EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията от 4 декември 2013 година за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 341/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1352/2013 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2013 година

за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (1), и по-специално член 6, параграф 1 и член 12, параграф 7 от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 608/2013 се определят условията и процедурите за намеса на митническите органи, когато стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост, са или следва да са били обект на митнически надзор или митнически контрол в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 608/2013 лицата и образуванията имат надлежно право да подават заявление пред компетентния митнически отдел с искане за намеса на митническите органи по отношение на тези стоки (заявление) и могат също така да поискат удължаване на периода, по време на който митническите органи трябва да предприемат намеса в съответствие с по-рано удовлетворено заявление (искане за удължаване).

(3)

С цел да се осигурят хармонизирани условия за подаване на заявленията и исканията за удължаване, следва да се установят стандартни формуляри.

(4)

Тези стандартни формуляри следва да заменят предвидените в Регламент (ЕО) № 1891/2004 на Комисията (3) за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (4), който ще бъде отменен с Регламент (ЕС) № 608/2013.

(5)

Поради това следва Регламент (ЕО) № 1891/2004 да бъде отменен.

(6)

Регламент (ЕС) № 608/2013 се прилага от 1 януари 2014 г. и следователно настоящият регламент следва да бъде приложим от същата дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс, посочен в член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 608/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявлението за искане на намеса на митническите органи по отношение на стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост (заявление), посочено в член 6 от Регламент (ЕС) № 608/2013, се подава чрез попълване на формуляра, изложен в приложение I към настоящия регламент.

2.   Искането за удължаване на периода, по време на който митническите органи трябва да предприемат намеса (искане за удължаване), посочено в член 12 от Регламент (ЕС) № 608/2013, се подава чрез попълване на формуляра, изложен в приложение II към настоящия регламент.

3.   Формулярите, изложени в приложения I и II, се попълват в съответствие с бележките относно попълването, съдържащи се в приложение III.

Член 2

Независимо от разпоредбите на член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 608/2013, изложените в приложения I и II към настоящия регламент формуляри могат при необходимост да бъдат попълвани четливо на ръка.

Посочените формуляри не трябва да съдържат зачерквания, поправки или други промени и се изготвят в два екземпляра.

При попълване на ръка формулярите се попълват с мастило и с главни печатни букви.

Член 3

Регламент (ЕО) № 1891/2004 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1891/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 г. за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост (ОВ L 328, 30.10.2004 г., стр. 16).

(4)  Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост (ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО

I.   СПЕЦИФИКАЦИИ НА КЛЕТКИТЕ ОТ ФОРМУЛЯРА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА НАМЕСА, ИЗЛОЖЕН В ПРИЛОЖЕНИЕ I, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ПОДАТЕЛЯ

Полетата на формуляра, отбелязани със знака (*), са задължителни и трябва да бъдат попълнени.

Когато едно или повече полета от дадена клетка са отбелязани със знака „плюс“ (+), се попълва поне едно от тези полета.

Не се въвеждат данни в клетките, отбелязани с думите „за служебно ползване“.

Клетка 1:   Подател

Данните на подателя на заявлението се вписват в тази клетка. Тя съдържа информация за името и пълния адрес на подателя и неговия телефонен номер, номер на мобилен телефон или факс. Подателят може, когато е приложимо, да впише своя данъчен идентификационен номер, всеки друг национален регистрационен номер и своя регистрационен и идентификационен номер на икономически оператор (EORI номер), който представлява уникален за Съюза номер, даден от митнически орган в държава членка на икономическите оператори, участващи в митническа дейност. Подателят може да впише, когато е приложимо, адресa на своята електронна поща и на своя уебсайт.

Клетка 2:   Съюзно/Национално заявление

Съответната клетка се отмята, за да се посочи дали заявлението е национално или съюзно заявление в съответствие с член 2, точки 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 608/2013.

Клетка 3:   Статус на подателя

Съответната клетка се отмята, за да се посочи статусът на подателя по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 608/2013. Заявлението включва документи за предоставяне на доказателство пред компетентния митнически отдел, че подателят има право да подава заявление.

Клетка 4:   Представител, подаващ заявлението от името на подателя

Когато заявлението се подава посредством представител, данните на представителя се вписват в тази клетка. Заявлението съдържа доказателство за правомощията на представителя да действа като такъв в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се подава заявлението, и съответстващата клетка се отмята.

Клетка 5:   Вид право, за което се отнася заявлението

Видът(овете) право(а) върху интелектуална собственост, което(които) се защитава(т), се посочва(т) чрез отметка в подходящата клетка.

Клетка 6:   Държава членка или при случаите на съюзно заявление — държавите членки, в които се иска намеса на митническите органи

Държавите членки или при случаите на съюзно заявление — държавите членки, в които се иска намеса на митническите органи, се посочват чрез отметка в подходящата клетка.

Клетка 7:   Представител по правни въпроси

Данните на представителя, определен от подателя да отговаря за правните въпроси, се посочват в тази клетка.

Клетка 8:   Представител по технически въпроси

В случай, че представителят по технически въпроси е различен от представителя, посочен в клетка 7, данните на представителя по технически въпроси се посочват в тази клетка.

Клетка 9:   Данни на определените представители по правни и технически въпроси в случай на съюзно заявление

В случай на съюзно заявление данните на представителя или представителите, определени от подателя да отговаря(т) за техническите и правните въпроси в държавите членки, посочени в клетка 6, се предоставят в отделно приложение, което съдържа реквизитите с информация, искана в клетки 7 и 8. В случай че даден представител е определен за повече от една държава членка, ясно се посочват държавите членки, за които той е определен.

Клетка 10:   Процедура при малки пратки

Когато подателят желае да поиска да бъде приложена процедурата за унищожаване на стоки в малки пратки, изложена в член 26 от Регламент (ЕС) № 608/2013, се прави отметка в тази клетка.

Клетка 11:   Списък с правата, за които се отнася заявлението

В тази клетка се вписва информация за правото или правата, които се защитават.

В колона „№“ се вписват поредните номера за всяко право на интелектуална собственост, за което се отнася заявлението.

В колона „Вид право“ се посочва видът право върху интелектуална собственост посредством подходящите съкращения, намиращи се в скоби в клетка 5.

В колона „Списък със стоки, за които се отнася правото“ се вписва видът стоки, които са обхванати от съответното право върху интелектуална собственост и по отношение на които подателят желае да поиска намеса на митническите органи.

Подклетка „Ограничен достъп“ в клетки 12—28

Тази подклетка се отмята, в случай че подателят желае да поиска достъпът до предоставената от него информация в клетки 12—28 да бъде ограничен по смисъла на член 31, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 608/2013.

Страница 2:   Информация относно автентичните стоки в клетки 12—19

Подателят вписва в клетки 12—19 по целесъобразност специфични и технически данни за автентичните стоки, информацията, необходима за лесното разпознаване от митническите органи на стоките, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуална собственост, както и информация, приложима с оглед на извършваните от митническите органи анализ и оценка на риска от нарушение на съответното право или права върху интелектуалната собственост.

Клетка 12:   Данни за стоките

В клетка 12 се съдържа описание на автентичните стоки, включително оформление, графични символи, техният код по Комбинираната номенклатура и тяхната стойност на вътрешния пазар на ЕС. Когато е целесъобразно, подателят представя изображения на тези стоки. Информацията се систематизира по различен вид стоки или различни асортименти от стоки.

Клетка 13:   Отличителни характеристики на стоките

В клетка 13 се съдържа информация относно типичните характеристики на автентичните стоки като маркировки, етикети, осигурителни нишки, холограми, копчета, висящи етикети и баркод, като се посочва точното разположение на характеристиките върху стоките и техния външен вид.

Клетка 14:   Място на производство

В клетка 14 се съдържа информация относно мястото на производство на автентичните стоки.

Клетка 15:   Участващи дружества

В клетка 15 се съдържа информация относно одобрените вносители, доставчици, производители, превозвачи, получатели или износители. Информацията се систематизира по различен вид стоки.

Клетка 16:   Търговци

В клетка 16 се съдържа информация относно лицата или образуванията, притежаващи разрешение да търгуват с продукти, свързани с използването на правото или правата върху интелектуалната собственост, за което(които) се търси защита. Информацията се отнася до името, адреса и регистрационните номера, като EORI номер, на тези лица или образувания, както и информация за това как лицензополучателите могат да демонстрират притежаваното от тях разрешение да използват въпросното право или права върху интелектуалната собственост.

Клетка 17:   Информация за митническото оформяне и дистрибуцията на стоките

В клетка 17 се съдържа информация относно каналите на дистрибуция на автентичните стоки като информация, свързана с централни складове, отдели „Пратки“, видове транспорт, транспортни маршрути и доставки, както и относно митническите процедури и учрежденията, където се извършва оформянето на автентичните стоки.

Клетка 18:   Опаковки

Тази клетка съдържа информация относно опаковките на автентичните стоки, например информация за следното:

а)

вида на опаковките, посочен чрез използване на съответните кодове съгласно приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (1);

б)

типични характеристики на опаковките (например маркировки, етикети, осигурителни нишки, холограми, копчета, висящи етикети и баркод), включително точното разположение на характеристиките върху опаковката;

в)

специален дизайн на опаковката (цвят, форма);

г)

когато е целесъобразно, изображение на тези стоки.

Клетка 19:   Придружаващи документи

В клетка 19 се съдържа информация относно документите, придружаващи автентичните стоки, като брошури, инструкции за употреба, гаранционни документи и др. подобни.

Страница 3:   Информация в клетки 20—27 относно стоките, нарушаващи права върху интелектуалната собственост

В клетки 20—27 подателят вписва по целесъобразност информация, приложима с оглед на извършваните от митническите органи анализ и оценка на риска от нарушение на съответното право или права върху интелектуалната собственост.

Клетка 20:   Данни за стоките

В клетка 20 се съдържа описание на стоките, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуална собственост, включително оформление и графични символи. Когато е целесъобразно, подателят представя изображения на тези стоки. Информацията се систематизира по различен вид стоки или различни асортименти от стоки.

Клетка 21:   Отличителни характеристики на стоките

В клетка 21 се съдържа информация относно типичните характеристики на стоките, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост, като маркировки, етикети, осигурителни нишки, холограми, копчета, висящи етикети и баркод, като се посочва точното разположение на характеристиките върху стоките и техния външен вид.

Клетка 22:   Място на производство

В клетка 22 се съдържа информация относно известното или предполаганото място на произход и доставка на стоките, нарушаващи права върху интелектуалната собственост.

Клетка 23:   Участващи дружества

В клетка 23 се съдържа информация относно вносителите, доставчиците, производителите, превозвачите, получателите или износителите, за които се предполага, че участват в нарушение на съответните права върху интелектуална собственост.

Клетка 24:   Търговци

В клетка 24 се съдържа информация относно лицата или образуванията, които не притежават разрешение да търгуват с продукти, свързани с използването на правото или правата върху интелектуална собственост, за което(които) се търси защита, и които в миналото са търгували с такива продукти в Съюза.

Клетка 25:   Информация за дистрибуцията на стоките

В клетка 25 се съдържа информация относно каналите на дистрибуция на стоките, нарушаващи права върху интелектуалната собственост, като информация, свързана със складове, отдели „Пратки“, видове транспорт, транспортни маршрути и места на доставка, както и относно митническите процедури и учрежденията, където се извършва оформянето на стоките, нарушаващи права върху интелектуалната собственост.

Клетка 26:   Опаковки

Тази клетка съдържа информация относно опаковките на стоките, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост, например информация за следното:

а)

вида на опаковките, посочен чрез използване на съответните кодове съгласно приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93;

б)

типични характеристики на опаковките (например маркировки, етикети, холограми, копчета, висящи етикети и баркод), включително точното разположение на характеристиките върху опаковката;

в)

специален дизайн на опаковката (цвят, форма);

г)

когато е целесъобразно, изображение на тези стоки.

Клетка 27:   Придружаващи документи

В клетка 27 се съдържа информация относно документите, придружаващи стоките, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост, като брошури, инструкции за употреба, гаранционни документи и др. подобни.

Клетка 28:   Допълнителна информация

Подателят може да представи в клетка 28 всякаква допълнителна информация, приложима с оглед на извършваните от митническите органи анализ и оценка на риска от нарушение на съответното право или права върху интелектуалната собственост, например конкретна информация относно планирани доставки на стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост, в т.ч. конкретна и подробна информация относно вида транспорт, контейнери и участващи лица.

Клетка 29:   Гаранции

В тази клетка не се правят промени и не се вписват данни.

Клетка 30:   Подпис

В клетка 30 подателят или представителят на подателя, посочен в клетка 4, вписва мястото и датата на попълване на заявлението и се подписва. Името на подписващия се изписва с главни печатни букви.

II.   СПЕЦИФИКАЦИИ НА КЛЕТКИТЕ ОТ ФОРМУЛЯРА НА ИСКАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ, ИЗЛОЖЕН В ПРИЛОЖЕНИЕ II, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РЕШЕНИЕТО

Полетата на формуляра, отбелязани със знака (*), са задължителни и трябва да бъдат попълнени.

В клетките с полета, които са отбелязани със знака „плюс“ (+), се попълва поне едно от тези полета.

Не се въвеждат данни в клетките, отбелязани с думите „За служебно ползване“.

Клетка 1:   Данни на притежателя на решението

Данните на притежателя на решението се вписват в тази клетка.

Клетка 2:   Искане за удължаване

В тази клетка се вписва регистрационния номер на заявлението, първите две цифри от което представляват двубуквения код по ISO на държавата членка, удовлетворила заявлението. Притежателят на решението посочва дали иска промяна на информацията, съдържаща се в заявлението, чрез отметка в съответната клетка.

Клетка 3:   Подпис

В клетка 3 притежателят на решението или представителят на притежателя на решението вписва мястото и датата на попълване на искането и се подписва. Името на подписващия се изписва с главни печатни букви.


(1)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


Top