EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1084

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1084/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Plátano de Canarias (ЗГУ)]

OJ L 293, 5.11.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1084/oj

5.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1084/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Plátano de Canarias (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по- специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 отмени и замени Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявлението за регистрация на названието „Plátano de Canarias“, подадено от Испания, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието „Plátano de Canarias“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ С 372, 1.12.2012 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИСПАНИЯ

Plátano de Canarias (ЗГУ)


Top