки ЕЦБ/2013/4 от 20 март 2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ОВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 23).


Top