EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1290

Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП

OJ L 347, 20.12.2013, p. 81–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1290/oj

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/81


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1290/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 декември 2013 година

за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 173, 183 и член 188, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) („Хоризонт 2020“) е създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4). Посоченият регламент следва да бъде допълнен с правила за участие в непреки дейности, предприети по „Хоризонт 2020“ и за използване и разпространение на резултатите от тези дейности.

(2)

„Хоризонт 2020“ следва да се прилага така, че да допринесе пряко за заемане на водещи позиции в промишлеността, за растежа и заетостта, както и за благоденствието на гражданите в Европа, и да отразява стратегическото виждане, залегнало в съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ Съюз за иновации“, в което Комисията се задължава коренно да опрости достъпа на участниците.

(3)

„Хоризонт 2020“ следва да подпомага постигането и функционирането на Европейско научноизследователско пространство, в което изследователите, научните знания и технологиите се движат свободно, чрез укрепване на сътрудничеството както между Съюза и държавите-членки, така и сред държавите-членки, по-специално чрез прилагане на съгласуван набор от правила.

(4)

Правилата за участие, използване и разпространение по „Хоризонт 2020“, установени в настоящия регламент ("правилата") следва да отразяват адекватно препоръките на Европейския парламент, обобщени в неговата резолюция от 11 ноември 2010г. относно опростяването на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания (5), и на Съвета относно опростяването на административните и финансовите изисквания на рамковите програми за научни изследвания. Правилата следва да придадат последователност на мерките за опростяване, които вече са въведени по силата на Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6).Те следва да бъдат съобразени с препоръките от окончателния доклад на експертната група, озаглавен „Междинна оценка на Седмата рамкова програма“ от 12 ноември 2010 г., както и следва да доведат до по-нататъшен напредък в облекчаването на административната тежест за участниците и в намаляването на сложността на финансовите разпоредби с цел улесняване на участието и снижаване на финансовите грешки. В правилата следва също така да се отразят тревогите и препоръките на научноизследователската общност, произтичащи от дебата, предизвикан от съобщението на Комисията от 29 април 2010 г., озаглавено „Опростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания“и последвалата го Зелена книга от 9 февруари 2011 г., озаглавена „От предизвикателства към възможности — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“.

(5)

Междинната оценка на „Хоризонт 2020“ следва да включва оценка на новия модел на финансиране, включително въздействието му върху равнищата на финансиране, участието и привлекателността на "Хоризонт 2020".

(6)

Комисията или съответният орган за финансиране следва да гарантира, че насоките и информацията са достъпни за всички потенциални участници към момента на публикуване на поканата за представяне на предложения.

(7)

За да се осигури съгласуваност с другите програми за финансиране от Съюза, „Хоризонт 2020“ следва да се прилага в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7), и делегирания регламент на Комисията (ЕС) 1268/2012 (8), като надлежно се отчита специфичният характер на научноизследователските и иновационните дейности.

(8)

Необходимо е да се гарантира комплексен подход чрез обединяване на дейностите, извършвани въз основа на действащата Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.), приета с Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, създадена с Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и от Европейския институт за иновации и технологии („EIT“), създаден с Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10), с което да се улесни участието, да се създаде по-съгласуван набор от инструменти и да се повиши научното и икономическото въздействие, като същевременно се избегнат дублирането и разпокъсването. За осигуряването на цялостна рамка, улесняваща участието в програми, които се подпомагат финансово от Съюза чрез бюджета на „Хоризонт 2020“, включително в програми, ръководени от EIT, смесени предприятия или всякакви други структури, създадени по силата на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и в програми, осъществявани от държавите-членки съгласно член 185 от ДФЕС, следва да се прилагат общи правила.

Същевременно следва да се гарантира гъвкавост при приемането на конкретни правила, когато това е оправдано поради специфичните нужди на съответните дейности. За да се вземат предвид специфичните оперативни нужди, установени в рамките на съответния основен акт на органите, създадени по член 187 от ДФЕС, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(9)

Дейностите, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, следва да бъдат съобразени със зачитането на основните права и съблюдаването на принципите, заложени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тези дейности следва да бъдат в съответствие с правните задължения, в т.ч. с международното право и с всички релевантни решения на Комисията като обявлението на Комисията от 28 юни 2013 г. (11),., както и с етичните принципи, които включват принципът да се избягват всякакви нарушения на почтеността на научните изследвания.

(10)

В съответствие с целите на международното сътрудничество, определени в членове 180 и 186 от ДФЕС, следва да бъде поощрявано участието на правни образувания, установени в трети държави, и на международни организации. Прилагането на правилата следва да бъде в съответствие с мерките, приети съгласно членове 75 и 215 от ДФЕС, както и с международното право. Прилагането на правилата следва също така надлежно да отчита условията за участие на образувания от Съюза в съответните програми на трети държави.

(11)

Правилата следва да осигурят съгласувана, изчерпателна и прозрачна рамка, която да гарантира възможно най-ефикасното изпълнение на програмата, като се вземе предвид необходимостта от лесен достъп чрез опростени процедури за всички участници, особено за микро, малки и средни предприятия (МСП). Финансовата помощ от Съюза може да се предоставя в различна форма.

(12)

Съгласно принципа на прозрачност и в допълнение към оповестяването, посочено в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и в Регламент (ЕС) № 1268/2012, Комисията следва да публикува открити покани за представяне на предложения на интернет страниците на „Хоризонт 2020“ посредством специални информационни канали, както и следва да осигури широкото им разпространение, в т.ч. посредством националните точки за контакт и при поискване в достъпни формати, когато това е осъществимо.

(13)

Посочените в настоящия регламент критерии за подбор и отпускане на безвъзмездни средства следва да се прилагат по прозрачен начин и съгласно обективни и измерими параметри, като се отчита основната цел на „Хоризонт 2020“ за постигане на добре функциониращо европейско научноизследователско пространство.

(14)

Като общо правило, периодът между датата на окончателно представяне на предложенията и подписването на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства на кандидатите или уведомяването им за решението относно отпускането на безвъзмездните средства следва да бъде по-кратък от периода, предвиден в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. В надлежно обосновани случаи и за дейности на Европейския научноизследователски съвет следва да бъде допустим по-дълъг период.

(15)

Комисията следва да продължи усилията си за опростяване на процедурите по начините, за които дава възможност усъвършенстването на информационно-технологичните системи, например по-нататъшното разширяване на портала за участниците, който следва да функционира като единствена входна точка от публикуването на поканите през представяне на предложения до изпълнението на действието, с цел създаване на система за обслужване на едно гише. Системата може да предоставя на кандидатите и обратна информация относно напредъка и сроковете по кандидатстването им.

(16)

Работата с поверителни данни и класифицирана информация се подчинява на съответното право на Съюза, включително на вътрешните правила на институциите, като например Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (12), с което се определят разпоредбите относно сигурността на класифицираната информация на Европейския съюз.

(17)

Необходимо е да се установят минималните условия за участие, както като общо правило, така и с оглед на спецификата на дейностите по „Хоризонт 2020“. По-специално, следва да се установят правила относно броя на участниците и тяхното място на установяване. В случай на дейност без участието на установен в държава-членка правен субект, следва да се изпълняват целите, посочени в членове 173 и 179 от ДФЕС.

(18)

Съгласно Решение 2001/822/ЕО на Съвета (13), правните образувания от отвъдморските страни и територии могат да участват в „Хоризонт 2020“, като спазват съответните условия, посочени в него.

(19)

Комисията следва да предвиди сроковете за поканите и исканията за информация, като при възможност вземе под внимание обичайните празнични и почивни дни.

(20)

За неодобрените предложения Комисията следва да предоставя обратна информация на засегнатите кандидати.

(21)

Наличието на ясни и прозрачни механизми за разработване на поканите по конкретни теми следва да създаде равни условия за участниците, да повиши привлекателността на "Хоризонт 2020" и да повиши участието.

(22)

По всички аспекти на „Хоризонт 2020“ Комисията следва да действа съгласно принципите на Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, приложен към Решение 2000/633/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (14).

(23)

Необходимо е да се установят редът и условията за предоставяне на финансиране от страна на Съюза за участниците в дейности по „Хоризонт 2020“. За да се намали сложността на съществуващите правила за финансиране, следва да се приеме опростена система за възстановяване на разходите с по-често използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки и разходи за единица продукт.

(24)

Ставките за възстановяване на разходите, упоменати в настоящия регламент, са посочени като максимум, за да бъдат спазени изискването за нестопанска цел и принципът на съфинансиране, както и за да се даде възможност на участниците да поискат по-ниска ставка. По принцип ставките за възстановяване на разходите обаче следва да бъдат 100 % или 70 %.

(25)

При класификацията на технологичните изследвания, разработването на продукти и демонстрационните дейности следва да бъдат взети предвид определенията на ОИСР по отношение на равнището на технологична готовност (TRL).

(26)

Отговор на специфичните предизвикателства в областта на научните изследвания и иновациите следва да се търси чрез нови форми на финансиране, например награди, обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий и за новаторски решения, инструмента за МСП и дейностите по проекта „Бърз път към иновации“, които изискват специфични правила.

(27)

За да се осигури равнопоставеност на всички предприятия на вътрешния пазар, финансирането, предоставено от „Хоризонт 2020“, следва да бъде съобразено с правилата на Съюза за държавните помощи, за да се гарантира ефективността на публичните разходи и да се предотвратят смущения на пазара като отблъскване на частното финансиране, създаване на неефикасни пазарни структури или поддържане на неефективни фирми. Следва да се направи необходимото, за да се гарантира, че финансирането на иновационните дейности не нарушават конкуренцията и не водят до намеса на пазара без достатъчно причини.

(28)

Финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитавани с пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, като се гарантира подходящ баланс между доверие и контрол.

(29)

Съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 правилата следва да предоставят основата за по-широко приемане на обичайните счетоводни практики за разходи на бенефициентите.

(30)

Гаранционният фонд на участниците, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета (15) и управляван от Комисията, се оказа важен предпазен механизъм, който ограничава рисковете, свързани с дължимите и невъзстановени суми от неизпълнили задълженията си участници. Ето защо е необходимо да бъде създаден нов гаранционен фонд на участниците (наричан по-нататък „Фондът“). За да се гарантира по-ефикасно управление и по-широко обхващане на участниците, чрез Фонда следва да се финансират дейности по програмата, създадена с Решение № 1982/2006/ЕО, по програмата, създадена с Решение на Съвета 2006/970/Евратом (16), по програмата, създадена с Решение 2012/93/Евратом (17) на Съвета, както и дейностите, посочени в „Хоризонт 2020“ и Регламент (Евратом) № 1314/2013 на Съвета (18). Фондът не следва да обхваща програми, управлявани от правни субекти, различни от органите за финансиране на Съюза.

(31)

За постигане на по-голяма прозрачност следва да се публикуват имената на експертите, сътрудничили на Комисията или съответните органи за финансиране при прилагането на настоящия регламент. Когато има опасност публикуването на името да застраши сигурността или неприкосновеността на експерт или да засегне неоснователно личния му живот, Комисията или органите за финансиране следва да могат да се въздържат от публикуване на името.

(32)

Личните данни на експертите следва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (19).

(33)

Следва да бъдат определени правила за използване и разпространение на резултатите, с което да се гарантира, че участниците защитават, използват и разпространяват тези резултати по подходящ начин — по-специално, да се предвиди възможността за допълнителни условия за използване в стратегически интерес на Европа. Участниците, които са получили финансиране от Съюза и планират да използват получените чрез него резултати основно в трети държави, които не са асоциирани към „Хоризонт 2020“, следва да посочат начина, по който предоставеното от Съюза финансиране ще допринесе за цялостната конкурентоспособност на Европа (принцип на реципрочност), съгласно предвиденото в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

(34)

В случаите на научни изследвания с потенциал за по-нататъшно развитие като нова медицинска технология (като лекарства, ваксини и медицинска диагностика) следва да се предприемат мерки за гарантиране на незабавно използване и разпространение на резултатите по целесъобразност.

(35)

Въпреки успеха на действащите дългови и капиталови финансови инструменти на Съюза за научноизследователска и развойна дейност и иновации, достъпът до рисково финансиране продължава да е основен проблем, особено за иновативните МСП. За да може те да се използват по най-ефективен начин, на дълговите и капиталовите финансови инструменти трябва да им се даде възможност да се съчетават помежду си и с безвъзмездни средства, отпускани от бюджета на Съюза, включително по линия на „Хоризонт 2020“. Нещо повече, Комисията следва специално да осигури приемственост на механизма за финансиране с поделяне на риска (RSFF), създаден с Решение № 1982/2006/EO, и на началния етап на Средството за висок растеж и иновации на МСП (СРИ 1), създадено с Решение № 1639/2006/ЕО, в рамките на заменилите ги дългови и капиталови финансови инструменти по „Хоризонт 2020“, съответно „Заеми и гаранции от Европейския съюз за научни изследвания и иновации“ и „Капиталови инструменти на Европейския съюз за научни изследвания и иновации“. В този контекст приходите и възстановяванията, получени по който и да било от тези финансови инструменти, следва да бъдат пряко в полза на финансовите инструменти, създадени с „Хоризонт 2020“.

(36)

Комисията следва да осигури достатъчно възможности за допълване между инструмента за МСП по „Хоризонт 2020“ и финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“ и Програмата COSME, създадена с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета (20), както и със схемите и инструментите, създадени съвместно с държавите-членки, например съвместната програма „Eurostars“ (21).

(37)

С оглед на правната сигурност и яснота Регламент (ЕО) № 1906/2006 следва да бъде отменен.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят специфичните правила за участие в непреките дейности, предприети съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013, включително участието в непреки дейности, които се финансират от органите за финансиране в съответствие с член 9, параграф 2 от посочения регламент.

С настоящия регламент се определят също така правилата за използване и разпространение на научноизследователски резултати.

2.   При спазване на специфичните правила, определени в настоящия регламент, се прилагат съответните правила на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012.

3.   Регламент (ЕО) № 294/2008 или всеки основен акт за възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на орган за финансиране по член 185 от ДФЕС може да се установят правила, които се отклоняват от определените в настоящия регламент. За да се вземат предвид специфичните оперативни нужди, установени в рамката на съответния основен акт, на Комисията се дават правомощия да приема по отношение на органите за финансиране, създадени по член 187 от ДФЕС, делегирани актове в съответствие с член 56, отнасящи се за:

а)

условията за участие в покани за представяне на предложения, отправени от органи за финансиране, установени в областта на въздухоплаването, с оглед намаляване на минималния брой участници, определен в член 9, параграф 1;

б)

допускането до финансиране, определено в член 10, с което се дава възможност на органите за финансиране, установени в областта на промишлеността на биологична основа и на иновативните лекарства, да ограничат допускането до финансиране само до определени видове участници;

в)

правилата за използване и разпространение на резултати, с които на органите за финансиране, установени в областта на иновативните лекарства, се дава възможност за:

i)

разширяване на възможностите за трансфер и лицензиране на резултати и предходни знания за свързани образувания, купувачи и евентуални образувания правоприемници, в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и без съгласието на останалите участници, посочени в член 44, параграфи 1 и 2;

ii)

сключване на специални споразумения за права на достъп до предходни знания за разработване на резултати с цел търговска реализация или търговска реализация на самите резултати (пряко използване), посочени в член 48, параграфи 2—4;

iii)

допълване на правилата чрез въвеждане на разпоредби относно собствеността и достъпа до данни, знания и информация, които излизат извън целите на дейността и които не са необходими за изпълнението и използването на дейността (sideground), посочени в член 41, параграф 2, и членове 45—48;

iv)

разширяване на правилата за използването, така че да се включат и други цели освен изпълнението на дейността (научни изследвания) или разработването на резултати с цел търговска реализация или търговска реализация на самите резултати (пряко използване), посочени в член 48;

v)

задаване на специални критерии за разрешаване на преотстъпване на лиценза от един участник на друг участник в рамките на същата дейност, посочено в член 46, параграф 2;

vi)

разширяване, при условията, определени в споразумението за консорциум, посочено в член 24, параграф 2, на правата за достъп на участниците, техните свързани образувания и трети страни в качеството на притежатели на лиценз до резултати или предходни знания за цели, различни от изпълнението на дейността (научни изследвания) при подходящи условия, в т.ч. финансови условия, или развойна дейност с цел търговска реализация или търговска реализация на самите резултати (пряко използване), посочени в членове 46—48;

vii)

поставяне като условие относно правата на достъп за пряко използване наличието на споразумение между съответните участници, посочено в член 48;

viii)

избор дали да се използва разпространение чрез научни публикации с отворен достъп, посочено в член 43, параграф 2;

г)

финансирането на дейностите, като се даде възможност на органите за финансиране в областта на електронните компоненти и системи да прилагат ставки за възстановяване, различни от определените в член 28, параграф 3 в случаите, когато една или повече държави-членки съфинансират участник или дейност.

Ако специфичните му оперативни нужди го налагат, орган за финансиране, на който са възложени задачи по изпълнението на бюджета в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, може да приложи правила, които се различават от определените в настоящия регламент, при условие че е получено съгласието на Комисията. Комисията дава съгласието си само когато посочените правила са в съответствие с общите принципи, установени в настоящия регламент.

4.   Настоящият регламент не се прилага за преки дейности, извършвани от Съвместния изследователски център (СИЦ).

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„права на достъп“ означава права за използване на резултати или предходни знания при реда и условията, определени в съответствие с настоящия регламент;

2)

„свързано образувание“ означава всяко правно образувание, което се намира под пряк или непряк контрол на участник, или под същия пряк или непряк контрол, под който е и участникът, или което пряко или непряко контролира даден участник. Контролът може да приеме всяка от формите, определени в член 8, параграф 2;

3)

„асоциирана държава“ означава трета държава, която е страна по международно споразумение със Съюза, както е определено в член 7 от Регламент (ЕС) № 1291/2013;

4)

„предходни знания“ означава всички данни, ноу-хау или информация, независимо от тяхната форма или характер, осезаеми или неосезаеми, включително всички права, например права върху интелектуална собственост, които са i) притежавани от участниците преди включването им в съответната дейност, ii) необходими за извършване на дейността или за използване на резултатите от нея, и iii) определени от участниците в съответствие с член 45;

5)

„основен акт“ означава законодателен акт, приет от институциите на Съюза под формата на регламент, директива или решение по смисъла на член 288 от ДФЕС, който дава правно основание за определена дейност;

6)

„иновативна дейност“ означава дейност, която включва основно дейности, пряко предназначени за изготвяне на планове и договорености или проекти за нови, променени или подобрени продукти, процеси или услуги. За тази цел те могат да включват изготвяне на прототипи, изпитвания, демонстрации, пилотни проекти, мащабно валидиране на продукти и въвеждане на пазара;

7)

„координационна и спомагателна дейност“ означава дейност, състояща се основно от съпътстващи мерки, например стандартизация, разпространение на резултати, повишаване на осведомеността, комуникация, осъществяване на контакти, координация или спомагателни услуги, обсъждане на въпроси на съответната политика, обмяна на опит и проучвания (включително проектни проучвания за нова инфраструктура), и може да включва допълнителни дейности за създаване на мрежи и координация между програмите в различни държави;

8)

„разпространение на резултатите“ означава публично оповестяване на резултатите чрез подходящи средства (различни от тези, произтичащи от защитата или използването на резултатите), включително чрез научни публикации на всякакъв носител;

9)

„използване“ означава употребата на резултатите в по-нататъшни научноизследователски дейности, различни от тези в обхвата на съответната дейност, или за разработване, създаване и предлагане на пазара на продукт или процес, или за създаване и предоставяне на услуга, или в дейности по стандартизация;

10)

„справедливи и разумни условия“ означава подходящи условия, включително възможни финансови условия или условия на безвъзмезден достъп, като се отчитат специфичните обстоятелства на искането за достъп, например действителната или потенциалната стойност на резултатите или на предходните знания, до които се иска достъп, и/или обхватът, продължителността или други характеристики на предвидената употреба;

11)

„орган за финансиране“ означава орган, различен от Комисията, съгласно посоченото в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, на който Комисията възлага задачи по изпълнението на бюджета в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1291/2013;

12)

„международна организация от европейски интерес“ означава международна организация, мнозинството от членовете на която са държави-членки или асоциирани държави и основната цел на която е да насърчава научното и технологичното сътрудничество в Европа;

13)

„правно образувание (правен субект)“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения;

14)

„правно образувание с идеална цел“ означава правно образувание, което по юридическата си форма е с идеална цел или е задължено по закон или по устав да не разпределя печалби на своите акционери или отделни членове;

15)

„участник“ означава всяко правно образувание, което извършва дейност или част от дейност по силата на Регламент (ЕС) № 1291/2013 и има права и задължения по отношение на Съюза или друг орган за финансиране съгласно условията на настоящия регламент;

16)

„дейност по съфинансиране на програма“ означава дейност, финансирана чрез безвъзмездни средства, чието основно предназначение е да допълват конкретни покани за представяне на предложения или програми, финансирани от образувания, различни от органите за финансиране на Съюза, които управляват програми за научни изследвания и иновации. Дейностите по съфинансиране на програма могат да включват също допълнителни мероприятия, свързани със създаване на мрежи и с координация между програмите на различни държави;

17)

„обществена поръчка за продукти в предпазарен стадий“ означава обществена поръчка за научноизследователски и развойни услуги при разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия, както и за поетапни конкурентни разработки в случаите на ясно разделяне на предоставените научноизследователски и развойни услуги от разработването на крайни продукти в търговски количества;

18)

„обществена поръчка за новаторски решения“ означава обществена поръчка, при която възлагащите органи се явяват пилотен клиент за новаторски стоки или услуги, които все още не са широко достъпни на търговска основа и могат да включват изпитване за съответствие;

19)

„резултати“ означава всички осезаеми и неосезаеми продукти от дейността, например данни, знания или информация, създадена в рамките на съответната дейност, независимо от нейната форма или характер и от това дали може или не може да бъде защитена, както и свързаните с нея права, включително правата върху интелектуална собственост;

20)

„МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия, съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (22).

21)

„работна програма“ означава документ, приет от Комисията за изпълнението на конкретна програма в съответствие с член 5 от Решение 2013/743/EC на Съвета (23);

22)

„работен план“ означава документ, подобен на работна програма на Комисията и приет от органите за финансиране, на които е възложено изпълнението на част от „Хоризонт 2020“ в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1291/2013.

2.   За целите на настоящия регламент образувание, което няма правосубектност съгласно приложимото национално право, се счита за приравнено на правно образувание, ако са спазени условията, посочени в член 131, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и член 198 от Регламент (ЕС) № 1268/2012.

3.   За целите на настоящия регламент получателите на безвъзмездни средства не се разглеждат като органи за финансиране.

Член 3

Поверителност

При спазване на условията, установени в изпълнителните споразумения, решения или договори, всички данни, научни знания и информацията, обменени като поверителни в рамките на съответната дейност, се съхраняват като поверителни, като се взема предвид правото на Съюза относно защитата на класифицираната информация и достъпа до нея.

Член 4

Информация, която трябва да се предостави

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 3, при поискване Комисията предоставя на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, на всяка държава-членка или асоциирана държава притежаваната от нея полезна информация относно резултатите, създадени от участник в рамките на дейност, която е получила финансиране от Съюза, ако са изпълнени следните две условия:

а)

съответната информация е от значение за публичната политика;

б)

участниците не са представили надеждни и достатъчни основания за отказ съответната информация да бъде предоставена.

При изпълнението на конкретната цел „Сигурни общества — Защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“ Комисията при поискване предоставя на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза или на националните органи на държавите-членки притежаваната от нея полезна информация относно резултатите, създадени от участник в рамките на дейност, която е получила финансиране от Съюза. Комисията уведомява участника за предоставянето на информацията. Когато държава-членка или институция, орган, служба или агенция на Съюза поиска да ѝ/му бъде предоставена информация, Комисията уведомява за предоставянето всички държави-членки.

2.   Предоставянето на информация съгласно параграф 1 не се смята за прехвърляне върху получателя на каквито и да било права или задължения на Комисията или на участниците. Въпреки това, получателят борави с всяка такава информация като с поверителна, освен ако тя не стане обществено достояние или не бъде публично оповестена от участниците, или ако не е съобщена на Комисията без ограничения относно нейната поверителност. Спрямо класифицираната информация се прилагат правилата на Комисията относно сигурността.

Член 5

Насоки и информация за потенциални участници

Съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012 Комисията или съответният орган за финансиране прави необходимото, така че всички потенциални участници да разполагат с достатъчно насоки и информация към момента на публикуване на поканата за представяне на предложения, по-специално приложимия модел на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

ДЯЛ II

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 6

Форми на финансиране

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 финансирането може да се осъществи в една или няколко от формите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, по-конкретно — чрез безвъзмездни средства, награди, възлагане на обществени поръчки или финансови инструменти.

Член 7

Правни образувания, които могат да участват в дейностите

1.   Всяко правно образувание, независимо от мястото му на установяване, или всяка международна организация могат да участват в дадена дейност, ако са изпълнени както условията, определени в настоящия регламент, така и условията, определени в съответната работна програма или работен план.

2.   Дадена работна програма може да ограничава изцяло или частично участието в „Хоризонт 2020“ на правни образувания, установени в трети държави, когато условията за участие на правни образувания от държавите-членки или на техни свързани образувания, установени в трета държава, в програмите за научни изследвания и иновации на третата държава накърняват интересите на Съюза.

3.   Дадена работна програма или работен план може да изключи правни субекти, които не са в състояние да предоставят удовлетворителни гаранции за сигурност, включително що се отнася до личните разрешения на персонала за работа с класифицирана информация, ако това е оправдано поради съображения за сигурност.

4.   СИЦ може да участва в дейности със същите права и задължения, каквито има правно образувание, установено в държава-членка.

Член 8

Независимост

1.   Две правни образувания се разглеждат като независими едно от друго, ако никое от тях не е под пряк или непряк контрол на другото, нито под същия пряк или непряк контрол като другото.

2.   За целите на параграф 1 контролът може да приеме, по-специално, една от следните форми:

а)

пряко или непряко притежание на повече от 50 % от номиналната стойност на емитирания акционерен капитал на съответното правно образувание или на мнозинството от правата на глас на акционерите или съдружниците в същото правно образувание;

б)

пряко или непряко притежание, фактическо или юридическо, на правомощия за вземане на решения в съответното правно образувание.

3.   За целите на параграф 1 следните взаимоотношения между правни образувания не се смята, че съставляват сами по себе си взаимоотношения на контролиране:

а)

една и съща обществена инвестиционна корпорация, институционален инвеститор или дружество за рисков капитал притежава пряко или непряко повече от 50 % от номиналната стойност на емитирания акционерен капитал или на мнозинството от правата на глас на акционерите или съдружниците;

б)

съответните правни образувания се притежават или са обект на надзор от един и същ публичен орган.

ГЛАВА II

Безвъзмездни средства

Раздел I

Процедура за отпускане на безвъзмездни средства

Член 9

Условия за участие

1.   Прилагат се следните минимални условия:

а)

в дадена дейност трябва да участват най-малко три правни образувания;

б)

всяко от трите правни образувания трябва да е установено в различна държава-членка или асоциирана държава;

в)

трите правни образувания, посочени в буква б), трябва да бъдат независими едно от друго по смисъла на член 8.

2.   За целите на параграф 1, ако един от участниците е СИЦ, международна организация от европейски интерес или правен субект, учреден съгласно законодателството на Съюза, се приема, че този участник е установен в държава-членка или в асоциирана държава, различна от всяка държава-членка или асоциирана държава, в която е установен друг участник в същата дейност.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, минималното условие е участието на едно правно образувание, установено в държава-членка или в асоциирана държава:

а)

при дейности на Европейския научноизследователски съвет (ЕНC), свързани с авангардни проучвания,

б)

при инструмента за МСП, при действия с явна европейска добавена стойност,

в)

при програми за съфинансиране на дейности, както и

г)

в обосновани случаи, предвидени в работната програма или в работния план.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, при координационни и спомагателни дейности, както и при дейности, свързани с обучение и мобилност, минималното условие е участието на едно правно образувание.

5.   Когато е уместно и надлежно обосновано, в работните програми или работните планове може да се предвиждат допълнителни условия съгласно специфичните изисквания на съответната политика или характера и целите на дейността, включително, наред с останалото, условия за броя, вида и мястото на установяване на участниците.

Член 10

Допускане до финансиране

1.   До финансиране от Съюза се допускат следните участници:

а)

всяко правно образувание, което е установено в държава-членка или в асоциирана държава или е учредено съгласно законодателството на Съюза;

б)

всяка международна организация от европейски интерес;

в)

всяко правно образувание, установено в трета държава, посочена в работната програма.

2.   При участие на международна организация или на правно образувание, установено в трета държава, които не отговарят на условията за финансиране по параграф 1, финансиране от Съюза може да бъде предоставено само ако е изпълнено поне едно от следните условия:

а)

участието се счита за особено важно за осъществяване на дейността от Комисията или от съответния орган за финансиране;

б)

финансирането е предвидено в двустранно споразумение за научно и технологично сътрудничество или в друго споразумение между Съюза и международната организация, или при правни образувания, установени в трети държави — с държавата, в която е мястото им на установяване.

Член 11

Покани за представяне на предложения

1.   Поканите за представяне на предложения се отправят съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012, като се отчита по-специално необходимостта от прозрачност и недискриминация, както и от гъвкавост, съответстваща на многообразието в секторите на научните изследвания и на иновациите.

2.   По изключение и без да се засягат другите случаи, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012, покани за представяне на предложения не се отправят за координационни и спомагателни дейности, както и за програми за съфинансиране на дейности, които трябва да се извършват от правните образувания, посочени в работните програми или работните планове, ако тези дейности не попадат в обхвата на поканата за представяне на предложения.

3.   В съответствие с правилата на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012 се предвиждат достатъчни срокове за изготвяне на предложенията, като предстоящите покани за представяне на предложения се обявяват предварително в разумен срок чрез публикуване на работна програма и в разумен срок между публикуването на поканата и крайния срок за представяне на предложенията.

Член 12

Покани за представяне на предложения, отправяни съвместно с трети държави или международни организации

1.   Покани за представяне на предложения могат да бъдат отправяни заедно с трети държави или техни научнотехнически организации и агенции или с международни организации с оглед на съвместното финансиране на дейности в приоритетни области от общ интерес и с очаквани споделени ползи, когато е налице явна добавена стойност за Съюз. Предложенията се оценяват и подбират чрез договорени съвместни процедури за оценка и подбор. Процедурите за оценка и подбор гарантират съответствието с принципите, изложени в дял VI от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и включват балансирана група от независими експерти, назначени от всяка страна.

2.   Правните образувания, които получават финансиране от Съюза, сключват споразумение за отпускане на безвъзмездни средства със Съюза или със съответния орган за финансиране. Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства включва описание на работата, която трябва да се извърши от участниците и от участващите правни образувания от трети държави.

3.   Правните образувания, които получават финансиране от Съюза, сключват споразумение за координиране с участващите правни образувания, които получават финансиране от съответните трети държави или международни организации.

Член 13

Предложения

1.   Предложенията включват проектоплан за използване и разпространение на резултатите, когато това се изисква от работната програма или работния план.

2.   Всяко предложение за научни изследвания върху стволови клетки от човешки ембриони включва при необходимост информация относно лицензирането и мерките за контрол, които ще бъдат предприети от компетентните органи на съответните държави-членки, а така също и информация относно одобренията от гледна точка на етиката, които ще бъдат предоставени. Що се отнася до извличането на стволови клетки от човешки ембриони, то институциите, организациите и изследователите подлежат на строго лицензиране и контрол в съответствие с правната рамка на съответните държави-членки.

3.   Предложение, което противоречи на етичните принципи или на приложимото законодателство, или което не изпълнява условията, определени в Решение № /2013//ЕС, в работната програма, в работния план или в поканата за подаване на предложения, може по всяко време да бъде изключено от процедурите за оценка, подбор и отпускане на средства.

4.   Когато е уместно и е посочено в работната програма или работния план, в предложенията се посочва как и в каква степен анализът на свързаните с равенството между половете въпроси има отношение към съдържанието на предприемания проект.

Член 14

Оценка на съответствието с етичните стандарти

1.   Комисията системно извършва оценки на съответствието с етичните стандарти при предложения, повдигащи етични въпроси. С тази оценки се проверява съблюдаването на етичните принципи и на законодателството, а при научните изследвания, извършвани извън Съюза, се проверява дали същите изследвания биха били позволени в държава-членка.

2.   Комисията прави необходимото процесът на оценка на съответствието с етичните стандарти да бъде максимално прозрачен в рамките на възможното и да бъде осъществяван своевременно, като се избягва при възможност повторното представяне на документи.

Член 15

Критерии за подбор и за отпускане на безвъзмездни средства

1.   Подадените предложения се оценяват въз основа на следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

а)

върхови постижения;

б)

въздействие;

в)

качество и ефективност при внедряването.

2.   За предложенията, представени в рамките на дейностите на ЕНС, свързани с авангардни изследвания, се прилага единствено критерият, посочен в параграф 1, буква а).

3.   При предложения за иновативни дейности може да се даде по-голяма относителна тежест на критерия, посочен в параграф 1, буква б).

4.   В работната програма или в работния план се уточнява прилагането на посочените в параграф 1 критерии за отпускане на безвъзмездни средства и се определят коефициенти и прагове.

5.   Комисията взема под внимание възможността за двуетапна процедура на представяне на предложенията, предвидена в разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС)№ 1268/2012, когато това е уместно и съответства на целите на поканата за представяне на предложения.

6.   Предложенията се класират според резултатите от оценяването. Подборът се извършва въз основа на това класиране.

7.   Оценката се извършва от независими експерти.

8.   В случаите на правно образувание, посочено в член 11, параграф 2, или при други надлежно обосновани извънредни обстоятелства оценката може да бъде извършена чрез дерогация от параграф 7. Във всеки случай на такава оценка Комисията предоставя на държавите-членки подробна информация за използваната в случая процедура на оценяване и резултатите от нея.

9.   Когато исканото от Съюза финансиране за дейност е равно на или превишава 500 000 EUR, Комисията или съответният орган за финансиране използвайки начини, съвместими с националното право, проверяват предварително финансовите възможности само на координаторите. Освен това ако наличната информация дава основания за съмнение във финансовите възможности на координатора или на други участници, Комисията или съответния орган за финансиране проверява техните финансови възможности.

10.   Не се проверяват финансовите възможности както на правни образувания, чиято жизнеспособност е гарантирана от държава-членка или от асоциирана държава, така и на средни и висши учебни заведения.

11.   Финансовите възможности могат да бъдат гарантирани от всяко друго правно образувание, чиито финансови възможности също се проверяват съгласно параграф 9.

Член 16

Процедура за преразглеждане на оценката

1.   Комисията или съответният орган за финансиране предвижда прозрачна процедура за преразглеждане на оценката за кандидати, които считат, че оценката на тяхното предложение не е била извършена в съответствие с процедурите, определени в настоящия регламент, в конкретните работна програма, работен план или покана за представяне на предложения.

2.   Молбата за преразглеждане е свързана с конкретно предложение и се представя от координатора на предложението в срок от 30 дни от датата, на която Комисията или съответният орган за финансиране уведомява координатора за резултатите от оценката.

3.   Комисията или съответният орган за финансиране отговаря за разглеждането на молбата, посочена в параграф 2. То обхваща само процедурните аспекти на оценката, а не качествата на предложението.

4.   Комисията за преразглеждане на оценката, съставена от служители на Комисията или служители на съответния орган за финансиране, представя становище по процедурните аспекти на процеса на оценяване. Тя се председателства от длъжностно лице от Комисията или от съответния орган за финансиране, което е от отдел, различен от отговарящия за поканата за представяне на предложения. Комисията за преразглеждане на оценката може да препоръча една от следните стъпки:

а)

преоценка на предложението, извършена основно от оценители, които не са участвали в предишната оценка;

б)

потвърждение на първоначалната оценка.

5.   Въз основа на препоръката, посочена в параграф 4, Комисията или съответният орган за финансиране вземат решение, за което уведомяват координатора на предложението. Комисията или съответният орган за финансиране вземат това решение без неоснователно закъснение.

6.   Процедурата за преразглеждане на оценката не забавя процеса на подбор на предложения, които не са предмет на молби за преразглеждане.

7.   Процедурата за преразглеждане на оценката не изключва други действия, които участникът може да предприеме в съответствие с правото на Съюза.

Член 17

Запитвания и жалби

1.   Комисията прави необходимото, за да осигури на участниците процедура за подаване на запитвания и жалби относно участието си в „Хоризонт 2020“.

2.   Комисията прави необходимото, за да може до всички участниците да достига информация относно начините за отправяне на въпроси, запитвания или жалби, както и тя да бъде публикувана онлайн.

Член 18

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства

1.   В тясно сътрудничество с държавите-членки Комисията изготвя модел на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства между Комисията или съответния орган за финансиране и участниците в съответствие с настоящия регламент. Ако се изисква съществено изменение на модела за споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, Комисията го преразглежда, както е уместно, в тясно сътрудничество с държавите-членки.

2.   Комисията или съответният орган за финансиране сключва с участниците споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Премахването или замяната на дадено образувание, преди да бъде подписано споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, се обосновава надлежно.

3.   В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят правата и задълженията на участниците и на Комисията или на съответния орган за финансиране, в съответствие с настоящия регламент. В него се определят също така правата и задълженията на правните образувания, които се включват като участници по време на изпълнението на дейността, както и ролята и задачите на координатора на консорциум.

4.   Въз основа на изискване в работна програма или в работен план в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства могат да се определят права и задължения на участниците по отношение на правата на достъп, използването и разпространението на резултатите, в допълнение към посочените в настоящия регламент.

5.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, когато е уместно и в максимално възможна степен, отразява общите принципи, залегнали в препоръката на Комисията относно Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбор на изследователи, принципите за почтеност в научните изследвания, препоръката на Комисията относно управлението на интелектуалната собственост при дейности по трансфера на знания и Кодекса за университети и други обществени организации за научни изследвания, както и принципа на равенство между половете, залегнал в член 16 от Регламент (ЕС) № 1291/2013.

6.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства при необходимост съдържа разпоредби, гарантиращи съблюдаването на етичните принципи, включително създаването на независим съвет по етика, и правото на Комисията да извършва проверка на спазването на етичните принципи чрез независими експерти.

7.   В надлежно обосновани случаи отпускането на конкретни безвъзмездни средства за дейности може да бъде част от рамково партньорство в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012.

Член 19

Решения за отпускане на безвъзмездни средства

Комисията, в съответствие с член 121, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, или съответният орган за финансиране може, когато това е уместно и в надлежно обосновани случаи, да нотифицира решения за отпускане на безвъзмездни средства вместо да сключва споразумения за отпускането им. Разпоредбите на настоящия регламент, отнасящи се до споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, се прилагат mutatis mutandis.

Член 20

Срок за отпускане на безвъзмездни средства

1.   Съгласно член 128, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 в поканите за представяне на предложения се посочва датата, до която всички заявители трябва да са информирани за резултатите от оценката на техните заявления, както и примерната дата за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства или за уведомлението относно решението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Датите, посочени в параграф 1 се определят на основата на следните периоди:

а)

за информиране на всички заявители за резултатите от научната оценка на техните заявления — максимален период от пет месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения;

б)

за подписване със заявителите на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства или за уведомяването им за тези решения — максимален период от три месеца, считано от датата на информиране на успешните кандидати.

3.   Периодите, посочени в параграф 2 могат да бъдат превишени за дейности на ЕНC и в изключителни, надлежно обосновани случаи, по-конкретно при комплексни дейности, когато има голям брой предложения или при поискване от заявителите.

4.   На участниците се дава разумен срок за представяне на информацията и документацията, необходими за подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Комисията взема решения и отправя искания за информация в най-кратките възможни срокове.Когато е възможно се избягва повторното предоставяне на документи.

Член 21

Срок за плащанията на безвъзмездни средства

Съответните суми се изплащат на участниците своевременно и в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Комисията или съответния орган за финансиране уведомява участниците за всяко извършено плащане към координатора.

Член 22

Защитена електронна система

Всички контакти с участниците, включително сключването на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, уведомлението относно решението за отпускане на безвъзмездни средства и евентуални техни изменения, могат да се осъществяват чрез електронна система за обмен, създадена от Комисията или съответния орган за финансиране съгласно разпоредбите на член 179 от Регламент (ЕС) № 1268/2012.

Раздел II

Изпълнение

Член 23

Изпълнение на дейности

1.   Участниците изпълняват дейността в съответствие с всички условия и задължения, посочени в настоящия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, Регламент (ЕС) № 1268/2012, Решение 2013/743/EC, в работната програма или в работния план, в поканата за представяне на предложения и в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Участниците не поемат никакви задължения, които са несъвместими с настоящия регламент и със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Ако един участник не изпълнява задълженията си по техническото осъществяване на дейността, другите участници изпълняват задълженията без допълнително финансиране от Съюза, освен ако Комисията или съответният орган за финансиране не ги освободи изрично от това задължение. В случай че участникът не изпълнява задълженията си, Комисията може в съответствие с член 39, параграф 3, буква а) да прехвърли дължимата сума от Гаранционния фонд на участниците, посочен в член 38, на координатора на дейността. Финансовата отговорност на всеки участник е ограничена до неговия дълг, като се спазват разпоредбите, отнасящи се до Гаранционния фонд на участниците. Участниците гарантират, че Комисията или органът за финансиране ще бъдат информирани своевременно за всяко събитие, което може значително да засегне изпълнението на дейността или интересите на Съюза.

3.   Участниците изпълняват дейността и взимат всички необходими и разумни мерки в това отношение. Те следва да разполагат с подходящите ресурси за нейното извършване, когато това е необходимо. Когато това се налага от изпълнението на дейността, те могат да възложат извършването на работа по линия на тази дейност на трети страни, включително на подизпълнители, или могат да използват ресурси, предоставени от трети страни във вид на нефинансов принос съгласно условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Участниците носят отговорност за извършената работа пред Комисията или съответния орган за финансиране, както и пред останалите участници.

4.   Договорите за подизпълнение за извършване на определени елементи от дейността следва се ограничават до случаите, предвидени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, и надлежно обосновани случаи, които не могат да бъдат ясно предвидени към момента на влизането на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства в сила.

5.   Трети страни, различни от подизпълнителите, може да извършват работа по линия на дейността при условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Третата страна и работата, която да бъде извършена, се посочват в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Разходите, направени от тези трети страни, могат да се смятат за допустими, ако третата страна отговаря едновременно на следните условия:

а)

би изпълнявала условията за финансиране, ако би била участник;

б)

явява се свързано образувание или има правна връзка с участник, предполагаща сътрудничество, което не се ограничава само с дейността;

в)

посочена е в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

г)

спазва правилата за допустимост и контрол на разходите, приложими спрямо участник в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

д)

приема солидарната отговорност с участника за приноса на Съюза, съответстваща на декларираната от третата страна сума, ако това бъде поискано от Комисията или съответния орган за финансиране.

6.   Трети страни могат да предоставят ресурси на участник и чрез нефинансов принос за дейността. Разходите на трети страни във връзка с нефинансов принос, който са предоставили безвъзмездно, са допустими за финансиране, ако отговарят на условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

7.   Дейността може да включва финансова подкрепа за трети страни съгласно условията, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012. Сумите, посочени в член 137, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, могат да бъдат надвишени, ако това е необходимо за постигане на целите на дейността.

8.   Дейността, извършвана от участници, които са възлагащи органи по смисъла на Директив 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (24), Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (25) и Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (26), може да включва или да има за основна цел възлагането на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий и за новаторски решения, когато това е предвидено в работната програма или в работния план и се изисква за тяхното изпълнение. В такива случаи за процедурата по възлагане на обществени поръчки от страна на участниците се прилагат правилата, определени в член 51, параграфи 2, 4 и 5 от настоящия регламент.

9.   Участниците трябва да съблюдават националното законодателство, нормативната уредба и етичните правила в държавите, където ще се извършва дейността. При необходимост участниците трябва преди началото на дейността да потърсят одобрение от съответните национални или местни комисии по етика.

10.   Работата, свързана с използване на животни, се извършва в съответствие с член 13 от ДФЕС и е съобразена с изискването за заместване, намаляване и облекчаване на използването на животни за научни цели съгласно правото на Съюза, и по-специално Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (27).

Член 24

Консорциум

1.   Членовете на консорциум, който желае да участва в дейност, назначават един от тях, който да действа като координатор, като това се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е основната точка за контакти между членовете на консорциума в отношенията с Комисията или съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е посочено друго или ако не спазва задълженията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Членовете на консорциум, участващ в дейност, сключват вътрешно споразумение (споразумение за консорциум), в което са установени правата и задълженията по отношение на изпълнението на дейността в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, с изключение на надлежно обосновани случаи, предвидени в работната програма, работния план или поканата за представяне на предложения. Комисията публикува насоки по основните въпроси, които участниците могат да уреждат в споразуменията си за консорциум.

3.   В споразумението за консорциум се уреждат включително следните елементи:

а)

вътрешната организация на консорциума;

б)

разпределението на финансирането от Съюза;

в)

правила за разпространение, използване и права за достъп, в допълнение към посочените в дял III, глава I от настоящия регламент, и към разпоредбите в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

г)

договорености за уреждането на вътрешни спорове;

д)

договореностите между участниците по отношение на отговорността, обезщетяването и поверителността.

В рамките на консорциума членовете могат да приемат всякакви договорености, които преценят за необходими, доколкото тези договорености не влизат в противоречие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или с настоящия регламент.

4.   Консорциумът може да предложи включване или изключване на участник или смяна на координатора съгласно съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, ако промяната е в съответствие с условията за участие, не се отразява неблагоприятно върху изпълнението на дейността и не противоречи на принципа на равнопоставеност.

Раздел III

Форми на отпускане на безвъзмездни средства и правила за финансиране

Член 25

Форми на отпускане на безвъзмездни средства

Отпускането на безвъзмездни средства може да се осъществи във всяка от формите, посочени в член 123 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, като се вземат предвид целите на дейността.

Член 26

Допустимост на разходите

1.   Условията за допустимост на разходите са определени в член 126 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Разходите на трети страни в рамките на дейността могат да бъдат допустими съгласно разпоредбите на настоящия регламент и на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Недопустими разходи са тези, които не отговарят на условията по параграф 1, по-специално, отчисления за възможни бъдещи загуби или такси, загуби от курсови разлики, разходи, свързани с възвръщаемост на капитала, разходи, възстановени по отношение на друга дейност или програма на Съюза, дълг и разходи по обслужване на дълг, прекомерни или неоправдани разходи.

Член 27

Преки допустими разходи за персонал

1.   Без да се засягат условията по член 26, преките допустими разходи за персонал се ограничават до заплатите плюс разходите за социална сигурност и другите разходи, включени във възнаграждението на персонала, определен за изпълнение на дейността, произтичащи от националното право или от договора за наемане на работа.

2.   Без да се засягат условията по член 26, допълнителното възнаграждение на персонала на участници, които са правни образувания с нестопанска цел, определен за изпълнение на дейността, в т.ч. плащанията въз основа на допълнителни договори, независимо от техния характер, може също да се смята за пряк допустим разход за персонал, до посочената в параграф 3 горна граница, ако отговаря на следните допълнителни условия:

а)

част е от обичайните практики за възнаграждение на участника и се изплаща редовно за същия вид работа или експертен опит и познания;

б)

критериите, които се използват за изчисление на допълнителните плащания, са обективни и се прилагат по принцип от участника, независимо от използвания източник на финансиране.

3.   Допълнителното възнаграждение може да бъде допустимо в размер до 8 000 евро на година на човек. По отношение на лице, което не работи единствено по изпълнението на дейността, се прилага праг на възнаграждението на час. Прагът на час се изчислява като се разделят 8 000 евро на броя на годишните отработени часове, изчислени съгласно член 31.

Член 28

Финансиране на дейността

1.   Финансирането на дейност не превишава общия размер на допустимите разходи, от които се приспадат постъпленията от дейността.

2.   За постъпления от дейността се смятат:

а)

ресурсите, предоставени от трети страни на участниците посредством финансови преводи или безвъзмезден нефинансов принос, чийто размер участникът е декларирал като допустими разходи, с изричната цел да бъдат използвани за дейността;

б)

приходите, получени от дейността, с изключение на приходите от използването на резултатите ѝ;

в)

приходите от продажбата на активи, закупени по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, до размера на разходите, които участникът първоначално е начислил за сметка на дейността.

3.   За всяка дейност, финансирана от програмата, се прилага единна ставка на възстановяване на допустимите разходи. Максималната ставка се определя в работната програма или в работния план.

4.   Безвъзмездните средства, отпускани в рамките на „Хоризонт 2020“, могат да достигнат максимален размер от 100 % от общата сума на допустимите разходи, без да се засяга принципът за съфинансиране.

5.   Безвъзмездните средства, отпускани в рамките на „Хоризонт 2020“, се ограничават до максимум 70 % от общите допустими разходи за иновативни дейности и дейности по програми за съфинансиране.

Чрез дерогация от параграф 3, безвъзмездните средства по „Хоризонт 2020“ за иновативни дейности могат да достигнат максимум 100 % от общите допустими разходи за правни образувания с идеална цел, без да се засяга принципът за съфинансиране.

6.   Ставките за възстановяване на разходите, посочени в настоящия член, се прилагат и по отношение на дейности, при които финансирането се извършва изцяло или частично чрез фиксирана ставка, разходи за единица продукт или еднократна обща сума.

Член 29

Непреки разходи

1.   Непреките допустими разходи се определят посредством прилагането на фиксирана ставка в размер на 25 % от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение и разходите за ресурси, предоставени от трети страни, които не се използват в помещенията на бенефициера, както и на финансовата подкрепа за трети страни.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 могат да бъдат декларирани непреки разходи под формата на еднократна обща сума или разходи за единица продукт, когато това е предвидено в работната програма или в работния план.

Член 30

Оценка на равнищата на финансиране

Междинната оценка на „Хоризонт 2020“ включва оценка на въздействието на различните характеристики, въведени с новите равнища на финансиране, установени в членове 27, 28 и 29 от настоящия регламент, с цел да се прецени дали новият подход не е довел до нежелани ситуации, които се отразяват неблагоприятно на атрактивността на „Хоризонт 2020“.

Член 31

Брой на годишно отработените часове

1.   Допустимите разходи за персонал се отнасят само за действително отработените часове от лица, заети пряко с дейността. Доказателствата за действително отработените часове трябва да бъдат предоставени от участника, обикновено чрез система за отчитане на времето.

2.   За лица, заети изключително с дейността, не се изисква отчитане на време. В такива случаи участникът подписва декларация, в която потвърждава, че съответното лице е заето изключително с дейността.

3.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства съдържа:

а)

минимални изисквания по отношение на системата за отчитане на времето;

б)

възможността за избор между фиксирания брой годишно отработени часове и метода за изчисляване на броя на годишно отработените часове, който се прилага при изчисляването на почасовите ставки за персонал, като се отчитат обичайните счетоводни практики на участника.

Член 32

Собственици на МСП и физически лица без заплата

Собствениците на МСП, които не получават заплата, и другите физически лица, които не получават заплата, могат да начисляват разходи за персонал въз основа на разходи за единица продукт.

Член 33

Разходи за единица продукт

1.   В съответствие с член 124 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Комисията може да установи методи за определяне на разходите за единица продукт въз основа на:

а)

статистически данни или подобни обективни средства;

б)

подлежащи на одит ретроспективни данни на участника.

2.   Преките допустими разходи за персонал могат да се финансират въз основа на разходите за единица продукт, определени според обичайната практика на участника за осчетоводяване на разходите, ако отговарят на следните кумулативни критерии:

а)

изчисляват се въз основа на общия размер на действителните разходи за персонал, записани в общите сметки на участника, които могат да се коригират от участника чрез бюджетирани или прогнозни елементи в съответствие с условията, определени от Комисията;

б)

съобразени са с член 26 и 27;

в)

гарантират спазването на изискването за нестопанска цел и избягване на двойното финансиране на разходи;

г)

изчисляват се с оглед на член 31 относно отработените часове.

Член 34

Сертификат за финансовите отчети

Сертификатът за финансовите отчети обхваща общия размер на безвъзмездните средства, заявен от участника под формата на възстановяване на действителните разходи и под формата на разходи за единица продукт, посочени в член 33, параграф 2, с изключение на сумите, декларирани на основата на еднократни общи суми, фиксирани ставки и разходи за единица продукт, различни от тези, определени съгласно обичайните счетоводни практики за разходи на участника. Сертификатът се представя само когато тази сума е равна на или по-висока от 325 000 EUR към момента на искането за изплащане на остатъка от безвъзмездните средства.

Член 35

Сертификати за методиката

1.   Участници, които калкулират и начисляват преки разходи за персонал въз основа на разходите за единица продукт в съответствие с член 33, параграф 2, могат да представят на Комисията сертификат за методиката. Методиката трябва да отговаря на условията, посочени в член 33, параграф 2, и да изпълнява изискванията на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Когато Комисията приеме сертификат за методиката, той важи за всички дейности, финансирани по силата на Регламент (ЕС) № 1291/2013, и участникът изчислява и декларира разходите си въз основа на него. След като Комисията приеме сертификат за методиката, тя не присъжда никаква системна или повтаряща се грешка на приетата методика.

Член 36

Сертифициращи одитори

1.   Сертификатите за финансовите отчети и за методиката, посочени в членове 34 и 35, се издават от независим одитор, който притежава правоспособност да извършва задължителен одит на счетоводни документи в съответствие с Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (28) или подобни национални нормативни актове, или от квалифициран и независим държавен служител, на когото съответните национални органи са предоставили правоспособност да извършва одит на участник и който не е участвал в изготвянето на финансовите отчети.

2.   При поискване от Комисията, Европейската сметна палата или Европейската служба за борба с измамите (OLAF) одиторът, издал сертификата за финансовите отчети и за методиката, осигурява достъп до подкрепящите документи и работните документи по одита, въз основа на които е издаден сертификатът за финансовите отчети или за методиката.

Член 37

Кумулативно финансиране

Дейност, за която вече са отпуснати безвъзмездни средства от бюджета на Съюза, може да доведе до отпускането на безвъзмездни средства въз основа на Регламент (ЕС) № 1291/2013, при условие че отпуснатите безвъзмездни средства не обхващат едни и същи разходни елементи.

Раздел IV

Гаранции

Член 38

Гаранционен фонд на участниците

1.   С настоящото се учредява гаранционен фонд на участниците (наричан по-нататък „Фондът“), който покрива риска, свързан с невъзстановяването на суми, дължими на Съюза по дейности, финансирани от Комисията чрез безвъзмездни средства съгласно Решение № 1982/2006/ЕО, и от Комисията или органи за финансиране на Съюза в рамките на „Хоризонт 2020“ съгласно правилата, определени в настоящия регламент. Фондът заменя и е приемник на Гаранционния фонд на участниците, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 1906/2006.

2.   Дейността на Фонда се осъществява в съответствие с член 39. Финансовите лихви, генерирани от Фонда, се добавят към него и служат изключително за целите, посочени в член 39, параграф 3.

3.   Когато лихвите са недостатъчни за покриване на дейностите, изложени в член 39, параграф 3, Фондът не се намесва и Комисията или съответният орган на Съюза за финансиране събира всяка дължима сума направо от участниците или третите страни.

4.   Фондът се смята за достатъчна гаранция съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. От участниците не могат да бъдат приемани допълнителни гаранции или ценни книжа, или да им се налагат такива, с изключение на случая, описан в параграф 3 на настоящия член.

5.   Участниците в дейности по „Хоризонт 2020“, чийто риск е покрит от Фонда, правят вноска в размер на 5 % от финансирането на дейността от Съюза. При приключване на дейността сумата, внесена във Фонда, се връща на участниците посредством координатора.

6.   Ставката на вноските на участниците във Фонда, посочена в праграф 5, може да бъде намалена на базата на междинната оценка на „Хоризонт 2020“.

Член 39

Дейност на Фонда

1.   Фондът се управлява от Съюза, представляван от Комисията, която действа като изпълнителен агент от името на участниците в съответствие с условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Комисията може да управлява Фонда пряко или да повери финансовото му управление на Европейската инвестиционна банка или на подходяща финансова институция („банка депозитар“). Банката депозитар управлява Фонда съгласно инструкциите на Комисията.

2.   Вноските на участниците във Фонда могат да бъдат компенсирани от първоначалното предварително финансиране и да бъдат изплатени на Фонда от името на участниците.

3.   Ако участник дължи суми на Съюза, Комисията може, без да се засягат санкциите, които могат да бъдат наложени на просрочилия плащане участник, да предприеме едно от следните действия:

а)

да прехвърли или да нареди на банката депозитар да прехвърли директно дължимата сума от Фонда на координатора на дейността. Прехвърлянето се извършва след прекратяването или оттеглянето от участие на просрочилия плащане участник, ако дейността е все още в процес на осъществяване и ако останалите участници са съгласни то да се извърши с оглед на поставените цели. Прехвърлените от Фонда суми се считат за финансиране от страна на Съюза;

б)

да събере ефективно упоменатата сума от Фонда.

Комисията издава нареждане за събиране на вземания от участника или третата страна в полза на Фонда. За тази цел Комисията може да приеме решение за събиране на вземания в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4.   Събраните суми представляват приход, приписан на Фонда по смисъла на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. След като приключи усвояването на всички безвъзмездни средства, чийто риск е покрит от Фонда, неизплатените суми се събират от Комисията и се вписват в бюджета на Съюза съгласно решенията на законодателния орган.

ГЛАВА III

Експерти

Член 40

Назначаване на независими експерти

1.   Комисията и, когато е уместно, органите за финансиране, могат да назначат независими експерти за оценка на предложения в съответствие с член 15 или за консултации или съдействие при:

а)

оценката на предложенията;

б)

наблюдението на изпълнението на дейностите, извършвани съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013, както и на предходни програми за научни изследвания и иновации;

в)

прилагането на политиката или програмите на Съюза за научни изследвания и иновации, включително „Хоризонт 2020“, както и постигането и функционирането на европейското научноизследователско пространство;

г)

оценката на програмите за научни изследвания и иновации;

д)

разработването на политика на Съюза за научни изследвания и иновации, включително подготовката на бъдещи програми.

2.   Независимите експерти се избират въз основа на техните умения, опит и знания, необходими за изпълнението на възложените им задачи. В случаите, когато се налага независимите експерти да боравят с класифицирана информация, преди назначаването им се изисква съответна проверка за благонадеждност.

Независимите експерти се определят и подбират въз основа на покани за представяне на заявления от отделни лица и покани, насочени към съответни организации, например научноизследователски агенции, научноизследователски институции, университети, организации за стандартизация, организации на гражданското общество или предприятия, с оглед създаването на база данни с подходящи кандидати.

Комисията или съответният орган за финансиране може, ако това се прецени за уместно и в надлежно обосновани случаи, да избере, по прозрачен начин, експерт с подходяща квалификация извън базата данни.

При определянето на независими експерти Комисията или съответният орган за финансиране взема съответни мерки, за да се осигури балансиран състав на експертните групи и групите за оценяване по отношение на уменията, опита, знанията, географското разнообразие и представянето на половете, като се отчита положението в областта на съответната дейност. Когато това е уместно, се търси баланс между публичния и частния сектор.

Комисията или съответният орган за финансиране може да се обърне за съвет към консултативни органи за назначаването на независими експерти. При дейности, свързани с авангардни изследвания на ЕНС, Комисията назначава експерти въз основа на предложение от Научния съвет на ЕНС.

3.   Комисията или съответният орган за финансиране гарантира, че експерт, който е в конфликт на интереси по отношение на даден въпрос, по който от него се изисква становище, не предоставя оценки, консултации или помощ по този въпрос.

4.   Всички контакти с независими експерти, включително сключването на договор за назначаването им и неговите изменения, могат да се осъществяват чрез електронни системи за обмен, създадени от Комисията или съответния орган за финансиране съгласно разпоредбите на член 287, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1268/2012.

5.   Имената на експертите, назначени в лично качество, които са сътрудничили на Комисията или на органите за финансиране при изпълнението на Регламент (ЕС) № 1291/2013 и Решение 2013/743/EC, заедно с експертната им област, се публикуват най-малко веднъж годишно на интернет страницата на Комисията или на съответния орган за финансиране. Тази информация се набира, обработва и публикува в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

ДЯЛ III

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ГЛАВА I

Безвъзмездни средства

Раздел I

Резултати

Член 41

Собственост върху резултатите

1.   Резултатите са собственост на участника, който ги е създал.

2.   Когато участниците в дейността са създали резултатите съвместно и съответният им принос в съвместните резултати не може да бъде точно установен или не е възможно този съвместно постигнат резултат да бъде отделен с цел подаване на заявление, придобиване или запазване на съответната закрила на правата върху интелектуална собственост, резултатите са тяхна съсобственост. Съсобствениците сключват споразумение за разпределението и условията за упражняване на съсобственост, в съответствие с техните задължения съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Съсобствениците могат да сключат споразумение да не запазят съсобствеността, а да изберат алтернативен режим, например като прехвърлят дела си на един-единствен собственик с право на достъп за останалите участници, след като резултатите са вече налице.

Освен ако в споразумението за съсобственост е уговорено друго, всеки съсобственик има право да предостави лиценз без изключителни права на трети страни, които да използват съвместно притежавани резултати, без право на преотстъпване на лиценза, при следните условия:

а)

предизвестие до останалите съсобственици;

б)

справедлива и разумна компенсация за останалите съсобственици.

3.   Ако служители или страна, работещи за участник, имат право да претендират за права върху получените резултати, съответният участник гарантира, че е възможно тези права да се упражняват по начин, съвместим със задълженията му по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 42

Закрила на резултатите

1.   Когато резултатите могат или в разумни граници може да се очаква, че могат да бъдат използвани за търговски или промишлени цели, участникът, чиято собственост са те, проучва възможността за тяхната правна закрила. Участникът, ако това е възможно, разумно и основателно, предвид обстоятелствата, осигурява адекватна правна закрила за подходящ период от време и с подходящо териториално покритие, като отчита законните си интереси и законните и особено търговските интереси на останалите участници в дейността.

2.   Когато участник, който е получил финансиране от Съюза, не възнамерява да осигури правна закрила на постигнатите резултати по причини, които не произтичат от невъзможността това да бъде осъществено според националното или съюзното право или от липсата на потенциал те да бъдат използвани за търговски или промишлени цели, и освен ако участникът възнамерява да ги прехвърли на друго правно образувание, установено в държава-членка или в асоциирана държава, с оглед на тяхната закрила, той уведомява Комисията или съответния орган за финансиране преди каквото и да било разпространяване на тези резултати. Комисията, действаща от името на Съюза, или съответния орган за финансиране може, със съгласието на съответния участник, да поеме собствеността върху тези резултати и да предприеме необходимите действия за адекватната им закрила.

Участникът може да откаже да даде съгласието си само ако докаже, че това би накърнило сериозно законните му интереси. Резултатите не могат да бъдат разпространявани преди Комисията или съответния орган за финансиране да вземе решение да не поеме собствеността върху резултатите или да реши, че ще поеме собствеността върху резултатите и преди да предприеме необходимите действия за осигуряване на закрилата им. Комисията или съответният орган за финансиране взема това решение без неоснователно забавяне. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят сроковете в това отношение.

3.   Когато участник, който е получил финансиране от Съюза, възнамерява да се откаже от закрила на резултатите или да не иска нейното удължаване по причини, различни от липсата на възможност те да бъдат използвани за търговски или промишлени цели в рамките на период от най-много пет години след окончателното разплащане, той уведомява Комисията или съответния орган за финансиране, които могат да продължат или да удължат закрилата чрез поемане на собствеността върху резултатите. Участникът може да откаже да даде съгласието си само ако докаже, че това би накърнило сериозно законните му интереси. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят сроковете в това отношение.

Член 43

Използване и разпространение на резултатите

1.   Всеки участник, който е получил финансиране от Съюза, полага максимални усилия за оползотворяване на притежаваните от него резултати или ги предоставя на друго правно образувание за ползване, по-специално чрез прехвърляне и лицензиране на резултати в съответствие с член 44.

Всякакви допълнителни задължения относно използването на резултатите се определят в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. В случай на научни изследвания с потенциал за справяне с основни обществени предизвикателства допълнителните задължения относно използването на резултатите може да включват лицензиране при неизключителни условия. Всички допълнителни задължения се посочват в работната програма или в работния план.

2.   Всеки участник разпространява чрез подходящи средства и възможно най-бързо притежаваните от него резултати, при условие че спазва всички ограничения, произтичащи от закрилата на интелектуалната собственост, правилата за сигурност или законните интереси. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства могат да се определят сроковете в това отношение.

Всякакви допълнителни задължения относно разпространяването на резултатите се определят в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и се посочват в работната програма или в работния план.

По отношение на разпространяването на резултатите посредством научни публикации, свободният достъп се прилага съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Разходите, свързани със свободния достъп до научни публикации, изготвени в резултат на научни изследвания, финансирани по „Хоризонт 2020“, и направени в рамките на срока на дейността, са допустими за възстановяване при условията на споразумението за отпускане на безвъзмездните средства. При надлежно спазване на разпоредбите на член 18 от Регламент (ЕС) № 1291/2013, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не се поставят условия относно свободния достъп до публикации, които биха довели до допълнителни разходи за публикуване след приключването на дейността.

По отношение на разпространението на данни от научни изследвания, в рамките на свободния достъп до данни от научни изследвания и тяхното опазване, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да се определят редът и условията, при които се предоставя свободен достъп до тези резултати, по-специално при авангардните изследвания на ЕНС и изследванията за БНТ или в други подходящи области, като се отчитат законните интереси на участниците, както и всички ограничения, произтичащи от правилата за защита на данните, правилата за сигурност и защитата на правата върху интелектуалната собственост. В такъв случай в работната програма или в работния план се посочва дали се изисква разпространение чрез свободен достъп на данните от научни изследвания.

Останалите участници се предизвестяват за всяка дейност по разпространение на резултатите. След получаване на предизвестието всеки участник може да възрази, ако докаже, че законните му интереси във връзка с неговите резултати или предходни знания ще бъдат сериозно накърнени от предвиденото разпространение. В такива случаи разпространението не може да се осъществи, освен ако са взети подходящи мерки за опазване на споменатите законни интереси. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят сроковете в това отношение.

3.   Участниците предоставят на Комисията или на съответния орган за финансиране за целите на наблюдението и разпространението всяка полезна информация относно дейностите си по използване и разпространение и необходимата документация съгласно условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Като се спазват законните интереси на участниците, предоставили информацията, тази информация се прави публично достояние. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят и сроковете по отношение на тези задължения за докладване.

4.   Всички заявления за патенти, стандарти, публикации или друго разпространение, включително в електронна форма, във връзка с резултати, съдържат, когато това е възможно, изявление, което може да обхваща визуални средства, че дейността е получила финансова подкрепа от Съюза. Условията за това изявление се определят в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 44

Прехвърляне и лицензиране на резултати

1.   Когато участник прехвърля собственост върху резултати, той прехвърля на правоприемника своите задължения съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно тези резултати, включително задължението да ги предаде при всяко последващо прехвърляне.

Без да се засягат задълженията за поверителност, произтичащи от законите или подзаконовите актове в случаите на сливания и придобивания, когато други участници все още се ползват с права на достъп или все още могат да поискат да получат права на достъп до резултатите, които трябва да бъдат прехвърлени, участникът, който възнамерява да прехвърли резултатите, предизвестява другите участници, като им предоставя достатъчно информация относно предполагаемия нов собственик на резултатите, с цел да даде възможност на останалите участници да анализират въздействието на планираното прехвърляне на собственост върху евентуалното упражняване на техните права на достъп.

След получаване на предизвестието всеки участник може да възрази срещу прехвърлянето на собствеността ако докаже, че то ще се отрази неблагоприятно върху упражняването на неговите права на достъп. В такъв случай прехвърлянето не може да се осъществи, докато не се постигне споразумение между заинтересованите участници. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят сроковете в тази връзка.

Другите участници могат с предварително писмено споразумение да се откажат от правото си на предизвестие и на възражение срещу прехвърляне на собственост от един участник към конкретно посочена трета страна.

2.   При условие че правата на достъп до резултатите могат да бъдат упражнявани и че са спазени всички допълнителни задължения относно използването на резултатите от страна на участника, който е техен собственик, този участник може да издава лицензи или по друг начин да предоставя на правно образувание право, в това число — изключително, на ползването им. Изключителен лиценз за резултати може да се предостави, ако всички останали заинтересовани участници са съгласни да се откажат от правата си на достъп до тези резултати.

3.   По отношение на резултати, постигнати от участници, които са получили финансиране от Съюза, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да се предвиди Комисията или съответния орган за финансиране да може да възрази срещу прехвърляния на собственост или срещу предоставянето на изключителен лиценз на трети страни, установени в трета държава, която не е асоциирана към „Хоризонт 2020“, ако сметне, че прехвърлянето или предоставянето не съответства на интересите за развитие на конкурентоспособността на икономиката на Съюза, на етичните принципи или на съображения за сигурност.

В тези случаи прехвърлянето на собственост или предоставянето на изключителен лиценз не се осъществява, освен ако не бъде удовлетворено изискването на Комисията или на съответния орган за финансиране за осигуряване на подходящи предпазни мерки.

Когато е уместно, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се предвижда, че Комисията или съответния орган за финансиране трябва да бъдат уведомени предварително за всяко прехвърляне на собственост или предоставяне на изключителен лиценз. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят сроковете за това.

Раздел II

Права на достъп до предходни знания и нови резултати

Член 45

Предходни знания

Участниците определят по подходящ начин в писмено споразумение предходните знания, които имат отношение към съответната дейност.

Член 46

Принципи на правата на достъп

1.   Всяко искане за упражняване на права на достъп или всеки отказ от права на достъп се представя писмено.

2.   Освен ако е уговорено друго от собственика на резултатите или предходните знания, до които се иска достъп, правата на достъп не включват правото на преотстъпване на лиценза.

3.   Участниците в една и съща дейност се информират взаимно за всички законови ограничения върху предоставянето на достъп до предходните им знания преди присъединяването си към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Всяко споразумение, сключено след това от участник по отношение на предходни знания, гарантира, че всички права на достъп могат да бъдат упражнявани.

4.   Прекратяването на участието в дадена дейност не засяга задължението на участника да предостави достъп при реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

5.   В споразумението за консорциум може да се предвиди лишаването от права на достъп на участник, който не изпълнява задълженията си и не коригира това неизпълнение.

Член 47

Права на достъп за изпълнение на дейността

1.   Участник се ползва с права на достъп до резултатите на друг участник в същата дейност, ако първият се нуждае от тези резултати, за да изпълнява своята работа по съответната дейност.

Достъпът се предоставя безвъзмездно.

2.   Участник се ползва с права на достъп до предходните знания на друг участник в същата дейност, ако първият се нуждае от тези знания, за да изпълнява своята работа по съответната дейност, и при спазване на ограниченията съгласно член 46, параграф 3.

Такива права на достъп се предоставят безвъзмездно, освен ако не е договорено друго от участниците преди присъединяването им към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 48

Права на достъп за използване на резултатите

1.   Участник се ползва с права на достъп до резултатите на друг участник в същата дейност, ако първият се нуждае от тези резултати, за да използва собствените си резултати от дейността.

При наличие на споразумение такъв достъп се предоставя при справедливи и разумни условия.

2.   Участник се ползва с права на достъп до предходните знания на друг участник в същата дейност, ако първият се нуждае от тези знания, за да използва собствените си резултати от дейността при спазване на ограниченията съгласно член 46, параграф 3.

При наличие на споразумение такъв достъп се предоставя при справедливи и разумни условия.

3.   Свързано образувание, установено в държава-членка или в асоциирана държава, освен ако в споразумението за консорциум не е предвидено друго, също има права на достъп до резултати и, при спазване на ограниченията по член 46, параграф 3, до предходни знания при справедливи и разумни условия, ако тези резултати и предходни знания са необходими за използване на резултатите, получени от участника, с когото образуванието е свързано. Тези права на достъп се искат или получават пряко от участника, чиято собственост са резултатите или предходните знания, освен ако не е предвидено друго съгласно член 46, параграф 2.

4.   Искане за достъп съгласно параграфи 1, 2 или 3 може да се отправи до една година след приключване на дейността. Участниците могат обаче да се споразумеят за различен краен срок.

Член 49

Права на достъп за Съюза и за държавите-членки

1.   За надлежно обоснованите цели на разработването, прилагането и наблюдението на политиките или програмите на Съюза, институциите, органите, службите или агенциите на Съюза се ползват с права на достъп единствено до резултатите на участник, който е получил финансиране от Съюза. Такива права на достъп са ограничени до употреба с нетърговска и неконкурентна цел.

Достъпът се предоставя безвъзмездно.

2.   Във връзка с дейностите в рамките на конкретната цел „Сигурни общества – Защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“ на приоритет "Обществени предизвикателства", както е определена в приложение I, част III от Регламент (ЕС) № 1291/2013, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и националните органи на държавите-членки, за целите на разработването, прилагането и наблюдението на техните политики или програми в тази област, се ползват с необходимите права на достъп до резултатите на участник, който е получил финансиране от Съюза. Тези права на достъп са ограничени до употреба с нетърговска и неконкурентна цел. Тези права на достъп се предоставят безвъзмездно и въз основа на двустранно споразумение, в което са определени специалните условия, с които се гарантира, че тези права ще се използват единствено за определената цел и че ще са предвидени съответни задължения за поверителност. Тези права на достъп не се отнасят за предходните знания на участника. Искащата държава-членка, институция, орган, служба или агенция на Съюза уведомяват всички държави-членки за тези искания. Спрямо класифицираната информация се прилагат правилата на Комисията по отношение на сигурността.

ДЯЛ IV

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 50

Награди

1.   Финансирането от Съюза може да се извършва под формата на награди, както е определено в дял VII от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012.

2.   Присъждането на награда се обуславя от поемането на задължения за подходяща обществена разгласа. По отношение на разпространението на резултатите се прилага дял III от настоящия регламент. Работната програма или работният план може да съдържа специални задължения относно използването и разпространението на резултати.

Член 51

Обществени поръчки за продукти в пазарен и предпазарен стадий и за новаторски решения

1.   Всяка обществена поръчка, възложена от Комисията от нейно име или съвместно с държавите-членки, се подчинява на правилата за обществените поръчки, както са определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 1268/2012.

2.   Финансирането от Съюза може да се извършва под формата на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий или за новаторски решения самостоятелно от Комисията или от съответния орган за финансиране или съвместно с възлагащи органи от държавите-членки и асоциираните държави.

Процедурите за възлагане на обществени поръчки:

а)

са в съответствие с принципите за прозрачност, недискриминация, равнопоставеност, добро финансово управление и пропорционалност, с правилата за конкуренция и, когато е приложимо, с Директиви № 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО или, когато Комисията действа самостоятелно, с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

б)

могат да предвидят специфични условия, например място на изпълнение на възложените дейности, като при обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий то се ограничава до територията на държавите-членки и на асоциираните държави по „Хоризонт 2020“, когато това е надлежно обосновано от целите на съответната дейност;

в)

могат да разрешат сключването на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици);

г)

предвиждат възлагане на поръчките на участника или участниците в тръжната процедура, предлагащи най-добро съотношение между качество и цена.

3.   Освен ако в поканата за участие в търг не е посочено друго, резултатите, получени при обществена поръчка, възложена от Комисията, са собственост на Съюза.

4.   В договорите за възлагане на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий се формулират специални разпоредби относно собствеността, правата на достъп и лицензирането, за да се оползотворят максимално резултатите и да се избегне всякакво непочтено предимство. Изпълнителят, който създава резултати при обществена поръчка за продукти в предпазарен стадий, притежава най-малкото свързаните с тях права върху интелектуалната собственост. Възлагащите органи се ползват най-малкото с права на безвъзмезден достъп до резултатите за тяхна лична употреба и с правото да предоставят или да изискват от участващите изпълнители да предоставят на трети страни неизключителни лицензи да използват резултатите при справедливи и разумни условия, без право на преотстъпване на лиценза. Ако изпълнителят не успее да постигне търговска реализация на резултатите в рамките на определен период след възлагането на обществената поръчка за продукти в предпазарен стадий, както е посочено в договора, той прехвърля на възлагащите органи собствеността върху резултатите.

5.   В договорите за възлагане на обществени поръчки за новаторски решения могат да се формулират специални разпоредби относно собствеността, правата на достъп и лицензирането, за да се оползотворят максимално резултатите и да се избегне всякакво непочтено предимство.

Член 52

Финансови инструменти

1.   Финансовите инструменти могат да приемат всяка от формите, посочени в дял VIII от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, и могат да бъдат съчетавани помежду си и с безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Съюза, включително в рамките на Регламент (ЕС) № 1291/2013.

2.   Чрез дерогация от член 140, параграф 6, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, както приходите, така и годишните вноски за изплащане, генерирани от финансов инструмент, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013, се прехвърлят към този финансов инструмент в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент № 966/2012.

3.   Чрез дерогация от член 140, параграф 6, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, както приходите, така и годишните вноски за изплащане, генерирани от Инструмента за финансиране с поделяне на риска, създаден с Решение № 1982/2006/ЕО и в ранната фаза на Средството за висок растеж и иновации на МСП (СРИ 1), създадено с Решение № 1639/2006/ЕО се включват съгласно член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 към следващите финансови инструменти по силата на Регламент (ЕС) № 1291/2013.

Член 53

Инструмент за МСП

1.   Само МСП могат да кандидатстват по покани за представяне на предложения, отправени по линия на специализирания инструмента за МСП, посочен в член 22 от Регламент (ЕС) № 1291/2013. Те могат да си сътрудничат с други дружества и научноизследователски организации или университети.

2.   Когато дадено дружество е признато за МСП, този правен статут се приема за целия период на изпълнение на проекта, дори в случаите, когато дружеството поради разрастването си по-късно надвиши горните стойности от определението за МСП.

3.   При инструмента за МСП или безвъзмездните средства, предоставяни от органи за финансиране или от Комисията за подпомагане на МСП, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства могат да се формулират специални разпоредби, в частност относно собствеността, правата на достъп, използването и разпространението на резултати.

Член 54

Бърз път към иновации (БПИ)

1.   Съгласно член 7 всяко правно образувание може да участва в дейност по линия на БПИ. Дейностите, които се финансират по линия на БПИ, са иновационни дейности. По линия на БПИ се отправят покани за представяне на предложения, свързани с някоя от технологичните области по конкретна цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“, както са определени в приложение I, част II, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 или някоя от конкретните цели по приоритет „Обществени предизвикателства“, посочени в приложение I, част III, точки 1—7 към същия регламент.

2.   Предложения могат да се представят по всяко време. Комисията определя три крайни дати годишно за представяне на предложения за оценяване. Периодът между крайната дата за представяне на предложения и подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или уведомлението относно решението за отпускане на безвъзмездни средства не е повече от шест месеца. Предложенията се класират според въздействието, качеството и ефикасността на изпълнението и върховите постижения, като на критерия за въздействие се дава по-голяма относителна тежест. В една дейност могат да участват не повече от пет правни образувания. Размерът на безвъзмездните средства не надвишава 3 милиона евро.

Член 55

Други специални разпоредби

1.   При изпълнение на дейности, свързани със сигурността, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да се формулират специални разпоредби, в частност относно обществените поръчки за продукти в предпазарен стадий и за новаторски решения, промените в състава на консорциума, класифицираната информация, използването, разпространението, свободния достъп до научни публикации, прехвърлянето и лицензирането на резултатите.

2.   При дейности в подкрепа на съществуваща или нова научноизследователска инфраструктура в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да се формулират специални разпоредби относно потребителите на инфраструктурата и достъпа на потребителите до нея.

3.   При авангардни изследвания на ЕНС в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства могат да се формулират специални разпоредби, в частност относно правата на достъп, преносимост и разпространение, или свързани с участниците, изследователите и която и да е заинтересована от дейността страна.

4.   При дейности, свързани с обучението и мобилността, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства могат да се формулират специални разпоредби относно задълженията, отнасящи се за изследователите, които се възползват от дейността, собствеността, правата на достъп и преносимостта на резултати.

5.   При координационни и спомагателни дейности в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства могат да се формулират специални разпоредби, в частност относно собствеността, правата на достъп, използването и разпространението на резултати.

6.   При Общностите за знания и иновации към EIT в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства могат да се формулират специални разпоредби, в частност относно собствеността, правата на достъп, използването и разпространението.

ДЯЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 56

Упражняване на делегираните правомощия

1.   Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.

2.   Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 1, параграф 3, се предоставят на Комисията за срока на действие на „Хоризонт 2020“.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 3, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомлението на Европейския парламент и на Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 57

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Регламент (ЕО) № 1906/2006 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, разпоредбите на настоящия регламент не засягат продължаването или изменението, включително цялостното или частичното прекратяване на съответните дейности до тяхното приключване или до отпускането на финансовата помощ от Комисията или органите за финансиране съгласно Решение № 1982/2006/ЕО или други законодателни актове, приложими за тази помощ към 31 декември 2013 г., която продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

3.   Всички суми от Гаранционния фонд на участниците, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 1906/2006, както и всички негови права и задължения, се прехвърлят на Фонда, считано от 31 декември 2013 г. Участниците в дейности, предвидени в Решение № 1982/2006/ЕО, които подписват споразумения за отпускане на безвъзмездни средства след 31 декември 2013 г., правят своите вноски във Фонда.

Член 58

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 декември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ОВ C 318, 20.10.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 111.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 21 ноември 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник)

(4)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 ноември 2013 г. установяващ Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (Виж страница 104 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  ОВ C 74E, 13.3.2012, стр. 34.

(6)  Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(9)  Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (OB L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

(10)  Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии (OB L 97, 9.4.2008 г., стр. 1).

(11)  ОВ C 205, 19.7.2013 г., стр. 9.

(12)  Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник (ОВ L 317, 3.12.2001 г.).

(13)  Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1).

(14)  Решение 2000/633/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 17 октомври 2000 г. за изменение на процедурния ѝ правилник (ОВ L 267, 20.10.2000 г., стр. 63).

(15)  Регламент № 1906/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правилата за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1.

(16)  Решение 2006/970/Евратом на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за дейности в областта на ядрените изследвания и обучение (2007—2011 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 60).

(17)  2012/93/Евратом: Решение на Съвета от 19 декември 2011 г. относно Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (ОВ L 47, 18.2.2012 г., стр. 25).

(18)  Регламент (Евратом) № 1314/2013 на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.) в допълнение към „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (Виж страница 948 от настоящия брой на Официален вестник).

(19)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средни предприятия (COSME) 2014–2020 г. и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (Виж страница 33 от настоящия брой на Официален вестник).

(21)  Решение № 743/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност (OB L 201, 30.7.2008 г., стр. 58).

(22)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(23)  Решение 2013/743/EC на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на конкретна програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (Виж страница 965 от настоящия брой на Официален вестник).

(24)  Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 134, 30.4.2004, стр. 1).

(25)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004, стр. 114).

(26)  Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009, стр. 76).

(27)  Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

(28)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).


Top