EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1374

Регламент (ЕС) № 1374/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 36 текст от значение за ЕИП

OJ L 346, 20.12.2013, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1374/oj

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1374/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 36

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 29 май 2013 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува изменения на Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи. Целта на измененията е да се поясни, че обхватът на оповестяванията на информация относно възстановимата сума на активите, когато тази сума е определена въз основа на справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба, се ограничава до обезценените активи.

(3)

Допитването до Техническата експертна група на Европейската консултативна група по финансово отчитане потвърди, че измененията на МСС 36 удовлетворяват техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 Международният счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всички предприятия прилагат посочените в член 1 изменения най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСС 36

МСС 36

Обезценка на активи

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП, с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на адрес: www.iasb.org

Изменение на МСС 36 Обезценка на активи

Оповестявания на възстановимата сума за нефинасови активи

Изменят се параграфи 130 и 134, както и заглавието над параграф 138. Добавя се параграф 140Й.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

130.

Предприятието оповестява следната информация за отделен актив (включително репутация) или за единица, генерираща парични потоци, за които е била призната загуба от обезценка или обратно възстановена загуба през периода:

а)

...

д)

възстановимата стойност на актива (единицата, генерираща парични потоци) и дали възстановимата стойност на актива (единицата, генерираща парични потоци) е равна на справедливата му стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба, или на стойността му в употреба.

е)

ако възстановимата стойност е равна на справедливата стойност, намалена с разходите за изваждане от употреба, предприятието оповестява следната информация:

i)

нивото от йерархията на справедливите стойности (вж. МСФО 13), в рамките на което е категоризирана оценката на справедливата стойност на актива (единицата, генерираща парични потоци) в цялостния ѝ обхват (като не се взема предвид фактът, дали „разходите по изваждане от употреба“ са наблюдаеми);

ii)

за оценките на справедливата стойност, категоризирани в ниво 2 и ниво 3 от йерархията на справедливите стойности — описание на техниката(ите) за оценяване, използвани за оценяване на справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба. Ако е имало промяна в техниката за оценяване, предприятието оповестява тази промяна и причината(ите) за нея; и

iii)

за оценките на справедливата стойност, категоризирани в ниво 2 и ниво 3 от йерархията на справедливите стойности — всяко ключово предположение, на което ръководството е основало своите изчисления на справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба. Ключови предположения са тези, към които възстановимата стойност на актива (единицата, генерираща парични потоци) е най-чувствителна. Предприятието оповестява също дисконтовия(ите) процент(и), използван(и) при изготвяне на настоящата и предходната оценка, ако справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба, се оценява по техниката на настоящата стойност.

ж)

Приблизителни оценки, използвани за определяне на възстановимите стойности на единици, генериращи парични потоци, съдържащи репутация или нематериални активи с неопределен полезен живот

134.

Предприятието оповестява информацията, изисквана по букви а) — е), за всяка единица (или група единици), генерираща парични потоци, за която балансовата стойност на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот, разпределени към тази единица (или група единици), е значителна в сравнение с общата балансова стойност на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот на предприятието:

а)

...

в)

базата, на която е определена възстановимата стойност на единицата (групата единици) (т.е. стойност в употреба или справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба).

г)

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

138.

140Й

През май 2013 г. бяха изменени параграфи 130 и 134, както и заглавието над параграф 138. Предприятието прилага тези изменения със задна дата за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Предприятието не може да прилага тези изменения за периоди (включително сравнителни периоди), в които не прилага същевременно и МСФО 13.


Top