Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1372

Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 текст от значение за ЕИП и за Швейцария

OJ L 346, 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1372/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2), и по-специално член 92 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Административната комисия за координация на системите за социална сигурност бяха получени искания от държави членки за изменение на приложения VIII и XI към Регламент (ЕО) № 883/2004 и на приложения 1 и 5 към Регламент (ЕО) № 987/2009 с цел привеждането им в съответствие с промените в националното законодателство или опростяване прилагането на посочените регламенти.

(2)

Приложенията към Регламент (ЕО) № 883/2004 имат за цел да предоставят в обобщен вид информация за държавите членки, които не прилагат пропорционалното изчисляване към пенсиите за старост и пенсиите на преживели лица, и за специалните разпоредби относно прилагането на законодателството в държавите членки.

(3)

Приложенията към Регламент (ЕО) № 987/2009 имат за цел да предоставят в обобщен вид информация за разпоредбите за прилагане на двустранните споразумения, които остават или ще влязат в сила, и за държавите членки, които определят максималната сума за възстановяване на обезщетения за безработица на база средната сума на обезщетенията за безработица, предвидени в тяхното законодателство, за предходната календарна година.

(4)

Административната комисия за координация на системите за социална сигурност прие поисканите изменения и направи съответни предложения до Комисията за техническа адаптация на приложенията към Регламент (ЕО) 987/2009 и Регламент (ЕО) № 883/2004.

(5)

Комисията може да се съгласи да бъдат включени предложенията за техническа адаптация на приложенията, упоменати в съображение 4.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

1)

В приложение VIII част 2 се изменя, както следва:

а)

в раздела „АВСТРИЯ“ буква а) се заменя със следното:

„а)

Пенсии за старост и пенсии на преживели лица, получени от тях на база пенсионна сметка съгласно Общия закон за пенсиите (APG) от 18 ноември 2004 г.“;

б)

след раздела „БЪЛГАРИЯ“ се добавя следният нов раздел:

„ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Пенсии, изплатени от схемата по втория стълб, създадена със Закон № 426/2011 Coll. за пенсионните спестявания.“

2)

В приложение ХI, в раздела „НИДЕРЛАНДИЯ“ след буква е) се вмъква следната буква еа):

„еа)

Всяко лице, посочено в член 69, параграф 1 от Zorgverzekeringswet (Закон за здравното осигуряване), което в последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който лицето навършва 65-годишна възраст, получава пенсия или обезщетение, което въз основа на точка 1, буква е) от настоящия раздел се разглежда като пенсия, платима съгласно нидерландското законодателство, се счита за лице, подало искане за пенсия, по смисъла на член 22 от настоящия регламент до навършването на пенсионна възраст по смисъла на член 7а от Algemene Ouderdomswet (Общ закон за пенсиите за старост).“

Член 2

Регламент (ЕО) № 987/2009 се изменя, както следва:

1)

Приложение 1 се изменя, както следва:

а)

раздел „ДАНИЯ — ФРАНЦИЯ“ се заличава;

б)

раздел „ДАНИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“ се заличава;

в)

раздел „ГЪРЦИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“ се заличава;

г)

раздел „ИСПАНИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“ се заличава;

д)

в раздел „ФРАНЦИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ“:

i)

букви а) и б) се заличават;

ii)

букви в) и г) се заменят със следното:

„а)

Споразумението от 2 юли 1976 г. за отказ от възстановяване на разходите за административни проверки и медицински прегледи, предвидени в член 105, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г.

б)

Размяната на писма от 17 юли и 20 септември 1995 г. относно условията за уреждане на взаимни искания в съответствие с членове 93, 95 и 96 от Регламент (ЕИО) № 574/72“;

е)

в раздел „ФРАНЦИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“:

i)

букви б) и в) се заличават;

ii)

буква а) се заменя със следното:

„Споразумението от 28 април 1997 г. за отказ от възстановяване на разходите за административни проверки и медицински прегледи съгласно член 105 от Регламент (ЕИО) № 574/72“;

ж)

раздел „ИТАЛИЯ— НИДЕРЛАНДИЯ“ се заличава;

з)

в раздел „НИДЕРЛАНДИЯ — ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО“:

i)

буква б) се заличава;

ii)

буква а) се заменя със следното:

„Второто изречение от член 3 от Административната договореност от 12 юни 1956 г. за прилагане на Конвенцията от 11 август 1954 г.“

2)

В приложение 5 след раздела „НИДЕРЛАНДИЯ“ се добавя нов раздел „ГЕРМАНИЯ“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.


Top