Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0759

Делегиран регламент (ЕС) № 759/2013 на Комисията от 30 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на изискванията за оповестяване за конвертируеми и заменяеми дългови ценни книжа текст от значение за ЕИП

OJ L 213, 8.8.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; заключение отменено от 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/759/oj

8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 759/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на изискванията за оповестяване за конвертируеми и заменяеми дългови ценни книжа

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално член 7, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формàта, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (2) е посочена подробната информация, която трябва да се съдържа в проспектите за различните видове ценни книжа в съответствие с член 7, параграф 1 от Директива 2003/71/ЕО.

(2)

Списъкът за документа за регистрация на акции следва да бъде приложим за акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, а също и за други ценни книжа, даващи достъп до капитала на емитента посредством конверсия или размяна, когато базисните акции все още не са допуснати до търгуване на регулиран пазар.

(3)

Информацията за емитента не е лесно достъпна за инвеститорите, когато емитентът на базисните акции е част от групата, към която принадлежи и емитентът на конвертируемите или заменяемите дългови ценни книжа, но базисните акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар. Затова списъкът за документа за регистрация на акции следва да се прилага по отношение на тези базисни акции и следва да бъде добавен към комбинациите, използвани при изготвянето на проспекта.

(4)

Когато ценни книжа с варанти или дериватни ценни книжа дават право за придобиване на акции на емитента или на групата и тези акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, съответната информация, определена в списъка с обявата за дериватни ценни книжа, следва да бъде предоставена на инвеститорите.

(5)

Когато дългови ценни книжа могат да бъдат обменени или конвертирани в акции, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар, информацията за базисните акции е вече на разположение на акционерите и инвеститорите като цяло. Ето защо следва да се уточни, че е достатъчно към комбинациите, използвани за изготвянето на обявата за ценните книжа на проспекта, да се добави декларация, посочваща вида на базисния инструмент и подробности за източниците на информация относно базисния инструмент.

(6)

Когато дългови ценни книжа могат да бъдат конвертирани или обменени в акции, които са или ще бъдат емитирани от емитента на ценната книга или от субект, който е част от неговата група, и тези базисни акции още не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, инвеститорите следва също така да получат отчет на оборотния капитал и отчет относно капитализацията и задлъжнялостта на емитента на базисните акции. Тези отчети ще предоставят на инвеститорите в обявата за ценните книжа същата информация относно способността на емитента да продължи да функционира като действащо предприятие и относно съотношението между неговата задлъжнялост и капитализация, каквато се предоставя на лицата, инвестиращи пряко в неговите акции.

(7)

Когато базисните акции са емитирани от трето лице и не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, инвеститорите по-трудно биха получили достъп до описанието на тези базисни акции. Поради това към комбинациите, използвани за изготвянето на обявата за ценните книжа на проспекта, следва да бъде добавен допълнителен градивен елемент, в който са описани базисните акции.

(8)

От съображения във връзка с правната сигурност е необходимо в таблицата, посочена в приложение XVIII към Регламент (ЕО) № 809/2004, да се поясни как да бъдат комбинирани списъците и градивните елементи при съставянето на проспекта, включително кога са необходими само определени единици информация от списъците и модулите, кога могат да не бъдат прилагани някои единици информация поради специфични комбинации от списъци и модули в конкретни случаи, както и кога емитентът, лицето, предлагащо ценните книжа, или лицето, кандидатстващо за допускане до търгуване на регулиран пазар, може да избира между различни списъци и модули според определени прагове, като например минималната деноминация на дълговите ценни книжа, или условията, посочени в Регламент (ЕО) № 809/2004.

(9)

Терминът „облигации“ следва да се замени с термина „дългови ценни книжа“, за да се осигури последователността на терминологията в Регламент (ЕО) № 809/2004.

(10)

Прилагането на градивен елемент, обхващащ проформа финансова информация съгласно посоченото в приложение II към Регламент (ЕО) № 809/2004, е свързано с настъпването на значителна брутна промяна в размера на емитента и следователно към заглавието на колона „ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ“ в документа за регистрация по приложение ХVIII към въпросния регламент следва да бъде добавен изразът „(ако е приложимо)“, за да бъде отразена условната приложимост на приложение II към посочения регламент.

(11)

Конвертируемите или обменяемите дългови ценни книжа могат да предоставят достъп до новите акции на емитента, когато правото на записване бъде упражнено от притежателя му. Следователно емисиите на права върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в нови акции на емитента, следва също да се ползват от пропорционалния режим на оповестяване, посочен в член 26а от Регламент (ЕО) № 809/2004, при условие че базисните акции са нови акции, емитирани от лицето, което е емитирало дълговите ценни книжа. Проспектът за предлагането или допускането до търгуване на регулиран пазар на дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, емитирани от малки и средни предприятия и дружества с ограничена пазарна капитализация, следва също да се ползва от пропорционалния режим на оповестяване, посочен в член 26б от Регламент (ЕО) № 809/2004. Следователно комбинацията от списъци и градивни елементи, приложима по отношение на емисиите на права върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, или по отношение на конвертируемите или обменяемите дългови ценни книжа, емитирани от малки и средни предприятия и дружества с ограничена пазарна капитализация, следва да бъде включена в приложение XVIII.

(12)

С оглед необходимостта от предоставяне на емитентите на преходен период за приспособяване към новите изисквания, въведени от настоящия регламент, той следва да се прилага само за проспектите и основните проспекти, одобрени от компетентните органи на датата на влизането му в сила или след това.

(13)

Поради това Регламент (ЕС) № 809/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 809/2004

Регламент (ЕО) № 809/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 6 се добавя следният параграф 3:

„3.   Когато акции с варанти дават право за придобиване на акции на емитента и тези акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията в съответствие със списъка, предвиден в приложение XII, с изключение на точка 4.2.2.“

2)

В член 8 се добавят следните параграфи 3, 4, и 5:

„3.   Когато дълговите ценни книжа са обменяеми или конвертируеми в акции, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията по точка 4.2.2 от списъка, предвиден в приложение XII.

4.   Когато дълговите ценни книжа са обменяеми или конвертируеми в акции, които са или ще бъдат емитирани от емитента на ценната книга или от субект, който е част от неговата група, и тези базисни акции още не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията относно емитента в съответствие с точки 3.1 и 3.2 от списъка, предвиден в приложение III, или, в зависимост от случая, на приложимия списък, посочен в приложение XXIV.

5.   Когато дългови ценни книжа с варанти дават право за придобиване на акции на емитента и тези акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията в съответствие със списъка, предвиден в приложение XII, с изключение на точка 4.2.2.“

3)

В член 15 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Списъкът се прилага за ценни книжа, които не попадат в обхвата на прилагането на списъка за обявата за други ценни книжа, посочени в членове 6, 8 и 16, с изключение на случаите, посочени в член 6, параграф 3, член 8, параграфи 3 и 5 и член 16, параграфи 3 и 5. Списъкът се прилага за определени ценни книжа, когато задълженията за плащането и/или доставката са свързани с базисния инструмент.“

4)

В член 16 се добавят следните параграфи 3, 4 и 5:

„3.   Когато дълговите ценни книжа са обменяеми или конвертируеми в акции, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията по точка 4.2.2 от списъка, предвиден в приложение XII.

4.   Когато дълговите ценни книжа са обменяеми или конвертируеми в акции, които са или ще бъдат емитирани от емитента на ценната книга или от субект, който е част от неговата група, и тези базисни акции още не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията относно емитента в съответствие с точки 3.1 и 3.2 от списъка, предвиден в приложение III, или, в зависимост от случая, на приложимия списък, посочен в приложение XXIV.

5.   Когато дългови ценни книжа с варанти дават право за придобиване на акции на емитента и тези акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията в съответствие със списъка, предвиден в приложение XII, с изключение на точка 4.2.2.“

5)

В член 17, параграф 2 точка 2 се заменя със следното:

„2.

при условие че тези акции или други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, са или ще бъдат емитирани от емитента на ценната книга или от субект, принадлежащ към групата на този емитент, или от трето лице и все още не се търгуват на регулиран пазар или на еквивалентен пазар извън Съюза по времето на одобряването на проспекта, обхващащ ценните книжа, и при условие че базисните ценни книжа или други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, могат да бъдат доставени чрез физически сетълмент.“

6)

Заглавието на приложение XIV са заменя със следното:

Допълнителен информационен градивен елемент относно базисната акция“.

7)

Приложение XVIII се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходна разпоредба

1.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на одобрението на притурка към проспект или основен проспект, в случаите при които проспектът или основният проспект е одобрен преди датата, посочена в член 3.

2.   Когато в съответствие с член 18 от Директива 2003/71/ЕО компетентният орган на държавата членка по произход предоставя на компетентния орган на приемащата държава членка сертификат за одобрение на одобрен преди датата, посочена в член 3, проспект или основен проспект, той ясно и изрично посочва в сертификата, че проспектът или основният проспект е бил одобрен преди датата, посочена в член 3.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(2)  ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

ЧАСТ I

Таблица с комбинации

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

Част I

ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

СПИСЪЦИ

ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ

СПИСЪЦИ

ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Акции

Дългови и деривати

(< 100 000 EUR)

Дългови и деривати

(≥ 100 000 EUR)

Ценни книжа, обезпечени с активи

Банкови дългови и деривати

Проформа информация

(ако е приложимо)

Колективни инвестиционни фондове от затворен тип

Държави и техните регионални и местни органи

Публични международни структури/дългови ценни книжа, гарантирани от държава —членка на ОИСР

1

Акции (преференциални акции, обратно откупваеми акции, акции с преференциални права на записване и т.н.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дългови ценни книжа (обикновени дългови ценни книжа, спестовни дългови ценни книжа, структурирани дългови ценни книжа и т.н.) с номинал по-малък от 100 000 EUR

 

или

 

 

или

 

 

 

 

3

Дългови ценни книжа (обикновени дългови ценни книжа, спестовни дългови ценни книжа, структурирани дългови ценни книжа и т.н.) с номинал не по-малък от 100 000 EUR

 

 

или

 

или

 

 

 

 

4

Дългови ценни книжа, гарантирани от трето лице

 

или

или

 

или

 

 

 

 

5

Дериватни ценни книжа, гарантирани от трето лице

 

или

или

 

или

 

 

 

 

6

Ценни книжа, обезпечени с активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице или в акции на емитента, или в групови акции, които са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

 

или

 

 

 

 

8

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице, които не са допуснати до регулиран пазар

Емитент на обменяемите или конвертируемите дългови ценни книжа

 

или

или

 

или

 

 

 

 

Емитент на (базисните) акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

Емитент на обменяемите или конвертируемите дългови ценни книжа

 

или

или

 

или

 

 

 

 

Емитент на (базисните) акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Дългови ценни книжа с варанти за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Акции с варанти за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Дериватни ценни книжа, даващи право за записване или за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Дериватни ценни книжа, даващи право за придобиване на акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

 

или

 

 

 

 

15

Дериватни ценни книжа, даващи право за записване или за придобиване на акции на емитента или на групата, които са допуснати до регулиран пазар, и дериватни ценни книжа, свързани с базисен актив, различен от акции на емитента или на групата, които не са допуснати до регулиран пазар (включително дериватни ценни книжа, даващи право на касов сетълмент)

 

или

или

 

или

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

Част I

ОБЯВА ЗА ЦЕННИ КНИЖА

СПИСЪЦИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Акции

Дълг

(< 100 000 EUR)

Дълг

(≥ 100 000 EUR)

Дериватни ценни книжа

Гаранции

Ценни книжа, обезпечени с активи

Базисни акции

1

Акции (преференциални акции, обратно откупваеми акции, акции с преференциални права на записване и т.н.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Дългови ценни книжа (обикновени дългови ценни книжа, спестовни дългови ценни книжа, структурирани дългови ценни книжа и т.н.) с номинал по-малък от 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Дългови ценни книжа (обикновени дългови ценни книжа, спестовни дългови ценни книжа, структурирани дългови ценни книжа и т.н.) с номинал не по-малък от 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Дългови ценни книжа, гарантирани от трето лице

 

или

или

 

 

 

 

5

Дериватни ценни книжа, гарантирани от трето лице

 

 

 

 

 

 

 

6

Ценни книжа, обезпечени с активи

 

или

или

 

 

 

 

7

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице или в акции на емитента, или в групови акции, които са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

и само точка 4.2.2

 

 

 

8

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

 

 

 

 

 

 

и с изключение на точка 2

9

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

и само точки 3.1 и 3.2

или

или

 

 

 

 

10

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

и само точки 3.1 и 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Дългови ценни книжа с варанти за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар

 

или

или

и с изключение на точка 4.2.2

 

 

 

12

Акции с варанти за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар

 

 

 

и с изключение на точка 4.2.2

 

 

 

13

Дериватни ценни книжа, даващи право за записване или за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

и с изключение на точка 4.2.2

 

 

 

14

Дериватни ценни книжа, даващи право за придобиване на акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

и с изключение на точка 4.2.2

 

 

 

15

Дериватни ценни книжа, даващи право за записване или за придобиване на акции на емитента или на групата, които са допуснати до регулиран пазар, и дериватни ценни книжа, свързани с базисен актив, различен от акции на емитента или на групата, които не са допуснати до регулиран пазар (включително дериватни ценни книжа, даващи право на касов сетълмент)

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ II

Таблица с комбинации по отношение на емисиите на права върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, и върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, когато тези емисии на права и дългови ценни книжа са емитирани от малки и средни предприятия („МСП“) и дружества с ограничена пазарна капитализация („Small Caps“) (пропорционален режим на оповестяване)

Емитентите могат все пак да изберат да изготвят проспекта в съответствие с пълния режим за оповестяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

Част II: ПРО

ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

СПИСЪЦИ

ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ

СПИСЪЦИ

ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Акции

Дългови и деривати

(< 100 000 EUR)

Дългови и деривати

(≥ 100 000 EUR)

Ценни книжа, обезпечени с активи

Банкови дългови и деривати

Проформа информация

(ако е приложимо)

Колективни инвестиционни фондове от затворен тип

Държави и техните регионални и местни органи

Публични международни структури/дългови ценни книжа, гарантирани от държава —членка на ОИСР

1

Емисии на права върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, когато емитентът има акции от същия клас, които вече са допуснати до регулиран пазар или МСТ, ако са изпълнени условията по член 26а, параграф 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице или в акции на емитента, или в групови акции, които са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

 

или

 

 

 

 

3

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

Част II: ПРО

ОБЯВА ЗА ЦЕННИ КНИЖА

СПИСЪЦИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Акции

Дълг

(< 100 000 EUR)

Дълг

(≥ 100 000 EUR)

Дериватни ценни книжа

Гаранции

Ценни книжа, обезпечени с активи

Базисни акции

1

Емисии на права върху дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, когато емитентът има акции от същия клас, които вече са допуснати до регулиран пазар или МСТ, ако са изпълнени условията по член 26а, параграф 2

и само точки 3.1 и 3.2

или

или

 

 

 

и с изключение на точка 2

2

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице или в акции на емитента, или в групови акции, които са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

и само точка 4.2.2

 

 

 

3

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

 

 

 

Базисни акции

 

 

 

 

 

 

и с изключение на точка 2

4

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

и само точки 3.1 и 3.2

или

или

 

 

 

 

5

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

Дългови ценни книжа

 

или

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

и само точки 3.1 и 3.2“

 

 

 

 

 

 


Top