Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1286

Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на програма за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. ( „Фискалис 2020“ ) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО

OJ L 347, 20.12.2013, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1286/oj

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1286/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 декември 2013 година

за създаване на програма за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114 и 197 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)

Прилаганата преди 2014 г. многогодишна програма за действие в областта на данъчното облагане допринесе значително за улесняване и задълбочаване на сътрудничеството между данъчните органи в рамките на Съюза. Данъчните администрации на участващите държави признават добавената стойност на тази програма, включително за защита на финансовите интереси на държавите членки, на Съюза и на данъкоплатците. Набелязаните предизвикателства през следващото десетилетие не могат да бъдат преодолени, ако държавите членки не насочат вниманието си отвъд границите на своите административни територии или не си сътрудничат активно с партньорите си. Програмата „Фискалис“, която се изпълнява от Комисията в сътрудничество с участващите държави, предоставя на държавите членки рамка на равнището на Съюза за развитие на тези дейности за сътрудничество и при по-голяма разходна ефективност, отколкото ако всяка държава членка изгражда собствена рамка за сътрудничество на двустранна или многостранна основа. Поради това е целесъобразно да се осигури продължаване на програмата чрез създаването на нова програма в същата област.

(2)

Програмата, създадена съгласно настоящия регламент, Фискалис 2020 и нейният успех са жизненоважни в настоящата икономическа ситуация и следва да подкрепят сътрудничеството по отношение на фискалните въпроси.

(3)

Дейностите по Фискалис 2020, а именно европейските информационни системи, определени в настоящия регламент ("европейски информационни системи"), съвместните действия за служители на данъчните органи и общите инициативи за обучение, следва да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез укрепване на функционирането на вътрешния пазар, осигуряване на рамка за подкрепа на дейности за повишаване на административния капацитет на данъчните органи и засилване на технически напредък и иновации. Програмата активно ще укрепва функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар, като същевременно допринася за постепенното премахване на съществуващите пречки и нарушения на вътрешния пазар, чрез осигуряване на рамка за дейности, насочени към по-ефикасни данъчни органи, укрепване на конкурентоспособността на предприятията, насърчаване на заетостта и съдействие за защитата на финансовите и икономическите интереси на държавите членки, на Съюза, както и на данъкоплатците.

(4)

Обхватът на Фискалис 2020 следва да бъде съобразен с настоящите потребности, така че да се постави акцент върху всички данъци, хармонизирани на равнището на Съюза, и други данъци, доколкото те са от значение за вътрешния пазар и за административното сътрудничество между държавите членки.

(5)

С оглед да се подпомогне процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Фискалис 2020 следва да бъде отворена за участие за присъединяващи се държави и страни кандидатки, както и за потенциални кандидатки и страни партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои условия и ако тяхното участие е в подкрепа единствено на дейности по Фискалис 2020, чиито цели са борбата с данъчните измами, укриването на данъци и справянето с агресивното данъчно планиране. Предвид нарастващото ниво на взаимосвързаност на световната икономика във Фискалис 2020 следва да продължи да се предвижда възможност външни експерти да бъдат канени да осигурят принос в дейностите по програма Фискалис 2020. Външни експерти, например представители на правителствени органи, икономически оператори и техните организации или представители на международни организации, следва да бъдат канени само когато приносът им се счита за съществен за постигането на целите на Фискалис 2020.

(6)

При формулирането на целите и приоритетите на Фискалис 2020 се отчитат набелязаните проблеми и предизвикателства по отношение на данъчното облагане през следващото десетилетие. Фискалис 2020 следва да запази значението си в изключително важни области, като съгласуваното прилагане на законодателството на Съюза в областта на данъчното облагане, осигуряването на обмен на информация и подпомагането на административното сътрудничество и повишаването на административния капацитет на данъчните органи. Предвид динамиката на проблемите, свързани с набелязаните нови предизвикателства, следва да се наблегне допълнително на подпомагането на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране. Следва да се обърне специално внимание и на намаляването на административната тежест за данъчните органи, намаляването на разходите на данъкоплатците, свързани с изпълнението на данъчните задължения и предотвратяването на случаи на двойно данъчно облагане.

(7)

На оперативно ниво Фискалис 2020 следва да въвежда, експлоатира и подпомага европейските информационни системи, да подкрепя дейностите за административно сътрудничество, да повишава уменията и компетентността на данъчните служители, да подобрява разбирането и прилагането на законодателството на Съюза в областта на данъчното облагане и да съдейства за подобряване на административните процедури и за обмена и разпространението на добри административни практики. Тези цели следва да се изпълняват, като се наблегне върху подпомагането на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране.

(8)

Програмните инструменти, прилагани преди Фискалис 2020, следва да бъдат допълнени, за да отговорят по подходящ начин на предизвикателствата, които очакват данъчните органи през следващото десетилетие, и да отразят развитието на правото на Съюза. Фискалис 2020 следва да обхваща: двустранни или многостранни контролни действия и други форми на административно сътрудничество, установени в съответното право на Съюза относно административното сътрудничество; експертни екипи; действия за изграждане на капацитет в публичната администрация с цел предоставяне на конкретно подпомагане в областта на данъчното облагане за държави членки, изправени пред особени и извънредни обстоятелства, които оправдават предприемането на такива целенасочени действия; и, при необходимост, проучвания и общи комуникационни дейности с цел подкрепа на прилагането на законодателството на Съюза в областта на данъчното облагане.

(9)

Европейските информационни системи изпълняват изключително важна роля за изграждане на взаимовръзки между данъчните органи и по този начин за укрепване на системите за данъчно облагане в рамките на Съюза и поради това следва да продължат да бъдат финансирани и подобрявани по линия на Фискалис 2020. Освен това следва да се осигури възможност за включване във Фискалис 2020 на нови информационни системи, свързани с данъчното облагане и създадени съгласно правото на Съюза. Европейските информационни системи, когато това е уместно, следва да се основават на модели за споделено разработване и обща ИТ архитектура.

(10)

В контекста на подобряването на административното сътрудничество в по-широк план и подпомагането на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране може да е от полза за Съюза да сключи споразумения с трети държави, за да се даде възможност на тези държави да използват компонентите на Съюза в европейските информационни системи за осигуряване на сигурен обмен на информация между тях и държавите членки в рамките на двустранни данъчни споразумения.

(11)

По линия на Фискалис 2020 следва също да се осъществяват общи дейности за обучение. Фискалис 2020 следва да продължи да подпомага участващите държави за повишаване на професионалните умения и знания в областта на данъчното облагане посредством подобрено, съвместно разработено съдържание на дейностите за обучение, насочени към данъчните служители и икономическите оператори. За тази цел сегашният подход за общо обучение в рамките на Фискалис 2020, който се основава главно на развитието на централно електронно базирано обучение, следва да се превърне в многостранна програма на Съюза за подпомагане на обучението.

(12)

Фискалис 2020 следва да обхваща период от седем години, за да се съгласува нейната продължителност с тази на многогодишната финансова рамка, определена в Регламент (ЕС, Euratom) № 1311/2013 на Съвета. (2).

(13)

С настоящия регламент се предвижда финансов пакет за целия срок на Фискалис 2020, който представлява основната референтна сума, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (3), за Европейския парламент и Съвета в хода на годишната бюджетна процедура.

(14)

В съответствие с ангажимента на Комисията за съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното съобщение от 2010 г., озаглавено „Преглед на бюджета на ЕС“, ресурсите следва да бъдат осигурявани съвместно с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Фискалис 2020 са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като обаче се изключва двойното финансиране.

(15)

Необходимите мерки за финансовото изпълнение на настоящия регламент следва да се приемат в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4), и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (5).

(16)

Участващите държави следва да поемат разходите за националните елементи на Фискалис 2020, които включват наред с другото компонентите извън Съюза на европейските информационни системи и всяко обучение, което не е част от общите инициативи за обучение.

(17)

Като се има предвид, че е важно участващите държави да участват пълноценно в съвместните действия, е възможно, когато това е необходимо за пълното постигане на целите на Фискалис 2020, размерът на съфинансирането да е 100 % от допустимите разходи, когато става въпрос за разходи за път и настаняване, разходи, свързани с организиране на мероприятия, и дневни разходи.

(18)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез подходящи мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправомерно използвани средства, а в случаите, когато е уместно — санкции.

(19)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за създаването на годишните работни програми. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(20)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаване на многогодишна програма за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те не могат ефикасно да извършват сътрудничеството и координацията, необходими за постигането на тази цел, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(21)

За изпълнението на програмата Комисията следва да се подпомага от комитета по Фискалис 2020.

(22)

С цел улесняване на оценката на Фискалис 2020 следва от самото начало да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати по Фискалис 2020. Комисията заедно с участващите държави следва да създаде регулируеми показатели и да установи предварително определени изходни равнища за наблюдение на резултатите от дейностите по Фискалис 2020. Следва да се извършва и междинна оценка на изпълнението на целите на Фискалис 2020, нейната ефикасност и добавена стойност на европейско равнище. Освен това крайната оценка следва да разглежда дългосрочното въздействие на Фискалис 2020 и резултатите от нея във връзка с устойчивостта. Следва да се осигури пълна прозрачност чрез редовно докладване относно наблюдението и чрез представяне на доклади за оценка на Европейския парламент и на Съвета.

(23)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) се прилага по отношение на обработването на лични данни, извършвано в държавите членки във връзка с настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално определените от тях независими публични органи. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (8) се прилага по отношение на обработването на лични данни, извършвано от Комисията в рамките на настоящия регламент и под контрола на Европейския надзорен орган по защита на данните. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи следва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО, и всеки обмен или предаване на информация от страна на Комисията следва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

(24)

Настоящият регламент заменя Решение № 1482/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9). Поради това посоченото решение следва да бъде отменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

1.   Създава се многогодишна програма за действие „Фискалис 2020“ („програмата“) с цел подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар и подкрепа на сътрудничеството във връзка с това.

2.   Програмата обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„данъчни органи“ означава публичните органи и други органи в участващите държави, в чиято компетентност е администрирането на данъчното облагане или за дейностите, свързани с данъците;

(2)

„външни експерти“ означава:

а)

представители на правителствени органи, включително от държави, които не участват в програмата съгласно член 3, параграф 2;

б)

икономически оператори и организации, които представляват икономически оператори;

в)

представители на международни и други организации, имащи отношение към областта на данъчното облагане.

(3)

„данъчно облагане“ означава следното:

а)

данък върху добавената стойност, предвиден в Директива 2006/112/ЕО на Съвета (10);

б)

акцизи върху алкохола, предвидени в Директива 92/83/ЕИО на Съвета (11);

в)

акцизи върху тютюневите изделия, предвидени в Директива 2011/64/ЕС на Съвета (12);

г)

данъци върху енергийните продукти и електроенергията, предвидени в Директива 2003/96/ЕО на Съвета (13);

д)

други данъци, попадащи в обхвата на член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2010/24/ЕС на Съвета (14), доколкото са от значение за вътрешния пазар и за административното сътрудничество между държавите членки.

(4)

„двустранни или многостранни контролни действия“ означава координирани проверки на данъчните задължения на едно или повече свързани данъчно задължени лица, организиран от две или повече участващи държави с общи или допълващи се интереси, от които най-малко две са държави членки.

Член 3

Участие в програмата

1.   Участващите държави са държавите членки и държавите, посочени в параграф 2, ако са изпълнени предвидените в същия параграф условия,.

2.   Програмата е отворена за участие за всяка от следните държави:

а)

присъединяващи се държави, страни кандидатки и потенциални страни кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия за участие на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или подобни споразумения;

б)

държавите партньори по европейската политика за съседство, при условие че тези държави са постигнали достатъчно ниво на сближаване на съответното законодателство и административни методи с тези на Съюза.

Държавите партньори, посочени в първа алинея, буква б), участват в програмата в съответствие с разпоредбите, които подлежат на съвместно определяне с тези държави след сключването на рамкови споразумения относно тяхното участие в програми на Съюза. Тяхното участие е в подкрепа единствено на дейности по програмата, чиято цел е борбата с данъчните измами, укриването на данъци и справянето с агресивното данъчно планиране.

Член 4

Участие в дейности по програмата

Външни експерти могат да бъдат поканени да участват с принос към избрани дейности, организирани по програмата, когато това е от съществено значение за постигането на целите, посочени в членове 5 и 6. Тези външни експерти се избират от Комисията заедно с участващите държави въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретните дейности, като се взема предвид всеки евентуален конфликт на интереси и като се постигне баланс между представители на деловите среди и други експерти от гражданското общество. Списък на избраните външни експерти се обявява публично и редовно се актуализира.

Член 5

Обща цел и конкретна цел

1.   Общата цел на програмата е да се подобри функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар чрез засилване на сътрудничеството между участващите държави, техните данъчни органи и служители.

2.   Конкретната цел на програмата е да се подкрепи борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране и прилагането на законодателството на Съюза в областта на данъчното облагане чрез осигуряване на обмен на информация, подпомагане на административното сътрудничество и, когато е необходимо и целесъобразно, подобряване на административния капацитет на участващите държави, с оглед да се подпомогне намаляването на административната тежест за данъчните органи и намаляването на разходите за данъкоплатците, свързани с изпълнение на данъчните задължения.

3.   Постигането на посочените в настоящия член цели се измерва въз основа по-специално на следното:

а)

наличие на обща комуникационна мрежа за европейските информационни системи и пълен достъп до нея;

б)

обратна информация от участващите държави за резултатите от дейностите по програмата.

Член 6

Оперативни цели и приоритети на програмата

1.   Програмата има следните оперативни цели и приоритети:

а)

въвеждане, подобряване, експлоатиране и подкрепа на европейските информационни системи в областта на данъчното облагане.

б)

подпомагане на дейностите за административно сътрудничество;

в)

засилване на уменията и компетентността на данъчните служители;

г)

подобряване на разбирането и прилагането на законодателството на Съюза в областта на данъчното облагане;

д)

подкрепа за подобряване на административните процедури и обмена на добри административни практики.

2.   Целите и приоритетите, посочени в параграф 1, се следват, като се набляга по-специално върху подпомагането на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране.

ГЛАВА II

Допустими действия

Член 7

Допустими действия

1.   Програмата предоставя при условията, определени в годишната работна програма, посочена в член 14, финансова подкрепа за следното:

а)

съвместни действия:

(i)

семинари и работни срещи;

(ii)

проектни групи, които обикновено са съставени от ограничен брой държави, действат в рамките на ограничен период от време и са насочени към реализацията на предварително определена цел с точно определен краен резултат;

(iii)

двустранни или многостранни контролни действия и други дейности, предвидени в правото на Съюза за административно сътрудничество, които се организират от две или повече участващи държави и включват най-малко две държави членки;

(iv)

работни посещения, организирани от участващите държави или от друга държава, с цел да се даде възможност на служителите да придобият или увеличат своя експертен опит или знания в областта на данъчното облагане;

(v)

експертни екипи, които представляват структурирани форми на сътрудничество, създадени за ограничен период от време и обединяващи експертен опит за изпълнение на задачи в конкретни области, по-специално в европейските информационни системи, евентуално с помощта на услуги за онлайн сътрудничество, административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

(vi)

изграждане на капацитет в публичната администрация и помощни действия;

(vii)

проучвания;

(viii)

комуникационни проекти;

(ix)

всички други дейности, които подпомагат общите, конкретните и оперативните цели и приоритети, определени в членове 5 и 6, при условие че необходимостта от такива други дейности е надлежно обоснована.

б)

изграждане на европейски информационни системи: разработка, поддръжка, експлоатация и контрол на качеството на компонентите на Съюза в европейските информационни системи, посочени в буква А от приложението, и нови европейски информационни системи, създадени съгласно право на Съюза, с оглед на създаване на ефикасни взаимовръзки между данъчните органи;

в)

общи дейности по обучение: съвместно разработени действия за обучение с цел да се подпомогне развитието на необходимите професионални умения и знания в областта на данъчното облагане.

Работните посещения, посочени в първа алинея, буква а), подточка iv), не надвишават един месец. При работни посещения, организирани на територията на трети държави, допустимите разходи за финансиране по програмата са само пътните и ежедневните разходи (дневни и квартирни разходи).

Експертните екипи, посочени в първа алинея, буква а), подточка v), се организират от Комисията в сътрудничество с участващите държави за не повече от една година, освен в надлежно обосновани случаи.

2.   Средствата за допустимите действия, посочени в настоящия член, се разпределят балансирано и съразмерно по отношение на действителните нужди за тези действия.

3.   При извършване на оценка на програмата Комисията преценява необходимостта от въвеждане на бюджетни ограничения за различните допустими действия.

Член 8

Специални разпоредби за осъществяване на съвместни действия

1.   Участието в съвместните действия, посочени в член 7, параграф 1, първа алинея, буква а), се осъществява на доброволна основа.

2.   Участващите държави вземат мерки за участие в съвместните действия да се номинират служители с подходящ профил и квалификация, включително езикови умения.

3.   По целесъобразност участващите държави предприемат необходимите мерки за повишаване на осведомеността за съвместните действия и за да се гарантира използването на създадените крайни продукти.

Член 9

Специални разпоредби за прилагане на европейските информационни системи

1.   Комисията и участващите държави гарантират, че европейските информационни системи, посочени в буква А от приложението, се разработват, експлоатират и поддържат в добро състояние.

2.   В сътрудничество с участващите държави Комисията координира онези аспекти от създаването и функционирането на компонентите на Съюза и компонентите извън Съюза на европейските информационни системи и инфраструктурата, посочени в буква А от приложението, които са необходими за осигуряване на тяхната оперативност, взаимосвързаност и за непрекъснатото им усъвършенстване.

3.   Използването на компонентите на Съюза в европейските информационни системи, посочени в буква А от приложението, от неучастващи държави е предмет на споразумения с тези държави, които се сключват в съответствие с член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 10

Специални разпоредби за осъществяване на общи дейности по обучение

1.   Участието в общите дейности по обучение, посочени в член 7, параграф 1, първа алинея, буква в), се осъществява на доброволна основа.

2.   Участващите държави вземат мерки за участие в общите дейности по обучение да се номинират служители с подходящ профил и квалификация, включително езикови умения.

3.   По целесъобразност участващите държави включват в своите национални програми за обучение съвместно разработеното учебно съдържание, включително модули за електронно обучение, програми за обучение и съвместно договорени стандарти за обучение.

ГЛАВА III

Финансова рамка

Член 11

Финансова рамка

1.   Финансовият пакет за изпълнение на програмата е 223 366 000 EUR по текущи цени.

2.   Предвидените за програмата средства могат да покриват също разходи, свързани с дейности за подготовка, наблюдение, проверка, одит и оценка, които се изискват редовно за управлението на програмата и постигането на нейните цели; по-специално проучвания, срещи на експерти, информационни и комуникационни дейности, свързани с целите, определени в настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи за обработка и обмен на информация, заедно с всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управление на програмата.

Делът на административните разходи по правило не надвишава 5 % от общия размер на разходите по програмата.

Член 12

Видове намеса

1.   Комисията изпълнява програмата в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.   Финансовата подкрепа от Съюза за дейностите, предвидени в член 7, е под формата на:

а)

безвъзмездни средства;

б)

договори за възлагане на обществена поръчка;

в)

възстановяването на разходи, направени от външните експерти, посочени в член 4.

3.   Размерът на съфинансирането за безвъзмездните средства е до 100 % от допустимите разходи, при разходи за път и настаняване, разходи, свързани с организирането на мероприятия, и дневни разходи.

Посоченият размер се прилага по отношение на всички допустими действия, с изключение на експертните екипи, посочени в член 7, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка (v). Приложимият размер на съфинансиране за експертни екипи се определя в годишните работни програми, когато тези действия налагат предоставяне на безвъзмездни средства.

4.   Компонентите на Съюза в европейските информационни системи се финансират от програмата. Участващите държави по-специално поемат разходите за закупуване, разработване, инсталиране, поддръжка и текуща експлоатация на компонентите извън Съюза на европейските информационни системи.

Член 13

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез възстановяване на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза по настоящия регламент.

3.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета (15) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 (16), за да установи дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране съгласно настоящия регламент.

ГЛАВА IV

Изпълнителни правомощия

Член 14

Работна програма

За изпълнението на програмата Комисията приема чрез актове за изпълнение годишни работни програми, в които се определят поставените цели, очакваните резултати, метода на прилагане и тяхната обща сума. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на разпределената сума за всеки вид действия и приблизителен график на изпълнението. По отношение на безвъзмездните средства в годишните програми се посочват приоритетите, основните критерии за оценка и максималният размер на съфинансирането. Тези актове за изпълнение се основават на резултатите от предходните години и се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА V

Наблюдение и оценка

Член 16

Наблюдение на действията по програмата

1.   В сътрудничество с участващите държави Комисията извършва наблюдение на програмата и действията по нея.

2.   Комисията и участващите държави създават количествени и качествени показатели и, ако е необходимо, добавят нови показатели в хода на програмата. Показателите се използват, за да се измерят резултатите от програмата спрямо предварително определените изходни равнища.

3.   Комисията оповестява публично резултатите от наблюдението, посочени в параграф 1, и показателите, посочени в параграф 2.

4.   Резултатите от наблюдението се използват за оценката на програмата в съответствие с член 17.

Член 17

Оценка и преглед

1.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета междинен и окончателен доклад за оценка по отношение на въпросите, посочени в параграфи 2 и 3. Резултатите от тези оценки се включват в решенията за евентуално подновяване, изменение или спиране на настоящата програма за следващи периоди. Тези оценки се извършват от независим външен оценител.

2.   До 30 юни 2018 г. Комисията изготвя междинен доклад за оценка относно постигането на целите от действията по програмата, ефикасността при използването на ресурсите и добавената стойност на европейско равнище. Освен това в този доклад се разглеждат възможността за опростяване и запазване актуалността на целите, както и приносът на програмата към приоритетите на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

3.   До 31 декември 2021 г. Комисията изготвя окончателен доклад за оценка относно въпросите, посочени в параграф 2, както и относно дългосрочното въздействие и устойчивостта на ефектите на програмата.

4.   При поискване от Комисията участващите държави й предоставят всички налични данни и информация, които могат да допринесат за изготвянето на нейния междинен и окончателен доклад за оценката.

ГЛАВА VI

Заключителни разпоредби

Член 18

Отмяна

Решение № 1482/2007/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

Независимо от това финансовите задължения, свързани с извършвани действия съгласно посоченото решение, продължават да се уреждат от него до тяхното приключване.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 декември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ОВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 48 и ОВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 84.

(2)  Регламент (ЕС, Euratom) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020 (Виж стр. 884 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  ОВ C 37, 20.12.2013, г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на тези данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(9)  Решение № 1482/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за създаване на програма на Общността за подобряване на работата на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар (Фискалис 2013) и за отмяна на Решение 2235/2002.ЕО (ОВ L 330, 15.12.2007, стр. 1).

(10)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(11)  Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).

(12)  Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (ОВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 24).

(13)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).

(14)  Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136,31.5.1999 г., стр. 1.)

(16)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности ((ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА СЪЮЗА

А.

Европейските информационни системи са, както следва:

(1)

общата комуникационна мрежа/общият системен интерфейс (CCN/CSI — CCN2), CCN mail3, CSI бридж, http бридж, CCN LDAP и свързаните инструменти, уебпорталът на CCN, наблюдение на CCN;

(2)

помощни системи, по-специално инструментът за конфигурация на приложенията за CCN, инструментът за докладване на дейностите (ART2), инструментът на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за онлайн електронно управление на проекти (TEMPO), инструментът за управление на услугите (SMT), системата за управление на потребителите (UM), системата BPM за моделиране на бизнес процеси, таблото за наличност (availability dashboard) и AvDB, порталът за управление на ИТ услуги, управлението на директории и достъп на потребители;

(3)

пространство за информация и комуникация за програми (PICS);

(4)

системите, свързани с ДДС, по-специално системата за обмен на информация за ДДС (VIES) и за възстановяването на ДДС, включително началното приложение на VIES, инструментът за наблюдението на VIES, системата за статистически данни от данъчното облагане, интернет системата VIES („VIES-on-the-web“), инструментът за конфигурация на „VIES-on-the-web“, инструментите за тестване на VIES и възстановяване на ДДС, алгоритмите за номера по ДДС, обменът на електронни формуляри за ДДС, облагането с ДДС на доставките на услуги, извършвани по електронен път (VoeS); инструментът за тестване на VoeS, инструментът за тестване на електронни формуляри за ДДС, мини-гише (MoSS);

(5)

системите, свързани с възстановяването, по-специално електронните формуляри за събиране на вземания, електронните формуляри за единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки (UIPE) и за единен формуляр за уведомяване (UNF);

(6)

системите, свързани с прякото данъчно облагане, по-специално системата за данъчно облагане на спестяванията, инструмента за тестване на данъчното облагане на спестяванията, електронните формуляри за пряко данъчно облагане, данъчния идентификационен номер „TIN-on-the-web“, обмена по член 8 от Директива 2011/16/ЕС (1) на Съвета и свързаните с него инструменти за тестване;

(7)

други системи, свързани с данъчното облагане, по-специално базата данни „Данъци в Европа“ (TEDB);

(8)

акцизните системи, по-специално системата за обмен на акцизни данни (SEED), системата за движението и контрола на акцизни стоки (EMCS), електронни формуляри за MVS, приложение за тестване (TA);

(9)

други централни системи, по-специално информационната и комуникационна система за данъчното облагане на държавите членки (TIC), системата за тестване на самообслужване (SSTS), системата за статистически данни във връзка с данъчното облагане, централното приложение за уеб формуляри, системата за централни услуги/управление на информацията относно акцизите (CS/MISE).

Б.

Компонентите на Съюза в европейските информационни системи са, както следва:

(1)

ИТ активи, например хардуерът, софтуерът и мрежовите връзки на системите, включително свързаната с тях инфраструктура от данни;

(2)

ИТ услуги, необходими за подпомагане на разработката, поддръжката, усъвършенстването и експлоатацията на системите; и

(3)

всички други елементи, които поради съображения за ефикасност, сигурност и рационализиране са определени от Комисията като общи за участващите държави.


(1)  Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).


Top