EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 31 януари 2014 година относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото (ЕЦБ/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/7


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 31 януари 2014 година

относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото

(ЕЦБ/2014/5)

(2014/434/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки, чиято парична единица не е еврото, могат да поискат да участват в единния надзорен механизъм (ЕНМ). За тази цел те могат да поискат от Европейската централна банка (ЕЦБ) да установят тясно сътрудничество във връзка със задачите, посочени в членове 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, по отношение на всички кредитни институции, установени в тази държава членка.

(2)

Тясното сътрудничество се установява с решение на ЕЦБ, при условие че са изпълнени условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(3)

Необходимо е да се посочат процедурните аспекти, които се отнасят до а) исканията на държави членки, чиято парична единица не е еврото (наричани по-долу „държави членки извън еврозоната“), за установяване на тясно сътрудничество, б) оценката на тези искания от ЕЦБ, и в) решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество с конкретната държава членка.

(4)

Регламент (ЕС) № 1024/2013 определя и случаите, в които тясното сътрудничество може да бъде временно преустановено или прекратено от ЕЦБ. Необходимо е да се посочат процедурните аспекти, които се отнасят до потенциалното временно преустановяване и прекратяване на тясното сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ДЯЛ 1

ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

1.

„по-малко значимо поднадзорно лице“ е поднадзорно лице, което е а) установено в държава членка извън еврозоната, която е участваща държава членка в съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, и б) което няма статут на значимо поднадзорно лице съгласно решение на ЕЦБ, основано на член 6, параграф 4 или член 6, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

2.

„национален компетентен орган“ е национален компетентен орган съгласно определението по член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

3.

„определен на национално равнище орган“ е определен на национално равнище орган съгласно определението по член 2, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

4.

„неучастваща държава членка“ е всяка държава членка, която не е участваща държава членка съгласно определението по член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

5.

„държава членка, която отправя искането“ е неучастваща държава членка, която в съответствие с член 2 от настоящото решение е уведомила ЕЦБ относно своето искане за установяване на тясно сътрудничество съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

6.

„значимо поднадзорно лице“ е поднадзорно лице, което е а) установено в държава членка извън еврозоната, която е участваща държава членка, и б) което има статут на значимо поднадзорно лице съгласно решение на ЕЦБ, основано на член 6, параграф 4 или параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

7.

„поднадзорно лице“ е кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг, определени в Регламент (ЕС) № 1024/2013 и установени в държавата членка, която отправя искането, както и клон, установен в държава членка, която отправя искането, от кредитна институция, която е установена в неучастваща държава членка.

Член 2

Искане за установяване на тясно сътрудничество

1.   Неучастваща държава членка, която желае да участва в ЕНМ, отправя искане до ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество, като се използва образецът, предоставен в приложение I.

2.   Искането се отправя най-малко пет месеца преди датата, от която неучастващата държава членка възнамерява да участва в ЕНМ.

Член 3

Съдържание на искането за установяване на тясно сътрудничество

1.   Искането за установяване на тясно сътрудничество включва следното:

а)

поемане на задължение от държавата членка, която отправя искането, да гарантира, че нейният национален компетентен орган и нейният определен на национално равнище орган ще спазват всички указания, насоки или искания, издадени от ЕЦБ от датата на установяване на тясното сътрудничество;

б)

поемане на задължение от държавата членка, която отправя искането, да предоставя цялата информация за установените в тази държава членка поднадзорни лица, която ЕЦБ може да изиска с цел да направи цялостна оценка на тези поднадзорни лица. Държавата членка, която отправя искането, гарантира, че информацията, необходима за оценяване на значимостта и за извършване на цялостна оценка съгласно член 7, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на кредитните институции, установени в тази държава членка, може да бъде предоставена на ЕЦБ веднага след уведомяването на ЕЦБ за искането за установяване на тясно сътрудничество;

в)

ангажимент, че всички поверителни данни, поискани от ЕЦБ за финализирането на подготвителните ѝ дейности, ще бъдат предоставени на ЕЦБ.

2.   Искането за установяване на тясно сътрудничество се придружава от следното:

а)

поемане на задължение от държавата членка, която отправя искането, че ще приеме съответното национално законодателство, за да гарантира, че правните актове, приети от ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, са обвързващи и подлежащи на изпълнение в държавата членка, която отправя искането, и че нейният национален компетентен орган и нейният определен на национално равнище орган са задължени да приемат поисканите от ЕЦБ мерки по отношение на поднадзорните лица, в съответствие с член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

б)

копие на съответния национален законопроект, както и негов превод на английски език, и искане за становище на ЕЦБ относно този законопроект;

в)

поемане на задължение за уведомяване на ЕЦБ незабавно след датата, на която съответното национално законодателство е влязло в сила, и поемане на задължение за предоставяне на потвърждение съгласно член 7, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, като се използва образецът, предоставен в приложение II към настоящото решение. Потвърждението включва удовлетворяващо ЕЦБ правно становище, което потвърждава, че приетите от ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 правни актове ще бъдат обвързващи и подлежащи на изпълнение в държавата членка, която отправя искането, и че съответното национално законодателство задължава националния компетентен орган и определения на национално равнище орган да следват специалните указания, насоки, искания и мерки на ЕЦБ по отношение на значими поднадзорни лица, както и общите указания, насоки, искания и мерки на ЕЦБ по отношение на по-малко значими поднадзорни лица, в рамките на определения от ЕЦБ срок, когато такъв е посочен.

3.   Държавата членка, която отправя искането, предоставя на ЕЦБ цялата съответна документация, която ЕЦБ счита за подходяща за целите на оценяване на нейното искане. Държавата членка, която отправя искането, гарантира и че на ЕЦБ се предоставя цялата информация, която ЕЦБ счита за подходяща за целите на оценяване на значимостта на кредитните институции и за извършване на цялостната оценка, изискуема съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Член 4

Оценка от ЕЦБ на искането за установяване на тясно сътрудничество

1.   ЕЦБ потвърждава писмено получаването на искане от държава членка за установяване на тясно сътрудничество.

2.   ЕЦБ може да поиска цялата допълнителна информация, която счита за подходяща за целите на оценката на искането на държавата членка, включително информация за оценката на значимостта на кредитни институции и за извършване на цялостната оценка.

Когато вече е извършила цялостна оценка на кредитните институции, установени в нейната юрисдикция, държавата членка, която отправя искането, предоставя подробна информация за резултатите. ЕЦБ може да реши, че не е необходима допълнителна оценка, при условие че а) качеството и методологията на оценката, извършена от националните органи, съответстват на стандартите на ЕЦБ и б) ЕЦБ счита, че оценката, извършена от националните органи, все още е актуална и че няма съществена промяна в състоянието на кредитните институции, установени в държавата членка, която отправя искането, която да налага допълнителна оценка.

3.   Когато оценява съответното национално законодателство, оценката на ЕЦБ също така взема предвид практическото прилагане на това законодателство.

4.   Най-късно 3 месеца след получаване от ЕЦБ на потвърждението, посочено в член 3, параграф 2, буква в), или, когато е приложимо, на допълнителната информация, поискана от ЕЦБ съгласно параграф 2, ЕЦБ уведомява държавата членка, която отправя искането, за своята предварителна оценка. Държавата членка, която отправя искането, разполага с възможността да представи своето становище в срок до 20 дни от получаването на предварителната оценка. Тази кореспонденция между ЕЦБ и държавата членка, която отправя искането, е поверителна.

Член 5

Решение за установяване на тясно сътрудничество

1.   Когато въз основа на предоставената от държавата членка, която отправя искането, информация ЕЦБ заключи, че държавата членка, която отправя искането, отговаря на критериите, установени в член 7, параграф 2, букви а)—в) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 за установяване на тясно сътрудничество, и след извършване на цялостната оценка и предоставяне на потвърждението в съответствие с приложение II към настоящото решение, ЕЦБ приема решение въз основа на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, което е с адресат държавата членка, която отправя искането, и с което се установява тясно сътрудничество.

2.   Посоченото в параграф 1 решение указва условията и реда за прехвърляне на надзорните задачи на ЕЦБ и датата на започване на тясното сътрудничество, което е в зависимост, ако това е приложимо, от напредъка на държавата членка, която отправя искането, в прилагането на мерките, които са изискуеми във връзка с резултатите от цялостната оценка.

3.   Когато въз основа на предоставената от държавата членка, която отправя искането, информация ЕЦБ заключи, че държавата членка, която отправя искането, не отговаря на критериите, установени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, или когато ЕЦБ не получи информацията, необходима за извършване на нейната оценка, в срок до една година от уведомлението за искането на държавата членка, ЕЦБ може да приеме решение, което е с адресат държавата членка, която отправя искането, и с което се отхвърля искането за установяване на тясно сътрудничество.

4.   Решенията на ЕЦБ, посочени в параграфи 1 и 3, съдържат мотивите, на които се основават.

5.   В съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 решението за установяване на тясно сътрудничество се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и започва да се прилага 14 дни след публикуването му.

ДЯЛ 2

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 6

Временно преустановяване или прекратяване

1.   Когато реши да преустанови временно тясно сътрудничество съгласно член 7, параграф 5 или параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ посочва причините за това, пояснява последиците от решението за временно преустановяване и указва датата, от която временното преустановяване започва да действа, както и периода, през който се прилага временното преустановяване. Този период не може да бъде по-дълъг от шест месеца. ЕЦБ може да удължи периода при изключителни обстоятелства, но само веднъж.

2.   Когато причините за временното преустановяване по член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 не са отстранени или когато ЕЦБ реши да прекрати тясното сътрудничество, ЕЦБ прекратява тясното сътрудничество, като приема ново решение за тази цел.

3.   Когато реши да прекрати тясно сътрудничество съгласно член 7, параграф 5 или параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ посочва причините за това и пояснява последиците от решението за прекратяване, като указва датата, от която прекратяването започва да действа.

4.   Решението на ЕЦБ за временно преустановяване или прекратяване на тясно сътрудничество може също така да урежда и условията и реда за заплащане на таксите, дължими от поднадзорните лица, които се намират в съответната държава членка.

5.   Когато държавата членка, с която е установено тясно сътрудничество съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, поиска от ЕЦБ да прекрати тясното сътрудничество при условията на член 7, параграфи 6 и 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ приема решение, което пояснява последиците от решението за прекратяване, като указва и датата, от която прекратяването започва да действа.

6.   Решенията на ЕЦБ, които са приети във връзка с поднадзорни лица в държавата членка, с която е установено тясно сътрудничество, и които са в сила преди прекратяването на това тясно сътрудничество, остават валидни, независимо от прекратяването на тясното сътрудничество.

7.   Решенията за временно преустановяване или прекратяване на тясно сътрудничество се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 27 февруари 2014 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 31 януари 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2013

От

[държава членка, която отправя искането]

Уведомление до ЕЦБ за искане за установяване на тясно сътрудничество съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

1.

[Държавата членка, която отправя искането] с настоящото иска да установи тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и в съответствие с разпоредбите на Решение ЕЦБ/2014/5 от 31 януари 2014 г. относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото.

2.

[Държавата членка, която отправя искането] с настоящото се задължава:

а)

да гарантира, че нейният национален компетентен орган и определеният на национално равнище орган ще спазват всички указания, насоки, мерки или искания, издадени от ЕЦБ по отношение на поднадзорните лица (съгласно определеното в Решение ЕЦБ/2014/5).

По-специално в съответното национално законодателство също така ще се гарантира, че националният компетентен орган и определеният на национално равнище орган ще бъдат задължени да следват специалните указания, насоки, искания и мерки на ЕЦБ по отношение на значими поднадзорни лица, както и общите указания, насоки, искания и мерки на ЕЦБ по отношение на по-малко значими поднадзорни лица. В тази връзка [държавата членка, която отправя искането] с настоящото се задължава:

да приеме съответното национално законодателство, за да гарантира, че правните актове, приети от ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, са обвързващи и подлежащи на изпълнение в [съответната държава членка] и че нейният национален компетентен орган и определеният на национално равнище орган ще бъдат задължени да приемат поисканите от ЕЦБ мерки по отношение на поднадзорни лица в съответствие с член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,

да уведоми ЕЦБ относно датата, на която съответното национално законодателство е влязло в сила;

б)

да предоставя по всяко време, след като ЕЦБ е уведомена за искането за установяване на тясно сътрудничество и преди установяването на тясно сътрудничество и при поискване от ЕЦБ, както и по всяко време след това, и цялата информация за установените в тази държава членка поднадзорни лица, която Европейската централна банка може да изиска с цел да направи цялостна оценка на тези поднадзорни лица, включително поверителната информация.

Информацията, която следва да бъде предоставена на ЕЦБ, включва:

i)

копие на съответния национален законопроект;

ii)

актуална информация относно институциите, установени в държавата членка, която отправя искането, като тя включва най-малкото пълен списък на следните лица, намиращи се в държавата членка:

кредитни институции,

финансови холдинги или смесени финансови холдинги на най-високото равнище в поднадзорните групи, и

трансгранични клонове на кредитни институции от други държави,

както и данни за общите активи за всяко лице.

За кредитните институции, които са дъщерни предприятия, и за клоновете се предоставят идентификационни данни на техните преки и крайни институции майки.

За поднадзорни групи, чието главно управление се намира в държавата членка и над които се извършва надзор в държавата членка, се предоставя информация относно чуждестранните компоненти в групата;

iii)

лица за контакт в националния компетентен орган и в определения на национално равнище орган, до които да се адресират исканията на ЕЦБ за допълнителна информация.

За държавата членка:

[Подпис]

копие до:

i)

Европейската комисия

ii)

Европейския банков орган

iii)

другите държави членки


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЕЦ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2, БУКВА в) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2013

От

[държава членка, която отправя искането]

До

Европейската централна банка (ЕЦБ)

Потвърждение съгласно член 7, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 във връзка с искане за установяване на тясно сътрудничество съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

[Държавата членка, която отправя искането] с настоящото потвърждава, че е приела съответното национално законодателство, за да гарантира, че правните актове, приети от ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) №1024/2013, са обвързващи и подлежащи на изпълнение в [съответната държава членка] и че нейният национален компетентен орган и определеният на национално равнище орган ще бъдат задължени да приемат поисканите от ЕЦБ мерки по отношение на поднадзорните лица в съответствие с член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, и че това съответно национално законодателство е влязло в сила на [ПОСОЧЕТЕ ДАТА].

В допълнение прилагаме правно становище, което потвърждава, че съответното национално законодателство също така гарантира, че националният компетентен орган и определеният на национално равнище орган ще бъдат задължени да следват специалните указания, насоки, искания и мерки на ЕЦБ по отношение на значими поднадзорни лица, както и общите указания, насоки, искания и мерки на ЕЦБ по отношение на по-малко значими поднадзорни лица.

За държавата членка:

[Подпис]

Допълнение

:

Копие на съответното национално законодателство, прието от държавата членка, която отправя искането, за да гарантира, че правните актове, приети от ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, са обвързващи и подлежащи на изпълнение в [съответната държава членка] и че нейният национален компетентен орган и определеният на национално равнище орган ще бъдат задължени да приемат поисканите от ЕЦБ мерки по отношение на поднадзорните лица.


Top