EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1353

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1353/2013 на Комисията от 9 декември 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Liers vlaaike (ЗГУ)]

OJ L 341, 18.12.2013, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1353/oj

18.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 341/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1353/2013 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2013 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Liers vlaaike (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявката за регистрация на названието „Liers vlaaike“, подадена от Белгия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Liers vlaaike“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 177, 22.6.2013 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти и храни, посочени в точка I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1151/2012:

Клас 2.4.   Хляб, печива, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други хлебарски изделия

БЕЛГИЯ

Liers vlaaike (ЗГУ)


Top