EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1423

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1423/2013 на Комисията от 20 декември 2013 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на изискванията към институциите във връзка с оповестяването на собствените средства текст от значение за ЕИП

OJ L 355, 31.12.2013, p. 60–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; отменен от 32021R0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1423/oj

31.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 355/60


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1423/2013 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2013 година

за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на изискванията към институциите във връзка с оповестяването на собствените средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 437, параграф 2, трета алинея и член 492, параграф 5, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 575/2013 се съдържат международно приетите стандарти на Третата нормативна рамка за банките на Базелския комитет за банков надзор (2) (оттук нататък „Базел III“). Следователно и поради факта, че целта на изискванията за оповестяване е повишаване на прозрачността при капиталовите изисквания с оглед на съпоставянето им, определените правила за оповестяване, приложими към европейските институции съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), следва да бъдат съгласувани с международната рамка, отразена в издадения от Базелския комитет за банков надзор „Състав на изискванията за оповестяване на капитала“ (4), при отчитане на нормативната рамка на ЕС и нейните особености.

(2)

Следва да се предостави набор от образци за оповестяване с оглед осигуряване на еднообразното прилагане на Регламент (ЕС) № 575/2013. Такива образци за оповестяване следва да включват образец за оповестяване на собствените средства, който подробно да представя капиталовата позиция на институциите, както и образец за характеристиките на капиталовите инструменти, който да определя доколко подробно следва да бъдат оповестени характеристиките на капиталовите инструменти на дадена институция.

(3)

Обхватът на консолидацията за счетоводни цели се различава от този за регулаторни цели и това води до различия между информацията, използвана за изчисляването на собствените средства, и използваната в публикуваните финансови отчети, по-специално по отношение на елементите на собствените средства. За да бъде преодоляно несъответствието между данните, използвани за изчисляването на собствените средства, и тези, използвани във финансовите отчети на институциите, е необходимо също така да бъде оповестено как прилагането на обхвата на консолидация за регулаторни цели променя елементите във финансовите отчети, използвани за изчисляване на собствените средства. Следователно в настоящия регламент следва да бъде включена и методика за балансово равняване, която да предоставя информация за равняването между балансовите позиции, използвани за изчисляване на собствените средства и на изискуемите собствени средства. За тази цел следва да се използва баланс с обхват за регулаторни цели, съдържащ единствено елементите на собствените средства.

(4)

Финансовите отчети на някои от институциите, към които се прилагат тези изисквания за оповестяване, са обширни и сложни. Следователно за да се подпомогнат институциите при определянето на балансовото равняване, е необходим да бъде изработен еднообразен подход с ясно определени етапи.

(5)

Разпоредбите в настоящия регламент са тясно свързани, тъй като разглеждат оповестяването на елементите на собствените средства. С оглед съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях от лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, е желателно всички свързани с оповестяването на собствените средства технически стандарти за изпълнение, изисквани от Регламент (ЕС) № 575/2013, да бъдат включени в един регламент.

(6)

В Регламент (ЕС) № 575/2013 се съдържат значителен брой преходни разпоредби за собствените средства и изискванията по отношение на тях. За получаването на ясна картина на платежоспособността на институциите е необходимо въвеждането на допълнителен образец за оповестяване през преходния период с оглед на тези преходни разпоредби.

(7)

Датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 575/2013 е 1 януари 2014 г., като институциите ще трябва да приведат системите си в съответствие с изискванията в настоящия регламент, за което следва да им бъде предоставено достатъчно време.

(8)

Настоящият регламент се основава на проектите за технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския банков орган на Европейската комисия.

(9)

Европейският банков орган проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5) Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя единни образци за целите на оповестяването по член 437, параграф 1, букви а), б), г) и д) и член 492, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 2

Пълно равняване на елементите на собствените средства и заверените финансови отчети

С цел да се изпълни изискването по член 437, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 за оповестяване на пълно равняване на елементите на собствените средства към заверените финансови отчети, институциите прилагат методиката в приложение I и публикуват информацията за балансовото равнение в резултат от прилагането ѝ.

Член 3

Описание на основните характеристики на емитираните от институции инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

С цел да се изпълни изискването по член 437, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 за оповестяване на основните характеристики на емитираните от институции инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред, институциите попълват и публикуват съгласно указанията в приложение III образеца по приложение II за основните характеристики на капиталовите инструменти.

Член 4

Оповестяване на естеството и размера на конкретни елементи на собствените средства

С цел да се изпълни изискването по член 437, параграф 1, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 575/2013 за оповестяване на конкретни елементи на собствените средства, институциите попълват и публикуват съгласно указанията в приложение V общия образец за оповестяване на собствените средства от приложение IV.

Член 5

Оповестяване на естеството и размера на конкретни елементи на собствените средства по време на преходния период

С оглед изискването по член 492, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за оповестяване на допълнителните елементи на собствените средства, чрез дерогация от член 4 за периода от 31 март 2014 г. до 31 декември 2017 г., вместо общия образец за оповестяване на собствените средства от приложение IV според указанията в приложение V институциите попълват и публикуват според указанията в приложение VII временния образец за оповестяване на собствените средства от приложение VI.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 31 март 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стp. 338).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OB L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Методика за балансово равняване

1)

Институциите прилагат описаната в настоящото приложение методика с оглед предоставяне на информация за равняването между балансовите позиции, използвани за изчисляване на собствените средства, и тези, използвани за изчисляване на изискуемите собствени средства. Елементите на собствените средства в заверените финансови отчети включват всички елементи, които са компоненти на изискуемите собствени средства или се приспадат от тях — собствен капитал, пасиви, като например дълг, както и балансови позиции, които засягат изискуемите собствени средства, като нематериални активи, репутация, активи с отсрочен данък.

2)

Институциите използват като отправна точка съответните балансови позиции, използвани за изчисляване на собствените средства, както са ги посочили в публикуваните си финансови отчети. Финансовите отчети се приемат за заверени, когато равняването е извършено спрямо финансовите отчети, изготвени в края на годината.

3)

Когато институциите изпълняват предвидените в осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 задължения на консолидирана или подконсолидирана основа и когато обхватът на консолидацията или използваният в баланса във финансовите отчети метод за консолидиране се различава от обхвата на консолидацията и метода за консолидиране по първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, те оповестяват и баланса с обхват за регулаторни цели, т.е. баланса, съставен съобразно правилата в първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с пруденциалната консолидация, ограничаващ се до елементите на собствените средства. Балансът с обхват за регулаторни цели е поне толкова подробен, колкото и балансът във финансовите отчети по отношение на елементите на собствените средства, и неговите елементи се представят срещу съответните елементи на собствените средства в баланса във финансовите отчети с ясна диаграма на съответствието. Институциите представят качествена и количествена информация за разликите в елементите на собствените средства, породени от използвания в двата баланса обхват и метод за консолидиране.

4)

На второ място, институциите разширяват елементите на собствените средства в баланса с обхват за регулаторни цели, така че всички компоненти, изисквани от временния образец за оповестяване или от образеца за оповестяване на собствените средства, да бъдат посочени отделно. Институциите разширяват елементите на баланса до степента на обособеност, която е необходима за извличането на компонентите, изисквани от временния образец за оповестяване или от образеца за оповестяване на собствените средства.

5)

На трето място, институциите съставят диаграма на съответствието между елементите, извлечени в резултат на разширяването на баланса с обхват за регулаторни цели, както е описано в точка 4, и елементите във временния образец за оповестяване или в образеца за оповестяване на собствените средства.

6)

Когато институциите се съобразяват с предвидените в осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 задължения на консолидирана или подконсолидирана основа и обхватът на консолидацията и използваният за целите на баланса във финансовите отчети метод за консолидиране не се различава от обхвата на консолидацията и метода за консолидиране по първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като липсата на разлики между съответните обхвати и методи за консолидиране бива ясно обявена, за баланса във финансовите отчети се прилагат само точки 4 и 5 от настоящото приложение.

7)

Когато институциите изпълняват предвидените в осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 задължения на индивидуална основа, за баланса във финансовите отчети се прилагат точки 4 и 5 от настоящото приложение, без да се прилага точка 3 от настоящото приложение.

8)

Информацията за равняването на баланса във връзка с елементите на собствените средства, породени в резултат от прилагането на описаната в настоящото приложение методика, може да бъде предоставена в незаверен формат.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за основните характеристики на капиталовите инструменти

Image 1

Текст на изображението

Image 2

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Инструкции за попълване на образеца за основните характеристики на капиталовите инструменти

1)

Институциите прилагат указанията в настоящото приложение при попълването на образеца за основните характеристики на капиталовите инструменти от приложение II.

2)

Институциите попълват настоящия образец за следните категории: инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред.

3)

Образците се състоят от колони с характеристиките на различните инструменти. Когато капиталовите инструменти от една и съща категория имат идентични характеристики, институциите могат да попълнят само една от колоните, като оповестяват тези идентични характеристики и посочват емисиите, за които те се отнасят.